Véleményezési határidő: 2021.12.20 23:45

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-12-20 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
B.F. | 2021-12-16 10:28:38

T.

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkársága

Budapest,

Az ITK Holding Zrt., illetve a cégcsoportba tartozó vállalkozások, mint a közösségi közlekedés egyik meghatározó szereplői örömmel látták a „ZBP-006 Környezetkímélő, klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére” vonatkozó felhívást. A fenntarthatósági célok megvalósításában elkötelezett vállalatunk céljainak elérését nagyban tudná elősegíteni a tervezett felhívás.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott pályázati felhívás tervezetét részletesen áttanulmányoztuk, amellyel kapcsolatosan a következő észrevételeket tesszük:

A felhívás jelen állapotában EURO-V kibocsátási értéket el nem érő dízel meghajtású autóbuszok elektromos autóbuszokkal való kiváltását támogatja. Támogatjuk a felhívás céljaként megjelenő szén-dioxid kibocsátás csökkentési célokat, azonban a pályázati felhívás jelen formában történő véglegesítését nem tartjuk támogathatónak.

Álláspontunk szerint a közszolgáltató vállalatok számára olyan támogatási rendszer kialakítása lenne indokolt, amely biztosítja az elektromos autóbuszok cseréjét EURO-V, vagy annál kedvezőbb kibocsátási értéket elérő, illetve ún. hibrid autóbuszok esetében is, továbbá a támogatás intenzitása független a selejtezésre vagy forgalomból történő kivonásra kerülő autóbuszok környezetvédelmi besorolásától. Javasoljuk, hogy a pályázat a gyorsan fejlődő településeken előforduló autóbusz csere nélküli flottabővítéseket is támogassa. Az autóbuszok cseréjének során a támogatás mértékének kérdését egységesen kell kezelni, abban nem lehet különbséget tenni a környezetvédelmi besorolások alapján, illetve az autóbusz flotta cserét mellőző bővítése sem kerülhet hátrányos megkülönböztetésre. Ezt az észrevételünket a következőkkel tudjuk indokolni:

a.)   A technológiai váltások, fejlődések következtében az EURO-V hibrid meghajtással rendelkező autóbuszok elavult, kivezetés alatt álló járműtípusnak tekinthető.

b.)   A felvázolt támogatási rendszer tartalmát tekintve a liberalizált helyi piacokon versenykorlátozó, versenytorzító hatással bír, mert a saját költségükön beruházó hatékonyan működő vállalkozásokat gazdaságilag hátrányos helyzetbe hozza azáltal, hogy autóbusz parkjukat nem vagy csak jelentős többletköltségek vállalása mellett tudják korszerűsíteni, mint a támogatásban részesülő nem hatékony vállalkozások, így azok a korszerűbb flotta esetén versenyelőnyt érnek el. Az önerőből beszerzett, kedvező kibocsátás értékű dízel meghajtású autóbuszok cseréje támogatásának mellőzése azt is jelentheti, hogy ezen vállalatok hatékony gazdálkodását, illetve az általuk kiszolgált települések környezeti minőségének változását a döntéshozó kevésbé értékeli, mint a jelenleg is jelentős környezetterhelést jelentő autóbuszok cseréjét. Megjegyezzük, hogy önmagában a környezetvédelmi besorolás támogatással kapcsolatos értékelése, amely besorolás a károsanyag kibocsátással kapcsolatos előírásokat tartalmazza, a széndioxid kibocsátással csak közvetett összefüggésbe hozható, így ezen értékelési szempont és támogatással elérni kívánt cél között alacsony korreláció mutatható ki.

