A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.09.24-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-09-24 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.M.E. | 2021-09-24 19:23:46

„Támogatást igénylők köre:

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbiszervezetek:a) Megyei kormányhivatalok (GFO 312)b) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)c) Többségi megyei önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit gazdaságitársaság GFO 57)”

Az önkormányzati hivatalok az önkormányzatok végrehajtó szervei, konzorciumi partnerként történő nevesítésüket nem tartjuk indokoltnak. Maga a felhívás 7.4 pontja is kimondja:

„Ha Ön helyi önkormányzat kedvezményezett és az adott költség tekintetében a saját teljesítést lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatja a polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költségét is a vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.”

2.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

A. Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések projektrész:

e) Foglalkoztatás elősegítő tevékenységek:..........

· a foglalkoztatási lehetőségeknek megfelelő mobilitás biztosítása (pl.: a munkahelyre jutás támogatása a munkakipróbálás időtartama alatt);· a munkaerő-piaci elhelyezkedéshez szükséges szociális szolgáltatások nyújtása (pl. gyermekellátás, idősgondozás, családoknak tanácsadás);· inaktívak elhelyezkedését támogató egészségügyi, szociális szolgáltatások;· az elhelyezkedettek nyomon követése, utógondozása, munkahelyi beilleszkedésüksegítése.

Ezek a fenti tevékenységek a kormányhivatalok által megvalósított program közvetlen célcsoportjaihoz kapcsolódó tevékenységek. Javasoljuk ezen feladatok áttételét a B főtevékenységbe.

Az egészségügyi és szociális szolgáltatások vonatkozásában kérjük annak tartalmát meghatározni, hiszen ezek kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok, nem tartoznak a leendő projektgazdák feladatkörébe, akik nem is rendelkeznek ezek ellátásának személyi és tárgyi feltételeivel sem. Ezen túl egy-egy vagy néhány személyre nehéz is szolgáltatást szervezni.

Felhívás 2.1.1 A és 2.1.1.1 A pontjához (Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések projektrész) esetében:

„a) Támogatást olyan leendő/működő foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések igényelhetnek, melyeknek legalább az adott megyében működő megyei, megyei jogú városi és helyi önkormányzatok, kormányhivatal és járási hivatalok, kereskedelmi és iparkamara, szociális partnerek (munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek), megyei és helyi szinten meghatározó munkáltatók képviselete, Megyei Felzárkózási Fórum, valamint az érintett megyék esetében a kiemelt térségi tanácsok (Balaton, Közép-Duna Mente és Tokaj) egyaránt tagja.”

A megfogalmazás nehézkes. Minden felsorolt szervezet képviseletet biztosít, de a helyi önkormányzatok esetében célszerű az általuk biztosított közös képviselet létszámának minimumát meghatározni, mert nem lehet cél az összes önkormányzat tagi jogviszonya. Ezen túl javasoljuk a szakképzési centrumok, a KLIK-ek, a felsőoktatás és az agrárkamarák, valamint a munkaerő-közvetítői képviselet bevonását is. Üdvözüljük a munkáltatók bevonásának lehetőségét.

2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

„c) Paktumiroda munkatárssal szembeni elvárások (szakmai vezető): · A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt legalább egy paktumiroda munkatársat alkalmaznak munkaviszony keretében, közalkalmazotti, közszolgálati, kormánytisztviselői illetve megbízási jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben és a projekthez kapcsolódóan bizonyíthatóan legalább heti 20 óra. A paktumiroda munkatársnak felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie foglalkoztatási együttműködések területén. …”

„Javasoljuk a 3 éves szakmai tapasztalat foglalkoztatási együttműködések területén” elvárás kibővítését a foglalkoztatásban, felzárkóztatási programokban, szociális területen, társadalmi, gazdasági együttműködések terén szerzett tapasztatokkal.

2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?

„A megyei munkaerő-piaci programba bevonható hátrányos helyzetű célcsoport a megyei, hely igények és szükségletek alapján kerül meghatározásra évente az MST) keretében figyelembe véve többek között a hátrányos helyzet státuszt, területi, ágazati szempontokat. Az adott évben a megyei munkaerőpiaci programba bevonható célcsoport(ok)ra és az adott évre vonatkozó megyei szintű bevonási célszámra a kedvezményezett tesz javaslatot, és az ITM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkársága hagyja jóvá azt, figyelembe véve az országos munkaerőpiaci programok keretében támogatott célcsoportokat is.

A megyei munkaerőpiaci program célcsoportjainak meghatározására vonatkozó szempontrendszert az ITM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság adja ki évente.” 

