2019 július 5. 11:30
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy – a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tájékoztatása alapján – a KEHOP-2.1.7 felhívás vonatkozásában a kötelező nyilvánosság biztosítása érdekében szükséges kommunikációs és tájékoztatási tevékenységeken túl a szemléletformálási tevékenységek is a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartoznak, ami bejelentési kötelezettséget vonhat maga után a Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek számára.

A hatályos Korm. rendelet 5. §-a szerinti előírások vonatkoznak a többségi állami tulajdonú és az önkormányzati tulajdonú víziközmű-szolgáltatókra is.

A támogatást igénylők kötelezettségei a Hivatal tájékoztatása alapján:

  • Többségi állami tulajdonú víziközmű-szolgáltatók vonatkozásában:

…a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének c) pontja alá tartozó azon állami tulajdonú gazdasági társaságok, amelyekben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol, kormányzati kommunikációs igényként kötelesek a Hivatal felé bejelentési kötelezettségüket teljesíteni.”

  • Önkormányzati tulajdonú víziközmű-szolgáltatók vonatkozásában:

„Azok a gazdasági társaságok, amelyek nem minősülnek a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerint érintett szervezetnek, beszerzési igényüket kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladatként kötelesek bejelenteni, amennyiben a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 4. pontjában rögzített feltételeknek megfelelnek.”

A Hivatal tájékoztatása értelmében, a Hivatal a KEHOP-2.1.7 konstrukció keretében megvalósítani tervezett szemléletformálási és kommunikációs feladatokban való részvételi szándékának felelős döntését előzetesen, általános jelleggel nem, csak a benyújtandó támogatási kérelemben foglalt műszaki leírás és a megvalósításra vonatkozó szakmai álláspont ismeretében hozhatja meg.

A Hivatal tájékoztatásában foglaltakra (fentiekre) tekintettel kérjük, hogy a támogatási kérelmek benyújtását megelőzően szíveskedjenek a megvalósítani tervezett műszaki, szakmai tartalomra vonatkozóan, a Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, a bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni, a Hivatal irányába.

Fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy mind a tervezett projekt költségeinél, mind pedig a megvalósítás ütemezésénél legyenek figyelemmel a Hivatal konkrét projekt tervezetre vonatkozó állásfoglalására, abban való részvételi szándékára.