c.)   Az országot egységes ökoszisztémának tekintve, megítélésünk szerint az EURO-V kibocsátási értéket elérő, illetve annál jobb dízel meghajtású, valamint hibrid járművek cseréjének támogatása a környezetvédelmi célok megtartása mellett megvalósítható akként, hogy ezeket a járműveket (azok selejtezése vagy forgalomból történő kivonása helyett) a támogatott felajánlja a Zöld Busz Program számára a lebonyolításra kijelölt szerv útján. A lebonyolító szerv ezeket a felajánlott járműveket alacsonyabb kibocsátási normájú autóbuszokat üzemeltetők részére ajánlja fel az alacsonyabb kibocsátási normájú autóbuszok selejtezésének vagy forgalomból történő kivonásának kötelezettsége mellett. A széndioxid kibocsátás csökkentése mint cél akként is elérhető, ha a támogatott nem azon szolgáltatási területen üzemelő autóbuszt selejtez le vagy von ki a forgalomból mint ahol a támogatást igénybe veszi, a pályázati felhívás ezen lehetőséggel való módosítását is javasoljuk.

A pályázati felhívás tervezetének 2.1 pontja a választható tevékenységek között önállóan nem támogatható tevékenységként szerepelteti „A helyi és elővárosi közösségi közlekedési közszolgáltatás működési hatékonyságát javító fejlesztések, szervezési megoldások kialakítása” tevékenységet. Ennek pontosítását javasoljuk akként, hogy ezen tevékenységbe beleértendő az autóbusz-végállomásokon, fordulókban, illetve éjszakai tárolás helyén kialakított elektromos töltőinfrastruktúra létesítése is.

A tisztán elektromos hajtáslánccal rendelkező buszok és a diesel buszok ekvivalenciájának (1:1) arányú cserélhetőségének közelítése, a támogatott járművek üzemszerű használata jelentősen javítható a támogatható töltő mennyiségének növelésével. A lokális viszonyokat, járatterveket figyelembe vevő, és a végállomásokra, buszfordulókba, éjszakai tároló helyekre telepített töltő berendezések jelentősen képesek javítani a Járművek kihasználhatóságát, valamint csökkentik a meddő kocsi kilométerek arányát, ha a járműveknek nem kell minden nap a központi töltő állomáson befejezni szolgálatukat. Különösen igaz ez az agglomerációs, és a város centrumok esetében.

Javasoljuk tehát a támogatható töltőberendezések számát úgy meghatározni, hogy a töltőberendezésekhez egyszerre csatlakoztatható járművek száma legyen 140%-a a támogatott eFlotta járműveinek számához viszonyítva.

Javasoljuk a töltőberendezések számát nem db-ban, hanem az egyszerre csatlakoztatható járművek számával jellemezni, így függetlenül attól, hogy a töltőberendezés 100kW-os (egy töltőkábeles) vagy 150kW-os (két töltőkábeles), a támogatott a lokális viszonyoknak legmegfelelőbb, legköltséghatékonyabb rendszert tervezheti.

Javasoljuk az egykábeles töltőberendezés teljesítményét is beleírni a pályázati felhívásba.

Mivel a töltőberendezéseknek nem csupán villamos és életvédelmi megkötései kerültek az elvárt tulajdonságai közé, hanem kommunikációs és szoftver kompatibilitási elvárások is, ezért javasoljuk, hogy az üzembe helyezés (feszültség alá helyezés) mint elszámolható költség elem mellé a beüzemelés (szoftveres illesztések, kommunikációs rendszerek adatkapcsolati rétegének illesztése) költségeit is felvenni.

A „Projekt előkészítéshez és végrehajtáshoz kapcsolódó költségek” tekintetében tekintettel arra, hogy 100A meghaladó fázisáramú berendezésekből felépülő töltési rendszerek megvalósítása a támogató célja, valamint arra, hogy a berendezésekkel nagyszámú, villamos, illetve mágneses térben történő munkavégzésre vonatkozó üzemorvosi vizsgálattal nem rendelkező, de egyébként a munkakörének ellátásához egészségügyileg alkalmas munkavállaló fog dolgozni, ezért javasoljuk az elvárt minimum követelmények és az elszámolható költsége közé felvenni a telepített töltőberendezéseknek és környeztük elektromágneses terének munkavállalókra vonatkozó határérték akkreditált formában történő vizsgálatát a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet szerint. (a Nemzeti Akkreditáló Hatóság a NAH NAH-1-1572/2021 számú határozata alapján, MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványt alkalmazva)

Tisztelettel:

ITK Holding Zrt.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
D.B. | 2021-12-16 09:37:51

Tisztelt Támogató!

