A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.11.25-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-11-25 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.Z. | 2021-11-25 22:18:38

A támogatás mértékének meghatározása nélkül (az erre vonatkozó melléklet nem található) nehéz pontosan véleményezni a felhívást.

Ennek ellenére meglátásunk szerint, mivel ez a konstrukció elsősorban résztvevői létszámokra alapoz, érdemes lenne (legalább a kisebb volumenű projektek esetében) a teljeskörű egyszerűsített, átalány alapú elszámolás alkalmazása. Erre kiváló példa a korábbi, EFOP-1.3.5 pályázati konstrukció, mely 1 vállalt résztvevőre vonatkozóan meghatározott egy átalány költséget, így az elszámolás egyszerű volt, a szakmai dokumentumokat kellett felmutatni, tehát fényképekkel, jelenléti ívvel bizonyítani, hogy hány fő vett részt az adott eseményen, és ennek megfelelő átalány összeg került az elszámolás elfogadása után utalásra (pl.: ha egy eseményen 30-an vettek részt, az átalány összege pedig 5.000 Ft, akkor az utalt összeg 30 x 5000 Ft, azaz 150.000 Ft.). Természetesen a háttérdokumentációnak, záradékolt számláknak, beszerzéseknek ugyanúgy meg kell lenniük, de ezek ellenőrzésétől eltekintenek, hiszen az átalány egy kellően alacsony, hatékony szinten kerülne meghatározásra, mely biztosítja apiaci árnak való megfelelőséget.

Ennek az elszámolási módnak a használata rendkívüli módon megkönnyíti a kis települések elszámolási kötelezettségét, amire kapacitás esetleg szakértelem hiánya miatt nagy szükség lenne, továbbá egyszerűsíti a bírálók feladatát is, hiszen felesleges adminisztrációs ellenőrzés helyett a tényleges szakmaiságra, annak dokumentálására tud fókuszálni, így gyorsabb lenne az elszámolás menete is. Mindemellett a költséghatékonyság is biztosított lenne az alacsonyabb átalányösszeg miatt.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.Z. | 2021-11-25 22:05:21

Az indikátorok esetében kérjük újragondolni, vagy pontosítani a "Társadalmi akciókban résztvevők száma" indikátor bázisértékét. A jelnlegi leírás szerint:

"Bázis érték: vagy a 2014-2020-as időszakban támogatott projekt keretében megvalósított, hasonló célú akciókon, vagy a településen egyéb forrásból megvalósított társadalmi akciókon, programokon részt vett lakosság száma."

Gyakorlatilag lehetetlen pontosan megmondani ez alapján a pontos bázisértéket, mivel:

- Egy településen számos szervezet, számos pályázati és egyéb forrásból, számos programot szervez rendegteg különböző témában, ezeket lehetetlen felmérni, összegyűjteni, számszerűsíteni még egy kis településen is.

- Rengeteg olyan projekt valósul meg egy városban, ahol nem készül jelenléti ív, nincs jegyeladás, tehát hiába ismerjük a programot, csak becsülni lehet a résztvevők számát.

- Ha esetleg készül is bármilyen kimutatás, azt gyakorlatilag nem lehetséges ellenőrizni, a bázisérték alátámasztására nem lehet bekérni a rendelkezésre álló fényképeket, és leszámolni a résztvevőket, vagy összeadni az összes jelenléti összes résztvevőjét.

Ennek értelmében a bázisrték gyakorlatilag csak hasraütés szerűen állapítható meg, így mindenki törekedni fog, hogy az érték minél alacsonyabb legyen sőt, azt sem ehetséges senki szemére vetni, ha 0-t ír be, hiszen hiába vannak bizonyítható módon rendezvények (pl.: az önkormányzat oldalán található fényképek alapján), ha a pályázó azt állítja,h ogy más témában valósult meg, akkor az érték továbbra sem kérdőjelezhető meg.

Továbbá nem érthető, hogy mi a cél a bázisérték meghatározásával, hiszen nem releváns abból a szemszögből, hogy a projektben hányan vesznek részt, hiszen az indikátor nem arra vonatkozik, hogy növekedést kellene elérni a résztvevők számában.

