A Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 7 regionális operatív programot, összesen 1650 milliárd Ft összértékben kezel.

Az ÚMFT Regionális Operatív Programok legfontosabb céljai:

• a regionális gazdasági versenyképesség erősítése
• a régiók turisztikai vonzerejének növelése
• a térségi közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztése, a helyi környezeti állapot javítása
• az energiatakarékosság és –hatékonyság, illetve a megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése
• települések átfogó, integrált fejlesztése
• a régión belüli társadalmi és területi különbségek mérséklése
• a társadalmi infrastruktúra fejlesztése

Az egyes térségek, régiók eltérő adottságaikból adódóan meglehetősen különböző fejlődési lehetőségekkel rendelkeznek. A hét magyar régió közül hat a „konvergencia”, egy régió pedig a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés alá tartozik.

Dél-Alföld kitörési pontjai: tudásipar,agrárium,turisztika

A dél-alföldi régióban a helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés részeként a fő cél a tudásipar, az agrárium és a hozzá kapcsolódó élelmiszeripar, a gépipar, az üveg-, a kerámia- és a vegyipar erősítése, valamint ezekre fókuszálva a gazdasági szerkezetváltás elindítása. A turisztikai vonzerő fejlesztésének középpontjában a termál-, egészség- és aktív turizmus áll. A megújuló energiaforrások közül fejlesztjük a geotermikus, a szél- és a napenergia, valamint a biomassza hasznosítását. Az Európai Unió délkeleti kapujában fekvő régió nemzetközi és logisztikai szerepkörének kiépítésére törekszik.

Dél-Dunántúl: magas környezeti minőségű modellrégió

A dél-dunántúli régió a meglévő természeti adottságait és kulturális értékeit megőrizve és fenntartható módon hasznosítva magas környezeti minőségű modellrégióvá szeretne válni. A fejlesztések során meghatározó szerep jut:

• az innovatív környezeti ipar és energetika,
• a piacorientált kreatív ipar és a kulturális szektor, valamint
• az élettudományi kutatási bázisra és a régió gyógyhelyeire épülő egészségipar fejlesztésének.

Észak-Alföld: a régió Kelet-Közép-Európa minőségi élet-, egészség- és rekreációs központja

Az észak-alföldi régió átfogó célja, hogy specifikus adottságainak kihasználására alapozva Kelet-Közép-Európa minőségi élet-, egészség- és rekreációs központjává váljon. A helyi adottságok szem előtt tartásával kialakított célkitűzések ennek érdekében kiemelten koncentrálnak:

•a régió versenyképes, tudásalapú és innováció-orientált gazdaságának kialakítására
•természeti, környezeti rendszerei állapotának javítására és fenntartható használatára
•az egészséges élet lehetőségeinek biztosítására
•a régió versenyelőnyeire alapozott piacvezérelt és innováció-orientált agrárvertikum kialakítására, valamint területi különbségeinek mérséklésére
•a társadalmi kohézió foglalkoztatás központú erősítésére.

Észak-Magyarország céljai: iparfejlesztés, szolgáltatások, turisztika

Az észak-magyarországi régióban kiemelt célok az ipar és a szolgáltatások
területén:
• a gazdasági teljesítőképesség növelése a régió húzóágazatainak – a mechatronika, a vegyipar, a környezetvédelmi ipar, a megújuló energiaforrásokra épülő energiaipar – fejlesztésével;
• regionális tudásközpont, valamint integrált beszállítói és logisztikai hálózati rendszer kialakítása,
• a vállalkozásokat segítő üzleti szolgáltatások fejlesztése. 

Közép-Dunántúl: az innovatív megoldások régiója

A közép-dunántúli régió versenyképességének javítása érdekében elengedhetetlen a helyi kis- és középvállalkozásokra alapozott gazdaság innováció-orientált fejlesztése. Szükségszerű a turisztikai szektor szerkezetváltása, a meglévő vonzerőkre, a kiemelkedő történelmi és természeti értékekre – a Balatonra, a Balaton-felvidék és a középhegységek (Bakony, Vértes, Gerecse) természeti kincseire, a történelmi városokra (kiemelten a királyi városok), a gazdag kulturális örökségre, a várakra, múzeumokra és a történelmi borvidékre – épülő, innovatív turisztikai termékek bevezetése a turisztika és marketing korszerűsítésével. A versenyképesség megalapozásához és fenntartásához az oktatási rendszer korszerűsítésén túl elengedhetetlen a tudatos humánerőforrás- és foglalkoztatás-fejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtése, valamint a vele kompatibilis, innovatív szociális- és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése.

