A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2022.01.17. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2022-01-17 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
H.D. | 2022-01-17 16:02:11

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Az RRF-2.2.2-22 21. századi szakképző intézményfejlesztési program felhívás és a hozzá rendelt forrás célja többek között az, hogy megteremtse a minőségi szakmai oktatás feltételeit az intézmények épületeinek hozzáférhetővé tételével, illetve a közösségi terek infrastrukturális fejlesztésével és az eszközök korszerűsítésével, mely során a pályázatnak meg kell felelni az akadálymentesítési követelményeknek is. Az inkluzív oktatás felé vezető út Szövetségünk számára is kiemelten fontos érdekvédelmi feladatokat jelent.

Véleményünk szerint – melyhez kapcsolódóan találunk kapaszkodót a kiírásban – a finanszírozásra kerülő projektek esetében oly módon kötelezővé kell tenni az egyenlő esélyű hozzáférés érvényesülésének kötelezettségét, hogy a siket és nagyothalló személyek számára  is biztosítottá váljon az akadálymentesítés tanulási környezet. Javasoljuk, hogy azok a pályázatok, melyek ennek a követelménynek a megvalósulására vonatkozóan már a beadáskor nem tesznek említést, ne nyerhessenek támogatást. Az akadálymentesítésre vonatkozó tervek megjelenítését javasoljuk már a projektértékelési előfeltételek között szerepeltetni és kerüljön is plusz pontot jelentő értékelésre.

A pályázati kiírásban szerepel, hogy „az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti.„ Egyetértünk abban, hogy a valóban akadálymentes fejlesztések érdekében az ellenőrzésbe és fejlesztési folyamatba is fontos bevonni a fogyatékossággal élő emberek országos érdekvédelmi szervezeteit, melyet a pályázati kiírásban szakértői díjként elszámolható költségként javaslunk is megjeleníteni.

A megvalósíthatósági tanulmány, igényfelmérések és megalapozó tanulmányok kötelező elemeként jelenjenek meg az információ- és a fizikai akadálymentesítés követelményei.

Üdvözlendő, hogy a kiírásban megjelenik, hogy a „Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projekt végrehajtása során a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazni. A projektek végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – többek között akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani kell”, azonban szervezeti tapasztalataink azt mutatják, hogy a konkrét megvalósítás során ezen irányelvek nem biztosítanak elegendő támpontot az akadálymentesség követelményeinek pontos kialakítása tekintetében, azonban ennek ellenére az ENSZ Egyezmény által meghatározottak nem megkerülhetőek. A Magyarország által elsők között ratifikált Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 27. cikke kimondja, hogy a részes tagállamoknak kötelessége biztosítani a fogyatékossággal élő személyek számára a szakképzéshez és a felnőttképzéshez való egyenlő esélyű hozzáférést, annak érdekében, hogy a munkához való joguk maradéktalanul érvényesüljön, 24. cikke pedig azt, hogy egész életük során biztosítani kell a másokkal azonos alapon történő hozzáférésüket a tanuláshoz. A 2017 novemberében kihirdetett szociális jogok európai pillérének első alapelve szerint a tanuláshoz való hozzáférés nem kiváltság, hanem szociális minimum, „mindenkinek joga van minőségi és befogadó oktatáshoz, képzéshez és egész életen át tartó tanuláshoz annak érdekében, hogy megszerezze, szinten tartsa és fejlessze azokat a készségeket, amelyek lehetővé teszik számára, hogy teljes mértékben részt vegyen a társadalom életében, és sikeresen alkalmazkodjon a munkaerő-piaci változásokhoz.”

Szintén üdvözlendő, hogy az „infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező”, azonban ez minden fogyatékossági célcsoport esetében mást jelent, így mindenképpen támogatni és ösztönözni kell a projekteket megvalósítókat, hogy az infokommunikációs akadálymentesítés megvalósulása nem elegendő csupán egy fogyatékossági csoportra vonatkozóan.

A 2003. évi CXXV. törvény szerint az egyenlő bánásmód követelményét valamennyi állami és magán oktatási és nevelési intézményben, az oktatási rendszer minden szintjén, valamint az iskolarendszeren kívüli, illetve a munkáltató által szervezett képzésekre is – az egész életen át tartó tanulást ösztönző politika részeként – alkalmazni kell. Ez alól nem jelenthet tehát kivételt a felnőttképzés, valamint a szakképzés sem. Hazánkban a 2015-2025 közötti időszakra vonatkozó Országos Fogyatékosságügyi Program is tematikus céljai és beavatkozási területei között említi a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztathatóságának javítását a felnőttkori tanulás és a szakképzés által. A Program fontos feladatként tartja számon az infrastrukturális fejlesztést, a képző intézmények érdekeltté tételét, a képzők képzését és a sajátos nevelési igényű fiatalok által elérhető képzések körének bővítését, felülvizsgálatát.