Ennek megfelelően javasoljuk, a bázisérték pontosítását, vagy elhagyását.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
D.Z. | 2021-11-25 21:28:49

Kérjük egyértelműsíteni a 10 ezer fő feletti városok lehatárolásának kérdését. A felhívás elvárja valamennyi városi jogállású település esetében, hogy legalább kettő főtevékenységet valósítson meg - „Városi jogállású település – mint támogatást igénylő – esetén kötelező legalább két önállóan támogatható főtevékenységhez kapcsolódó tevékenységek megvalósítása az A) – D) főtevékenységek közül”, de a „D 10 ezer fő feletti városok esetében részvételi tervezési folyamatok támogatása” főtevékenységre kizárólag a 10 ezer feletti városoknak van lehetősége. Ezzel a 10 ezer fő alatti városi településeknek korlátozottabbak a lehetőségei, mert csak A) – C) főtevékenységek közül választhat. Javasoljuk, hogy a 10 ezer fő alatti városok esetén ne legyen kötelező kettő főtevékenység, vagy esetükben is legyen lehetőség a „D” főtevékenységet választani.

 

 

Tisztelettel,

Együtt Európáért Alapítvány

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
D.Z. | 2021-11-25 21:27:55

Foglalkoztatás fenntartása témakör: a felhívás a 6.8. A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek? c. fejezetében jelenleg általánosan van megfogalmazva a következő rendelkezés „Egyéb kötelezettség: A támogatást igénylőnek a projekt fizikai befejezését követően biztosítania kell a felvett munkavállalók továbbfoglalkoztatását azonos feltételekkel, minimum a projekt keretein belüli foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamig. A továbbfoglalkoztatás és a továbbtámogatás feltételeit is tartalmaznia kell a foglalkoztatott szerződésének (alkalmazotti jogviszony/vállalkozói jogviszony/megbízási jogviszony).”

 

Ebben az esetben ez kötelezőként értelmezendő valamennyi tevékenység esetében. Azonban jól látszik a felhívás szövegezése alapján, hogy a foglalkoztatást érintő rendelkezések a „C” főtevékenységre, az „Egészségügyi humánerőforrás fejlesztés és szemléletformálás” tevékenységre vonatkozik. Ezt a kapcsolódó rendelkezés is megerősíti, amely a 2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt? B) Önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozó további elvárások b3) Egészségügyi humánerőforrás fejlesztés és szemléletformálás: 1) Egészségügyi képzési és foglalkoztatási tevékenység esetében b) Foglalkoztatás támogatása c. fejezetben is megjelenik a 6.8. fejezethez hasonlóan ugyanazzal a szövegezéssel.

 

Fentiek alapján kérjük, hogy az idézett rendelkezés csak a vonatkozó tevékenység, vagyis az egészségügyi humánerőforrás fejlesztés kapcsán legyen kötelező elem, pl. ne kelljen ifjúsági közösségfejlesztő koordinátor foglalkoztatása esetén a felvett munkavállalók továbbfoglalkoztatását biztosítani.

 

Tisztelettel,

Együtt Európáért Alapítvány

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
D.Z. | 2021-11-25 21:25:28

Az elszámolható költségek mértékének meghatározása. A felhívás 7.5. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások? c. fejezete rendelkezik az egyes támogatható tevékenységek maximálisan elszámolható mértékéről. Tekintettel arra, hogy sok esetben cél a nagyobb, komplexebb projektek megvalósítása, ezért javasoljuk, hogy a vonatkozó költségekre vonatkozó korlátok az alábbiak szerint kerüljenek módosításra:

Digitális kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés –max. bruttó 5 millió Ft

Közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló tevékenységek megvalósítása – max. bruttó 25 millió Ft

Természetvédelmi szemlélet kialakítása, a természet értékeinek megismerésére, tiszteletére irányuló szemléletformálás, ökotudatosság erősítése – 10% és max. bruttó 25 millió Ft

Közösség és egészségfejlesztést célzó sport és testmozgás programok – 10% és max. bruttó 25 millió Ft

 

Azért javasoljuk a %-os korlátok alkalmazását valamennyi felsorolt tevékenység esetében, mert egy nagyobb támogatási összköltségű, több települést összefogó projekt esetében a bruttó 5 millió forint aránytalanul kicsi támogatást jelentene, ami torzítaná a költségvetést a fő tevékenységek irányába.  Példaként: 500 millió forint támogatási összegű, 5 települést összefogó térségi projekt esetében elenyésző részt jelentene a természetvédelmi szemlélet kialakítására vonatkozó 5 millió Ft, de 25 millió Ft (a projekt összköltségének 5 %-a) már értelmezhető és reálisabb összeg.

