A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020.12.28-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-12-28 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
T.2. | 2020-12-28 23:10:58

Tisztelt Támogató!

Ezúton szeretnénk megküldeni javaslatainkat a tervezet kapcsán.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és kötelezően megvalósítandó a 3.1.2.1. a) pontban foglalt tevékenység.

Javasoljuk az önállóan nem támogatható tevékenységek közül minimum 2 tevékenység megvalósításának kötelezettségét törölni. Nem igazán értelmezhető, hogy ha egy vállalkozás célzottan eszközbeszerzéssel szeretné fejleszteni cégét például, egyéb tevékenységek nélkül, miért nem egyeztethető össze a felhívás céljaival. Nyilván a komplex költségszerkezet, fejlesztési terv ösztönözhet hatékonyabb fejlesztést, de ez jelen kiválasztási rend esetében nem tűnik indokoltnak.

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

g) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni, a támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori megállapodás, gyártói igazolás/nyilatkozat a forgalmazói kapcsolatról, gyártó honlapjáról készült képernyőkép, amely igazolja a szállító forgalmazói státuszát, a gyártó európai disztribútora és a magyar kereskedő közötti kapcsolatról szóló dokumentum (amennyiben a kapcsolat levezethető); amennyiben a szállító a gyártó leányvállalata és a kapcsolat egyértelmű (cégkivonat alapján), abban az esetben nem szükséges külön alátámasztó dokumentumot csatolni Egyszerűsített piacfelméréssel alátámasztott, listaáras termékek beszerzése viszonteladóktól is történhet, valamint nem szükséges a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot benyújtani.

Javasoljuk fogalommagyarázattal pontosítani a felhívást az objektív, egységes értékelés érdekében. Tisztázni szükséges mi minősül megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártó és forgalmazó fogalmának. A GINOP-1.2.8-20 Felhívás legszűkebb keresztmetszete az volt talán, hogy a megfelelő gyártók, forgalmazók alátámasztásához a felhívásban előírt mellékleteken kívül árajánlatok, nyilatkozatok, szerződések, kiválasztási folyamatok stb. benyújtására volt szükség hiánypótlások és tisztázó kérdések keretében, mely alapján nem volt átlátható, hogy mely szempontok alapján minősült megfelelőnek a gyártó és forgalmazó. Javasoljuk transzparenssé tenni az elfogadható forgalmazók és gyártók ismérveit.

4.4.2.3 Tartalmi értékelési szempontok:

Tulajdonosi kör összetétele (a vállalkozásnak 100%-ban közvetlenül természetes személyek a tulajdonosai)

A projekt költségvetése tartalmaz Tanácsadási szolgáltatást/Képzési szolgáltatást/Üzleti felhőszolgáltatást

A fenti két pont felülvizsgálatát kérjük, mert feleslegesen szorít hátrányba komoly beruházásokat megvalósító komoly vállalkozásokat, potenciális munkahelymegtartó és teremtő képességgel. Nem teljesen értelmezhető, hogy miért ösztönzi a felhívás a cégeket, hogy nem feltétlenül szükséges költségekkel töltsék fel projektjeiket.

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Információs technológiafejlesztés, beleértve a hardver- és szoftverbeszerzéseket -egyenként minimum nettó 200.000 Ft/hardver eszköz

Javasoljuk felülvizsgálni az információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó költségek elaprózásának elkerülése érdekében létszámhoz, tevékenységhez kötött irányszámok meghatározását. 

6. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

…a disztribútori szerződés, forgalmazói megállapodás)

Javasoljuk felülvizsgálni a melléklet bekérését, rendkívül sok kérdést vetett fel a GINOP-1.2.8-20 kérelmek hiánypótlása és tisztázó kérdései során is.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Sz.P. | 2020-12-28 22:29:55

Tisztelt Támogató! 

Kérjük az alábbiak ismételt átgondolását, adott esetben azok módosítását a beruházási kedv észszerű keretek közötti növelése érdekében (a fenntartható forráselosztás megtartása mellett): 

- a leginkább fajsúlyos átfordulási mutatónál javasoljuk a bruttó hozzáadott értéknél vagylagosan elfogadni, illetve beállítani a pályázó saját bruttó hozzáadott értékének növekedését 

ÉS/VAGY az 1 főre eső bruttó hozzáadott érték növekedését elfogadni, tekintettel, hogy az iparági átlaghoz mérés egy nehezen prognosztizálható, a beruházó által előre nem látható (és érdemben nem befolyásolható), tehát erősen bizonytalanságnövelő tényező;

- javasoljuk a projekt-előkészítési tevékenységnél egyértelműen rögzíteni, hogy az építészeti tervdokumentáció összeállítása az összköltség 5%-áig elszámolható, mivel a mérnöknapokra vonatkozó korlátozás megtévesztő a tárgyi pontnál (3.4.1.1. r));

- a 2020. november 13-án kelt, ,,PÜT_feltetelesen visszateritendo_végleges2_javitott-2_ginop" elnevezésű, tárgyi felhíváshoz hasonló (GINOP-1.2.8-20) felhíváshoz tartozó elszámolási tájékoztató alapján, azzal összhangban javasoljuk jelen konstrukciónál már a Felhívásban jelezni, hogy az abban rögzített versenyeztetési forma alkalmazandó az elszámolás (illetve az esetleges változásbejelentések) során is, tehát 3 darab árajánlat a későbbiekben sem szükséges (életszerűtlen lenne, fölösleges adminisztrációs teherrel); illetve javasoljuk az említett tájékoztató alkalmazását egyéb, feltételesen visszatérítendő támogatásokat biztosító felhívásoknál is (pl. jelen felhívás, illetve VEKOP-1.2.6-20);

- javasoljuk a korszerűsítés vonatkozásában egyértelműen rögzíteni, hogy egyéb, költségkorláttal nem érintett építési költségnemek is elszámolhatóak-e;

- javasoljuk egyértelműen rögzíteni, hogy egyéb, szorosan kapcsolódó infrastrukturális (kültéri) építési költségek esetén (kerítés, tereprendezés stb.) mi az építési költségkorlát vetítési alapja (pl. épület alapterülete), illetve egyáltalán elszámolhatóak-e. 

Köszönjük, amennyiben a fenti észrevételek mérlegelését követően véglegesítik a felhívást. 

Üdvözlettel

Szilágyi Péter 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
B.B. | 2020-12-28 21:36:09

Tisztelt Támogató,

 

A felhívással kapcsolatban az alábbi észrevételeket kívánom megtenni:

XI. A felhívás tartalmazza, hogy a támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

Tegyük fel, hogy a vállalkozás fejleszti az egyik telephelyét. Új technológia, új eszközök, új üzleti felhőszolgáltatás, képzések, stb., de még lenne két fejlesztendő telephelye, amelyek ugyanezt a lehetőséget nem kapják meg, így a vállalkozás gyengébbik motorjává válnak. A technológia nem kompatibilis, az emberek kompetenciái eltérőek. A vállalkozás szempontjából nézve ez nem egy jó üzlet. Javasolt a vállalkozás szempontjából több telephely fejlesztése is. Ez az EPTK felületen csak egy funkciógomb, hogy melyik telephelyen kívánja az adott fejlesztést megvalósítani, a megvalósítás során meg csak aktiválási kérdés, hogy a jó telephelyre könyveltesse a pályázó a forrást.