Javasoljuk időben is meghatározni, hogy az év során legkésőbb meddig kell meghatározni az adott évi célcsoport körét, célszámot, és meddig kell ehhez kiadnia az ITM-nek a szempontrendszert. Félő, hogy minden évben megállítja majd a programvégrehajtást ez az időigényes folyamat, ami ráadásul mind a 19 megyében egyszerre fog történni.  A munkáltatók munkaerőigényeire történő gyors reagálást nehezíti ez az elvárás.

„Jelen felhívás keretében az egyeztetési mechanizmus keretében meghatározott 30 év feletti, elsődlegesen az álláskeresők és inaktívak körébe tartozó célcsoportok támogatására van lehetőség.”

A 30 év alattiak esetében  is kérnénk lehetőséget, a GINOP Plusz foglalkoztatási programok mellett, ugyanis a TOP és a GINOP támogatások más-más lehetőséget kínálnak.

Értékelési szempont, hogy

3.2 A tervezett projekt támogatni kívánja az adott térségben munkát vállalni szándékozó álláskereső, hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak munkaerőpiaci részvételét.

Ugyanakkor a célcsoport meghatározás nem tér ki a közfoglalkoztatottakra és a megváltozott munkaképességű személyekre.

……………………………………..

e) 2.1.1 A. e) pontban szereplő tevékenységek a kettős finanszírozás elkerülése érdekében csak azokon a településeken tervezhetőek, amelyek ezekre a tevékenységekre nem kapnak támogatást a TOP_Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) felhívásból. Ezeket a tevékenységeket a megyei önkormányzat láthatja el az alábbi szervezetek, mint szolgáltatók bevonásával:

Javasoljuk a szervezetek körét kiegészíteni:

- részben közfeladatot ellátó önk. tulajdonú gazdasági társaság

- Többségi megyei önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság

5.1. Hány mérföldkövet kell tervezni?

„A projekt kapcsán 2 mérföldkő tervezése szükséges. Az 1. mérföldkő a projekt végleges programjának a kidolgozására, a 2. mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára kell tervezni.”

Kérjük annak lehetőségét, hogy mérlegelhesse a pályázó további mérföldkövek betételét, annak érdekében, hogy a hosszú futamidő közben is kapjon visszaigazolást arról, hogy a projekt szabályszerűen halad, az alátámasztó dokumentumok, beszerzések megfelelőek.

„ A mérföldkövek dátumának tervezése során kérjük, vegye figyelembe, hogy Korm. rendelet az irányító hatóság jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha

a) a támogatási szerződés megkötésétől - területi kiválasztási eljárásrendben támogatott projekt, illetve olyan kiemelt projekt esetén, amelyre a Korm. rendelet 41. Fejezete (A projektfejlesztés) szerint kötöttek szerződést, a szerződésben meghatározott határidőtől - számított tizenkét hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben - esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett - nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg……”

A 72 hónapos futamidő mellett az 50%-os elvárás a szerződéses állományra nagyon magas. Kérnénk ennek lejjebb szállítását, és minimum értében meghatározását. Javaslatunk min. 25%.

Oka: Felmerül ugyanis, hogy a foglalkoztatási stratégia elkészítése és társadalmasítása, és  a B főtevékenységhez kapcsolódó – a beszerzések értékében domináló , és a stratégiára épülő -munkaerő-piaci szolgáltatások vásárlása nem férnek majd bele a 12 hónapba.

7.1. Mennyi előleg igényelhető?

„c) 100%-a a lenti feltételek teljesülése esetén.

A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100 %, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonban álló gazdasági társaság, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett, és ……

Javasoljuk kiegészíteni a többségi megyei önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társasággal, mely szervezet konzorciumi partner is lehet.

7.6. Milyen költségek nem számolhatók el?

„Képzési lemorzsolódás miatt sikertelenéül végződött képzés költségei;”

E költség ellentételezése a kormányhivatalok részére ugyanakkor szükséges, hiszen rajta kívül álló okok miatt következik be. Rendezésének módja és feltételei már a pályázat indulásakor fontos lenne, ha tisztázódnának.

 

12. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?

"Kérjük, csatolja a kérelemhez az alábbiakat:

· Megyei Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Stratégia (legalább tervezet formában) (pdf és docx formátum),"

Az 1. mérföldkőben elvárás a stratégia. Kérjük az elvárás törlését.  

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
H.G. | 2021-09-24 13:16:13

Érintett pontok, szöveg:

5.1. Hány mérföldkövet kell tervezni?

A projekt kapcsán 2 mérföldkő tervezése szükséges. Az 1. mérföldkő a projekt végleges programjának a kidolgozására, a szerződés hatályba lépésétől számított 12. hónap utolsó napjáig. A 2. mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára kell tervezni.

