A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020.12.27-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-12-28 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
T.2. | 2020-12-28 23:23:36

Tisztelt Támogató!

Az alábbiakban tesszük meg észrevételeinket a tervezettel kapcsolatban.

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

u) Személyi ráfordítások mértékére vonatkozó elvárások:

A megadott képlet nem reális, annak fényében végképp nem, hogy a Felhívás 5.7. pontja alapján a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások összege minimum 50%.

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

b) Nem egyértelmű, hogy az NKFIH részére vagy az SZTNH részére szükséges kérelmet benyújtani, illetve az, hogy a két szervezet tevékenysége milyen szempontok alapján lehet egymás alternatívája. A GINOP 2.-es prioritás esetében rendkívül sok ellentmondás született az SZTNH nem pályázati szempontú minősítésének folyamatba illesztése kapcsán. Az SZTNH minőségi munkát végzett, de a szervezet kutatás-fejlesztési feladatok minősítését végzi, nem támogatással megvalósuló projektek szakmai, pénzügyi, megvalósíthatósági szempontú értékelését. Kérjük a kérdés tisztázását.

4.4.2 Kiválasztási kritériumok

3. Tartalmi értékelési szempontok- Értelmezhetetlen a kutatás-fejlesztési szakmai oldalról és a pénzügyi-megvalósíthatóság-vizsgálat szempontjából is a felsorolt értékelési szempontok használata. Megfontolandó a gazdálkodási adatokra alapozó értékelési pontok súlyának csökkentése és a kutatás-fejlesztési szakmai szempontok mellett a piaci hasznosíthatóság, megvalósíthatóság vizsgálatának erőteljesebb megjelenítése.

5.3 A támogatás mértéke, összege

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

(ii) 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy mikro-, kis- és középvállalkozás bevonásával zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át-

Javasoljuk kiegészíteni az eredmények széleskörű terjesztésének lehetőségével, hogy önálló pályázó cégek is igénybe vehessék a plusz 15%-os támogatást.

Regionális beruházási támogatás

Nagyvállalkozás regionális beruházási támogatást nem vehet igénybe-

Javasoljuk, hogy nagyvállalkozások is igénybe vehessék a regionális beruházási támogatást.

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás minimum 50 %.-

A Felhívás többi pontjával nincs összhangban, érdemes felülvizsgálni és csökkenteni ezt az arányt.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
B.B. | 2020-12-28 21:50:24

Tisztelt Támogató,

 

A felhívással kapcsolatban az alábbi észrevételeket kívánom megtenni:

 

I. A Felhívás 4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások s) pontja lehetőséget biztosít meglévő építmény építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenységre.

Mindkét esetben igény lenne a tetőszerkezet és tetőhéjazat kialakítására. Akkor is indokolt, ha valaki szeretne megújuló energiaforrást felpattintani a tetőre, de az palafedésű és ugye a felhívás arra nem enged telepíteni.

Javasolt a Felhívás 3.1.2. d), 3.4.1.1 s) és 5.7. pontjában szereplő korlátozások körébe a tetőfelújítás, átalakítás építés költségeit is beépíteni.

 

II. 3.8. Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylő a projekt megvalósításának befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. Amennyiben a projekt együttműködésben, konzorciumi formában kerül megvalósításra, és a projektben nem csak KKV-k vesznek részt, akkor a fenntartási kötelezettség 5 év.

Ezen projekt esetében 50 millió Ft – 1000 millió Ft közötti támogatásra lehet pályázni. Ha valakinek csak 100 millió Ft kell a kutatási projektjéhez, akkor ne terheljük 3-5 év fenntartási kötelezettséggel.

Javaslom sávozás bevezetését: pl. 50-250 millió Ft 1 év, 250,1-500 millió Ft 2 év, 500 millió Ft felett 3 év fenntartás.

 

Tisztelettel:

Borzsa Bálint

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
B.S. | 2020-12-28 19:48:40

Tisztelt Irányító Hatóság!

Kérjük az utolsó lezárt év beszámolója szerinti saját tőke összege helyett azonos időszak árbevételéhez kötni az igényelhető támogatás összegét, mivel 50 millió forint saját tőke alatt is lehet innovatív egy vállalkozás vagy akár konzorciumban is lehet hatékony társ!

Érdemes lenne csökkenteni a minimum létszámra vonatkozó előírást, hiszen a kutatás-fejlesztési tevékenység a pályázat elnyerése után teljesedhet ki, az ötlethez és a K+F folyamat megkezdéséhez elég egy 1 fő, a megvalósításhoz szükség szerint bővíteni kell a létszámot.