 

XII.

3.6.1.A projekt területi korlátozása

Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása igazolja a valódi működést:

iparűzési adó fizetésigazolás.

engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte.

közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő)

 

Javaslom pontosítani, hogy ez csak a projekt fizikai zárását követően kelljen igazolni.

 

XIII.

3.6.1.A projekt területi korlátozása

Az üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele kapcsán szükséges munkaszerződésnek és/vagy munkaköri leírásnak a munkavégzés helyét minden esetben tartalmaznia kell.

Szükségesek továbbá a munkavállalók tényleges, a projekthelyszínen történő foglalkoztatásnak igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása a munkajogi iratokkal együtt igazolja a foglalkoztatást:

 

a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazolása,

VAGY

 a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása.

 

A két pont ellentmond egymásnak. Az első pont arról szól és a felhívás is támogatja, hogy a Privát-, Hibrid felhő vagy Multicloud felhőszolgáltatással a home office/távmunka lehetőségét megteremtsék a cégek, így a munkavállalók ülhetnek 300 km-re is egy kényelmes fotelben hátradőlve, de a munkát el tudják végezni IaaS vagy PaaS rendszerek segítségével. A második pont viszont elvárja, hogy a munkavállalók a vállalkozás szomszédjában lakjanak és minden nap bejárjanak.

Azon munkakörök esetében, ahol a személyes jelenlét szükséges, mert meg kell húzni a kart vagy arrébb kell tenni a vödröt ez egy reális elvárás, de azon szellemi munkakörök esetében, ahol nem kell a személyes jelenlét ez irreveláns.

Javaslom ezt újragondolni és a második pontot törölni vagy kiegészíteni a távmunka lehetőségeket is mérlegelve.

 

XIV.

3.8. Fenntartási kötelezettség A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 281.1. pontja alapján a támogatást igénylő fenntartási jelentéstételi kötelezettsége a projekt fizikai befejezésétől indul meg és a projektmegvalósítás befejezésétől számított három évig tart.

 

Mennyi??? A 2020 tavaszán megjelent VEKOP-1.2.6-20 és GINOP-1.2.8-20 felhívások esetében is csak projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tartott annak ellenére, hogy több, mint 150 millió Ft-ot nyerhettek el a Pályázók.

Ezen projekt esetében 10 millió Ft – 629,3 millió Ft közötti feltételesen vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni. Ha valakinek csak 15 millió Ft kell a fejlesztéséhez, akkor ne szívassuk 3 év fenntartási kötelezettséggel, elég lesz a visszamérés évében is azon izgulnia, hogy mennyit kell majd visszafizetni a kedvezményes hitelből.

Javaslom sávozás bevezetését: pl. 10-150 millió Ft 1 év, 150,1-300 millió Ft 2 év, 300 millió Ft felett 3 év fenntartás.

 

XV.

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

1. A program előállít egy nyilatkozatot, miután véglegesítette és lezárta a kérelmet. Ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat.

A nyilatkozatot vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy a magyarorszag.hu oldalon keresztül elérhető AVDH (Azonosításra

Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatást kell használnia a nyilatkozat aláírására és hitelesítésére. (Az mo.hu AVDH szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a palyazat.gov.hu oldalon elérhető.)

2. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után:

1. Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.

2. A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.

 

Az AVDH-szolgáltatással az adott gazdálkodó szervezet nevében aláírt dokumentum cégszerűnek minősül, amennyiben a cégjegyzés során egyértelműen kiderül a nyilatkozatból, hogy a képviselő a cég nevében ír alá. Ez egyrészt jelenti azt, hogy az aláírói minőségnek megállapíthatónak kell lennie (tehát, hogy képviselőként ír alá a természetes személy), másrészt azt, hogy ténylegesen alá is kell írnia a dokumentumokat.

Az EPTK rendszerből generált nyilatkozatok aláírhatók lesznek és azt követően hitelesíthetők, vagy aláírás nélkül hitelesítendők? Kérem tisztázni, hogy mi számít ezen esetben elfogadható aláírásnak.

 

XVI.

4.4.2.3.1 A tartalmi értékeléshez kapcsolódó információk

d) A Felhívás tartalmi értékelési szempontrendszerének 9) rangsorolási szempontjának értékelése a támogatási kérelemben megjelölt, a támogatást igénylő cégkivonatába bejegyzett megvalósítási helyszín földrajzi elhelyezkedése (település, régió) alapján történik.

 

Az a 8) rangsorolási szempont.

 

XVII.

4.4.2.4 Eredményességi mérés

3) A kedvezményezett teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét:

Részt vesz legalább három különböző, a Modern Mintaüzem Program keretében regisztrált mintaüzem-látogatáson.

Mintaüzemként részt vesz a Modern Mintaüzem Program megvalósításában és legalább 30 db vállalkozót fogad látogatóként

Az IFKA Nonprofit Kft. által validált zöldítési tervvel rendelkezik

Az Evolúció - Megújuló Vállalkozások Program keretében készített cégátadási tervvel rendelkezik

 

Ezen feltételekről nem találni semmit. Kérem ezeket a tevékenységeket/feladatokat bemutatni a felhívásban a pályázók számára, hogy tudják minek kell majd megfelelniük a visszamérés során.

 

XVIII.

5.5.2.3 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja a Felhívás 3.1.2.2. e) pontja szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan, a 3.4.1.1. q) és 5.7. pontokban szereplő korlátozások figyelembevételével: Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási időszakra eső szolgáltatásbérleti díja (legfeljebb 24 hónapig tartó időtartamban). A bérelt egy felhőalapú, egyéb online üzleti megoldásra / szolgáltatásra jutó felhasználók száma nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában.

 

Javaslom módosítani, mert projekt megvalósítása során növekedhet is a létszám a fejlesztésnek köszönhetően (pl. bővítenek egy csarnokot, irodát,…) amellyel új munkahelyek jönnek, de az új emberek hoppon maradnak, mert nem érik el a szükséges felhőszolgáltatásokat vagy a pályázónak kell a zsebébe nyúlnia.

Legyen lehetőség tervezett létszámmal felhőszolgáltatást igényelni, de elszámolni csak a valós létszám alapján lehessen.

 

XIX.

5.5.1.3 Immateriális javak beszerzésének költsége

a) Szoftverek beszerzése a Felhívás 3.1.2.1. a) pontja alapján: A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától.

