A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.09.24-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-09-24 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
J.H.M. | 2021-09-24 19:25:27

Tisztelt Irányító Hatóság!

1) A felhívás jelentkezési feltételei közé tartozik a jelentkezési határidő és az egy pályázat esetén igényelhető támogatási összeg. Többek között ezek a feltételek is a felhívás vonatkozó területspecifikus mellékleteiben kerülnek majd szabályozásra, azonban ezek a mellékletek nem jelentek meg a felhívás tervezettel együtt, így azok véleményezése nem lehetséges most. Ezért javasoljuk, hogy legyen egy következő társadalmi egyeztetési forduló akár egy rövidebb véleményezési határidővel, amely keretében a leginkább érintett támogatásra jogosultak számára véleményezési lehetőséggel közreadják a mostani egyeztetési kör után esetlegesen pontosított felhívás tervezetet a vonatkozó területspecifikus mellékletekkel és a már elkészült szakmai mellékletekkel együtt.

2) A felhívás '2.1.1. C. Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések"pont kiegészítését javasoljuk egy új e) alponttal, amely alapján lehetővé válna a már meglévő aktív turisztikai helyszínek fejlesztése, ezeken belül új turisztikai attrakciók kialakítása.  Indoklás: Az aktív turizmus nem feltétlenül követeli meg a természeti környezetbe ágyazottságot. Az aktív turizmus és a természeti területek találkozása eredendően konfliktusos. A mesterségesen létrehozott felületeken (pl. fürdőhely, csónakázó-tó) korábban már kialakított turisztikai attrakciók elterelik a forgalmat a természeti területekről, megelőzik a természeti területek nem megfelelő vagy intenzív turisztikai használatából fakadó károkat, eróziós folyamatokat és szennyezést. Javasoljuk, hogy a már meglévő, de alulhasznosított és elavult mesterséges tavak, csónakázó tavak, ezek partján strandok, kikötők, valamint erdős területeken turisztikai attrakció célú szabadidő parkok fejleszési lehetőségei is támogathatók legyenek. Ezek fejlesztése lényegesen kisebb biológiailag aktív felület sérülését vonja maga után, mint a természeti területek aktív turisztikai célú fejlesztések támogatása.

Észrevételünk figyelembe vételét előre is köszönjük!

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Ny.V.Ö. | 2021-09-24 16:08:32

Nyíradony Város Önkormányzata javaslata:

Az alábbi fejezeteket javasoljuk átgondolásra, korrigálásra:

1. Javaslat: a pályázati felhívás tervezet 2.1.1. C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések fejezetének felsorolását egy további ponttal a következők szerint kiegészíteni:

e) Meglévő turisztikai szolgáltatás továbbfejlesztése, fenntartható attrakcióvá történő fejlesztés érdekében.

 

2. „További speciális előírások:

b) 500 millió forint feletti támogatási igény esetén, kizárólag jelentős turisztikai forgalommal rendelkező desztinációkban támogatható turisztikai fejlesztés, azaz

- a fejlesztendő turisztikai attrakciónak éves szinten legalább 20.000 fős látogatószámmal kell rendelkeznie (projekt benyújtását megelőző teljes év adatainak figyelembevételével), új helyszín fejlesztése esetén 20.000 fős látogatószám elérését kell vállalnia a projekt fizikai befejezését követő első teljes naptári év végére (kivéve kerékpáros-turisztikai projekt esetén). (Konzorciumi projekt esetén a tagoknak együttesen kell teljesítenie a kritériumot.)

- az adott fejlesztéssel érintett település önkormányzatának idegenforgalmi adóbevétele (IFA) eléri éves szinten az 1 millió forintot (támogatás nélkül értendő). (konzorciumi támogatási kérelem esetén az érintett települések IFA bevételének együttes összege).”

Véleményünk: a jelzett látogatószám és IFA árbevétel megkötések nem teszik lehetővé a kisebb települések azon turisztikai fejlesztési elképzelései megvalósítását, melyek térségi szinten kiemelkedő turisztikai jelentőséggel bírnának.

Javaslat: az előírt kritériumok átgondolását, a fejezetrész módosítását javasoljuk az alábbiak szerint

További speciális előírások:

b) 500 millió forint feletti támogatási igény esetén, kizárólag jelentős turisztikai forgalommal rendelkező desztinációkban támogatható turisztikai fejlesztés, azaz

- a fejlesztendő turisztikai attrakciónak éves szinten legalább az előző év látogatószámának 130%-ával kell rendelkeznie (projekt benyújtását megelőző teljes év adatainak figyelembevételével), új helyszín fejlesztése esetén a létrehozott fejlesztés/egység legalább 90%-os éves szintű kihasználtság elérését kell vállalnia a projekt fizikai befejezését követő első teljes naptári év végére (kivéve kerékpáros-turisztikai projekt esetén). (Konzorciumi projekt esetén a tagoknak együttesen kell teljesítenie a kritériumot.)

