2008 február 5. 00:00
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a TIOP 1.1.1 jelű, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című – 2007. december 18-án megjelent – pályázat dokumentációja a mai naptól módosult. A módosítással érintett dokumentációk: pályázati felhívás, pályázati útmutató. A projekt adatlapot és kitöltési útmutatóját felváltja az EMIR kitöltő program és a hozzá tartozó adatlap kitöltési útmutató. A kitöltő program tesztverzióban üzemel február 10-ig, addig kérjük, küldjék el részünkre észrevételeiket. A pályázatok benyújtására a kitöltő program véglegesítését követően, február 20-ától van lehetőség. A dokumentumokban történt változtatásokról összefoglaló táblázatot mellékelünk.

A változások az alábbi pontokat érintik:

 

Pályázati
útmutató

Változás pontos
helye
Változás
típusa
Változás
tartalma

B.
PÁLYÁZÓK KÖRE

 

 

B1.
Jogi forma

 

bővül

„A
pályázók köre (fenntartók) kiegészül a költségvetési szervekkel, és a kistérségi
társulásokkal.”

 

C.
A PÁLYÁZAT TARTALMA

 

 

 

bővül

„A
tantermi csomaghoz feladatellátási helyenként tartozik egy 10 órás ingyenes
felhasználói képzés és 1 db WIFI csomag.”

 

 

módosul

„Kiegészítő
SNI IKT csomag esetén a jogosultság a következőképpen módosul: SNI diák*380.000
Ft eszközlehívási jog.”

C1.1.
Kötelezően
megvalósítandó tevékenységek, beszerzések stb…

 

leadási
határidő módosul

A
kedvezményezett köteles az adott feladatellátási helyre vonatkozóan a 9.
mellékletben szereplő szempontrendszer alapján informatikai stratégiát
készíteni, és azt a záró Projekt előrehaladási jelentéshez (PEJ)
csatolni.

 

leadási
határidő módosul

Azok
a pályázók, akiknek a települése megtalálható a „40% hátrányos helyzetű tanulói
arányt meghaladó általános iskolával rendelkeznek” c. listán* az Oktatási és
Kulturális Minisztériumtól az esely.terv@okm.gov.hu email címen kell
igényelniük a közoktatási esélyegyenlőségi szakértők kijelölését. A
helyzetelemzés elkészítésének végső határideje 2008. december 31, amely
helyzetelemzést a záró Projekt előrehaladási jelentéshez (PEJ) csatolni
kell.

* 13.
sz. melléklet címmel letölthető a dokumentációból.

 

megszűnik

A
pályázó köteles – nyertes pályázat esetén - regisztrálni a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség honlapján (palyazat.gov.hu) későbbiekben megadott címen. (Kérjük
folyamatosan figyeljék az NFÜ honlapján a TIOP 1.1.1 „Intelligens iskola
program” keretében megjelenő információkat!)

C8.
A projekt megkezdése

 

módosul

„A
projekt során kizárólag az NFÜ megbízásából lefolytatott közbeszerzési eljárás
keretében kiválasztott eszközcsomagok szerezhetőek be. Az eszközbeszerzéssel kapcsolatos további
információkról folyamatosan értesítjük a pályázókat (Kérjük, folyamatosan
figyeljék az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság (OKMT) honlapján www.okmt.hu
megjelenő „Intelligens iskola program” keretében megjelenő
információkat!).”

 

D1.
Támogatás
összege

 

módosul

„A
pályázó az elnyert támogatást a részére megítélt eszközcsomagok formájában kapja
meg (A támogatás minimum értéke 0,5 millió forint, míg a maximum értéke 700
millió forint). A pályázó számára pénzkifizetés nem történik. Az eszközcsomagok
ellenértéke közvetlenül a szállítónak kerül kifizetésre. „

 

E.
KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

 

 

 

 

I.
Szabályossági követelmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.
Jogosultsági kritériumok

 

megszűnik

A
pályázati dokumentáció elektronikus aláírással való ellátása nem
szükséges.

módosul

„A
pályázat az alábbiakat tartalmazza:

1.
Az EMIR kitöltő (projekt adatlap elektronikus változata) kinyomtatott, a
fenntartó által cégszerűen aláírt, pecséttel ellátott verziója két
példányban,

2. A
kalkulátor kinyomtatott, a fenntartó által cégszerűen aláírt pecséttel ellátott
verziója két példányban,(minden feladatellátási helyre külön kalkulátort kell
kitölteni)

3.
Mellékletek fenntartó által cégszerűen aláírt, pecséttel ellátott verzióját két
példányban,

4.
Két db CD, amely tartalmazza a teljes pályázati dokumentációt (EMIR kitöltő,
kalkulátor, mellékletek) „

 

 

bővül

„A
fenntartó az összes felsorolt intézménytípusokba tartozó, formai és jogosultsági
követelményeknek megfelelő feladatellátási helyekre
pályázott.”

megszűnik

Kikerül
a jogosultsági kritériumok közül:

Legutolsó
(2007/2008. tanév) közoktatási statisztikai adatlapok beszolgáltatása. Ezeket se
elektronikusan, se papíron nem kell benyújtani (a01t01, a02t13, a02g23, a02g01,
a02g02, a02g25, a06t28, a02t48)

 

megszűnik

Az
igényelt támogatás megfelel a minimum /maximum támogatási összegnek.