 

Tisztelettel,

Együtt Európáért Alapítvány

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
D.Z. | 2021-11-25 21:23:57

Hiányoljuk az ifjúságkutatást, mint támogatható tevékenységet. Az elmúlt időszakban elkészült országos kutatási dokumentumokra építve, mint pl. A Magyar Fiatalok 2020 c. országos kutatás. Indokoltnak tartunk olyan támogatható kutatási tevékenységet, amely egy hosszabb időtartamú (60 hónap) projekt első évében megalapozó tevékenységként szolgálna az adott térségben/településen, és amelynek eredményeit már a projekt megvalósítása során azonnal fel lehet használni. A kutatások diagnózis alapú megközelítéssel, az adott akcióterületre koncentrálnak, amelyek figyelembe veszik az országos eredményeket és helyi specialitásokat. Ezzel a módszerrel azonnali beavatkozás lehetséges, de a projekt megvalósítása során felmerülő, aktuális társadalmi igényekhez is dinamikusan alkalmazkodhat. Természetesen a projekt első időszakában a kutatási tevékenység mellett azonnali társadalmi akciók is kezdeményezhetők, biztosítva ezzel a folyamatosa előrehaladást és aktív részvételt.

A felhívásban, félkövér betűvel kiemelve a szövegezésben az alábbiak szerint:

D) Ifjúságot célzó tevékenységek:

d1) Komplex, települési szinteken megvalósuló, az ifjúságot megtartó programok, kapcsolódó tevékenységek megvalósítása:

2) Fiatalok bevonása a helyi ügyek alakításába térségi- és települési szintű ifjúsági fejlesztések, ifjúsági stratégiák, ifjúságkutatások, valamint civil szervezetek helyi programjainak      támogatásán keresztül.  

 

Tisztelettel,

Együtt Európáért Alapítvány

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
D.Z. | 2021-11-25 21:20:50

Konzorcium kérdésköre. A felhívás tervezet aktuális verziójának, 1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet? c. fejezetében „A konzorcium maximum 5 tagból állhat” rendelkezés áll. A konzorciumi tagságra vonatkozó létszám maximalizálását támogatjuk, tekintettel arra, hogy a kisebb kétszámú konzorcium egyszerűsíti a projektek megvalósítását, csökkenti az adminisztratív terheket a túl nagy létszámú konzorciumokkal szemben. A korábbi gyakorlat szerint pl. TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése c. felhívás projektjei, a projektben részt vevő valamennyi település önkormányzata konzorciumi partner is volt. Cél ezzel szemben, hogy nagyobb, komplexebb projektek kerüljenek megvalósításra több település bevonásával, azonban javasoljuk, hogy a megvalósításba bevont települési önkormányzatokat ne legyen kötelező konzorciumi tagként bevonni, ez a rendelkezés kizárólag a konzorciumvezető település önkormányzatra legyen kötelező érvényű. Javaslatunk hátterében az a szakmai érv áll, hogy a településeknek nagy adminisztratív terhet jelent konzorciumi tagként a projektek elszámolása, szakmai megvalósítása, valamint humán erőforrás (kis létszámú helyi szakember állomány) tekintetében is üdvözlik a szakmai szervezetek által nyújtott segítséget.

Megoldási javaslatunk, hogy a részt vevő települési önkormányzatok támogató nyilatkozatukkal maguk jelölik ki a fejleszteni kívánt akcióterületet, valamint együttműködési megállapodás keretében rögzítik projekt megvalósítási szándékukat, így valamennyi település részese lesz a projekt megtervezésének, természetesen az előkészítő munkacsoportoknak is. Ez a megvalósítási javaslat lehetőséget biztosít minden együttműködő partner számára, hogy a felhívás céljaihoz illeszkedő programjait megvalósítsa. Az együttműködési megállapodás formája hasonló lehet a CLLD-ben alkalmazott IH-HACS közötti együttműködési megállapodási formához, illetve azon az elven alapul, ami a fenntartható városok, valamint a várostérséget alkotó települései esetében. Ezzel a gyakorlattal a partner települések élhetnek szakmai javaslataikkal, felelősséget és kötelezettséget vállalnak, valamint megvalósul az elvárás is, hogy a felhívás előírásai szerint a munkacsoportba kötelező bevonni valamennyi tagot. Összegezve a bevont önkormányzatok haszonélvezői lesznek a projektnek, szakmai javaslataik érvényesítésre kerülnek, ugyanakkor adminisztratív teher nem éri őket.

