OP SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMOK
EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program
IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
KEHOP Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program
KÖFOP Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program   
RSZTOP Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
VEKOP Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
VP Vidékfejlesztési Program

 

.

OPERATÍV PROGRAMOK (OP)
ÁROP Államreform Operatív Program
AVOP Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
EKOP Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program
GVOP Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KEOP Környezet és Energia Operatív Program
KÖZOP Közlekedési Operatív Program
DAOP Dél-Alföldi Operatív Program
DDOP Dél-Dunántúli Operatív Program
ÉAOP Észak-Alföldi Operatív Program
ÉMOP Észak-Magyarországi Operatív Program
HEFOP Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program
KDOP Közép-Dunántúli Operatív Program
KIOP Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program
KMOP Közép-Magyarországi Operatív Program
NyDOP Nyugat-Dunántúli Operatív Program
ROP Regionális Fejlesztés Operatív Program
TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program
TIOP Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
VOP Végrehajtás Operatív Program

 

EGYÉB RÖVIDÍTÉSEK
1. NFT első Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006)
3Sz Szociális Szakmai Szövetség (a CNNy tagja)
Áht. Államháztartási törvény
ÁSZ Állami Számvevőszék
AT Akcióterv
BEO+EKKE Belső Ellenőrzési és Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és
Szabályossági Egység (az NFÜ egyik főosztálya)
CBA Költség-haszon elemzés (cost-benefit analysis)
CBC Határon átnyúló együttműködés (cross border corporation)
CF, CEF Civil Egyeztető Fórum
CNNy Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért
EGK Európai Gazdasági Közösség
EGT Európai Gazdasági Térség
EIB Európai Beruházási Bank
EK Európai Közösség
EMIR Egységes Monitoring Információs Rendszer
EMOGA Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap
EMVA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete
EPTK Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer (Pályázati e-ügyintézés 2014-2020)
ENSZ-EGB Európai Gazdasági Bizottság
EQUAL Az Unió által indított közösségi kezdeményezés (egyenlő)
ERFA Európai Regionális Fejlesztési Alap
ESDP European Spatial Development Perspektive
ESZA Európai Szociális Alap
ETE Európai Területi Együttműködés (az INTERREG utóda 2007-től)
EU Európai Unió
EU PIK EU Pályázati Információs Központ
EWC Európai Hulladék Katalógus
FAIR Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Informatikai Rendszer
FFNS Fenntartható Fejlõdés Nemzeti Stratégia
FFS FFS Fenntartható Fejlődés Stratégia
FIDIC Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége
FIT Fejlesztéspolitikai Irányító Testület
FKTB Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság
FMM Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium
FÖK Független Ökológiai Központ (a CNNy tagja)
FVM Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium
GEF Globális Környezetvédelmi Alap
GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
GSZT Gazdasági és Szociális Tanács
HAWIS Veszélyes Hulladék Nyilvántartó Rendszer
Hgt. Hulladékgazdálkodási törvény
HOPE Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz
IH Irányító Hatóság
ISPA Strukturális Felzárkózást Segítő Eszköz
IT Információs technológia
IVS Integrált Városfejlesztési Stratégia
KA Kohéziós Alap
KAP Közös Agrárpolitika
Kbt. Közbeszerzési törvény
KEHI Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
K+F Kutatás és Fejlesztés
KH Kifizető Hatóság
Kht. Közhasznú Társaság
khv Környezeti hatásvizsgálat
KKV kis- és középvállalkozások
KMR Közép-magyarországi Régió
KÖFE Környezetvédelmi Felügyelőség
KPSZE Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötő Egység (az NFÜ egyik
főosztálya)
KSH Központi Statisztikai Hivatal
KSZ Közreműködő Szervezet
KTK Közösségi Támogatási Keret
KVVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
KVVM FI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
LFA Logframe (logikai keretmátrix)
LE Lakos egyenérték
LHH Leghátrányosabb Helyzetű Kistérség
LSIF Large Scale Infrastructure Facility
MB Monitoring Bizottság
MEH Miniszterelnöki Hivatal
MEMOR Magyar Egységes Monitoring Rendszer
MTA Magyar Tudományos Akadémia
MTRFH Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal (később OTH)
MTVSZ Magyar Természetvédők Szövetsége (a CNNy tagja)
MVH Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
NAP Nemzeti Akcióprogram (Lisszaboni Stratégia)
Natura 2000 Külön védelem alatt álló Európai Uniós területek ökológiai hálózata
NAVS Nemzeti Agrár és Vidékfejlesztési Stratégia
NFH Nemzeti Fejlesztési Hivatal
NFT 1. Nemzeti Fejlesztési Terv; 2. Nemzeti Fejlesztési Tanács
NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (elődje az NFH)
NIOK Nonprofit Információs és Oktató Központ (a CNNy tagja)
NKP Nemzeti Környezetvédelmi Program
NOSZA Nonprofit Szektor Analízis program (a CNNy tagja)
NSRK Nemzeti Stratégiai Referenciakeret, a II. Nemzeti Fejlesztési
Tervnek megfelelő EU-s elnevezés
NVT Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
OECD Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
OFK Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció
OGY Országgyűlés
OHT Országos Hulladékgazdálkodási Terv
OKJ Országos Képzési Rendszer
OKKP Országos Környezeti Kármentesítési Program
OKT Országos Környezetvédelmi Tanács
OP operatív program
OPTKB Operatív Program Tervezési Koordinációs Bizottság
OTCEF Országos Területfejlesztési Civil Egyezteto Fórum
OTH Országos Területfejlesztési Hivatal (korábban MTRFH, feladatait az
ÖTM vette át)
OTT Országos Területfejlesztési Tanács
ÖTM Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (Az OTH feladatait is átvette)
PCM projektciklus-menedzsment
PEA Európai Pályázat-előkészítő Alap
PEEN Pán-európai Ökológiai Hálózat
PEMCS Pályázatelokészíto munkacsoport
PHARE Támogatás Lengyelország és Magyarország gazdasági átalakításához
PIK Pályázati Információs Központ
PkD Programkiegészíto dokumentum
PM Pénzügyminisztérium
PPP Public-private partnership (a közszféra és a magánszféra együttműködése)
PRAG előcsatlakozási alapok eljárásrendje
RÁCS Regionális és Ágazati egyeztető Csoport
RFT Regionális Fejlesztési Tanács
RPP Regionális Felkészítési Program
RPTH Roma Program Támogatási Hálózat
SA Strukturális Alapok
SAPARD Különleges segélyprogram a mg. És vidékfejlesztés számára
SAPS Területalapú támogatás
SDR Különleges lehívási jogok, egyben közös pénzügyi elszámolási egység
SKV Stratégiai Környezeti Vizsgálat
SPP SA fogadására felkészítő segélynyújtási program
TA Technical Assistance (Technikai segítségnyújtás)
TIR Tervezési Informatikai Rendszer (Kormányzati
TPKF Területpolitikai Koordinációs Fórum
TOB Tervezési Operatív Bizottság
tv. törvény
Tvt. Természetvédelmi törvény
ÚMFT Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013)
ÚMVP Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (korábban NVP)
ÚMVST Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (korábban NVT)
UNDP ENSZ Fejlesztési Program
ÚSZT Új Széchenyi Terv
VÁTI Kht. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú
Társaság (Városépítési Tervező Iroda)
vk végső kedvezményezett