A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.09.24-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-09-24 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
J.Cs. | 2021-09-24 13:42:40

Jakab Csaba - Székesfehérvár MJV PMHIV Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztály

Rövid összefoglaló  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon, 1 280 000 000 Ft. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

Megjegyzés: A szeptember hónapban társadalmasított megyei ITP-k már tartalmazták a z FVS készítés hatálya eső városok indikatív TOP+ forráskeretét. Ugyanakkor ebben a dokumentumban nem került jelzésre az FVS és támogató dokumentumai felmérései stb. számára felhasználható keret eseténen sem a konkrét összeg, sem az ezt megalapozó számítási módszertan.

A tervezetben jelzett fenti összeg minden bizonnyal nem fedi le a benne támogatni megelőlegezett 61 várost reális igényeit, hiszen egyszerű osztással ez 21 millió forintot jelentene településenként, amikor a 2007-2013-as időszakban 40 millió Ft állt rendelkezésére a megyei jogú városoknak hasonló – az FVS követelményeinél egyszerűbb – feladatra. Csak a 23 MJV esetében ez az összeg – inflációval nem is kiigazítva – majdnem eléri az 1 milliárd forintot. Ez még akkor is kevésnek tűnik, ha nyilvánvalóan az FVS hatálya alá tartozó városok heterogén mérete miatt, az egyenlő mértékű forráshoz jutás nem támogatható, kisvárosok, egyszerű járásközpontok - MJV-k viszonylatban. A TSM-ek nem ismertek, tehát tulajdonképpen megbecsülhetetlen, hogy a maximum ráfordítható támogatási összeg hiányában egyeltalán egy FVS megfinanszírozható-e teljes mértékben vagy éppen, hogy a 2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek köréből milyen mélységben tud támogatás igénybevételére támaszkodni adott önkormányzat.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
J.Cs. | 2021-09-24 13:42:27

Jakab Csaba - Székesfehérvár MJV PMHIV Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztály

Rövid összefoglaló  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon, 1 280 000 000 Ft. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

Megjegyzés: A szeptember hónapban társadalmasított megyei ITP-k már tartalmazták a z FVS készítés hatálya eső városok indikatív TOP+ forráskeretét. Ugyanakkor ebben a dokumentumban nem került jelzésre az FVS és támogató dokumentumai felmérései stb. számára felhasználható keret eseténen sem a konkrét összeg, sem az ezt megalapozó számítási módszertan.

A tervezetben jelzett fenti összeg minden bizonnyal nem fedi le a benne támogatni megelőlegezett 61 várost reális igényeit, hiszen egyszerű osztással ez 21 millió forintot jelentene településenként, amikor a 2007-2013-as időszakban 40 millió Ft állt rendelkezésére a megyei jogú városoknak hasonló – az FVS követelményeinél egyszerűbb – feladatra. Csak a 23 MJV esetében ez az összeg – inflációval nem is kiigazítva – majdnem eléri az 1 milliárd forintot. Ez még akkor is kevésnek tűnik, ha nyilvánvalóan az FVS hatálya alá tartozó városok heterogén mérete miatt, az egyenlő mértékű forráshoz jutás nem támogatható, kisvárosok, egyszerű járásközpontok - MJV-k viszonylatban. A TSM-ek nem ismertek, tehát tulajdonképpen megbecsülhetetlen, hogy a maximum ráfordítható támogatási összeg hiányában egyeltalán egy FVS megfinanszírozható-e teljes mértékben vagy éppen, hogy a 2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek köréből milyen mélységben tud támogatás igénybevételére támaszkodni adott önkormányzat.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
K.Gy. | 2021-09-24 12:10:13

A felhívás 2.3. p) pontjában 

"p) Lehetőség nyílik a TOP Plusz prioritásonkénti komplex felhívásait önkormányzati szereplőkön kívüli kedvezményezetti kör részére is megnyitni TKR standard eljárásrendben például egyházak, civil szervezetek, stb. szervezetek részére. Ekkor a stratégiában szükséges tervezni az érintett felhívások körét, javaslatait: cél, célcsoport(ok), tartalom, forrásallokáció meghatározásával. A Felhívásra beérkező helyi támogatási kérelmek kiválasztásában, értékelésében a stratégiagazda részt vesz."