- az adott fejlesztéssel érintett település önkormányzatának idegenforgalmi adóbevétele (IFA) eléri éves szinten az előző éves IFA bevétele legalább 130%-át (támogatás nélkül értendő). (konzorciumi támogatási kérelem esetén az érintett települések IFA bevételének együttes összege).

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.N. | 2021-09-24 15:27:52

Tisztelt Miniszterelnökség!

 

Előző észrevételünkben az áthúzással törölni javasolt rész nem jelent meg ezért a pontosítás végett az alábbi szakaszt újtra küldjük:

"6.1. Mire nem kapható támogatás? A 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható. Így például nem támogatható:

Szálláshely (és szolgáltatásainak) - kivétel horgásztanyák, üdülők - bármilyen fejlesztése, létesítése, kialakítása.

aa) Új mesterséges és horgásztavak kialakítása, // Törölni javasolt rész:horgásztavak partvédelme, horgásztavak rekonstrukciója (pl.: kotrás, mederrekonstrukció), vízutánpótlás biztosítása//  halbetelepítés.  >>> Javaslat: aa) Új mesterséges és horgásztavak kialakítása,halbetelepítés.

Indokolás: vízterület-típusoknak és feladat-portfóliónak, valamint a tárgyi társadalmi igénynek megfelelő struktúra."

Tisztelettel:

Dr. Szűcs Lajos sk.

Magyar Országos Horgász Szövetség elnök

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.N. | 2021-09-24 15:17:24

Tisztelt Miniszterelnökség!

A „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” elnevezésű TOP Plusz-1.1.3-21. számú pályázati kiírás nyilvános tervezetének Miniszterelnökség által biztosított nyilvános véleményezési lehetőségével élve kiemelt társadalmi és közfeladat-ellátó szervezetként áttekintettük a pályázati kiírás horgászturisztikai fejlesztéseket célzó részeit. A horgászturisztikai célok teljesítése érdekében engedjék meg, hogy a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) - mint Magyarország legnagyobb, több mint 700 ezer regisztrált horgászt tömörítő hálózatos civil szervezete - nevében a dokumentumhoz néhány számunkra fontos észrevételt, javaslatot tegyünk közös érdekünk, a magyarországi horgászturizmus elismerése, támogatása és fenntartható fejlesztése ügyében.

Jelezzük, hogy a MOHOSZ a 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) alapján már 37 önállóan azonosítható jogcímre bontható közfeladatot lát el, köztük az alábbiakat is:

„a horgászturisztikai fejlesztési igények, lehetőségek felkutatása, a fejlesztések ösztönzése, azok összehangolása” (Hhvtv. 62/C § h))

„a horgászati és horgászturisztikai szolgáltatások értékelési, minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása és üzemeltetése” (Hhvtv. 62/C § j))

A MOHOSZ és szervezeti rendszere hasznosítja a legtöbb állami tulajdonú természetes vizet, a horgászszövetség a szerteágazó halgazdálkodási feladatokat a legtöbb helyen haszonbérlőként is felügyeli és közfeladat ellátása keretében egyben részben finanszírozza. Mintegy 1200 vízterületről, köztük az összes jelentős folyóvízről és 1200 horgászszervezetről van szó, szerte az országban. A Hhvtv. 62/C § (5a) bek. alapján a MOHOSZ az országos és térségi turizmusfejlesztési tervek véleményezésére jogosult.

Elemi érdekünk, hogy sor kerüljön a horgászati célú Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégiáról (NHHS) és az Országos Horgászati Hálózati Programról (OHHP) szóló 1526/2016. (IX.29.) Korm. határozat gyakorlati végrehajtásának megkezdésére, így ezen folyamathoz - annak egy elemeként – kérjük a jelen véleményben jelzett javaslatok szíves megfontolását.

 

A TOP Plusz-1.1.3-21. számú pályázati kiírás nyilvános tervezetéhez fentiek alapján az alábbi javaslatokat tesszük:

 

„1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet? A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:”

 

d) Gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57)

Javasolt kiegészítés:

Gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, vagy közfeladat ellátást végző civil szervezetek többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57)

 

Indokolás: szervezeti rendszerből és feladatellátásból adódó specialitás

 

f) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű, alábbi GFO kóddal rendelkező civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569).

Javasolt kiegészítés:

515 Országos sportági szakszövetség

516 Egyéb sportszövetség

Indokolás: a horgászszervezetek egy része ezen típussal van bejegyezve.