5.5.2.3 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja a Felhívás 3.1.2.2. e) pontja szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan, a 3.4.1.1. q) és 5.7. pontokban szereplő korlátozások figyelembevételével: Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási időszakra eső szolgáltatásbérleti díja (legfeljebb 24 hónapig tartó időtartamban). A bérelt egy felhőalapú, egyéb online üzleti megoldásra / szolgáltatásra jutó felhasználók száma nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja egy vállalati felhasználóra, egy üzleti IKT megoldásra és egy hónapra vetítve nem lehet több, mint nettó 30 000 Ft. A szolgáltató kiválasztására a támogatást igénylő a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen azon tapasztalattal rendelkező szolgáltatóktól köteles egyidejűleg, írásban (e-mailben, faxon, vagy postai úton) ajánlatot kérni, akik megfelelnek az alábbi feltételnek: GINOP-3.2.1-15 Modern Vállalkozások Program projektben létrehozott szállítói voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer, felhőszolgáltatás, egyéb szolgáltatás, digitális eszköz GINOP-3.2.1-15 kiemelt projektben minősített szállítója, vagy fenti feltételeknek megfelelő szállító szintén minősített partnere, disztribútora

 

A honlapon nem találhatók GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítók.

XX.

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei

l) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a palyazat.gov.hu oldalon feltölteni.

2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

 

Javaslom, hogy a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának használata önkéntes legyen. Az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését, így felesleges adminisztrációs teherként jelenik csak meg. A képzési, tanácsadási vagy immat javak esetében teljesen felesleges feltölteni bármit, mikor csak és kizárólag minősített szolgáltatóktól lehet igénybe venni szolgáltatásokat.

 

Tisztelettel:

Borzsa Bálint

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
B.B. | 2020-12-28 21:35:15

Tisztelt Támogató,

A felhívással kapcsolatban az alábbi észrevételeket kívánom megtenni:

 

I. A beszerzések, fajlagos költségek és piacfelmérések tekintetében nem egyértelmű a felhívás alapján elvárt dokumentálás:

A felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei

f) Amennyiben a támogatást igénylő támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében az alábbi szabályok alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők): - A támogatást igénylőnek a beszerzés tárgyát képező, 5.5.1.1 a)-b) és 5.5.1.2. a) pontok szerinti költségtételek tekintetében piacfelméréssel kell alátámasztania, hogy a beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelel. A piacfelmérés a támogatási kérelem adatlap részét képezi, így annak formai és tartalmi követelményeit a kitöltőprogram kitöltési útmutatója tartalmazza.

……

A projekt költségvetésének alapját a piacfelmérés szerinti ár kell, hogy képezze, ami nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a piacfelmérésben feltüntetettnél alacsonyabb elszámolható költség kerüljön rögzítésre.

A költségtételek alátámasztására 1 darab, a formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő piacfelmérés fogadható el. Amennyiben nem áll rendelkezésre az adott költségtétel vonatkozásában az 1 db, formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő piacfelmérés, akkor az a költségtétel nem elszámolható költségnek minősül, így azzal a projekt elszámolható összköltsége csökkentésre kerül.

A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell lennie, a dokumentációnak tartalmaznia kell a megrendelést, teljesítésigazolást, kifizetésigazolást. - A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával kell igazolni. A fenti eljárást valamennyi az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében nem a Kbt. szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére kötött beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell.

 

A piacfelmérés a beszerzendő új gépek, eszközök vonatkozásában érthető, de célszerű lenne jelezni, hogy a piacfelmérés az egy beszerzési dokumentáció legyen 3 db érvényes ajánlattal, melyek megrendelés vagy bármilyen szerződéskötés esetén nem régebbiek, mint 6 hónap és a beszerzési igényt ne kelljen feltölteni a palyazat.gov.hu oldalra. Felesleges adminisztráció, különösen egyedi termékek vagy kizárólagos forgalmazók esetében.

 

II.

A felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások pontjaiban a képzés és tanácsadások esetében:

m) A felhívás 3.1.2.2. c) Tanácsadás pontja szerinti támogatható tevékenységre vonatkozó elvárások: · Tanácsadás kizárólag a https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatóktól vehető igénybe.

n) A felhívás 3.1.2.2 d) Képzés pontja szerinti támogatható tevékenységre vonatkozó elvárások:

· A képzések elszámolható költsége képzésben résztvevőnként nem haladhatja meg a nettó 580.000 Ft/fő költséget, valamint projektszinten a nettó 4.000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat

· Képzés kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe, …..

 

A VINOP felhívás alapján a képzések és tanácsadások már az IFKA által a https://vali.ifka.hu honlapon minősített és kiválasztott szolgáltatóktól vehetők igénybe a felhívásban megszabott, illetve maximalizált árral.

A GINOP-1.2.8-20 és VEKOP-1.2.6-20 felhívások ugyanezt a szöveg tartalmazták, ennek ellenére a GINOP és VEKOP Pénzügyi Elszámolási Útmutatók megkövetelik, hogy 3, azaz három darab érvényes ajánlatot kell bemutatni a felhívásban rögzített árak ellenére is.

Javaslom, hogy ezen és esetleg a többi fajlagos tétel esetében is az új VINOP elszámolási útmutatót korrigálják, hogy 3 db érvényes ajánlat nem szükséges az elszámoláshoz, ha a felhívásban rögzített árak vannak és a felhívás is utaljon rá. A képzések és tanácsadások esetében ugyanis a szolgáltatók tisztában vannak vele meddig ér a takaró, így az egészéges versenyeztetés nem lehetséges.

III.

A Felhívás 5.5.1.3. a) pontjában foglalt szoftverbeszerzések értékének alátámasztása tekintetében egyszerűsített piacfelmérésre van lehetőség, tekintettel arra, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek elszámolható költsége maximum a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon közzétett ár lehet.

 

Megpróbáltuk és nem ment. Kiválasztottunk egy szoftverterméket és nem találtunk 3 olyan szolgáltatót az említett weboldalon, hogy egy egyszerűsített piacfelmérést össze tudjunk állítani.

Javaslom, hogy csak 1 szolgáltató benyújtása elegendő legyen.

Külön felhívnám a figyelmet, hogy a honlapon az árak nem mindig jelennek meg megfelelően. Az egyik termék esetében például a szállító által generált termékadatlapon, - amelyet a mezei érdeklődő nem lát - 3-4 árkategória is megjelenik, míg a honlapra csak 1 kerül ki.

 

 

IV.

A felhívás lehetőséget biztosít meglévő építmény építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység.

TETŐ, TETŐ, TETŐ!!! Mindkét esetben igény lenne a tetőszerkezet és tetőhéjazat kialakítására. Akkor is indokolt, ha valaki szeretne megújuló energiaforrást felpattintani a tetőre, de az palafedésű és ugye a felhívás arra nem enged telepíteni.

Javasolt az 5.5.1.2 Építéshez kapcsolódó költségeket a tetőfelújítás, átalakítás építés elszámolható fajlagos költségekkel kiegészíteni, hogy a Pályázónak ne kelljen önerőből ezt hozzátennie.

V.

A 3.4.1.2. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások esetében az alábbi pontok értelmezhetetlenek:

Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor,

a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját. (információ: http://www.etikk.hu),

A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés.

Egyes esetekben értelmezhető az igény, de a pályázók többsége esetében valószínűleg csak plusz forrást igényel. Nem jellemző, hogy üzemcsarnokokban gyerekek, nyugdíjasok vagy fogyatékkal élők rohangálnak.

Természetesen vannak nyugdíjas korúak, akik munkát vállalnak és fogyatékkal élő alkalmazottak is, de javasolt kiegészíteni az elvárást, hogy amennyiben indokolt. Minek beletolni további milliókat egy fejlesztésbe projektarányosan, ha oda soha nem teszi be a lábát egy gyerek sem?

