Jelen vizsgálat fókuszában az 2007 és 2013 közötti Nemzeti Stratégiai Referenciakeret forrásainak felhasználása nyomán kirajzolódó területi mintázat áll.

A 2007 és 2013 közötti periódust felölelő NSRK átfogó célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése, melyek elérését az operatív programok – részben területileg differenciált - specifikus részcélok megvalósításán keresztül szolgálják. A célokhoz kapcsolódóan kiemelt témaként jelenik meg a területfejlesztés, valamint a horizontális szempontként is nevesített területi kohézió erősítése. A célok teljesülését hét regionális és nyolc ágazati operatív program szolgálja. Elemzésünk célja az volt, hogy az időszak eddigi tapasztalatai alapján képet formáljunk az uniós fejlesztéspolitika területi egyenlőtlenségek mérséklésére tett törekvéseinek eredményeiről, elsősorban a térségek társadalmi-gazdasági fejlettsége és forráshoz jutási képessége közti kapcsolatra, valamint a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló, területileg célzott támogatási konstrukciók hatékonyságára fókuszálva.