A társadalmi egyeztetésre bocsátott „Pályázati felhívás környezetkímélő, klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére” tárgyú, ZBP-006 kódszámú felhívás tervezettel kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem:

1) Jelen pályázati felhívás keretében a támogatást igénylők köre a „25 000 főt meghaladó lakosságszámú városok önkormányzatai, ezen önkormányzatok közlekedésszervezői, helyi személyszállítási közszolgáltatói, az önkormányzatok, a közlekedésszervezők és a közszolgáltatók konzorciumai, valamint konzorciumi indulás esetén konzorciumi tagként a személyszállítási közszolgáltató alvállalkozói jogosultak.” Javaslom a 25 000 lakosságszám alatti városok tekintetében is pályázási lehetőségének megfontolását. 

2) További értelmezést vagy pontosítást kérek az alábbi megfogalmazáshoz, mivel nem egyértelmű, hogy milyen nyilatkozatot szükséges a támogatási szerződéshez csatolni: „Idegen ingatlanon történő töltőállomás megvalósítása esetén a kedvezményezett nyilatkozata a pályázati felhívásban előírt feltételek vállalásáról.”

3) Az előírás törlését javaslom: A pályázati felhívás tervezet 4.3. Fenntartási kötelezettség: „A fenntartási kötelezettség kiterjed azokra a járművekre is, amelyek a jelen pályázati felhívás szerinti áthelyezéssel váltanak ki más helyen járműveket. A fenntartási kötelezettség alatt megengedett az áthelyezett jármű kedvezőbb környezetvédelmi besorolású járműre való cserélése. A cserét jelezni szükséges a Támogató felé.” Az áthelyezéshez támogatás nem kapcsolódik, ezért nem tartjuk indokoltnak az előírást.

4) Szeretnék javaslatot tenni, a ZFR-ZBP-005 kódszámú pályázatban közzétett 2.számú melléklet (Műszaki követelmények) 1. pontban szereplő „A járművek energiatároló-kapacitása minimum 240 kWh kell, hogy legyen.” bekezdésre. Megfontolásra javasolom az akkumulátor kapacitását 300 kW-ra emelni vagy előírni UITP SORT 2 előíráson alapuló fogyasztásméréssel a legalább 300 kilométeres hatótávolságot.

5) A jelen pályázati kiírás nem ad lehetőséget az alternatív vagy opciós pályázat benyújtására. Javaslom, hogy a pályázatban a változó (menetrendi hálózat, menedzsment) körülmények miatt opcionálisan is tartalmazhasson elemeket, például, ha egy kisebb darabszámú településnél változik a menetrendi hálózat, ebből eredően az autóbusz darabszáma valamely mértékben csökken vagy növekszik.

6) „2.3.III.4. Gép- és eszközbeszerzés esetén a támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, egymástól és a Kedvezményezettől független forgalmazótól származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre, eszközre vonatkozó magyar nyelvű indikatív árajánlatot. A három legalacsonyabb indikatív ár átlaga lehet a tervezett költség felső határa, amely elektromos autóbuszok esetén nem haladhatja meg a nettó 178 millió forint/jármű, töltőoszlop tekintetében a 13 millió forint/db értéket.” Piaci tapasztalatok alapján javaslom „A három legalacsonyabb indikatív ár átlaga lehet a tervezett költség felső határa, amely elektromos autóbuszok esetén nem haladhatja meg a nettó 190 millió forint/jármű, töltőoszlop tekintetében a 15 millió forint/db értéket.” szövegre módosítani a pályázati felhívást.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
D.B. | 2021-12-16 09:35:12

Tisztelt Támogató!