Az oktatás és képzés elérhetősége, az oktatás minősége hatással van a gazdasági növekedésre, a versenyképességre. Az oktatás a kulcs a társadalom perifériáján rekedt emberek aktív társadalmi részvételéhez. A felnőttképzés és a szakképzés a foglalkoztatáspolitika meghatározó sarokpontja, amely társadalmi célokat is szolgál. A tudás és a kompetenciák frissítésére, folyamatos tanulásra van szükség, ez alól pedig senki nem jelenthet kivételt. A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről kimondja, hogy a „szakképzés kiemelt feladata a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személy, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló speciális igényeinek figyelembevétele és egyéni képességeihez igazodó, legeredményesebb fejlődésének elősegítése a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése érdekében”.

A képzésben való részvétel lehetőségét nem határozhatja és akadályozhatja meg az, hogy valaki fogyatékossággal élő hallássérült személy. Az egyik legfontosabb annak megértése volna, hogy a képzésben résztvevő személyek köre rendkívül diverz, ami teljesen természetes. A felkészültség, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására nem opcionális választás kérdése kell hogy legyen, hanem alapkövetelmény. Az átalakított szakképzés rendszerének mindenki számára biztosítani kell a hozzáférést, minden képzésben résztvevő személy számára olyan oktatást kell biztosítson, amely egyéni szükségleteihez alkalmazkodik. Jelnyelvet használó siket és nagyothalló személyek esetében ez a jelnyelvi tolmácsok oktatás során történő bevonását, hallókészülékkel rendelkező nagyothalló személyek esetén írótolmács, illetve akadálymentesítő eszközök alkalmazását jelenti.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.Sz.E. | 2022-01-17 13:05:09

Tisztelt Hatóság!

A támogatást igénylók körébe feltétlenül szükséges bevonni  (vagy a véleményét előzetesen kikérni) az adott ágazat, azon  belül a szakmai szervezet, pl. az egészségügyi technika esetében az MKIK-n belül működő Ágazati Készségtanács képviselőit.

Az NSZFH, a Szakképzési centrumok, a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment kft. és az ÁKT-szakmai egyeztetése elengedhetetlen.

Ellenkező esetben nem valósul meg a Szakképzés 4.0, az Ipar 4.0 stratégiákban meghirdetett fejlesztési program.

Tapasztalatunk szerint a Szakképző centrumok nagyon jelentős, gyors és hatékony szakmai támogatását ebben az évben meg kell valósítani.

Sokkal intenzívebben szükséges bevonni a Szakképző Intézmények fejlesztési elgondolásaiba a szakmák prominens, magasan képzett, megfelelő digitális ismeretettekel rendelkező képviselőit, akik nemzetközi tapasztalatokkal rendelkeznek és szívesen támogatják a 20.századi fejlesztési programot.

Pósáné Szűcs Erika

Egészségügyi Technika Ágazati Készségtanács

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
P.I. | 2022-01-17 12:28:30

Tisztelt Irányító Hatóság!

Kérjük a 21. századi szakképző intézményfejlesztési program (RRF-2.2.2-22) pályázati felhívásának kiegészítését az alábbiak szerint. Az önálló minőségi és mennyiségi tényezőt jelentő, orvos- és egészségtudományi képzési területeken oktató, szakképző intézményt vagy szakképzési alapfeladatot ellátó többcélú intézményt fenntartó felsőoktatási intézmények kedvezményezetti körbe emelése érdekében abból a célból, hogy a magyar egészségügyi ellátó rendszer számára biztosított minőségi és mennyiségi szakember utánpótlás biztosítható legyen.

Kérjük az 1.1 Támogatást igénylők köre c. pont módosítását az alábbiak szerint.

A Felhívásra a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által vezetett konzorcium nyújthat be támogatási igénylést. A Szakképzési Centrumok és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft, mint konzorciumi partner kerülhet bevonásra. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő felsőoktatási intézmények az általuk fenntartott szakképző intézmények tekintetében önállóan nyújthatnak be támogatási igénylést.

A támogatást igénylők körének módosítását kifejezetten indokolja, hogy

a 2021. évi IX. törvény 21. § (1) bekezdése mely szerint az "állam az alapítvány által ellátott közfeladat ellátásához és fejlesztéséhez (ideértve az alapítvány által fenntartott intézményeket is) legalább az állami, illetve az önkormányzati intézményekével azonos jogi, finanszírozási és pályázati feltételeket köteles biztosítani;

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő felsőoktatási intézmények által fenntartott szakképző intézmények fenntartója a felsőoktatási intézmény, nem az NSZFH, így a pályázat benyújtása eltérő formában indokolt.

Tisztelettel, Szegedi Tudományegyetem

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
N.E. | 2022-01-17 10:46:49

Tisztelt Irányító Hatóság!