Tisztelettel,

Együtt Európáért Alapítvány

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
D.Z. | 2021-11-25 21:17:32

Támogatható tevékenységek. Jelenleg a felhívás 2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek D) pontja tartalmazza az „Ifjúságot célzó tevékenységek” körét. Javasoljuk, hogy az „Ifjúságot célzó tevékenységek” tevékenység önállóan támogatható főtevékenységként szerepeljen a felhívás 2.1.1.  Önállóan támogatható tevékenységek pontjában.

Javaslatunk indoklása: Az ifjúság helyben maradásának támogatása nemzetgazdasági és társadalmi érdekünk, amely cél a helyi szereplőkön, így az önkormányzatokon és helyi érdekeltségű szakmai szervezeteken segítségével tud a leghatékonyabban érvényesülni. Ahogy a TOP Plusz Operatív Program is fogalmaz, a 2.3. Területi Humán Fejlesztések prioritási tengely ESZA Plusz elemei közvetlenül kapcsolódnak az ERFA finanszírozású beavatkozáshoz, így az önállóan megjelenő „Fiatalok helyben maradását támogató programok szervezése, lebonyolítása, ifjúságot célzó tevékenységek, közösségfejlesztő és nem formális képzési programok megvalósítása” elnevezésű beavatkozási terület is. Az Alapítvány országos koncepciója a fiatalok helyben maradásának elősegítésére épül, amely önálló projektként, a felhívás és operatív program céljaihoz illeszkedően is értelmezhető, és amely szinergiában a többi támogatható tevékenységgel megvalósítható akár 60 hónapos megvalósítási idejű, komplex projekt alappillére is lehet.

Tisztelettel,

Együtt Európáért Alapítvány

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.Z. | 2021-11-25 05:43:30

Amennyiben a megyei és térségi szintű együttműködésekben résztvevő civil szervezetek kapacitásainak, innovációs képességének erősítése támogatási területként jelenik meg. Akkor e tevékenyégre vonatkozóan javasoljuk a támogatást igénylők körének kiegészítését az alábbiak szerint:

Javasoljuk, hogy a TKIR standard vagy standard eljárásrend keretében a 2011. évi CLXXV. törvény 51. § szerinti a civil közösségi szolgáltató központ címet birtokló szervezetek önállóan és/vagy konzorciumvezetőként nyújthassanak be támogatási kérelmet.

A támogatás célja elválik a civil központok – törvényben rögzített – feladatainak ellátásától. Arra irányul, hogy a civil központok feladatainak ellátása során keletkezett szakmai és kapcsolatépítési eredmények tovább hasznosuljanak a területi humánfejlesztések megvalósítása során. A projekt tevékenységek a nemzeti és területi szintű területfejlesztési politikához igazodnak, ezért javasolhatók támogatásra a területi kiválasztási rendszerbe.

 

Javasoljuk, hogy a TKIR standard vagy standard eljárásrend keretében a Megyei Területfejlesztési Programban és az Integrált Területi Programban lehatárolt térségekbe 1-3 civil szervezet kaphasson lehetőséget az önálló és/vagy a konzorcium vezetőként történő pályázásra.  (Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 515, 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569).

A pályázat benyújtásának feltételeként a Megyei Közgyűlés elnöke és/vagy a kormánybiztos által kiadott támogató véleményt (jegyzőkönyvet) lehet meghatározni

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.Z. | 2021-11-25 05:42:02

A civil szektor fejlesztését indokolt beemelni a támogatandó területek közé. A TOP_Plusz-3.1.3-21 felhívás főtevékenységként megjelölt területein a civil szervezetek aktív részvétele nélkül aligha lehet teljesíteni a célkitűzéseket és indikátorokat. A fejlesztések kapcsán célszerű lenne figyelembe venni, hogy e területeken olyan civil szervezetek is működnek, amelyek – állami és önkormányzati feladatot teljesítve – területi/megyei szinten szervezett szolgáltatásokat nyújtanak. Ám nem csak a jelentősebb területi, szakmai hatást kifejtő szervezetek fenntarthatóságának, fejlődésének előmozdítása lenne fontos. A civil szervezetek jelentős része nem rendelkezik a változó társadalmi, technikai, gazdasági, közigazgatási környezethez történő alkalmazkodást lehetővé tevő kapacitásokkal és erőforrásokkal. Emiatt nem lehet arra építeni, hogy akárcsak célcsoportként is részt tudnak vállalni a TOP PLUSZ törekvéseinek teljesítésében.