Kérjük, fejtsék ki a felhívásban jobban, hogy  mennyiben hasonlít ez a lehetőség a CLLD konstrukcióra, milyen paraméterek mentén tervezzünk ezzel a lehetőséggel! Vagy: a részleteket a Városfejlesztési Kézikönyv fogja tartalmazni?

Köszönettel: Szombathely MJV Önkormányzata

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
K.Gy. | 2021-09-24 11:08:24

A Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása c. TOP Plusz 1.3.1-21 sz. felhívás 2.3. q) pontjában: „Az FVS-t a projekt benyújtásáig szükséges elkészíteni kés, majd a népszámlálást követően módosítható, (…)” Kérjük, egyértelműsítsék, hogy milyen projekt benyújtására gondolnak, valamint javasoljuk, hogy a 2.1.2.1. pontban foglaltaknak megfelelően az FVS ne módosítható, hanem módosítandó legyen (vagy a 2.1.2.1 legyen opcionális).

A felhívás 5.1. pontjában foglaltak szerint két mérföldet szükséges tervezni, de nem került megadásra, hogy melyek a mérföldkő elérésekor elvárt kimeneti dokumentumok. Kérjük a tervezett eredmény/kimeneti dokumentumok körét megadni.

A Felhívás tervezet 5.2. pontja alapján megnevezett RCO75 azonosítószámú indikátor vállalása kötelező a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezen indikátor igazolásának módja a város által benyújtott és jóváhagyott FVS. Jelenleg nem áll rendelkezésre végleges városfejlesztési módszertani kézikönyv, amely alapján szükséges elkészíteni a FVS-t. Mikorra prognosztizálható a végleges módszertani kézikönyv megjelenése, és mindezek alapján az Együttműködési Megállapodás megkötésének időpontja?

Kérjük, vizsgálják felül a felhívás 7.4 pontjában foglalt elszámolhatóság vége dátumot a felhívás 4.2 pontjában foglalt projekt fizikai befejezésre rendelkezésre álló (96 hónap) időtartamnak megfelelően.

Szintén a 7.4. pontban az e-beszerzés funkció használatát kérjük nem kötelezővé, hanem választhatóvá tenni! Nem látjuk a hasznosságát, viszont a tapasztalatok szerint nehézkesen működik a felület.

A 7.4. pontban a piaci ár igazolásával kapcsolatban jól értjük, hogy már a pályázat benyújtásához három árajánlattal szükséges igazolni a tervezett költséget?

A felhívás 8.2., 3.) pontjában nem szerepel 2.13 sz. értékelési szempont. Kérjük, szíveskedjenek megadni a támogatási igénylés elutasítását eredményezhető szempontot!

A pályázati felhívás 13.3. További mellékletek A. pont szerinti Területspecifikus mellékleti lista nem tartalmazza Vas megyét. Kérjük, szíveskedjenek a felhívást kiegészíteni!

A Felhívás tervezet alapján az értékelési szempontok között nevesítik a forrásarányos indikátorvállalásokat. Egyelőre nem ismert, hogy milyen módszertan szerint kell a mutatókat tervezni. Kérdéses továbbá, hogy pontosan milyen indikátorok tervezése szükséges a 2021-2027-es időszakban. Az FVS/TVP-k tervezése során kiemelten fontos tudni, hogy a városoknak milyen vállalásokat szükséges tenniük az eredményesség biztosítása érdekében. A jelenleg ismert TVP Felhasználói sablon alapján "amennyiben a fejlesztés több programindikátorhoz is képes hozzájárulni, ott a különböző indikátoroknak szükséges újabb sort nyitni és önálló cellában megjeleníteni a vállalást. A vállalást természetesen elégséges csak becsülni. Amennyiben a TVP készítésekor már elérhető, a becsléshez érdemes használni az IH által rendelkezésre bocsátott számítási módszertanokat." A megyei fejlesztési programokban kiemelt városok esetében milyen indikátorokat és milyen módszertannal szükséges tervezni? Mikorra várható az IH által az indikátorok mérési módszertana, valamint az önértékelési eszköz?