VI.

A 3.4.1.2. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően.

Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-nak megfelelően.

 

Települési önkormányzat és költségvetési szerv nem jogosult pályázni a felhívás 4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint.

Javasolt kivenni ezen pontokat.

 

VII.

3.4.2.Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

Ha az ön által tervezett projekt egy évnél hosszabb (a projekt megkezdésétől számítva a fizikai befejezés több, mint 12 hónap), legalább 2 mérföldkövet kell tervezni, legfeljebb 6 mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára kell megtervezni.

Az irányító hatóság felhívásonként dönt arról, hogy az egyes mérföldkövekhez tartozó beszámolók benyújtásával egyidejűleg szükséges-e kifizetési igénylést is benyújtani.

Javasolt a mérföldkövek számát maximalizálni 2 db-ra. A Pályázónak és a Támogatónak is felesleges többletmunkát generál. 24 hónap a teljes megvalósítási idő. A felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei d) pont alapján a projekt megvalósítása során legfeljebb 2 kifizetési igénylés nyújtható be, az első kifizetési igénylés az előleg kifizetését követő 12 hónapon belül, a záró kifizetési igénylés a projekt fizikai befejezésekor 12 hónap az első mérföldkő. Utána még 12 hónapra besűríteni további 5 mérföldkövet teljesen irreleváns lehetőség.

 

VIII.

Felhívás 3.6.1. pontjában foglaltak alapján:

d) Képzés

Amennyiben a támogatást igénylő bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem alkalmas a képzés megtartására, abban az esetben lehet más, kevésbé fejlett régióban lévő, a képző által biztosított vagy bérelt helyszín. Amennyiben a támogatást igénylő bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem alkalmas a képzés megtartására, ennek okát szükséges bemutatni.

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló képzés.

A képzésbe bevonásra kerülő munkavállaló munkaszerződésben rögzített munkavégzési helyszínének meg kell egyeznie a megvalósítási helyszínnel.

Mi a helyzet az on-line képzéssel. Amennyiben a pandémiás helyzet továbbra is fennáll (reméljük nem), akkor kontaktórás képzések nem tarthatók sem a pályázónál, sem más helyszínen.

Javaslom ennek a lehetőségét is felvezetni.

IX.

3.6.1.A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

 

Kérem pontosítani, hogy a gazdaság fejlődéséhez szükséges energia-, közlekedés, telekommunikációs infrastruktúráról vagy esetleg más infrastruktúráról van szó.

X.

3.6.1.1. A megvalósítási helyszín műszaki követelményei

A megvalósítási helyszín abban az esetben alkalmas a projekt megvalósítására, ha

a beszerzett eszközök elhelyezése, üzemeltetése biztosított

az eszközök elhelyezéséhez általában fedett, infrastruktúrával ellátott helyiség biztosított (üzemcsarnok, műhely szükséges)

Amennyiben a megvalósítási helyszín egy épület kialakítás, átalakítás, felújítás keretében a projektből kerül kialakításra, úgy ezen pontnak ebben a formában a pályázó nem tud megfelelni. Kérem kiegészíteni azzal az opcióval, hogy amennyiben még nem rendelkezik vele, de a projekt keretében kerül kialakításra, akkor is megfelel.

 

Tisztelettel:

Borzsa Bálint

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Cs.K. | 2020-12-28 20:54:46

Tisztelt Minisztérium! 

Tisztelt Pályázat kiíró!

A VINOP-1.2.1-21 pályázat, pályázók körét mindenképpen szeretnénk javasolni a GFO 121 kód, SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET gazdálkodási formával kiegészíteni.

Különféle fórumokon rendszeresen elhangzik a fenntarthatóságra való törekvés. 

Szociális szövetkezetek is a fenntarthatóság érdekében próbálnak fejlesztéseket végrehajtani, hogy a versenypiaci igények szerint modern termeléssel, szolgáltatásokkal rendelkezzenek. 

A fejlesztések által munkafeltételeket tudnak kialakítani, megőrizhetnek munkahelyeket és új munkahelyek jöhetnek létre.

A szociális szövetkezetek mikro-, kis vagy középvállalkozások kategóriájába tartozó, jogi személyiségű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági szervezetek, elsődlegesen gazdasági, valamint társadalmi célú üzleti vállalkozások.

Így a szociális szövetkezeteknek is szükséges lenne a modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása.

Nagyon köszönjük segítségüket!

Tisztelettel,

Nagy Tünde

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Cs.K. | 2020-12-28 20:51:05

Tisztelt Minisztérium!

Kérjük, javasoljuk a KSH GFO 121 kód szerinti, szociális szövetkezeteket is felvenni a VINOP-1.2.1-21 pályázat, pályázók körébe.

Szociális szövetkezetünk a MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK kategóriájába tartozó, jogi személyiségű, kettős könyvitelű gazdasági szervezet, gazdasági jövedelemszerző célokkal rendelkező, társadalmi szerepvállalásban is kiemelkedő üzleti vállalkozás.

Elsődlegesen természetes személyek társulásából álló, olyan gazdasági szervezet, vállalkozás, amely munkahelyek teremtésével, elfogadható gazdasági és szociális helyzet kialakítására, leginkább üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre.

MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEKNEK IS SZÜKSÉGÜK LEHET! 

A szociális szövetkezeteknek az önfenntartás elérésének érdekében valós versenypiaci igényeket kell kiszolgálniuk, termékek és szolgáltatások kínálatával, emellett társadalmi célokat is megvalósítanak, amikhez nélkülözhetetlen a profit orientált gazdálkodás.

A szociális szövetkezetek hasonló társas vállalkozások mint a Kft-k, de többek mint egyszerű vállalkozások: gazdálkodásukon túlmenően, küldetésükben társadalmi feladatokat is ellátó szervezetek. A versenyszférában és mellette a szociális gazdaságban egyaránt tevékenykednek.

Tagjaik és lehetséges munkavállalóik számára munkafeltételeket teremtenek, így munkahelyeket hoznak létre.

Tisztelettel és köszönettel:

Csalánosi Vince

szociális szövetkezeti tag

CSV Építő, Faipari Szociális Szövetkezet

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
S.B. | 2020-12-28 20:45:35

Tisztelt Kiíró!

 

Javaslom, hogy az utolsó lezárt üzleti év árbevételének kétszeres mértékéig, vagy az utolsó és az utolsó előtti lezárt üzleti év árbevételének átlagáig lehessen az elszámolható összköltséget tervezni, ugyanis a 2020-as év árbevételei a legtöbb vállalkozásnál igen alacsonyak lesznek és ekkora összegű támogatással nem tudnak létfontosságú fejlesztések megvalósulni, amelyek hozzájárulnának a vállalatok versenyképességének megőrzéséhez.

 

Üdvözlettel,

S. B.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
B.S. | 2020-12-28 19:22:41

Tisztelt Irányító Hatóság!