 

F.
Adminisztratív információk

 

 

 

F.
2
A
pályázatok benyújtásának határideje

 

módosult

1.
2008.
február 20-tól 2008. március 10-ig:

·
311/2007.
(XI. 17.) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
Kormányrendeletben
nevesített településeken 2.
mellékletben szereplő (hátrányos helyzetű) és leghátrányosabb helyzetű
található
feladatellátási helyekre vonatkozó fenntartói pályázatokat

·
Azon
egyiskolás települések pályázatai, amelyek szerepelnek a „Települések, amelyek
40% hátrányos helyzetű tanulói arányt meghaladó általános iskolával
rendelkeznek” c. listán*

* 13. sz. melléklet címmel letölthető a
dokumentációból.

2.
Az 1. pont alá nem eső pályázó 2008. március 11-től 2008. április 30-ig
nyújthatja be pályázatát.

 

 

bővül

„Tekintettel
arra, hogy a pályázat során beszerezhető eszközök közbeszerzése a pályázatok
benyújtását követően történik, ezért a Pályázónak a kalkulátorban, az egyes
eszközök pályázati értékét még nem kell megadnia. Az április 30-ig beérkező
pályázatok adatai alapján kerül meghatározásra a közbeszerzés során beszerzendő
eszközök mennyisége. A közbeszerzés lezárását követően (várhatóan 2008.
augusztus) az egyes eszközök áráról minden
pályázó értesítést kap. Ennek alapján – a támogatási szerződés
megkötésének feltételeként - kell a pályázónak a végleges eszközértékeket a
kalkulátorban megjeleníteni, amelyek együttesen határozzák meg a pályázat
összértékét. ”

F4.5 A Támogatási Szerződés megkötésének
feltételei

 

bővül

A
támogatási szerződést a közreműködő szervezet és a kedvezményezett köti meg. A
támogatási szerződés megkötésének előfeltétele az eszközbeszerzésre irányuló
közbeszerzési eljárás lefolytatása.

 

módosul

A
támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok és az aláírt támogatási
szerződés visszaküldésének határideje a támogató döntésről szóló levél
kézhezvételétől számított 150. nap.

F4.6.
A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata

 

megszűnik

Az
alábbi bekezdés a kiírásra nem vonatkozik:

A
támogatás folyósítása az alábbi formákban történhet:

a)
kedvezményezett által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos
megtérítése közvetlenül a kedvezményezett bankszámlájára,

b) a
számlák támogatási összegének kifizetése közvetlenül a szállító részére a
kedvezményezettet terheli, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének
igazolása mellett,

c) a
kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése engedményezési
szerződés bemutatás esetén a támogatást megelőlegezi az intézmény
bankszámlájára.

A b)
pont szerinti fizetési forma akkor választható, ha a kedvezményezett nem vett
igénybe támogatási előleget, valamint a számla összege meghaladja a bruttó 5
millió forintot.

 

Utólagos
elszámolás céljából közbenső kifizetési kérelem a 281/2006 (XII.23.) Korm.
Rendelet előírásai alapján nyújtható be.

11.
sz. és 12. sz. melléklet benyújtására nincs szükség. (Az eredetileg 13. sz.
melléklet az új útmutatóban 11. sz. mellékletként
szerepel.)

 

A pályázati
felhívás
dokumentumában a pályázati útmutatóban megjelölt változások
kerültek átvezetésre.

Projekt
adatlap
– EMIR kitöltő
program

Nyilatkozatok

 

bővül

„A
pályázat benyújtásával megbízom a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, hogy a
pályázati útmutatóban megnevezett eszközcsomagok beszerzéséhez kapcsolódó
közbeszerzési eljáráson, mint gesztor, a nevemben eljárjon.

 

bővül

„Kijelentem,
hogy a kalkulátort minden általam (nem közép-magyarországi régióban) fenntartott
közoktatási feladatellátási helyre kitöltöttem, amelyre a pályázati útmutató
B1-es pontja lehetőséget ad.”

6.
A
projekt költségvetése

megszűnik

Tekintettel
arra, hogy a pályázat során beszerezhető eszközök közbeszerzése a pályázatok
benyújtását követően történik, ezért a Pályázónak a kalkulátorban, az egyes
eszközök pályázati értékét még nem kell megadnia. Az április 30-ig beérkező
pályázatok adatai alapján kerül meghatározásra a közbeszerzés során beszerzendő
eszközök mennyisége. A közbeszerzés lezárását követően (várhatóan 2008.
augusztus) az egyes eszközök áráról minden pályázó értesítést kap. Ennek alapján
– a támogatási szerződés megkötésének feltételeként - kell a pályázónak a
végleges eszközértékeket a kalkulátorban megjeleníteni, amelyek együttesen
határozzák meg a pályázat összértékét.

A
pályázat benyújtásakor a költségvetést nem kell kitölteni.