A Felhívás tervezet alapján értékelési szempontok között szerepel, hogy a stratégiaalkotás során a Pályázó a stratégiát részvételi tervezéssel készítette el és dokumentálta. Milyen körű részvételt kell igazolni és dokumentálni, mivel a készülő FVS-eket korábbi tájékoztatás alapján nem kell társadalmasítani?

A Felhívás tervezet értékelési szempontja alapján a benyújtott költségvetés vizsgálatakor a megye által a város részére meghatározott keretösszeggel való összhang ellenőrzésére is sor kerül. Véglegesnek tekinthető-e az előzetes megyei ITP programban a város részére meghatározott keretösszeg és annak belső strukturális arányszámai? Tudomásunk szerint jelenleg még nincs végleges, jóváhagyott megyei ITP program.

Köszönettel: Szombathely MJV Önkormányzata

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
K.Gy. | 2021-09-24 11:06:11

A Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása c. TOP Plusz 1.3.1-21 sz. felhívás 1.1. pontjában: (…) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben a település többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Javaslatunk: … amelyben a települési önkormányzat többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik

Kérjük, szíveskedjenek kiegészíteni a mondatot.

Szombathely MJV Önkormányzata

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
F.E. | 2021-09-23 18:10:53

Felhívás 2.3.q) pontjához

Észrevétel: A pont értelmezése nehézkes, a fogalomhasználat nem egyértelmű. Közérthető megfogalmazás sokat segítene az értelmezésben.

Felhívás 2.4. pontjához

Észrevétel: tervek, tanulmányok, stratégiák elkészítésénél nem értelmezhető előírások. Az ÁSZF-ben szerepelnek, feltüntetésük indokolatlan, zavaró.

Felhívás 5.1. pontjához

Észrevétel: A társadalmasításra kiadott dokumentum ezen része nem értelmezhető pontosan. Nem kerültek feltüntetésre a benyújtandó dokumentumok. Mi a projektzárást igazoló dokumentum?

A TSZ hatályba lépésétől számított 18 hónap előkészítésre indokolatlanul hosszú, amennyiben az előkészítő szakasz a közbeszerzési/beszerzési eljárások lefolytatásáig tart. Amennyiben a két dokumentumon elkészítése mellett további kötelező dokumentumok elkészítése is előírás (lásd pontosítási javaslatot feljebb), akkor a mérföldkő esetében a 18 hónap kevés is lehet (a felülvizsgálathoz kapcsolódó beszerzési/közbeszerzési eljárás dátuma 2022-re prognosztizálható, a népszámlálástól függő adat).

A Felhívás 5.3 pontjához

Észrevétel: az indikátor jellegéből adódóan nem értelmezhető a szakmai-műszaki tartalom csökkentése. 1, esetleg 2 db FVS elkészítése a vállalandó indikátor, ezt hogy lehet csökkenteni, vagy csak 75%-ra teljesíteni? Az RCO74 indikátor esetében mire kell vállalást tenni? A megadott „Magyarország közigazgatási helynévkönyve” forrás éves adatára tett vállalás hogyan csökkenhetne kedvezményezettnek felróható okból?

Felhívás 6.1. pontjához

Észrevétel: 2.3.pont m) alpontja ellentmondásban van a 6.1. ponttal. Amennyiben a felülvizsgálat elkészítése kötelező, és az nem kerül a kötelezően megvalósítandó, a pályázat által támogatott tevékenységek közé, úgy a felülvizsgálat költsége teljes egészében a kedvezményezettet terheli majd.