Figyelembe véve a projekt 72 hónapos időszakát, a szabályszerű megvalósítás érdekében javasolt több mérföldkövet tervezni. A felhívás-tervezetből ennek lehetősége nem derül ki egyértelműen. A 2 mérföldkő a maximum, vagy ettől el lehet térni?

7.4. Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak?

Azoknál a szakmai megvalósításban közreműködő munkatársaknál, akik nem közszolgálati tisztviselők, a KSH szerint meghatározott „Teljes munkaidőben alkalmazásban álló szellemi foglalkozásúak bruttó átlagkeresete (Ft/fő/hó)” mutatóval szükséges tervezni a bér maximumát. A felhívás-tervezetben megadott linket (http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp) javasolt alábontani és pontosan meghatározni, hogy a vonatkozó statisztikai táblázat könnyen és egyértelműen elérhető legyen. Pl.: Népesség- és társadalomstatisztika / Munkaerő / Keresetek – ott pontosan meghatározni a kimutatás nevét.

Paktumiroda feladati

A paktumirodák feladatai a jelenlegi elvárásokhoz képest a TOP Plusz projektben megváltoznak. Sokkal komplexebb szolgáltatásokat kell nyújtaniuk a partnerek felé. Szervezetben kell gondolkodni, vállalkozásfejlesztés és -szervezés, gazdaságfejlesztés kerülnek a központba, ismerni más pályázatokkal kapcsolatos információkat, egyéb támogatásokat, szorosabb együttműködési partnerségeket kell kialakítani. Ehhez új szemlélet, látásmód, kreativitás és több kompetencia szükséges.

Kérjük, hogy az új feladatok hatékony, eredményes és minőségi ellátásának érdekében a megyei paktumirodák számára elérhető, elszámolható és egységes tematikát, metodikát tartalmazó képzést biztosítani szíveskedjenek.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.A. | 2021-09-24 11:53:52

Valamennyi felhíváshoz:

Minden felhívás hivatkozik az Elszámolási Útmutatóra, azonban annak véglegesített változata még nem ismert.

Valamennyi felhívás bevezeti a projektelőkészítés és menedzsment tevékenység kapcsán az egyszerűsített költségelszámolást, de a Helyettes Államtitkár Úr levelében foglaltaktól eltérő körre terjed ki (nincs nyilvánosság), továbbá általános jelleggel kötelező, nem függ összeghatártól az alkalmazhatósága.

A Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések TOP_Plusz-3.1.1-21 felhívás 7.5 pontja mind a projektelőkészítésre, mind a menedzsmentre vonatkozóan tartalmaz szakmai korlátot, azonban a többi felhívásban nincs ilyen belső korlát. Ezzel szemben a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 235. § (1) a) pontja alapján a projekt keretében projekt-előkészítésre, tervezésre az összes elszámolható költség legfeljebb 7%-a, míg f) pontja alapján a projektmenedzsmentre az összes elszámolható költség legfeljebb 2,5%-a számolható el. Amennyiben az egyszerűsített elszámolási módokra nem vonatozik a kormányrendelet szerinti belső korlát, kérjük, szíveskedjenek ezt a tényt jelezni. A Korm. rendelet érintett § (3) bekezdése csak a korlátok szűkítésének lehetőségét adja meg az IH számára.

E-beszerzés funkció: Kérjük, a kötelező alkalmazását töröljék, mivel az felesleges adminisztrációs terhet ró a Kedvezményezettekre.

Támogatási előlegre vonatkozó szabályozás: a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 251. § szerint:

„(1) Költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén támogatási előleg akkor nyújtható, ha

a) a kedvezményezett a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) a megítélt támogatás összege nem éri el az ötvenmillió forintot.”

A felhívások „Mennyi előleg igényelhető?” pontja szerint:

„Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás:

a) 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 500 000 000 Ft,

b) 50%-a kutatás-fejlesztés, valamint feltételesen vissza nem térítendő támogatási forma alkalmazása esetén,

c) 100%-a a lenti feltételek teljesülése esetén:

A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100 %, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonban álló gazdasági társaság, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett, és

a) a fizetési számláit az Áht. alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) az Ön részére a megítélt támogatás összege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot.

Az a) és b) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.