A fenti indokok alapján az alábbi javaslatokat fogalmazzuk meg a TOP_Plusz-3.1.3-21 felhívás tartalmával kapcsolatban:

Önállóan támogatható tevékenységek (2.1.1.)

A felhívásban lehetőség szerint jelenjen meg támogatandó területként a megyei és térségi szintű együttműködésekben résztvevő civil szervezetek kapacitásainak, innovációs képességének erősítése. E tevékenység célterülete a térség, járás, megye lehet.

Erre lehetőséget adna, ha:

a felhívás egy főtevékenységgel bővülne ki. Ezen a módon:

G) a megyei és térségi szintű együttműködésekben résztvevő civil szervezetek kapacitásainak, innovációs képességének erősítése

vagy az „E) Megyei és térségi identitás erősítése, térségfejlesztési együttműködések” főtevékenység keretében támogatható tevékenységként jelenne meg az említett civil szervezetekre vonatkozó támogatási terület.  

A támogatható tevékenyégek köre mindkét esetben az alábbiak szerint alakulhat:  

(g1 vagy e6 tevékenység) Előkészítés: helyzetelemzés (közösségi tervezés), szükségletfelmérés, a civil szervezetek, közöségek, aktív polgárok bevonására, a civil szervezetek fejlesztésére irányuló módszertan kidolgozása;

(g2 vagy e6 tevékenység) „Aktív civil inkubáció” a térségi és megyei szintű szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásfejlesztése (pl. szervezetfejlesztés, képzés, szemléletformálás, együttműködéseket támogató programok megvalósítása)      

(g3 vagy e6 tevékenység) innovatív civil kezdeményezések inkubációja, gondozása (pl. a gazdasági és felsőoktatási intézményekhez köthető, az innovásiót támogató módszerek alkalmazása, laborok, mentorálás, demonstrációs programok stb. szervezése)     

 (g4 vagy e6 tevékenység) „Hagyományos” civil inkubáció

(g4 vagy e6 tevékenység) A civil szervezetek digitalizációja

e1) információs szolgáltatás, tanácsadás, szemléletformálás, tudás, tapasztalatmegosztás, képzés:  

a közigazgatásban, a közszolgáltatásokban bevezetett digitális csatornák, eljárások használatának megismertetése, elterjesztése;

a munkavégzés megújítása (távmunka, home-office,); szolgáltatások megújítása (online tanácsadói, közösségi munka, stb.);

az okos közösségek építse

adatvédelmi megfelelősség;

a szervezetek digitális jelenlétének, kommunikációjának, marketingjének fejlesztése érdekében

e2) A civil szervezetek együttműködését az erőforrások megosztását, a civil szervezetek termékeinek/szolgáltatásainak népszerűsítését, igénybevételét támogató digitális megoldások kialakítása, fejlesztése.    

 

A megyei és térségi szintű projektek kapcsán indokolt elválasztani a kötelezően elvárt tevékenyégeket

A megyei szintű projektek esetén az a) b) c) d) e1) tevékenységi elemek megvalósítása kötelező.

A térségi szintű projektek esetén az a) d) tevékenységek megvalósítása kötelező és az e1) pontban szereplő elemek közül legalább két tevékenyéget kell választani.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 2.1.2.2.

A civil szervezeteknek nyújtott inkubációs, tanácsadási, képzési, információs szolgáltatások biztosításhoz, eléréséhez és biztonságos igénybevételéhez kapcsolódó eszközök, immateriális javak beszerzése.

A civil szervezetek digitalizációjához kapcsolódó eszközök, immateriális javak beszerzése.

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? (1.1)

A civil terület megjelentetését a pályázók körétől függtelenül is fontosnak tartjuk. Tekintettel arra, hogy a  civil szervezetek, közösségek nélkül a területfejlsztési célok sem teljesíthetők.   