Köszönettel: B.S.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
D.L. | 2020-12-28 17:41:52

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthető köre e) pontja alapján az igényelt támogatás összegének meg kell haladnia a legutolsó lezárt üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőke összegét. A kkv-k jelentős részére jellemző, hogy a beszámoló szerinti saját tőkéjük összege nem éri el az igényelhető min. támogatási összeget, azaz az 50 M Ft-ot. Javaslom ezen pont eltörlését, illetve a korábbi gyakorlathoz hasonlóan az igényelhető támogatás összegét az árbevételhez kötni, annál is inkább,mivel a Felhívás célja a hazai innovatív vállalkozások arányának jelentős növelése, a saját tőkére vonatkozó kitétel azonban indokolatlanul kontraszelektív az innováció útjára újonnan belépő kisebb kkv-kal szemben.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
d.A.L. | 2020-12-28 16:50:26

A Magyar Innovációs Szövetség észrevételei és javaslatai

 

Rövid összefoglaló

Nem teljesen egyértelmű, hogy költségvetési szervek önállóan is benyújthatnak-e támogatási igényt, vagy csak konzorciumi résztvevőként (ahol a konzorciumi vezető egy vállalkozás).

Kérjük tisztázni, hogy költségvetési szervek, ill. költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei nyújthatnak-e be önállóan támogatási kérelmet.

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja

Az 1. bekezdés szerint: „A pályázati felhívás keretében a cél a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése az innovatív vállalkozások körében.”

Szükséges annak pontos definiálása, hogy mit jelent az „innovatív vállalkozás” fogalma.

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja

Egy új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésének támogatása önmagában nem lehet cél. Ha valamire nincs piaci igény, akkor annak támogatása pazarlás.

Javasoljuk, hogy a piacra viteli kötelezettség is jelenjen meg az elvárások között.

Szövegszerű javaslat az alábbi c) pont felvitele:

A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

a) jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak;

b) a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen.

c) a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzleti hasznosítása – árbevétellel igazoltan – történjen meg a projekt zárását követő 3 éven belül.

3.1.1. a) pont utolsó bekezdés.

A gyártósorokon végzett fejlesztések is jobb minőséget vagy hatékonyságot fognak eredményezni. Ez is része az innovációnak és a K+F-nek.

Szövegszerű javaslat: az utolsó bekezdés törlése.

3.1.2. utolsó bekezdés

Ha sikeres a K+F es jó eredményt produkál, akkor miért kell azt az újdonságot kizárni a termelésből?

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

u) pont

A 25% sok esetben a költségvetési intézményeknél gyakran jellemző alacsonyabb bérezés miatt növelendő.

Szövegszerű javaslat: „…50%-át”

3.4.1.1 d)

A projekt időtartama 36 hónap lehet, ennyi idő alatt biztos lesz olyan pont, amit módosítani kell.

Szövegszerű javaslat: 3.4.1.1 d) utolsó mondatának törlése

3.4.1.1 h)

K+F esetén vannak olyan eszközök, amelyek nincsenek kereskedelmi forgalomban pl. anyacégek speciális eszközei, az ELI eszközei. Ezek beszerzését is lehetővé kell tenni. Ne korlátozzuk a K+F-et!

3.4.1.1 j) 5. bajusz

Ha a sajátrészt átutalták ellenőrizhető módon, akkor nincs jelentős kockázat.

Szövegszerű javaslat: 3.4.1.1 j) 5. bajusz törlése

3.4.1.1 s)

A fajlagos költségek pl. 280 000 Ft/m2-ban történő limitálása nem életszerű. Néha az infláció, néha a műszaki tartalom is kilép ebből a keretből.

Szövegszerű javaslat: 3.4.1.1 s) törlése

3.4.1.1 u)

Érthetetlen, hogy miért csak az átlagbérek felével lehet számolni a projekt során.

Szövegszerű javaslat: a kettes faktor törlése

3.4.3.

Nem célszerű a K+F projektek során a közbeszerzést előírni, ezt inkább ki kellene zárni.

3.6.1 A projekt területi korlátozása

Javasolt az elmaradottabb régiók esetében az igénylők számára kedvezőbb kulcsokat, feltételeket meghatározni.