Kérdés: a kötelező felülvizsgálat költségéhez jelen pályázati felhívás keretében igényelhető támogatás, vagy sem? Ha az FVS és TVP készítőjének kiválasztásakor beszerzésre kerül a 2022 évi népszámlálást követő felülvizsgálat és annak okán előírt további kötelező tanulmányok elkészítése, annak költsége elszámolható lesz?

A Felhívás 6.8. pontjához

Észrevétel: Amennyiben a felülvizsgálat, és az alapján a további kötelező dokumentumok elkésztése része a felhívás keretében támogatott projektnek, úgy helytálló. Amennyiben nem része, úgy nem helyes.

Felhívás 7.1. pontjához

Észrevétel: a teljes keretösszeg 1.28 mrd Ft, 61db projektet terveznek támogatni. Nem reális a maximum 0,5 milliárd Ft, mint előleg!

A projekt tárgyát (tanulmány, dokumentum elkészítése) tekintve értelmezhető a szállítói előleg?

A felhívás 7.3. pontjához:

Észrevétel: Az elszámolható költségek körében meghatározott költségtípusok közül több – a projekt tárgyát tekintve – nem elszámolható. Feltüntetésük indokolatlan, zavaró, különös tekintettel a kötelezően alkalmazandó egyszerűsített elszámolási módra, illetve az azok körébe bevont költségtételekre. Egyértelmű meghatározás és besorolás szükséges!

Pl. minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége,  Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei

Nem egyértelmű az egyszerűsített elszámolási mód és az átalány alkalmazása fogalmak közötti összefüggés. Ha ez két elszámolási mód, akkor a %-os átalány alkalmazása nem kötelező, ha meg egy, akkor nem értelmezhető a vetítési alapba tartozó költségek piaci árának alátámasztása, mint kivétel. Ez így elég zagyva.

Felhívás 7.4. pontjához

Észrevétel: mit értünk részletes árajánlat alatt? Az FVS kézikönyv a pályázattal együtt kerül kiadásra, miközben a már megkezdett ITS felülvizsgálatot vagy FVS-t is elszámolhatónak jelzik. A pályázati felhívás megelőzően bekért ajánlatok nem tartalmazhatták részletesen a feladatokat, a dokumentum kötelező tartalmi elemeit, stb.

Az építési kivitelezési költségekre tett hivatkozás indokolatlan, a pályázat keretében ilyen költség nem számolható el!

A tanulmányok, tervek, elemzések elkészítésénél nem értelmezhető a kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök, így azok alátámasztását ismertető hivatkozás felesleges, zavaró. Egyébiránt a PEU-ban az internetes honlapról származó ajánlatok kötelező formai, tartalmi elemeit meg kellene adni. A jelenlegi pályázati elszámolási gyakorlatban ez igen bizonytalan, a piaci ár igazolás ezen formájának elfogadását a KSZ formai, tartalmi elemekhez köti, miközben az útmutatók erre nem térnek ki, nem tartalmaznak iránymutatást. A hivatkozott link nem a megfelelő helyre mutat.

Az E-beszerzés funkció használatának kötelezővé tétele az EPTK technikai korlátai miatt nem indokolt. A felület közbeszerzési funkciójának használata is igen nehézkes, akadozik, számos technikai problémával küzd, a jogosultsági, hozzáférési kérdés sem kiforrott.

 

Felhívás 7.5.pontjához:

 

Észrevétel: A közbeszerzési költségek 1%-os korlátja igen alacsony, különös tekintettel a kötelező hatósági díjak mértékére, a szakértői kapacitások korlátozottságára, az alkalmazandó eljárások típusától függő költségekre. 20 M Ft értékű beszerzés esetén az 1% 200.000 Ft, ami a kétszeri hatósági közzétételi díjat épp fedezi, a szakértő díja már nem lesz elszámolható.