DE! Amennyiben a megyei és térségi szintű együttműködésekben résztvevő civil szervezetek kapacitásainak, innovációs képességének erősítése támogatási területként jelenik meg. Akkor e tevékenyégre vonatkozóan javasoljuk a támogatást igénylők körének kiegészítését az alábbiak szerint:

Javasoljuk, hogy a TKIR standard vagy standard eljárásrend keretében a 2011. évi CLXXV. törvény 51. § szerinti a civil közösségi szolgáltató központ címet birtokló szervezetek önállóan és/vagy konzorciumvezetőként nyújthassanak be támogatási kérelmet.

A támogatás célja elválik a civil központok – törvényben rögzített – feladatainak ellátásától. Arra irányul, hogy a civil központok feladatainak ellátása során keletkezett szakmai és kapcsolatépítési eredmények tovább hasznosuljanak a területi humánfejlesztések megvalósítása során. A projekt tevékenységek a nemzeti és területi szintű területfejlesztési politikához igazodnak, ezért javasolhatók támogatásra a területi kiválasztási rendszerbe.

A támogatási terület forrás igénye projektenként (megyénként) 60 hónapra vetítve: 180 millió Ft

Javasoljuk, hogy a TKIR standard vagy standard eljárásrend keretében a Megyei Területfejlesztési Programban és az Integrált Területi Programban lehatárolt térségekbe 1-3 civil szervezet kaphasson lehetőséget az önálló és/vagy a konzorcium vezetőként történő pályázásra.  (Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 515, 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569).

A pályázat benyújtásának feltételeként a Megyei Közgyűlés elnöke és/vagy a kormánybiztos által kiadott támogató véleményt (jegyzőkönyvet) lehet meghatározni

A támogatás forrás igénye térségi szintű projektenként: 60 millió Ft

2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?

A helyzetelemzést szükségletfelmérést elsődlegesen a térségben/ megyében működő civil szervezetek, másodlagosan a velük együttműködő önkormányzatok, intézmények és gazdasági szereplők körében kell elvégezni. Az adatok elemzésén alapuló elemzést tervező közösségi beszélgetések/közösségi tervező műhelyek keretében megismert észrevételek alapján kell pontosítani. A helyzetelemzés a projektben vállalt fejlesztő és inkubációs alapozza meg.

Az előkészítő tevékenységek része a civil szervezetek toborzására, kiválasztására és hálózatba vonására irányuló módszertan kidolgozása. E tevékenység része a képzési, információs, tanácsadói szolgálatatások/szolgáltatási csomagok tartalmának helyzetelemzés alapján történő kialakítása.  Továbbá tartalmazza a képzők, tanácsadók, mentorok és más szakemberek, segítők előzetes felkészítését formális vagy nem formális tanulási alkalmak, tanulmányutak szervezése által.  

A térségi hatást gyakorló, más szervezetek, kezdeményezések inkubációját is felvállaló (pl. közösségi/inkubációs helyszíneket működtető) szervezetek komplex szervezetfejlesztése valósul meg.  Emellett a jelentkezés és/vagy a referenciák alapján kiválasztott szervezetek partnerségépítési folyamatban vesznek részt. Ehhez kapcsolódóan az együttműködést és a közös szolgáltatásokat elősegítő képzések, tanácsadások, találkozók, tanulmányutak stb. szervezhetők. Megyénként 10-15 szervezet fejlesztése, együttműködésbe vonása elvárt megyei szintű civil inkubációs projekt keretében. 

A tevékenység keretében a civil szervezetek innovációs tevékenységét elindító/gyorsító program indulhat A megyei szintű projektek keretében a gazdasági és felsőoktatási intézményekhez köthető, az innovációt támogató módszerek megismerése és alkalmazása van lehetőség pl.  laborok, mentorálás, demonstrációs programok stb. szervezése által. A projekt megvalósítása alatt megyénként legalább 5 szervezet/kezdeményezés számára kell egy 12-24 hónapos időtartamra szóló innovációs programot megvalósítani.

