2020 január 6. 14:30
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 278.7. pontja szerint: 278.7. A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadásáig csak az irányító hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 102. § (1) bekezdése kimondja, hogy a beruházással létrehozott vagyon a támogatási szerződésben meghatározott időpontig csak a támogató előzetes jóváhagyásával és a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával adható bérbe. A támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy bérbeadás esetén a kötelezettségek átvállalásáról a bérlő nyilatkozatot tegyen.

A Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága – mint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok Irányító Hatósága, egyben az Ávr. szerinti támogató – jelen közleményben a GINOP 3.4.1-15 konstrukcióban támogatási szerződéssel rendelkező valamennyi kedvezményezettre kiterjedő hatállyal hozzájárul ahhoz, hogy a kedvezményezett a fejlesztés (pályázati projekt) keretében megépített hálózatot az alábbiakban meghatározott körben, az irányító hatóság külön előzetes jóváhagyása nélkül bérbe adja.

Hangsúlyozandó azonban, hogy bérbeadás esetén továbbra is a kedvezményezettet terheli a fenntartási kötelezettség teljesüléséért való felelősség. A felhívásban és annak 5. sz. mellékletében szereplő feltételeket támogatóval szemben a kedvezményezettnek kell garantálnia.

A 651/2014/EU rendelet 52. cikk (5) és (6) bekezdése értelmében a kedvezményezettnek a nagykereskedelmi hozzáférést legalább 7 évre kell biztosítania, az alépítményekhez vagy tartóoszlopokhoz való hozzáférés joga pedig időben nem korlátozható. Emellett a felhívás 3.8. pontja a fenntartási kötelezettség körében rendelkezik a nagykereskedelmi hozzáférés biztosításának kötelezettségéről. Ezek alapján a Kedvezményezettnek a nagykereskedelmi hozzáférést a fenntartási időszakban is biztosítania kell.

Jelen közlemény alapján az irányító hatóság külön előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, de utólagos bejelentési kötelezettség mellett bérbe adható a projekt keretében a beruházással létrehozott projekttárgy az alábbi körben és az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

-       a bérlő alkalmas a fent jelzett nagykereskedelmi hozzáférés biztosítására vonatkozó fenntartási kötelezettség teljesítésére

-       a bérlő a bérleti szerződésben legalább a fenntartási időszak végéig kötelezettséget vállal a felhívásban és mellékleteiben előírt műszaki, minőségi, szolgáltatási, árazási és egyéb jellemzők és paraméterek betartására, és azoknak megfelelő szolgáltatás nyújtására

-       a bérlő a bérleti szerződésben kötelezettséget vállal a bérelt hálózat üzemeltetésére, az ezzel kapcsolatos ellenőrzés tűrésére, ill. együttműködés nyújtására

Kedvezményezett a bérleti szerződés másolati példánya, valamint a bérbeadás körülményeiről szóló tájékoztatás megküldésével tesz eleget bejelentési kötelezettségének.

Jelen közlemény a Széchenyi 2020 honlapon (www.palyazat.gov.hu) történő kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. A közlemény visszavonásig érvényes, az esetleges visszavonásról külön közlemény fog rendelkezni.