A társadalmi egyeztetésre bocsátott „Pályázati felhívás környezetkímélő, klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére” tárgyú, ZBP-006 kódszámú felhívás tervezettel kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem:

1) Jelen pályázati felhívás keretében a támogatást igénylők köre a „25 000 főt meghaladó lakosságszámú városok önkormányzatai, ezen önkormányzatok közlekedésszervezői, helyi személyszállítási közszolgáltatói, az önkormányzatok, a közlekedésszervezők és a közszolgáltatók konzorciumai, valamint konzorciumi indulás esetén konzorciumi tagként a személyszállítási közszolgáltató alvállalkozói jogosultak.” Javaslom a 25 000 lakosságszám alatti városok tekintetében is pályázási lehetőségének megfontolását. 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
D.B. | 2021-12-16 09:33:42

Tisztelt Támogató!

A társadalmi egyeztetésre bocsátott „Pályázati felhívás környezetkímélő, klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére” tárgyú, ZBP-006 kódszámú felhívás tervezettel kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem:

1) A pályázati felhívásban szereplő 2.1 Támogatható tevékenységek pont alatt az elektromos autóbusz töltőinfrastruktúra beszerzése önállóan nem támogatható. Javaslatom szerint szükség van a töltőállomások telepítésének az önálló támogatására is azokon a helyszíneken, ahol indokoltnak látjuk a jelentős napi futásteljesítmény miatt az autóbuszok napközbeni töltését (pl. Budapest agglomeráció).

2) Javaslatot tennék a 3.3.1. A Támogatás felső korlátja címszó alatt található táblázat módosítására. A felső korlát kiszámításához javasolnám a magasabb elérhető intenzítást az EURO II és EURO III-as járművekhez, mivel az EURO 0-as járművek előfordulási gyakorisága már igen alacsony.

Cserélendő járműtípus --> Elérhető intenzitás --> Javasolt elérhető intenzitás

EURO-0 --> 85% --> 85 %

EURO-I --> 85% --> 85%

EURO-II --> 80% --> 80%

EURO-III --> 75% --> 80%

CNG (régi) --> 70% --> 75%

EURO-IV --> 65% --> 70%

EURO EEV --> 60% --> 65%

3) További értelmezést, kiegészítést javaslok „A Felhíváshoz benyújtott támogatási kérelmek a helyi közösségi közlekedésben szolgálatot teljesítő autóbusz-flotta legfeljebb 35 százalékának, de minimum 4 db jármű cseréjét célozhatja, elővárosi közösségi közlekedésben szolgálatot teljesítő autóbusz-flotta esetén akár 100 százalékának, de minimum 4 db jármű cseréjét célozhatja.” szövegrészhez. Javaslom a 10 darabszám alatti helyi autóbusz állományi flottával rendelkező város esetén – amennyiben a 25 000 fő alatti városok is részesülhetnek támogatásban - a 100%-os teljes elektromobilitás elérését, valamint a 10 darabszám feletti helyi autóbusz állományi flotta nagyságánál az üzemelő darabszám 50%-ig lehessen elektromos járművet beszerezni.

4) Javaslom a projekt menedzsment költségének támogatási intenzitását 100%-ra emelni (pályázati felhívás tervezet 3.3.1. pont), ez megfelelő lehetőséget biztosítana a kifejezetten a ZBP projektek megvalósítására önálló kollégák alkalmazására. Itt kell megjegyezni azt is, hogy ehhez vélhetően „A zéró emissziós buszközlekedés fejlesztése” című, RRF-5.2.2-21 kódszámú pályázati felhívás 3.4 pontjának módosítása is szükséges lehet.