 

2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések

d) Horgászturizmus fejlesztése:

 - Természetes vizek mellett kialakított horgászhelyek, illetve meglévő víztározók, horgásztavak, mint halgazdálkodási vízterületek partszakaszra, parti infrastruktúrára vonatkozó horgászturisztikai célú, illetve komplex infrastrukturális fejlesztései (közműellátás, bekötőút, parkoló, öltözők, mosdók, kommunális blokkok, stégek, közösségi szolgáltató terek kialakítása, fejlesztése, tűzrakóhelyek kialakítása, kitáblázás), mely fejlesztéseknek környezetbe illőnek kell lenniük.

- Horgásztavak, víztározók, természetes vizek élővilágának és a horgászat hagyományainak turisztikai célú bemutatása

- Horgászvizek mellett található horgásztanyák, horgászati célú közösségi házak turisztikai fejlesztése, csónakkikikötők felújítása vagy kialakítása a környezeti fenntárhatóság érdekében megújuló energiákat használó technológiák alkalmazásának előtérbe helyezésével (pl.: napelemes rendszerek, e-töltők)

2.1.2.2. Választható önállóan nem támogatható tevékenységek: A felhívás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatóak az alábbi tevékenységek:

Új szakasz:

- A térségi horgászturisztikai fejlesztési célok elérése érdekében, ha ez más forrásból nem biztosítható, a természetes vizek, illetve meglévő horgásztavak fejlesztéssel érintett szakaszának partvédelme, horgásztavak rekonstrukciója (pl.: kotrás, mederrekonstrukció), vízutánpótlás, vízvisszatartás biztosítása, valamint vízforgatás és vízminőségi monitoring, vagyonvédelem, beléptetés lehetőségének kiépítése.

 

Indokolás: vízterület-típusoknak és feladat-portfóliónak, valamint a tárgyi társadalmi igénynek megfelelő struktúra.

 

2.3.2 Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozó elvárások

C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések

A fejlesztés tervezett helyszínéről, tartalmáról és az arculati elemekről (kivéve horgászturizmus és természetes fürdőhelyek turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése) egyeztetni szükséges az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtal. Az egyeztetésről a támogatást igénylő, illetve a szövetség által aláírt emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a kérelem benyújtásakor mellékelni szükséges.

A horgászturisztikai fejlesztés tervezett helyszínéről, tartalmáról egyeztetni szükséges a Magyar Országos Horgász Szövetséggel, mint a hazai horgászturizmus koordinációját ellátó szervezettel. Az egyeztetésről a támogatást igénylő, illetve a MOHOSZ által aláírt emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a kérelem benyújtásakor mellékelni szükséges. A Magyar Országos Horgász Szövetség a projektterv egyeztetését követően támogatói nyilatkozatot adhat ki.

 

Indokolás: közfeladat-ellátás, a szakmailag indokolatlan vagy párhuzamos fejlesztések kiszűrése, egységes brand, NHHS/OHHP megfelelőség.

 

(Megjegyzés: A MOHOSZ támogatói nyilatkozattal rendelkező pályázatokat a bírálati szempontoknál plusz pontokkal is lehet elismerni.)

 

6.1. Mire nem kapható támogatás? A 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható. Így például nem támogatható:

Szálláshely (és szolgáltatásainak) - kivétel horgásztanyák, üdülők - bármilyen fejlesztése, létesítése, kialakítása.

 

aa) Új mesterséges és horgásztavak kialakítása, horgásztavak partvédelme, horgásztavak rekonstrukciója (pl.: kotrás, mederrekonstrukció), vízutánpótlás biztosítása, halbetelepítés

 

Indokolás: vízterület-típusoknak és feladat-portfóliónak, valamint a tárgyi társadalmi igénynek megfelelő struktúra.

 

Budapest, 2021. szeptember 24.

 

Dr. Szűcs Lajos elnök sk.

Magyar Országos Horgász Szövetség

www.mohosz.hu

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.Z. | 2021-09-24 13:50:56

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának észrevétele:

Véleményünk szerint a közvetett költségeken felüli költségekre vetített 7%-os átalány nem elfogadható.

Figyelembe véve az előkészítési tevékenységek költségeinek emelkedését (lásd pl. tervezés), a pályázók nagy általánosságban már 2018-19-ben sem tudtak 5% alatt terveztetni.

A vetítési alapra vetített 7%-os átalány a teljes projekt elszámolható költségére vetítve kb 6,51%-ot tesz ki, ami alacsonyabb, mint akár az előző 2014-2020-as időszakban az azonos tevékenységekre alkalmazott belső korlátok összessége (5%+2,5%+0,5%=8%), miközben jelentős drágulások mentek végbe főképp a tervezői piacon, valamint jelentősen alacsonyabb, mint a 256/2021 Korm.rendeletben a 2021-2027-es időszakra tevékenységenként meghatározott belső korlátok (7%+2,5%+0,5%=10%) aggregált értéke.