A korábbi GINOP kapacitásbővítő pályázatokban 1 fő foglalkoztatásával kkv-k akár 50 millió forint (támogatás mértéke 50%) bekerülési értékű beruházásra lehetett pályázni, az elszámolható költségnek az előző évi árbevétel szabhatott határt. A jelenlegi pályázatban az elszámolható összköltségnek a legutolsó lezárt év foglalkoztatotti létszáma szab határt. A második szakaszban történő benyújtás esetén a bázis év a 2020-as év, amelyben a Covid 19 világjárvány minden ágazatban létszám és bevétel csökkenést is eredményezett. Ezzel szemben a Ft/Eur árfolyam mintegy 20 %-kal nőtt az elmúlt három évben, amely közvetlen hatással van a beruházási érték növekedésére.

Ezért kérjük a foglalkoztatottak minimum létszámának 1főre csökkentését, a foglakoztatottankénti beruházási összeg felső határának jelentős növelését!

Tisztelettel: B.S.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
P.G. | 2020-12-28 18:12:32

Tisztelt Minisztérium!

 

A vállalkozások a 2019-es lezárt üzleti évükkel kizárólag az 1. szakaszban, azaz 2021.március 1-16-ig pályázhatnak. A többi szakaszban már a 2020-as lezárt üzleti év lesz a mérvadó, azonban a koronavírus-járvány hatására ebben az üzleti évben néhány szektort leszámítva mindenhol visszaestek a megrendelések, csökkent a forgalom. Sokan igyekeztek megtartani a munkavállalóikat - akár munkaidő csökkentés révén is -, azonban a bevételek szinte mindenhol elmaradtak a korábbi években tapasztaltakhoz képest. Ennek enyhítésére javaslom, hogy a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének kétszeres mértékéig emeljék a projektek maximális elszámolható összköltségét.

 

Üdvözlettel: S.G.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
L.G. | 2020-12-28 17:44:48

Tisztelt Kiíró!

Javaslom a pályázók körét bővíteni az akár csak 1 főt foglalkoztató társaságokkal is, hiszen épp a pályázaton keresztül nyílhatna lehetőség a létszám bővítésére.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
D.L. | 2020-12-28 17:21:05

Tisztelt Irányító Hatóság!

- A Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre 4.1.1. pontja szerint csak a kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók indulhatnak. A kettős könyvvitel az egyéni vállalkozók részére egy választható és nem kötelező könyvvezetési forma, és döntő többségében az egyéni vállalkozók akár több 100 M Ft árbevétel mellett is egyszeres könyvvitelt vezetnek. Ezért célszerű lett volna a potenciális pályázók körében e feltételre felkészíteni, illetve ha ez már elmaradt, akkor viszont a bázist az egyszeres könyvvitel szerinti SZJA bevallásukkal igazolhassák, illetve a tartalmi értékelési szempontoknál a korábbi gyakorlat alapján önálló szempontrendszer készüljön az egyszeres könyvvitelt vezető egyéni vállalkozókra. Ezt természetesen átmeneti intézkedésként kérjük, hogy a jelenleg még egyszeres könyvvitelt vezető, de 2021.01.01-től kettős könyvvezetésre áttérő egyéni vállalkozások ne essenek ki, ezen alapvetően adminisztratív okból a pályázók köréből.

- A Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontokhoz: az első benyújtási szakaszban 2021.03.01-16-ig még a 2019. évi beszámoló az értékelés alapja, mely 2019-es év alapvetően egy prosperáló évnek tekinthető! A második benyújtási szakasztól 2021-06-15-től azonban már a 2020. évi adatok az értékelés alapja, mely gazdasági évnél - a tevékenységtől szinte teljesen függetlenül - a COVID 19 járvány erősen rányomta bélyegét. Így célszerű lenne a tartalmi értékelési szempontoknál szereplő mutatószámokat - kiemelten a létszámadatokkal összefüggésben - felülvizsgálni és az elvárt értékhatárokat "lágyítani", a krízishelyzethez hozzáigazítani. Ugyanez igaz a 4.4.2.4. Eredményességi mérésnél, hiszen kiszámíthatatlan, hogy a krízishelyzet mikor ér véget.

Tisztelettel: Daróczi Lajos

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
d.A.L. | 2020-12-28 16:37:58

A Magyar Innovációs Szövetség észrevételei és javaslatai

1.1

Igazán hasznos és előremutató mind a pályázat célja, mind a megítélhető keretösszeg mértéke és a támogatható projektek száma, így esély van rá, hogy valóban széles körben jusson hozzá a célcsoport a támogatáshoz.

Fontos lehetne a hivatkozott elmaradottabb régióbeli igénylők számára kedvezőbb kulcsokat, feltételeket meghatározni.

3.1.2.2.  c)

Az helyes, hogy vannak ajánlott listák  a képzésre, de az nem jó, ha csak ezekből lehet választani. Egy speciális gép igényli a betanítást, akkor ez hogyan oldható meg?

 

3.1.2.2. d)

Nem korlátoznánk a képzést 20 millió Ft-ban, legyen akár 50 millió is.

Szövegszerű javaslat

….(legfeljebb 50 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

A kiírás szerint a „Képzés kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe”

Bővíteni kellene az oktatási szereplők körét, pl. a kamara által akkreditált cégekkel, képzőkkel és a technológia szállítókkal, mert sokszor a speciális technológia ismerete szükséges a vásárolt vagy vásárolni tervezett gépek működtetéséhez.

3.4.1.1. a)

Fontos lenne, hogy a hivatkozott TESZOR jegyzék tartalmazza azokat a legújabb és innovatív megoldásokat is, amelyek valós termelékenység növekedést eredményezhetnek és a kiírás ideje alatt válnak csak elérhetővé.

Javasolt a TESZOR jegyzék bővítése.

3.4.1.1. c)

A projekt lefutása két év, így bizonyára lesz mit módosítani a megvalósítás során, de ezt a kiírás kizárja.

Szövegszerű javaslat: 3.4.1.1.c) második mondat törlése

3.4.1.1. g)

Lehetőséget kell adni olyan berendezés beszerzésére is, amelyek nincsenek a normál kereskedelmi fogalomban.

 

3.4.1.1. m) IV.:

A tanácsadói díjak maximális értékének ilyen mértékű differenciálása kevéssé hatékony, mivel bonyolult, nehezen értelmezhető és a szórás viszonylag kicsi.

Javasolt 1-2-3 kategória megjelölése, átlagértékekkel.

3.4.1.1. n)

Nem kellene korlátozni, hogy egy résztvevő csakis egy képzésben vehessen részt.

Szövegszerű javaslat: „Egy résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt. ˝  mondat törlése

3.4.1.1. o)

A fajlagos költségek pl. 280 000 Ft/m2-ban történő limitálása nem életszerű. Néha az infláció, néha a műszaki tartalom is kilép ebből a keretből.

Szövegszerű javaslat: 3.4.1.1. o) törlése

3.4.1.1 p)

Fontos a villámvédelem és a villamos hálózathoz kapcsolódás Csatlakozási Terv megléte.

3.10.

Az első két bekezdés nem pontosan értelmezhető, félreérthető.

A bankhitelt javasolt egyértelműen megjelölni, annál is inkább, mivel célzott banki konstrukciók igénybevételére kerülhet sor.