5) A pályázati felhívás tervezetben a 29. oldalon: „Figyelemmel arra, hogy az egyes települések/elővárosi viszonylatok jellemzői (útvonalak hossza, menetrendi jellemzők, domborzat stb.) miatt az elektromos járművek napközbeni töltése nem feltétlen megoldott, így a járművek 1:1 arányú cseréje (önjáró trolibusz beszerzése esetén is) tekinthető elvárásnak, amelytől eltérés a több busz beszerzése irányában csak indokolt esetben, a Támogató előzetes jóváhagyásával engedhető meg.” és a 34. oldalon: „A Kedvezményezett vállalja, hogy a beszerzett autóbuszokkal és/vagy önjáró trolibuszokkal javítja a helyi/elővárosi közösségi közszolgáltatásának működési hatékonyságát.” Megfontolásra javasolom, amennyiben az 1:1 arányú járművek cseréje ezt indokolttá teszi, egy járműhöz több (éjszakai telephelyi és egy nappali forgalmi decentrumban felállított) töltőberendezés beszerzését. Ehhez kapcsolódóan javaslom ennek megfelelően módosítani a pályázati felhívás tervezet 19. oldalon található „A Felhívás …. sz. mellékletében szereplő műszaki követelményeknek megfelelő járművek üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos költségek (A beszerzett busz számának megfelelő mérték. Amennyiben az előírásoknak megfelelő 150 kW-os töltőt szerez be, úgy elegendő 2 buszhoz 1 töltő):” feltételt oly módon, hogy amennyiben az adott város közlekedési rendszerében az elektromos autóbuszok működési hatékonyság megfelelő mértékének elérése azt szükségessé teszi, és szakmailag indokolt az említett éjszakai telephelyi  és egy nappali forgalmi decentrumban felállított töltőberendezés telepítése, a pályázó a nagyobb darabszám irányába eltérhessen a „beszerzett busz darabszámnak megfelelő” mértéktől”.

6) Szeretnék javaslatot tenni, a ZFR-ZBP-005 kódszámú pályázatban közzétett 2.számú melléklet (Műszaki követelmények) 1. pontban szereplő „A járművek energiatároló-kapacitása minimum 240 kWh kell, hogy legyen.” bekezdésre. Megfontolásra javasolom az akkumulátor kapacitását 300 kW-ra emelni vagy előírni UITP SORT 2 előíráson alapuló fogyasztásméréssel a legalább 300 kilométeres hatótávolságot.

7) Javaslom a „11.3 A felhívás szakmai mellékletei” szakaszt kiegészíteni az Elszámolhatósági útmutatóval.

8) Az RRF-5.2.2-21 kódszámú pályázati felhívásban a 2.1.3-2.1.4 pontok tartalmazzák az ún. „továbbadott támogatást igénylő szervezetekre” vonatkozó támogatható tevékenységek körét. A ZBP-006 jelű pályázati felhívás tervezetében a „2.1. Támogatható tevékenységek”, illetve „3.7 Elszámolható költségek köre” között azonban nem szerepelnek bizonyos olyan tételek (pl. Eszközbeszerzés - informatikai eszközök; Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó tevékenység - projekt előkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatás igénybevétele), amelyekre az RFF-5.2.2-21 felhívás lehetőséget adna. Célszerűnek tartanám, ha a ZBP-006 jelű pályázatban az RFF-5.2.2-21 felhívásban szereplő valamennyi tétel támogatható tevékenységként szerepelhetne.

9) A jelen pályázati kiírás nem ad lehetőséget az alternatív vagy opciós pályázat benyújtására. Javaslom, hogy a pályázatban a változó (menetrendi hálózat, menedzsment) körülmények miatt opcionálisan is tartalmazhasson elemeket, például, ha egy kisebb darabszámú településnél változik a menetrendi hálózat, ebből eredően az autóbusz darabszáma valamely mértékben csökken vagy növekszik.

10) Elszámolható költségek között (önállóan nem támogatható kategóriában) javasolt még nevesíteni vezetéstechnikai oktatás, állagvédő és hővédő fóliázás, dekor matricázás, egyedi rendszám beszerzés, …stb. elszámolhatóságát is.

11) A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül a „bértámogatás”. Javaslom, hogy a „bértámogatás” a projekt elszámolható költségek köréhez tartozzon.