 

A fentiek értelmében javasoljuk az átalány 7%-ról 10%-ra emelését.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
H.R. | 2021-09-24 13:48:56

1.) 2.1.1. B. a.) Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínekek között nem szerepelnek az ökofalvak. A felsorolás kiegészítését javasoljuk az ökofaluk/élőfaluk terülén megvalósuló fejlesztésekkel

2.) 2.1.1. C. b) Természetes fürdőhelyek turisztikai infrastrukturájának fejlesztése: A leírásból nem derül ki egyértelműen, hogy a Duna és környezet bevonható-e a fejlesztésbe. A TOP-ban nem volt lehetséges. A felhívásban az szerepel, hogy az intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak. Mivel a hivatkozott kormányrendelet a feltételekről minőségi követelményekről és a kijejölésről, üzemeltetésről szól, nem egyértelmű, hogy a Dunához (nagy folyóinkhoz) kapcsolódó viziturisztikai fejlesztésekre lehet-e már a TOP + pályázni.  Kérjük ezt tisztázni.

3.) 2.1.1. C c.) vizi turizmus fejlesztése: hiányoznak: elsősegélynyújtó helyiségek, vendégtájékoztató felületek (digitális/analóg kijelzők), parkolók. Javasoljuk az alábbiakkal kiegészíteni: kapcsolódó kiszolgáló létesítmények:….................... elsősegélynyújtó helyiségek, vendégtájékoztató felületek (digitális/analóg  kijelzők), parkolók

4.) 2.1.1. C d.) A természetes vizek mellett legyen lehetőség már meglévő mesterségesen kialakított tavak, vizek, illetve a többfunkciós tavak, vizek (ahol esetleg csak másodlagos vagy harmadlagos funkció a horgászat) melletti fejlesztések megvalósítására is. Ezek között több olyan van, amelyek turisztikailag is frekventált környezetben vannak, és horgászati hasznosításuknak jelentős múltja van.  Javasoljuk a természetes és meglévő mesterséges vízfelületek valamint meglévő horgászati célra is hasznosított tavak támogathatóságát is, figyelemmel természetesen az egyéb funkciókra is.

5.) 2.1.1. C d.) Nem ismert, hogy az élővilág bemutatása történhet-e látogatóközpont kialakításával. Az élővilág bemutatása legyen lehetséges látogatóközpontban, akár az egész megyére, tágabb térségre vonatkozó élővilág ismertetésével, bemutatásával, oktatási, szemlékletformálási tevékenységeknek helyetadó helységekkel, stb.

6.) 2.1.1 D.  Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása: Lehetséges-e stratégiai (ák) készítésének elszámolása akár önálló tevékenységként is? Javasoljuk tematikus térségek és desztinációk megalapozását szólgáló tervek, stratégiák elkészítésének elszámolhatóságát is.

7.) A felhívásból kikerült az attrakciók üzemeltetéséhez kapcsolódó sajátos ismeretek megszerzését célzó képzés. Javasoljuk ennek visszaillesztését továbbá javasoljuk a turisztikai szolgáltatások végzésével kapcsolatos általános képzést is - abban a sajátos megyei adottságokra, atrakciókra vonatkozó információk átadásának lehetőségét is,  mert nem egységes a szolgálatok képzettségi, információs szintje. Javasoljuk a képzésbe bevonni a TDM szervezeteket is.

8.) 6.1.: Nem támogatható tevékenységek: Tiltja a hivatkozott fejezet e) pontja Járművek, lassú járművek gépjárművek, kerékpárok és motoros vízi járművek beszerzését, gépjármű technikai sportokhoz kapcsolódó fejlesztéseket. Így semmilyen aktív turisztikai élményeszköz (elektromos roller, elektromos kerékpár, segway) nem szerezhető be, pedig viszonylag alacsony bekerülési költséggel, pontszerű fejlesztések összekötésével újabb turisztikai termékcsokrok jöhetnének létre, közvetlen hálózatosodással.alternatív módon. Ráadásul környezetbarát közlekedési móddal, innovatív megközelítéssel, valódi "zöld turizmusnak" adhatnánk teret. Javasoljuk a pont törlését, illetve feloldását aktív, öko/zöld turisztikai kínálatot hordozó attrakciók esetében tervezett fejlesztésekre.

Tisztelettel:

Hummel Rudolf főosztályvezető

KEM Önkormányzati Hivatal

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.Cs. | 2021-09-24 09:52:55

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat TOP_Plusz-1.1.3-21 felhívással kapcsolatban a következő észrevételeket teszi:

 

31.

ÉRINTETT PONT

6.2 Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során a) pontja

IDÉZETT SZÖVEG

Azon 300 millió Ft-ot meghaladó összes elszámolható összköltségű projektek esetében, amelyek befejezésüket követően nettó bevételt termelnek költség-haszon elemzést szükséges készíteni.