3.10 Önerő

A saját forrás meglétét hogyan kell igazolni? (Nyilatkozni kell vagy bankszámla kivonat is kell? Ez utóbbi azért nem szerencsés, mert nem veszi figyelembe az esetleges kintlévőségeket.)

Szövegszerű javaslat:

Ha a kedvezményezett természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalat, az önerő rendelkezésre állásról – választása szerint - legkésőbb az első kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását. A nyilatkozat mellé egyéb igazolás nem kell.

4.1. Támogatást igénylők köre

A két év működés megkövetelése hátrányba hozhatja az új cégek innovációját, még ha azok több éve működő vállalatok leányvállalata is.

Leányvállalatok esetén számítson az anyacég mérlege.

4.1 Támogatást igénylők köre

Nem teljesen egyértelmű, hogy költségvetési szervek önállóan is benyújthatnak-e támogatási igényt, vagy csak konzorciumi résztvevőként (ahol a konzorciumi vezető egy vállalkozás).

Kérjük tisztázni, hogy költségvetési szervek, ill. költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei nyújthatnak-e be önállóan támogatási kérelmet.

4.1.1 Jogi forma szerint:

a) pont

Tekintetbe véve a K+F+I tevékenység sajátosságait és nehézségeit, valamint a feltörekvő kis cégek nagy számát, javasolt a társaságok gazdasági indikátorai és mutatói szempontjából rövidebb időszakot meghatározni.

Szövegszerű javaslat: 1 lezárt év

4.4.2 Kiválasztási kritériumok

3. Tartalmi értékelési szempontok:

1. szempont

Az egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény a közép- és nagyvállalatok irányába erősen torzít, míg a kisvállalkozásokat, valamint a fiatal vállalkozásokat hátrányban részesíti.

Javasolt az 1. tartalmi értékelési szempont törlése vagy a 10 pont helyett legfeljebb 5 pont alkalmazása

4.4.2 Kiválasztási kritériumok

3. Tartalmi értékelési szempontok:

3. szempont

A megvalósítási helyszín megbízhatósága nem ítélhető meg a működés időtartama alapján. Az időtartam egy adottság és nem egy minőség. Továbbá  ezen szempont hátrányosan érinti a fiatal, de eredményes és gyorsan növekvő, innovatív vállalkozásokat.

Szövegszerű javaslat: a 3. tartalmi értékelési szempont törlése.

4.4.2 Kiválasztási kritériumok

3. Tartalmi értékelési szempontok:

10. szempont

A legtöbb előrelátó vállalkozó holding struktúrában gondolkodik, amiben külön cégekben kerülnek szétválasztásra a tulajdonnal és a működéssel kapcsolatos tevékenységek. Ilyen értelemben inkább az a jövőbe mutató gondolkodás, hogy egy innovatív (és épp ezért magas kockázatú) tevékenységet végző vállalkozásnak nem természetes személyek a tulajdonosai, hanem egy holding vállalat. Emiatt a 10. pontozási szempont értelmetlen és káros.

Szövegszerű javaslat: a 10. tartalmi értékelési szempont törlése

4.4.2 Kiválasztási kritériumok

3. Tartalmi értékelési szempontok:

Észrevételünk szerint a tartalmi értékelési szempontok egymással szorosan korreláltak, azaz nem függetlenek, így egy szűk kört kiemelten kezel, míg az azon kívül esőket hátrányosan különbözteti meg.

Javasoljuk a pénzügyi típusú értékelési szempontok számának csökkentését, hogy azokkal az összpontszám legfeljebb 20-25%-a legyen elérhető.

4.4.2 Kiválasztási kritériumok

3. Tartalmi értékelési szempontok:

5. szempont

Mivel egyetemek nem lehetnek konzorciumvezetők, azok esetében javasolt értékelni a H2020 pályázatokban tagként való részvételt is.

Szövegszerű javaslat: 5 pont H2020 pályázatokban tagként való részvétel esetében

5.5 Az elszámolható költségek köre

A gépjármű beszerzés támogatható legyen, ha a beszerzett jármű:

a fejlesztés tárgyához kapcsolódik, ill. a feladat jármű nélkül nem oldható meg.

A járművet forgalmi rendszámmal ellátni nem szabad, tehát forgalomba nem helyezhető (csak „PRÓBA” rendszámmal közlekedhet, a forgalomban való részvétel szükségességének igazolásával (pl. tesztelés).