A kötelező nyilvánosság költségeinél előírt 0,5%-os felső korlát alacsonynak tűnik. Abban az esetben lehetne pontosan megítélni, ha a Kedvezményezettek számára előírt kötelező nyilvánossági tevékenységek köre ismert lenne. Amennyiben a támogatási összeg 150MFt alatti, és a korábbi évekre előírt kötelező nyilvánossági tevékenységekhez hasonlók kerülnek előírásra, úgy az korlát elfogadható. Egyéb esetben már nem biztos.

A meghatározás (projektszintű megtakarítás) nem értelmezhető, a támogatható tevékenységek körére tekintettel.

Mi indokolta a SEAP, SECAP esetében a lakosságra vetített forintban meghatározott költségkorlátok előírását? Várható egyéb tanulmányok ZIFFA, ITVT stb. esetében is?

Felhívás 8.2. fejezetéhez

Kiválasztási kritériumok 2.3. pont esetében pontosítani szükséges, hogy formai, vagy tartalmi megfelelősséget ellenőriznek. Amennyiben a felhívást megelőzően ITS felülvizsgálatára került sor, és az elkészített dokumentum tartalmilag megfelel a városfejlesztési kézikönyvben foglaltaknak, de formailag nem (pl. nem FVS az elnevezése, hanem ITS, vagy az egyes fejezetek sorrendje más, stb.) az eredményezhet nem, vagy részben megfelelést, ami támogathatóság szempontjából kedvezőtlen következménnyel is járhat. Mindenképpen a tartalmi egyezőség vizsgálata lenne célszerű.

Az értékelési szempontok között nincs 2.13. pont!

Észrevétel: A felhívás 2.3. pontban foglaltak szerint FVS keretében ezek elkészítéséhez szükséges felmérések elkészítésére van mód. Ha a cselekvési terv (TVP) az FVS része, akkor ezen értékelési szempont alkalmazása azon településeket hátrányosan érinti, akik a pályázat megjelenését megelőzően már elkészíttették a dokumentumot.

Felhívás 12.1. pontjához

Észrevétel: A felhívás ezen pontja a felhívás korábbiakban részletezett előírásaival ellentmondásban van. Lásd: 2.1. pont: a pályázat keretében FVS és TVP elkészítése támogatott, azaz, a támogatási szerződés tárgya a két dokumentum elkészítése. Ezen pont értelmében ugyanakkor FVS és a TVP elkészítése a pályázat benyújtását meg kell előzze.

Ez esetben hogyan értelmezhető (és alkalmazandó) a pályázat részeként kiadásra kerülő kézikönyv előírásainak alkalmazása az FVS és TVP elkészítésekor, és a kézikönyv előírásainak értékelési szempontként történő alkalmazása? A pályázat benyújtására a megjelenést követően mennyi idő áll majd rendelkezésre? Ebben a relációban hol kap helyet a 2022-es népszavazás után elkészítendő aktualizált FVS, illetve a kötelezően elkészítendő további tanulmányok? A forintban megadott költségkorlátok előírásáról, a támogatásarányos indikátorvállalás alátámasztásáról nem is beszélve. A pályázat megjelenését megelőzően nem ismerjük a vállalandó indikátorok és a támogatás mértékének összefüggéseit, de az FVS-t úgy kell(ene) elkészíteni, hogy ennek (is) megfeleljen.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
F.E. | 2021-09-23 17:05:52

Észrevétel: A felhívás 2.1.1. pontja kiemeli, hogy két dokumentum kidolgozására lehet kérelmet benyújtani (FVS; TVP). A 2.1.2.2. pedig lehetővé teszi más dokumentumok elkészítésének választását, melyek nem részei az FVS-nek és a TVP-nek, de abból levezethetők. Ez nem egyértelmű. Javasoljuk a 2.1.1. pont utolsó mondatát kiegészíteni: Jelen felhívásra e két dokumentum, és az ezekből levezethető célok megvalósítását segítő dokumentumok kidolgozására lehet kérelmet benyújtani. – ra.