PROBLÉMA LEÍRÁSA

A 2014-2020-as időszak TOP-fejlesztéseknél többször módosult, hogy mit értünk elszámolható költség alatt (az önerő, mint kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulása, majd mint nem támogatható tevékenység)

JAVASLAT

6.2. a) pont szöveg pontosítás: "Összes elszámolható összköltségű projekt" helyett "támogatásban részesülő projekt"

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

Azon 300 millió Ft feletti támogatásban részesülő projektek esetében, amelyek befejezésüket követően nettó bevételt termelnek, költség-haszon elemzést szükséges készíteni.

 

 

32.

ÉRINTETT PONT

7.3. Melyek az elszámolható költségek? V. pontja projektmenedzsment költségek

IDÉZETT SZÖVEG

IV. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

- Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

        - megbízási díj

        - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

        - személyi jellegű egyéb kifizetések

- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

       - munkabér

       - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

       - személyi jellegű egyéb kifizetések

(...)

V. Projekt menedzsment költség:

- Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

       - munkabér

       - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

       - személyi jellegű egyéb kifizetések

PROBLÉMA LEÍRÁSA

A szakmai jellegű személyi költségeknél külön nevesítésre kerül a megbízási díj és a mukabér, míg a projektmenedzsmentnél csak ez utóbbi, holott természetes személy megbízása díja eddig is elszámolható volt projektmenedzsment munkabér soron és szakmai megvalósítók munkabére soron.

JAVASLAT

Kérjük a szövegrész egyértelműsítését.

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

IV. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

- Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

        - megbízási díj

        - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

        - személyi jellegű egyéb kifizetések

- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

       - munkabér

       - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

       - személyi jellegű egyéb kifizetések

(...)

V. Projekt menedzsment költség:

- Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

       - munkabér

       - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

       - személyi jellegű egyéb kifizetések

- Projektmenedzsmentben közreműködő munkatársak költségei

        - megbízási díj

        - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

        - személyi jellegű egyéb kifizetések

 

33.

ÉRINTETT PONT

7.4. Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak? E-beszerzés funkció használata

IDÉZETT SZÖVEG

Felhívjuk a figyelmet, hogy Ön, mint kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni: 1. A beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal fel kell töltenie a palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető EPTK felületen. 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt akkor, ha a támogatott projekt elszámolható összköltsége 3 000 000 Ft-nál nagyobb és Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés elszámolható összköltsége nem haladja

PROBLÉMA LEÍRÁSA

Időigényes, az adminisztrációt feleslegesen terhelő munkafolyamat, mivel a 100.000,- Ft feletti beszerzések esetében az EPTK felületre a költség elszámolásakor egyébként is fel kell tölteni a beszerzési eljárás teljes dokumentációját, illetve a szerződések közé a beszerzéshez kapcsolódó dokumentumot.

JAVASLAT

Javasolt az elektronikus közzétételt lehetőségként és javaslatként előírni, mint a korábbi felhívásokban.

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség: Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek köteles lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:…

 

34.

ÉRINTETT PONT

7.5. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások? Marketing költségeken belül kiadványkészítés 2%, max 15millió Forint

IDÉZETT SZÖVEG

Marketing költségeken belül kiadványkészítés

JAVASLAT

A kiadványkészítésre vonatkozó költségkorlát alól javasoljuk kivenni az online kiadványok készítését.

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

Marketing költségeken belül kiadványkészítés, kivéve online kiadványok készítése

 

35.

ÉRINTETT PONT

8.2.3. Tartalmi értékelési szempontok 2. Szakmai indokoltság, megalapozottság

IDÉZETT SZÖVEG

2.1. A fejlesztés tárgya valós turisztikai vonzerővel rendelkezik, a térségben a turistafogadás alapvető feltételei adottak és a beruházás indokolt a tervezett/várható eredmények ismeretében (látogatók várható száma, közvetlen és projekthez köthető közvetlen és közvetett bevételek, munkahelyteremtés)

PROBLÉMA LEÍRÁSA

Mivel megfelelt/nem megfelelt az értékelés, így ez azt sugallja, hogy amenniyben nem történik munkahelyteremtés, akkor nem megfelelt az értékelés. Viszont amennyiben az 1.1., 1.2., 2.1., 2.2. pontjaiban az értékelés „nem felelt meg”, a szakmai értékelő elutasításra terjeszti elő a kérelmet. Így az a téves következtetés származhat, hogy kötelező a projekt kapcsán a munkahelyteremtés. Ez esetben viszont a kötelezettségnek több helyen is megfogalmazásra kellene kerülnie (pl. a 2.3.2-ben)

JAVASLAT

Az értékelési szempont félreértelmezhetőségének megszüntetése szükséges.