3.6.1

A projektben dolgozok lakcím igazolását feleslegesnek tartjuk.

Ezt a részt ki kellene hagyni.

4.1. b)

Idézet a tervezetből:

„b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,”

Kiegészítési javaslat:

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt,

4.1

Legyen alternatív megoldás: támogatás esetén kettős könyvvitelre áttérők is pályázhassanak.

5. 8.

Nem elszámolható költségek között jelenik meg a közúti gépjármű beszerzése, pedig a kisvállalkozások üzleti tevékenységét ez jelentősen javíthatná.

Javasolt a gépjármű beszerzést legalább részben elszámolható költségek közé betenni.

5.9.1. 2. pont

Az alapvető működéshez kapcsolódó képzéseket nem lehet támogatni. Miért? Ez egy felesleges korlátozás.

Szövegszerű javaslat: 5.9.1. 2. pont utolsó mondatának törlése

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Cs.G. | 2020-12-28 14:11:18

Tisztelt IH!

Javasolnám, hogy bővített piacfelmérés esetén ne ragaszkodjanak a cégnyilvántartásokból és Beszámolókból egyébként is kideríthető adatok feltüntetéséhez, valamint a külföldi partnerek tekintetében ne ragaszkodjanak egyéb, a szállítói kapcsolatot igazoló írásos dokumentumok bemutatásához, mivel igen sok esetben - a konkrét, évek óta tartó együttműködés ellenére sem - a felek nem rendelkeznek ilyen dokumentummal. Szintén bonyodalmat okoz, hogy nem vagy csak igen nehezen, sokszor pénzért szerezhető meg a külföldi partnerek éves beszámolójából kiolvasni és feltüntetni szükséges gazdálkodási adatok, így ennek mellőzését is kérjük.

A beszerzés tárgyát vonatkozó minimum 3 referencia megadását is kérjük törölni, mivel ez általában érzékeny, üzleti titkokat is tartalmazó adatok, ráadásul ezek kitakarhatóak is voltak emiatt, meg amúgy sem ellenőrizhető adatokról van szó.

Kérem, hogy a vallalkozzdigitalisan.hu oldalt, mint bizonyos elszámolható költségelemek kötelező beszerzésére szolgáló fórumot szíveskedjenek a jelenlegi formájában elfelejteni. Mindamellett, hogy az oldal abszolút használhatatlan, nem felhasználóbarát, az ott feltüntetett partnerek többsége - tisztelet a kivételnek - nem valós adatokat tüntetett fel, szerintem csak kontroll-árajánlat adásra használják őket.

A beszerezni kívánt szoftverek, hardverek igen sok esetben elavultak, nincsenek készleten, ráadásul extrém módon túlárazottak. Ezeket maguk a partnerek is megerősítik az oldalról, már ha éppen elérhetők, vagy reagálnak a megkeresésekre, sokszor ugyanis még arra sem veszik a fáradtságot.

A GINOP-1.2.8- és VEKOP-1.2.6 pályázatoknál nagyon sok esetben bebizonyosodott, hogy jelenlegi formájában semmi értelme nincs ennek a weboldalnak, és csak kizárnak a piaci verenyből olyan becsületes szolgálatókat, akik megfizethetőbb áron, korszerűbb, frissebb verziójű eszközöket, szoftvereket forgalmaznak.

Bízom benne, hogy javaslataim nagy részét megfontolják és változtatják a pályázat tervezetét!

Tisztelettel:

Csongár Gábor, Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Cs.G. | 2020-12-28 13:47:54

Tisztelt IH!

Kérem, hogy a pályázók kötéből szíveskedjenek törölni az egyéni vállalkozásoknál megjelölt kettő könyvvezetés kritériumot, mivel az, mint magasabb rendű könyvvezetési mód, csupán lehetőség, nem kötelező.

Érdemes lenne elgondolkodni, hogy a 3 fős létszám kritérium helyett 1, esetleg 2 főben mkaximalizálni azt, akár azzal a feltétellel, hogy aki ennyi embert foglalkoztat, az a projekt fizikai befejezését követő 1. üzleti év végére növelje meg foglalkoztattottainak számát minimum 3 főre. Ez jelentősen kibővíteni a pályázók lehetséges körét, akik amúgy is rendkívül nehéz gazdasági helyzetben vannak a COVID járványhelyzet miatt.

A KATÁS vállalkozásoknak nincs lehetőség költségelszámolásra, emiatt rendre kiszorulnak a pályázati lehetőségekből. Számukra megoldás lehetne egy olyan támogatás, ahol a maximális elszámolható költség nem lehet magasabb, mint a legutolsó lezárt pénzügyi évben elért árbevételük. Emiatt és egyéb okokból is célszerű lenne a támogatás alsó határát 5 millió forintra levinni, ez újabb pályázói kör bevonását eredményezhetné.

Bízom benne, hogy javaslataim nagy részét megfontoljáűk és változtatják a pályázat tervezetét!

Tisztelettel:

Csongár Gábor, Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Kft.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
O.É. | 2020-12-28 13:04:21

Tisztelt Cím!

A pályázati felhívás tervezetében az infrastrukturális beruházások esetében rendkívül erős korlátozást tettek az építési költségvetés készítésére vonatkozóan. A tervezet értelmében Kizárólag kamarai tagsággal rendelkező, a szakvélemény kiállításakor érvényes SZB jogosultsággal rendelkező építési beruházási szakértő nyilatkozata fogadható el.

Nógrád megyében mindössze 1, míg Heves megyében jelenleg 3 ilyen jogosultsággal rendelkező szakértő van nyilvántartva. Kérem a Nógrád és Heves megyei vállalkozások lehetőségeit kevésbé korlátozó előírást határozzanak meg a végleges felhívás keretében!

Tisztelettel: Ott Éva

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
B.Á. | 2020-12-28 12:52:03

Tisztelt Irányító Hatóság!

Partereink között több olyan dinamikusan fejlődő mikróvállalkozás található mely működési sajátosságai miatt (szezonalitás, projekt-alapú munkaszervezés) eddig bérmunkaerőt/alvállalkozót vett igénybe feladatai ellátásához, átlagos statisztikai létszáma 3 fő alatti. Ezek a vállakozások készen támogatás mellett új beruházásokat megvalósítani akár munkahely-teremtési vállalás mellett is, ezért javasoljuk a Felhívástervezet 4.1. b) pontjában szereplő átlagos statisztikai létszámra vonatkozó kritérium 1 főre történő változtatását, illetve a munkahely-teremtési feltétel beemelését a végleges Felhívásba.

Üdvözlettel,

Bálint Áron 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
R.J.V. | 2020-12-28 11:28:13

Tisztelt Minisztérium,

A tervezet kapcsán az alábbi észrevétellel és javaslattal élnék:

- A minimum 3 fő statisztikai létszám olyan mikrovállalkozásokat zár ki a pályázatból, melyek magas hozzáadott érték mellett jelentős szereplői a magyar gazddaságnak és magas számban tudnának részt venni jelen konstrukcióban. Kérem fontolják meg a 3 fő csökkentését 2-re, vagy akár 1re.