A Felhívás 2.3. b) pontjához Észrevétel: mi indokolja, hogy külön- külön közgyűlési/testületi jóváhagyással kell rendelkezzen? Amennyiben az TVP az FVS melléklete lesz (ahogy az az útmutatókból kiderült), akkor egy előterjesztésben kell tárgyalni a döntéshozó szervnek. Ha két különálló dokumentumként kell kezelni, akkor érthető a két jóváhagyó döntés. Pontosítani javasoljuk.

A Felhívás 2.3. c) és f) pontjához észrevétel:  Ki és mikor fogja vizsgálni az egyezőséget? Korábbi egyeztetések alapján a felülvizsgált ITS és a TVP megyei közgyűlési jóváhagyással kellett volna rendelkezzen. Ez az FVS-ek esetében már nem előírás? Amennyiben a benyújtott dokumentum felülvizsgált ITS (már elkészült, vagy elkésztés alatt lévő), ahhoz kell megyei jóváhagyás? A kiírásból nem derül ki egyértelműen a megyei önkormányzatok részvétele, szerepe az FVS-ek, TVP-k értékelésében. Javasoljuk egyértelművé tenni.

A Felhívás 2.3. g) és h) pontjához észrevétel: Nem egyértelmű, hogy ezen dokumentumok elkészítése hogyan illeszkedik az alapdokumentumhoz? Egy időben kell elkészíteni, vagy az FVS IH általi elfogadását követően, ütemezetten? Ha a digitális akcióterv, az üzleti modell és a városi zöld keretrendszer elkészítése kötelező, akkor miért került önállóan nem támogatható, választható tevékenységként feltüntetésre a 2.1.2.2. pontban? Ezzel nincs összhangban az ütemezéshez a 2 db mérföldkő betervezésének előírása sem. A projekt keretében több fő szakasz elkülöníthető: Előkészítés, FVS, TVP elkészítése, benyújtása IH jóváhagyásra, IH-val szerződés aláírása, FVS, TVP felülvizsgálatához szükséges adatgyűjtések, elemzések, felmérések (átfogó energetikai felmérés pl.), FVS, TVP felülvizsgálata, városi zöld keretrendszer kidolgozása, digitális akcióterv elkésztése, üzleti modell megalkotása, projektzárás. Ezek elkészítésének logikai sorrendjét a kézikönyv, útmutató ismeretében lehetne értelmezni, átgondolni. Anélkül  azonban indokoltnak tűnik, hogy az IH a felhívásban határozza meg, és ennek megfelelően több mérföldkő beütemezését írja elő. (A kötelező feladatok esetében mindenképpen, és a kötelező dokumentumok körét is újra kellene gondolni (2.1.1., 2.1.2.1., 2.1.2.2.,6.1 pont).

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
H.Zs. | 2021-09-23 10:17:44

Tisztelt Irányító Hatóság!

A pályázati felhívás 13.3. További mellékletek A. pont szerinti Területspecifikus mellékleti lista nem tartalmazza Csongrád-Csanád megyét. Kérjük szíveskedjenek a felhívás szakmai mellékletei fejezet vonatkozó részét kiegészíteni, hogy a Csongrád-Csanád megyei települések is jogosultak legyenek pályázat benyújtására.

Tisztelettel:

Hoffner Zsóka projektmenedzser

Mórahalom Városi Önkormányzat

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
G.I. | 2021-09-22 09:25:00

Tisztelt IH!

A TOP PLUSZ pályázatok tervezeteiben az e-beszerzés funkció kötelező jelleggel szerepel. A felület nehézkes, nem rendelkezik a pályázatok megjelenése előtti már lefolytatott beszerzésekről, a rendszer karbantartások miatt tapasztaltható határidős teljesítési problémákról, nem beszélve azokról a beszerzésekről amelyeknél teljesen életszerűtlen a használata.

Javasoljuk ezen funkció kötelező jellegű használatát önkéntesen választhatóra módosítani, ahogy az a korábbi (Széchényi2020-as) pályázatoknál is szerepelt!

Tisztelettel: Gödör István, GRANTiCON Kft.