 

36.

ÉRINTETT PONT

9.2. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok/Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén

IDÉZETT SZÖVEG

Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatást, ha a támogatás összege egyazon infrastruktúra esetén meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt összköltsége meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

PROBLÉMA LEÍRÁSA

Nem egyértelmű, hogy kinek kell bejelenteni, van-e a kedvezményezettnek ezzel feladat/kötelezettsége és ha igen pontosan mi a feladat és mely szervezet felé kell bejelentenie?

JAVASLAT

Kérjük a szöveg pontosítását.

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

Kérjük a szöveg pontosítását.

 

37.

ÉRINTETT PONT

9.2. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok/Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén

IDÉZETT SZÖVEG

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás helyi infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.

PROBLÉMA LEÍRÁSA

Nincs deklarálva, hogy mit jelent a "helyi szinten" és azt hogyan szükséges alátámasztani.

JAVASLAT

Kérjük a szöveg pontosítását.

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

Kérjük a szöveg pontosítását.

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.Cs. | 2021-09-24 09:49:42

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat TOP_Plusz-1.1.3-21 felhívással kapcsolatban a következő észrevételeket teszi:

 

26.

ÉRINTETT PONT

6.1 Mire nem kapható támogatás? p) pontja

IDÉZETT SZÖVEG

p) Rendezvények szervezése, megrendezése, lebonyolítása (kivételt képeznek ez alól a kötelező nyilvánosság tevékenység keretén belül megvalósítandó rendezvények, pl. sajtónyilvános, záró rendezvény

PROBLÉMA LEÍRÁSA

Amennyiben a TOP Plusz 3.1.3 felhívás nem teszi lehetővé a turisztikai célú rendezvények szervezését, javasolt a tevékenység támogatása ebben a felhívásban.

JAVASLAT

Kérjük a felhívások összhangba hozását.

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

Kérjük a felhívások összhangba hozását.

 

27.

ÉRINTETT PONT

6.1 Mire nem kapható támogatás? r) pontja

IDÉZETT SZÖVEG

r) Turisztikai termékcsomagok létrehozására irányuló utazási irodai tevékenység

PROBLÉMA LEÍRÁSA

Ha desztinációkban gondolkozunk, arra kell ösztönözni a szereplőket, hogy összefogajnak. A többnapos itt tartózkodás lehetőségét elősegítik a turisztikai termékcsomagok, melyek piacra is kell vinni. Az utazási irodai tevékenység a projekt fenntarthatóságát, bevételeinek növelését segíti.

JAVASLAT

Javasoljuk az r) pont törlését

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

törlés

 

28.

ÉRINTETT PONT

6.1 Mire nem kapható támogatás? v) pontja

IDÉZETT SZÖVEG

v)     Egészségügyi turisztikai szolgáltatások kialakítása (meglévő orvosi és egészségügyi kapacitások bővítése, minőségének javítása, valamint új egészségügyi szolgáltatások létrehozása).

PROBLÉMA LEÍRÁSA

Az egészség és az egészség megőrzése felértékelődik az elmúlt időszak hatására és erőteljesen összefonódik a turizmussal. A trend, hogy holisztikus kezelésre vágynak a páciensek, azaz nem csak a testi, hanem a mentális egészségükkel is foglalkoznak. Az ilyen jellegű éltmódközpontok és programok egyre népszerűbbek világszerte.

JAVASLAT

Javasoljuk a v) pont törlését

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

törlés

 

29.

ÉRINTETT PONT

6.1. Mire nem kapható támogatás? c) pont

IDÉZETT SZÖVEG

6.1. c)     Medencék felújítása, bővítése, létesítése természetes fürdőhelyekhez kapcsolódó fejlesztések esetén is.

PROBLÉMA LEÍRÁSA

Természetes fürdőhelyek esetén különösen indokolt lehet pancsoló medence kialakítása, melyek lehetővé teszik, hogy a fürdőhelyet kisgyermekes családok is biztonságosan vegyék igénybe.

JAVASLAT

A pont kiegészítése a gyerekpancsoló kivétellel

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

6.1. c) c) Medencék felújítása, bővítése, létesítése természetes fürdőhelyekhez kapcsolódó fejlesztések esetén is-kivéve gyerek pancsoló kialakítása és fejlesztése

 

30.

ÉRINTETT PONT

6.1. Mire nem kapható támogatás? y) pont

IDÉZETT SZÖVEG

Így például nem támogatható: y) OTÉK előírásait meghaladó, kapacitáson felüli parkoló kialakítása, fejlesztése

PROBLÉMA LEÍRÁSA

A 6.1 fejezet y) pontja szerint nem támogatható az OTÉK előírásait meghaladó, kapacitáson felüli parkoló kialakítása, fejlesztése, ami korlátozza a meglévő vagy szükséges parkolóhelyek fejlesztésének lehetőségét.