Szeretnénk jelezni, hogy a korábban vagylagos feltételként megjelölt a), b) pontokra később együttes feltételként hivatkozik a felhívás, másrészt a felhívás nem tér ki arra, hogy a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerint közszféra szervezetek előlegigénylésére általános jelleggel, és nemcsak 100 %-os előleg igénybevétele esetén vonatkozik eltérő szabályozás. Kérjük az ellentmondás feloldását!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.Cs. | 2021-09-22 19:28:46

ÉRINTETT PONT:2.1.1 Önállóan támogatható tevékenységekb. Munkaerőpiaci programok, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásához kapcsolódó programrész

JAVASLAT: A felhívás keretében rendelkezésre álló és felhasználásra kerülő források döntő része a célcsoport támogatására kerül majd felhasználásra. Az egyedi támogatási ügyekre kötött hatósági szerződések esetében előfordul a támogatással érintett kötelezettség szegése, ami a támogatási összeg visszakövetelését vonhatja maga után. Annak érdekében, hogy ezen visszaköveteléssel érintett, a támogatott által vissza nem fizetett összegek ne a támogatást megítélő és folyósító kormányhivatalt terheljék, lemorzsolódás esetén a képzéssel kapcsolatban felmerülő költségek elszámolhatóságának tisztázása szükséges.

 

ÉRINTETT PONT:

2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?

IDÉZETT SZÖVEG:

Jelen Felhívás 2.1.1 A és 2.1.1.1 A pontjához (Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésekprojektrész) esetében:a) Támogatást olyan leendő/működő foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésekigényelhetnek, melyeknek legalább az adott megyében működő megyei, megyei jogú városi és helyiönkormányzatok, kormányhivatal és járási hivatalok, kereskedelmi és iparkamara, szociálispartnerek (munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek), megyei és helyi szinten meghatározómunkáltatók képviselete, Megyei Felzárkózási Fórum, valamint az érintett megyék esetében akiemelt térségi tanácsok (Balaton, Közép-Duna Mente és Tokaj) egyaránt tagjai.

PROBLÉMA LEÍRÁSA:

Egyes megyékben a helyi önkormányzatok nagy száma miatt a foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés hatékony működtetése nem kivitelezhető. Mivel a megyei kormányhivatalok a Felhívás szerint konzorciumi partnerek, nem látjuk indokoltnak a járási hivatalok bevonását az együttműködésbe, illetve a felsorolásból hiányzik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete.

SZÖVEGSZERŰ JAVASLAT:

Jelen Felhívás 2.1.1 A és 2.1.1.1 A pontjához (Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésekprojektrész) esetében:a) Támogatást olyan leendő/működő foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésekigényelhetnek, melyeknek legalább az adott megyében működő megyei, megyei jogú városi és járásközpont helyiönkormányzatok, kormányhivatal, kereskedelmi és iparkamara, NAK megyei igazgatósága, szociálispartnerek (munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek), megyei és helyi szinten meghatározómunkáltatók képviselete, Megyei Felzárkózási Fórum, valamint az érintett megyék esetében akiemelt térségi tanácsok (Balaton, Közép-Duna Mente és Tokaj) egyaránt tagjai.

 

ÉRINTETT PONT:

5.1. Hány mérföldkövet kell tervezni?

IDÉZETT SZÖVEG:

a) a támogatási szerződés megkötésétől - területi kiválasztási eljárásrendben támogatott projekt, illetve olyan kiemelt projekt esetén, amelyre a Korm. rendelet 41. Fejezete (A projektfejlesztés) szerint kötöttek szerződést, a szerződésben meghatározott határidőtől - számított tizenkét hónaponbelül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben - esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett - nemrendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg, vagyb) a támogatási szerződés megkötésétől - területi kiválasztási eljárásrendben támogatott projekt, illetve olyan kiemelt projekt esetén, amelyre Korm. rendelet 41. Fejezete (A projektfejlesztés) szerint kötöttek szerződést, a szerződésben meghatározott határidőtől számított tizenkét hónapon belül atámogatás igénybevételét a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki.

PROBLÉMA LEÍRÁSA:

A projekt megvalósítási idejéhez és a támogatási összeg nagyságához képest 12 hónapon belül magas aza)  harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatások, áruk, építési munkák legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékű megrendelése, vagyb) kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználásának való igazolása (Ezt a tételt az előző véleményezési eljárás során is kértük 5 %-ban meghatározni, az IH válaszában jelezték, hogy a Felhívást ennek megfelelően módosították, de ez a mostani tervezetben nem került átvezetésre.)

JAVASLAT:

Az 1. mérföldkő elérésének határidejét kérjük kitolni a támogatási  szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapra, vagy aza) harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatások, áruk, építési munkák legalább azok tervezett összértékére vonatkozó megrendelés értékét 25 %-ra, vagyb) kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás felhasználását 5 %-ra csökkenteni.