Nyugat-Dunántúl: az észak-déli pannon gazdasági tengely fejlesztése

A nyugat-dunántúli régió gazdaságának megújításához és az észak–déli pannon gazdasági tengely fejlesztéséhez szükséges a térségi innovációs és technológiai központok hálózatának kiteljesítése, valamint a vállalkozások együttműködését és új vállalkozások alapítását ösztönző szervezetek (klaszter-menedzsment) kialakítása. Szükséges ehhez a kutatás-fejlesztési kapacitás növelése a régió e téren tapasztalható jelentős lemaradásának felszámolása érdekében. A klaszter jellegű együttműködésben megvalósuló, a termálvízkincs hasznosításához kapcsolódó magas minőségű, egyedi arculatú egészségturisztikai és rekreációs valamint az aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések, tájegységi és tematikus turisztikai programok és hálózatok fejlesztése képezi az ún. pannon örökség megújításának alapját (pl. kastély- és várhálózat fejlesztése). Az öt országot összekötő Nyugat-Dunántúl közlekedési fejlesztési célja az észak–déli forgalmi tengely kiépítéséhez kapcsolódóan a közlekedési, logisztikai, közösségi közlekedési fejlesztés összehangolt modellszerű megvalósítása. Kiemelt cél a megújuló energiaforrások hasznosításának növelése és az energiatakarékos, önellátó kistelepülési rendszerek kialakítása.

Közép-Magyarország kiemelt fontosságú a lisszaboni célok megvalósítása szempontjából

A regionális versenyképesség és foglalkoztatás európai uniós célkitűzése alá tartozó közép-magyarországi régióban a fő fejlesztési cél a térség nemzetközi versenyképességének, foglalkoztatásának és vonzerejének növelése, a fenntarthatósági szempontok érvényesítése mellett. E régió kiemelt fontosságú a lisszaboni célok megvalósítása szempontjából is, hiszen Budapest és ez a régió adja az ország innovációs teljesítményének mintegy kétharmadát, és itt él Magyarország lakosságának egyharmada.

A közép-magyarországi régió fejlesztése Budapest versenyképességének erősítése mellett az aktivitás és foglalkoztatás területileg kiegyensúlyozott növelését, az agglomerációjával való szerves kapcsolatok további erősítését, a régió további városhálózati elemeinek helyzetbe hozását és az elmaradott pest megyei területek kiemelt fejlesztését is megköveteli.

Az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP), a Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP) és a Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP) megvalósítását az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (Council of Europe Development Bank - CEB) támogatja.

 

 

 

Az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP), a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP), a Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP) és a Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) megvalósítását az Európai Beruházási Bank (European Investment Bank - EIB) támogatja.

 

 

 • Dél-alföldi Operatív Program

  A dél-alföldi régió fejlesztési stratégiája az Európai Unió közösségi céljaival és a nemzeti fejlesztési célokkal összhangban került megfogalmazásra. A Dél-alföldi Operatív Program jövőképe, hogy a régió váljon a „tudás és egészség régiójává” az Európai Unió átlagához ütemesen felzárkózó Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan az átfogó cél a fenntartható növekedés biztosítása, a foglalkoztatás bővítése, valamint a területi különbségek kiegyenlítése.

  Részletek
 • Dél-dunántúli Operatív Program

  A Dél-dunántúli Operatív Program hosszú távú átfogó célja a Dél-dunántúli régió felzárkóztatása az ország fejlettebb térségeihez. A felzárkózási folyamat eredményeképpen hosszú távon el kell érni, hogy a Dél-dunántúli régió és az ország fejlett régiói közötti fejlettségi szakadék szűküljön. A 2007-2013 közötti programozási időszakban reális célként a fejlettségi differenciák növekedésének megállítása fogalmazható meg. Ennek megfelelően jelen program stratégiai célkitűzése a Dél-dunántúli régió leszakadásának megállítása, azaz a régió az országos növekedési pályán tartása, annak érdekében, hogy a későbbiekben elindulhasson egy felzárkózási folyamat.

  Részletek
 • Észak-alföldi Operatív Program

  Az Észak-alföldi Operatív Program célja a régió természeti és társadalmi értékeire, településhálózati sajátosságaira építve a regionális versenyképesség erősítése, valamint a régión belüli területi különbségek csökkentése. A 2007-2013 közötti programozási időszakban reális célként a fejlettségi differenciák növekedésének megállítása fogalmazható meg. Ennek megfelelően, jelen program stratégiai célkitűzése az Észak-alföldi régió leszakadásának megállítása, azaz a régió országos növekedési pályán való tartása, annak érdekében, hogy a későbbiekben elindulhasson egy felzárkózási folyamat.

  Részletek
 • Közép-dunántúli Operatív Program

  A Közép-dunántúli Operatív Program átfogó célja, hogy a régió a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelem-termelő képességét megőrizze.

  Részletek
 • Közép-magyarországi Operatív Program

  Az operatív program átfogó célja a Közép-magyarországi régió nemzetközi versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett. A Közép-magyarországi régió fejlesztési céljai közvetlenül támogatják a növekedést és a foglalkoztatottság bővítését a lisszaboni Nemzeti Akcióprogram és az Új Magyarország Fejlesztési Terv fő célkitűzéseivel összhangban.

  Részletek
 • Nyugat-dunántúli Operatív Program

  Az Operatív Program átfogó célja a környezetileg tudatosan tervezett fejlesztésekkel a regionális adottságokhoz illeszkedő gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a növekedés és foglakoztatás elősegítése érdekében.

  Részletek