JAVASLAT

Az y) pont kiegészítése

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

y) OTÉK által előírt vagy tervezői számítással alátámasztott befogadó kapacitáson felüli parkoló kialakítása, fejlesztése

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.Cs. | 2021-09-24 09:47:00

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat TOP_Plusz-1.1.3-21 felhívással kapcsolatban a következő észrevételeket teszi:

21.

ÉRINTETT PONT

2.3.2.Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozó elvárások

IDÉZETT SZÖVEG

Nincs idézendő szöveg, hiányos jelenleg a Felhívás.

PROBLÉMA LEÍRÁSA

Mezőgazdasági utakon,  földutakon vagy árvízvédelmi töltésen vezetendő kerékpárút kialakítása is legyen lehető.

JAVASLAT

Mezőgazdasági utakon, meglévő földutakon, árvízvédelmi töltésen  is lehessen kerékpárutat kialakítani a műszaki paramétereket a TOP_Plusz 1.2.1-21 Felhívás alapján célszerű összehangolni.

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

1. Mezőgazdasági vagy erdészeti út kerékpáros útvonalként történő kijelölése esetén stabilizált útburkolat kialakítása is lehetséges. Ez esetben elvárás, hogy egész E10évben használhatónak kell lennie (mezőgazdasági, erdészeti gépek ne tehessék tönkre.                                                                                         2. Pályaszerkezetet és útburkolatot a vonatkozó útügyi műszaki előírások szerint kell tervezni, különös tekintettel arra, hogy az aszfaltburkolat vastagsága legalább 60-80 mm legyen, amely két aszfalt rétegből álljon. Árvízvédelmi töltésen vezetett létesítmény, vagy vegyes forgalmú mezőgazdasági út burkolata ezt meghaladó is lehet. Aszfalt burkolatú kerékpárút esetén rugalmas pályaszerkezet tervezendő.

22.

ÉRINTETT PONT

4.1. Mikor kezdhető meg a projekt?

IDÉZETT SZÖVEG

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

PROBLÉMA LEÍRÁSA

Nincs összhang a többi felhívásban szereplő szabályokkal, kérjük az összhang megteremtését.

JAVASLAT

Kérjük a szöveg pontosítását.

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

A támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez is igényelhet támogatást, ha azt a kérelem benyújtásáig fizikailag még nem fejezte be, és ha a támogatást igénylő nem helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatási kategória szerint igényel támogatást.

23.

ÉRINTETT PONT

6.1 Mire nem kapható támogatás? d) pontja

IDÉZETT SZÖVEG

d)     Forgóeszközök beszerzése, egyszer használatos eszközök beszerzése, használt eszközök beszerzése.

PROBLÉMA LEÍRÁSA

Használt eszköznek is számíthat a kiállítási (felújított) tárgy, mely a bemutathatóságot szolgálja egyes turisztikai attrakciók esetén, Felújított eszköznek tekinthető minden olyan eszköz (bútor, használati tárgy, viseleti darab), amely felújítás után is megőrzi eredeti stílusjegyeit és kinézetét, részeit és alkatrészeit. Az eszköz felújítása során csak korának megfelelő anyagokat alkalmaztak pótlásra, tartósításra, felületkezelésre. Képes eredeti  funkcióját maradéktalanul, tartósan és balesetmentesen ellátni és egyben alkalmas  eredeti szerepének bemutatására is. Ez esetben az egyes tárgyak, eszközök immár nem használati eszközként, hanem egy kiállítási installáció részeként, alkotóelemeként funkcionálnak.

JAVASLAT

A d) pont kiegészítése

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

d)     Forgóeszközök beszerzése, egyszer használatos eszközök beszerzése, használt eszközök beszerzése, kivéve a felújított és a bemutathatóságot szolgáló kiállítási installációs tárgyak és eszközök.

24.

ÉRINTETT PONT

6.1 Mire nem kapható támogatás? e) pontja

IDÉZETT SZÖVEG

e)     Járművek, lassú járművek gépjárművek, kerékpárok és motoros vízi járművek beszerzése, gépjármű technikai sportokhoz kapcsolódó fejlesztések

PROBLÉMA LEÍRÁSA

A turisztikai attrakciók fejlesztése során a kiegészítő szolgáltatások biztosítása az alapja annak, hogy versenyképes kínálattal, a tartózkodási időt meghosszabbítva léphessen piaca a szolgáltató. Az aktív-és ökoturizmus turizmushoz szorosan kapcsolódó eszközök, meglétük növeli a turisztikai attrakció vonzerejét.

JAVASLAT

Javasoljuk az e) pont törlését

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

törlés

25.