A „Hagyományos” civil inkubáció keretében a legkisebb (alacsony erőforrás igénnyel rendelkező és szűkebb társadalmi szükségletet kielégítő) civil szervezetek körében végzett szemléletformálás, a szervezetek által végzett tevékenységek módszertani megújítását segítő alkalmazott tudást közvetítő tanulási lehetőségek, műhelyek, laboratóriumok szervezésére, illetve digitális és papíralapú segédletek közreadására van lehetőség. E feladat tartalmazza a kisebb szervezetek számára nyújtott információs, tanácsadó szolgáltatások/ szolgáltatáscsomagok biztosítását.

e1) A civil szervezetek digitalizációját és az okos közösségi fejlesztések kialakítását egyéni, illetve csoportos tanácsadásokkal, képzésekkel, innovációs és kreatív laboratóriumok, hackathonok, táborok, műhelymunkák stb. szervezésével lehet segíteni.  Szükség van továbbá online és papírlapú segédletek elkészítésére. A szektor digitális és „okos” irányban történő fejlesztéséhez érdekében a tanácsadók, civil szervezeti munkatársak, önkéntesek képzésére, felkészítésére kerülhet sor. A digitalizációt és az „okos” közösségek építését támogató szolgáltatásokat egyedileg vagy csomagokba foglalva lehet terjeszteni a szervezetek körében. 

e2) A civil szervezetknél rendelkezésre álló, de nem teljes mértékben kihasznált erőforrások és eszközök megosztására szolgáló applikációt kívánunk fejleszteni.  Emellett a civil szervezetek által előállított – a pl. kulturális, környezeti, szellemi örökség hasznosításához kacsolódó, a munkaerőpiaci hátránnyal küzdők foglalkoztatása által előállított termékek, szolgáltatások bemutatására, értékesítésére szolgáló honlap és applikáció vagy más digitális megoldások kialakítása, bevezetése.

5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?

Társadalmi akciókban résztvevők száma ESZA+ fő OP eredmény TPR01 Nem Igen

 

A javaslatot tevő  Civil Közösségi Szolgáltató Címmel rendelkező szervezetek: 

Eger Sikeréért Egyesület

CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat

Majki Népfőiskolai Társaság

Hierotheosz Egyesület

Hegypásztor Kör

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület

Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Egyensúly AE Egyesület

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület

Civilek a Fiatalokért Egyesület

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
T.G. | 2021-11-24 22:13:00

Támogatási kérelem elbírálása

104. § (1) Az irányító hatóság egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén folyamatos vagy szakaszos elbírálást, standard kiválasztási eljárásrend esetén szakaszos elbírálást alkalmaz.

b) szakaszos elbírálás esetén legkésőbb a felhívásban rögzített szakasz zárását követően bocsátja tartalmi értékelésre a támogatási kérelmeket és az egy szakaszban beérkezett támogatási kérelmekről az értékelés során elért pontszám sorrendjében hoz támogatási döntést.

A megyei tájékoztató napon elhangzott, hogy csak az a támogatási kérelem támogatható, amelyet a területi szereplő képviselője is támogatásra javasol.

117.§ (4) Az (1) bekezdés szerinti esetben csak az a támogatási kérelem támogatható, amelyet a területi szereplő képviselője is támogatásra javasolt. A területi szereplő képviselője a döntés-előkészítő bizottságban a területi szereplő közgyűlése határozatában hozott döntési javaslatot képviseli.

A tájékoztatás alapján a területi szereplő ezt a pontszám sorrendjét egyes esetekben felülírhatja.

A megye, mint területi szereplő által összeállított  TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET alapján felállított pályázatok sorrendjét milyen indokok alapján írhatja felül a területi szereplő?

Van e erre egzakt megfogalmazás?

 

Kérdésünk, hogy a megye, mint területi szereplő által összeállított TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET kritériumrendszer által kialakított sorrendet és pontokat nyilvánosságra fogják e hozni, nem csak a pályázó számára? Tehát minden adott körben értékelt pályázat átlátható módon kerül-e értékelésre és pontozásra és az megismerhető lesz e ? 

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
T.G. | 2021-11-24 21:47:44

Önállóan támogatható tevékenység esetén E) Megyei és térségi identitás erősítése, térségfejlesztési együttműködések: F) Megyei Esélyteremtő Paktumok megyei szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedéseinek megvalósítását támogató tevékenységek: esetén hogyan, milyen formában tudunk kapcsolódni a megyei programokhoz?

Továbbá - E) Megyei és térségi identitás erősítése, térségfejlesztési együttműködések: e4) Megyei védjegy, megyei brand építés a megyei identitás erősítése érdekében ponthoz megnyerhető-e a megye elvi támogatása a világ első kriptongyárának, mint megyei szintű identitásképző szellemi, kulturális örökség kiterjesztéséhez. Amennyiben erre lehetőséget látnak, milyen formai és tartalmi követelményei vannak?