Szövegszerű javaslat:

Kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek, valamint jármű, feltéve hogy

- az a fejlesztés tárgyához kapcsolódik, ill. a feladat jármű nélkül nem oldható meg.

- A járművet forgalmi rendszámmal ellátni nem szabad, tehát forgalomba nem helyezhető, csak „PRÓBA” rendszámmal közlekedhet, a forgalomban való részvétel szükségességének igazolásával, pl. tesztelés) költségei a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítási időszakában való használatuk időtartamára és mértékéig (amortizáció).

5.5.2.2 Immateriális javak beszerzésének költsége

Az immateriális javak beszerzésénél a projekt jogtisztaságának biztosítása érdekében nem célszerű kizárni az oltalommal bíró találmány megvásárlását. Erre vonatkozóan is határértéket kellene szabni.

Szövegszerű javaslat

a) Oltalommal bíró találmány beszerzése  

b) Szoftverek beszerzése a Felhívás 3.1.2. c) pontja alapján:

i. Csomagolt szoftver beszerzése és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.)

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Az immateriális javak beszerzésénél a projekt jogtisztaságának biztosítása érdekében nem célszerű kizárni az oltalommal bíró találmány megvásárlását. Erre vonatkozóan is határértéket kellene szabni.

Szövegszerű javaslat

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

- Oltalommal bíró találmány beszerzése Maximális mértéke 30 %

5.8 Nem elszámolható költségek köre

2. a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült

A kiírás 5.5.1.2 pontja világosan fogalmaz az igénybe vehető K+F szolgáltatással kapcsolatban, de ennek a projektben elszámolható max. részaránya nincs meghatározva. Az 5.8 2. pontjában (nem elszámolható költségek) pontosítani kellene, hogy külső forrásból a K+F szolgáltatás elszámolható.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
V.A. | 2020-12-25 18:23:14

A pályázati felhívás 5.3 pontjában olvasható

"Nem támogatható a Budapest területén, valamint Pest megyének a regionális támogatási térképen nem szereplő településein megvalósuló fejlesztés." Azt értjük, hogy a regionális támogatási térképen nem szereplő településen pályázók nem kaphatnak regionális beruházási támogatást, de javasoljuk, hogy tegyék lehetővé hogy a regionális térképen nem szereplő Pest megyei pályázók kaphassanak de minimis támogatást, így ezen pályázók is indulhassanak a pályázaton, de értelemszerűen max de minimis keret erejéig. Amennyiben a VINOP 1.2.1- 21.-ben indulhatank a fentiek analógiájára a pest megyei vállakozások, akkor a K+F pályázaton miért nem? A kizárt településeken nagyon sok cég foglalkozik K+F-fel, az ő kizárásuk érthetetlen.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
T.K. | 2020-12-22 14:34:49

Tisztelt Minisztérium!

A pályázók körét feltétlenül javasoljuk kiegészíteni a szociális szövetkezetek gazdálkodási formával is, hiszen a szövetkezetek is a feltüntetett gazdálkodási formákhoz hasonlóan üzleti tevékenységet végeznek.

Üdvözlettel:Bot Réka

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
L.P. | 2020-12-22 01:10:03

A Felhívás 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások pontjában foglalt táblázat A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás sornál a Felhívás 3.4.1.1 w) pontjára hivatkozik, amely pont egyenlőre nem létezik.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
H.K. | 2020-12-21 02:08:19

A Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése (VINOP-2.1.2-21) felhívásban a 4.2 j. pont alapján nem részesíthető támogatásba az a vállalkozás amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből finanszírozott Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati felhívás - tavaszi és őszi kör is – keretéből támogatásban részesült. Az őszi kör eredményhirdetése még nem zárult le, ebből kifolyólag nem tudni, hogy a vállalkozás indulhet-e a VINOP-2.1.2-21 pályázaton.Az NKFIH honlapján szereplő tájékoztatás alapján az őszi fordulóról 2021.03.31-én várható döntés. 

Miután az irányító hatóság fenntartja magának a jogot, hogy a felhívást korábban lezárja, (az eddigi gyakorlat alapján, a KFI pályázatokra való nagy érdeklődés miatt ezt meg is szokta tenni) előfordulhat, hogy egy vállalkozás azért esik el ettől a pályázati lehetőségtől, mert nem tudja, hogy az őszi fordulóban beadott PIACI KFI pályázata nyert-e. A fentiek miatt kérjük, hogy az őszi körben indult pályázókat vegyék ki a támogatásban nem részesíthetők köréből.