- Egyéni vállalkozók esetében a "kettős könyvvitelt vezető" kitétel értelmezhetetten, egyéni vállalkozók esetében ez a kitétel könyvelésileg ellentmondó, esetleg tévesen az egyéni cégekre vonatkozna? Javasoljuk törlését.

- Infrastruktúrális fejlesztési és jelentős mértékben ingatlanépítést is támogató konstrukció lévén feleslegesnek tünik az új telephelyek kizárásának kitétele. A telephelyek minimum a benyújtást megelőző 60 napos bejegyzési kitétele hátrányos helyzetbe hozza azokat a pályázókat akik az első körben kivánnak pályázni, hiszen ezen feltétel minden más körben teljesíthető, az elsőben azonban a pályázat végleges kiírásakor már eleve nem. Ezzel sérül az esélyegyenlőség elve, mely szembe megy az EUs pályázati alapértékekkel. javasoljuk ezen 60 napos kitétel törlését vagy csökkentését.

.tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
K.Sz. | 2020-12-28 10:47:50

Tisztelt Kiírók,

Javaslom, hogy a Pályázók körét bővítsék ki a Szövetkezetekkel (121 Szociális szövetkezet, 129 Egyéb szövetkezet), mint ahogy az ehhez a pályázathoz nagyon hasonló VEKOP-1.2.6-20 és GINOP-1.2.8-20 pályázatokban is volt és sikeresen működött.

Indoklás: a szövetkezeti formában működő KKV-k ugyanolyan problémákkal küzdenek, ugyanolyan lehetőségek előtt állnak, mint a gazdasági társaság (kft. bt. rt, egyéni váll, stb...) formában működő vállalkozások, ugyanúgy igaz rájuk, hogy "a magyar gazdaság fejlesztési potenciálját képezik, ugyanakkor termelékenységük, szervezeti működésük, emberi erőforrásaik, digitális felkészültségük tekintetében még jelentősen elmaradnak európai versenytársaiktól, miközben velük állnak versenyben".

Tehát nem indokolja semmi, hogy a szövetkezeti formában működő KKV-ket ki kellene zárni ebből a fejlődési lehetőségből.

Ráadásul - mivel aránylag kicsi a szövezkezeti formában működő KKV-k száma - a kibővítés alig valami hatással lesz a többi vállalkozás pályázási lehetőségeire. A VEKOP-1.2.6-20 és GINOP-1.2.8-20 statisztikái szerint az összesen 4289 nyertes pályázatból 9 volt a szövetkezeti formában működő KKV.

Köszönettel és Üdvözlettel,

    Kátai Szabolcs

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
M.Z. | 2020-12-28 06:37:44

Tisztelt IH!

Javasolom a piacfelmérések ellenőrzése során alkalmazott módszer felülvizsgálatát. A vállalkozások általában speciálisan felszerelt eszközöket vásárolnak, melyeket valóban csak egyedi árajánlatok bekérése során lehet felmérni. A részletes piacfelmérés tartalmaz néhány olyan kérdést, amihez az információt elég nehéz vagy csak költségesen lehet beszerezni. Példaként írom, hogy egy külföldi gyártó természetes tulajdonosát, számviteli beszámolójából adatokat csak a cégszolgáltatótól lehet beszerezni közel 10000 forintért, hiszen sok esetben a magyarországi kereskedőnek erről fogalma sincs, mivel a gyártóval csak kereskedelmi kapcsolatban van. Sok esetben a kereskedemi kapcsolatra sincs konkrét papíralapú dokumentum. A referencia kérése pedig ütközik a GDPR törvénnyel. Az egyszerűsített piacfelmérésnél sok esetben probléma, hogy a pályázat elkészítésekor és a pályázatban feltüntetett adatok ellenőrzésekor más árak találhatók a weben. A két dátum között általában 90-180 közötti különbség va. Sok esetben a pályázat végrehajtásakor már nem is kapható az az eszköz, ami a pályázat beadásakor még fent volt weben. Másik tartalmi értékelési problémának látom, hogy az Árukeresővel sok esetben meg lehet találni a legolcsóbb berendezéseket a weben, azonban az ár mellett figyelni kellene a Támogató részéről, hogy készleten van-e és a webes ajánlati ár milyen műszaki tartalmat kínál. Például lehet venni multifunkciós nyomtató alapgépet, ami számítógépről kiválóan nyomtat gyorsan, de lehet venni ugyanilyen gépet kiegészítókkel felszerelve, ami már színes marketing prospektusokat készít füzetbe fűzve. Neve, típusa ugyanaz, de funkciója teljesen más. Ezt az egyszerűsített piacfelmérés már nem kezeli.

Kérem, szíveskedjenek ezek figyelembevételével a piacfelmérés módszertanát javítani vagy lehetővé tenni, hogy ezt dokumentummal alá lehessen támasztani.

Köszönöm! Üdvözlettel! Martinka Zoltán 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
B.B. | 2020-12-26 22:19:18

Tisztelt Kiíró!

2020-ban a COVID járvány okozta nehézségek miatt, az év első felében sok vállalkozás kénytelen volt – ha csak ideiglenesen is, de - létszámot csökkenteni. A munkaerő újra foglalkoztatása azonban azóta elindult és sok helyen már a 2020. év eleji létszámmal dolgoznak tovább. Ez a kényszer fluktuáció azonban hátrányosan érinti a vállalkozások 2020. évi átlagos statisztikai létszámát, így a pályázat 5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége pontban meghatározott összköltség számítási szabály hátrányosan érinthet sok-sok vállalkozást. Bár a márciusban benyújtásra kerülő pályázatoknál a vállalkozás még alkalmazhatja a 2019-es létszámadatait, a későbbi fordulókban beadottakra ugyanez már nem lesz igaz. Sérül a pályázók közötti esélyegyenlőség elve.

Egy reálisabb munkaerő létszámra alapozott támogatási rendszer érdekében, javasoljuk, hogy  a létszámot - a GINOP-1.2.8 pályázathoz hasonlósan - ne az előző lezárt év átlagos statisztikai létszám, hanem a benyújtást megelőző hónap, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által a ’08-as  bevallások alapján nyilvántartott  létszámadatai alapján határozzák meg.

Tisztelettel,

Borzsa Bálint

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
P.G. | 2020-12-26 21:03:14

Tisztelt Minisztérium!

 

Kérem, fontolják meg a támogatást igénylők körének kiterjesztését a nonprofit gazdasági társaságokra, illetve a szociális szövetkezetekre, ugyanis ezen szervezetek is végeznek gazdasági tevékenységeket, valamint hozzájárulnak a munkanélküliség csökkentéséhez. Számukra is szükség lenne fejlesztésekre, munkabérek támogatására, ugyanis a koronavírus-járvány hatására a bérek kifizetése is nehézségeket okozott számukra, így támogatások nélkül a munkabérek kigazdálkodása a szociális tevékenységeik kárára mehet.

 

Üdvözlettel,S.G.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
G.R. | 2020-12-25 12:05:18

Tisztelt Minisztérium! 

Javasolnám, hogy a Nyugat-Dunántúl régióban magasabb legyen a támogatási intenzitás, ugyanis ilyen jellegű pályázatra nagy igény mutatkozik Zala megyében is. 