A 21. századi szakképző intézményfejlesztési program (RRF-2.2.2-22) pályázati felhívásának kiegészítését az alábbiak szerint nyomatékosan kérjük az önálló minőségi és mennyiségi tényezőt jelentő, orvos- és egészségtudományi képzési területeken oktató, szakképző intézményt fenntartó felsőoktatási intézmények kedvezményezetti körbe emelése érdekében abból a célból, hogy a magyar egészségügyi ellátó rendszer számára biztosított minőségi és mennyiségi szakember utánpótlás ne sérüljön súlyosan a tanulói létszámnövekedés és a szakképzés 4.0 stratégia végrehajtása diktálta infrastrukturális és szakmai fejlesztések elmaradása miatt.

Kérjük az 1.1 Támogatást igénylők köre c. pont módosítását az alábbiak szerint.".A felhívásra a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által vezetett konzorcium nyújthat be támogatási igénylést. A Szakképzési Centrumok és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft, mint konzorciumi partner kerülhet bevonásra. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő felsőoktatási intézmények az általuk fenntartott szakképző intézmények tekintetében önállóan nyújthatnak be támogatási igénylést.".

A támogatást igénylők körének módosítását kifejezetten indokolja, hogy a

- 2021. évi IX. törvény 21. § (1) bekezdése mely szerint az "állam az alapítvány által ellátott közfeladat ellátásához és fejlesztéséhez (ideértve az alapítvány által fenntartott intézményeket is) legalább az állami, illetve az önkormányzati intézményekével azonos jogi, finanszírozási és pályázati feltételeket köteles biztosítani.";

 - a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő felsőoktatási intézmények által fenntartott szakképző intézmények fenntartója a felsőoktatási intézmény, nem az NSZFH, így a pályázat benyújtása eltérő formában indokolt.

Tisztelettel, Pécsi Tudományegyetem

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
M.N. | 2022-01-16 13:16:47

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Felhívás 1.1 Támogatást igénylők köre c. pont szerint: ".A felhívásra a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által vezetett konzorcium nyújthat be támogatási igénylést. A Szakképzési Centrumok és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft, mint konzorciumi partner kerülhet bevonásra."

Kérjük  a fenti pont kiegészítését az alábbiakkal: "A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő felsőoktatási intézmények az általuk fenntartott szakképző intézmények tekintetében önállóan nyújthatnak be támogatási igénylést.”

Indoklás: a 2021. évi IX. törvény 21. § (1) bekezdése mely szerint az "állam az alapítvány által ellátott közfeladat ellátásához és fejlesztéséhez (ideértve az alapítvány által fenntartott intézményeket is) legalább az állami, illetve az önkormányzati intézményekével azonos jogi, finanszírozási és pályázati feltételeket köteles biztosítani."; továbbá a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő felsőoktatási intézmények által fenntartott szakképző intézmények fenntartója a felsőoktatási intézmény, nem az NSZFH, így a pályázat benyújtása eltérő formában indokolt.

A Felhívás adott pontjának kiegészítése szakmai szempontból kiemelten fontos, hiszen az orvos- és egészségtudományi képzési területeken oktató, szakképző intézményt vagy szakképzési alapfeladatot ellátó többcélú intézményt fenntartó felsőoktatási intézmények biztosítják a magyar egészségügyi ellátó rendszer számára szükséges minőségi és mennyiségi szakember-utánpótlást, mely  az infrastrukturális és szakmai fejlesztések elmaradása miatt sérülhet.

Tisztelettel, Széchenyi István Egyetem

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
P.A. | 2022-01-14 12:49:36

Tisztelt Irányító Hatóság!

Kérjük a 21. századi szakképző intézményfejlesztési program (RRF-2.2.2-22) pályázati felhívásának kiegészítését az alábbiak szerint. Az önálló minőségi és mennyiségi tényezőt jelentő, orvos- és egészségtudományi képzési területeken oktató, szakképző intézményt vagy szakképzési alapfeladatot ellátó többcélú intézményt fenntartó felsőoktatási intézmények kedvezményezetti körbe emelése érdekében abból a célból, hogy a magyar egészségügyi ellátó rendszer számára biztosított minőségi és mennyiségi szakember utánpótlás biztosítható legyen.

Kérjük az 1.1 Támogatást igénylők köre c. pont módosítását az alábbiak szerint.

A Felhívásra a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által vezetett konzorcium nyújthat be támogatási igénylést. A Szakképzési Centrumok és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft, mint konzorciumi partner kerülhet bevonásra. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő felsőoktatási intézmények az általuk fenntartott szakképző intézmények tekintetében önállóan nyújthatnak be támogatási igénylést.

A támogatást igénylők körének módosítását kifejezetten indokolja, hogy

a 2021. évi IX. törvény 21. § (1) bekezdése mely szerint az "állam az alapítvány által ellátott közfeladat ellátásához és fejlesztéséhez (ideértve az alapítvány által fenntartott intézményeket is) legalább az állami, illetve az önkormányzati intézményekével azonos jogi, finanszírozási és pályázati feltételeket köteles biztosítani;

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő felsőoktatási intézmények által fenntartott szakképző intézmények fenntartója a felsőoktatási intézmény, nem az NSZFH, így a pályázat benyújtása eltérő formában indokolt.

Tisztelettel, Debreceni Egyetem