Véleményem szerint a Dél-Dunántúl 70%-os intenzitását terjesszék ki Nyugat-Dunántúlra is.

Tisztelettel: G.R.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
H.Z. | 2020-12-25 10:22:02

Katás vállalkozók is indulhatnak a pályázaton?

Köszönöm

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
H.Z. | 2020-12-25 10:11:07

Tisztelt Minisztérium!

"Amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt," - szeretném kérni a létszám csökkentését 1 főre, mivel nagyon sok kis vállalkozás szeretne ezzel bővülni, fejleszteni, létszámot bővíteni. Köszönöm

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
S.B. | 2020-12-25 10:11:02

Tisztelt Minisztérium!

 

Javasolni szeretnénk, hogy a pályázók körét egészítsék ki szociális szövetkezetekre is. Hasonlóan az egyéb gazdasági társaságokhoz, jelentős szerepet játszanak a munkaerő foglalkoztatásában, álláskeresők elhelyezkedésében és a szövetkezet tagjai tökéletesen tudnak együttműküdni és társadalmi céljaikat közösen érvényesíteni.

Üdvözlettel:

Simonics Beáta

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
É.G. | 2020-12-22 20:40:49

Tisztelt Kiíró,

 

Javaslom a Pest Megyében Dunavarsánnal is kibővíteni az 1. számú Mellékletet. Ha levesszük a két legnagyobb ott lévő gyárat (Fémalk az egyik), akkor Dunavarsány GDP mutatója jóval kevesebb lenne, mint más olyan Pest Megyei településnek ami rajta van a listán.

 

Köszönettel

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
T.K. | 2020-12-22 14:32:25

Tisztelt Minisztérium!

A pályázók körét feltétlenül javasoljuk kiegészíteni a szociális szövetkezetek gazdálkodási formával is, hiszen a szövetkezetek is a feltüntetett gazdálkodási formákhoz haosnlóan üzleti tevékenységet végeznek.

Üdvözlettel:Bot Réka

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
T.K. | 2020-12-22 14:25:43

Tisztelt Minisztérium!

A Felhívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása pontja alapján a telephely működését igazolni szükséges. Amennyiben a pályázat keretében új ingatlan építése valósul meg és maga a beruházás is az építetendő ingatlanban valósulna meg, akkor a működési engedély, valamint a jogerős építési engedély megküldése elegendő az első időközi kiifzetési kérelem benyújtásakor vagy a támogatási kérelem benyújtásakor szükséges már ezen dokumentumok megléte?

Üdvözlettel:Bot Réka

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
K.R. | 2020-12-22 06:55:08

Tisztelt Minisztérium,

A Pályázók körét javasoljuk kiegészíteni a KSH 121 - Szociális szövetkezetek gazdálkodási formával, hiszen a szociális szövetkezetek is vállalkozások és a társadalmi célok mellett a vállalkozási, munkahelyteremtési céljaik ugyanolyan fontosak, mint a gazdasági társaságoké, vagy egyéni vállalkozásoké.

Tisztelettel,

Máté Szilvia

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
A.T. | 2020-12-20 09:58:49

Tisztelt Minisztérium! 

A projekt maximális elszámolható összköltsége 5.2 pontjában a meghatározott maximum összegeket legyenek szívesek módosítani. Egy 9 fős cég esetében a maximum elszámolható összköltség 9*11 m= 99 m, míg egy 15 fős cég esetében az elszámolható összköltség 15*5 m = 75 m . Legyenek szívesek igazságosan meghatározni az elszámolható összköltség összegét. 

Köszönöm előre is a hozzászólásom mérlegelését. 

ÜdvözlettelFruzsa Tímea 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Ny.E. | 2020-12-19 19:44:50

Tisztelt Irányító Hatóság!

A 4.4.2.3 Tartalmi értékelési szempontok 8. pontja szerint, amennyiben a beruházás elmaradott területen kerül megvalósításra, akkor a jelentkező 10 pontot kap. A pontszerzés csak a 4 leghátrányosabb helyzetű régió esetében jár a pályázónak (Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Dél-Alföld). Javasoljuk, hogy az összes Szabad Vállalkozói Zónás kistérség bekerüljön, ugyanis a felhívás által említett 4 régión kívül 2 kistérség még Szabad Vállakozói Zónának minősül (vasvási és devecseri), és ezek nem az említett 4 régióban találhatóak, hátrányos helyzetük azonban vitathatatlan.

A felhívás 3.1.2.2d) Képzés pontja szerinti támogatható tevékenységre vonatkozó elvárások tartalmazzák az alábbi pontot: "Egy résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt." A képzések megvalósítását már így is rengeteg szabály határozza meg, pl. 1 főre elszámolható óradíj, maximális elszámolható díj/fő. Ezeknek a tükrében teljesen értelmetlen egy olyan szabályt is behozni, ami egy résztvevőt csak 1 képzésben enged részt venni. A felhívás célja: A hazai kkv-ka magyar gazdaságfejlesztési potenciálját képezik, ugyanakkor termelékenységük, szervezeti működésük, emberi erőforrásaik, digitális felkészültségük tekintetében még jelentősen elmaradnak európai versenytársaiktól, miközben velük állnak versenyben. A 21. század magyar vállalkozásai nem képzik megfelelően a munkavállalóikat, a cél az lenne, hogy a legtöbb dolgozó a lehető legtöbb képzésben vegyen részt a többi pontban részletezett kereteken belül (pl. 580.000 ft/fő és 4000 ft súlyozott átlagos óradíj). A javasoljuk a "Egy résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt." törlését.

Köszönettel

Nyakas Erik

KDO Product Zrt.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
V.L.Z. | 2020-12-19 16:10:42

Tisztelt Kiírom!

A Támogatást igénylő köre és a Jogi forma által meghatározott mátrixba szerepelnek a nonprofit gazdasági társaságok is, azonban a gazdálkodási formakód felsorolásban nem kerültek be. A vidéki, különösen a szabad vállalkozási zónákban, nagy foglalkoztatóként vannak jelen ezen társaságok, így fontos hogy számukra is lehetőség legyen a fejlesztések támogatására. Kérem a Gazdálkodási formakódok felsorolást kiegészíteni a nonprofit bt, nonprofit kft és nonprofit  Rt-vel is.

Tisztelettel

Vincze Lajos

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
K.A. | 2020-12-18 17:02:00

A felhívás tervezetében szereplő, a „Támogatást igénylők körére” vonatkozóan a következő megjegyzést, és egyben javaslatot fogalmazom meg:

A felhívásban szerepel, hogy:

„Felhívjuk figyelmét, hogy a  4.1.  a) és b) pontnak való megfelelés a http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljesüzleti évéves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.”

Ezzel kapcsolatban érdekes és tisztázandó kérdés, hogy a felhívás tervezet 4.1. c) pontjában szereplő „… kettős  könyvvitelt  vezető  egyéni  vállalkozók ….” megfelelését, vagyis azok kettős könyvvitelét mi alapján, illetve milyen adatbázis segítségével fogják ellenőrizni, ha létezik egyáltalán ilyen kategória, hogy „kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozás”.

Ennek tisztázása, javaslandó a végleges felhívásban.