ÉRINTETT PONT

6.1 Mire nem kapható támogatás? l) pontja

IDÉZETT SZÖVEG

l)     Golfpálya létesítése.

PROBLÉMA LEÍRÁSA

A golf az aktív turizmus dinamikusan fejlődő ága, melynek jövedelem termelő képessége magas.  A versenytársakhoz képest Magyarország aktív turisztikai USP-je az alábbiakban határozható meg: kitűnő vadállomány és vadászati kultúra, egyedülállóan szabadon belovagolható területek, kiváló tereplovaglási lehetőségek, változatos táji környezet, körbe kerékpározható tavak, EuroVelo kerékpáros útvonalak, 13.000 km jelzett turistaút, Országos Kéktúra (Európa első hosszútávú turistaútja), UNESCO geoparkok és natúrparkok hálózata, közép-európai átlagot meghaladó golfozásra alkalmas napok száma, kedvező ár, sok horgászvíz, megfelelő halállomány, jó fogási eredmények.

JAVASLAT

Javasoljuk az l) pont törlését

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

Javasoljuk az l) pont törlését

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Cs.Cs. | 2021-09-24 09:44:24

Tisztelt Irányító Hatóság!

Kérjük, hogy a TOP Plusz-1.1.3-21 kódszámú Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázati kiírás támogatható tevékenységeinek körét szíveskedjenek kiegészíteni mesterségesen létrehozott strandok felújításának, bővítésének, energiahatékonyabb működtetésének fejlesztési lehetőségével. Számtalan ökormányzati  tulajdonban lévő mesterségesen kiépített strand van az országban, amelyek jelentős turisztikai potenciált jelentenek, több tízezer látogatót vonzanak évente, azonban ezek fejlesztésére nem ad lehetőséget a tervezet. Kérjük bővíteni az önállóan támogatható tevékenységeket ezen létesítményekkel is.

Tisztelettel:

Csatlós CsillaPolgármesterBázakerettye Község Önkormányzata 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.Cs. | 2021-09-24 09:44:11

Tisztelt Irányító Hatóság!A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat TOP_Plusz-1.1.3-21 felhívással kapcsolatban a következő észrevételeket teszi:

 

16.ÉRINTETT PONT

2.3.2 További speciális Előírások g) pontja

IDÉZETT SZÖVEGg) A 270 napos nyitvatartási kötelezettség alól kivételt képeznek a természetes fürdőhelyek, amelyek esetében 4 hónapos folyamatos főszezoni nyitva tartás az elvárt valamint szabadtéri rendezvényhelyszínek, szabadtéri múzeumok, illetve kisvasutak (kivéve, ha a támogatási igény benyújtásakor egész évben üzemelő létesítmény), ahol évi 200 napos nyitva tartást kell biztosítani.

PROBLÉMA LEÍRÁSAViziturisztikai létesítmények, attrakciók esetén sem reális elvárás a 270 napos nyitva tartás.

JAVASLATJavasoljuk pontosítani.

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA 270 napos nyitvatartási kötelezettség alól kivételt képeznek a természetes fürdőhelyek, amelyek esetében 4 hónapos folyamatos főszezoni nyitva tartás az elvárt valamint szabadtéri rendezvényhelyszínek, szabadtéri múzeumok, illetve kisvasutak, víziturisztikai létesítmények, attrakciók (kivéve, ha a támogatási igény benyújtásakor egész évben üzemelő létesítmény), ahol évi 200 napos nyitva tartást kell biztosítani.

17.

ÉRINTETT PONT2.3.2 További speciális Előírások h) pontja

IDÉZETT SZÖVEGh)     150 millió Ft-ot meghaladó támogatással megvalósuló turisztikai attrakciók kialakítása során támogatható kapcsolódó vendéglátó (pl.: büfé, kávézó, étterem) egység és ajándékbolt alapinfrastruktúrájának kialakítása. A jelzett kereskedelmi funkciók működtetését akár a kedvezményezett, akár külső vállalkozó elláthatja.

PROBLÉMA LEÍRÁSAA Felhívás attrakció-fejlesztést is támogat, ezek jelen szövegezéssel kiesnek. Nem tartjuk indokoltnak a 150 millió Ft alatti fejlesztések korlátozását sem.

JAVASLATJavasoljuk a h) pont törlését.

 

18.

ÉRINTETT PONT2.3.2. A)  Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozó elvárásokb) 1. Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése

IDÉZETT SZÖVEGÖnálló vonzerőt képviselő, már működő, külföldi látogatók érdeklődésére is számot tartó kulturális rendezvények helyszínének infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása.

PROBLÉMA LEÍRÁSACélszerű olyan rendezvényhelyszínek támogatása is, mely  külföldi érdeklődésre ugyan nem tart számot, azonban országos jelentőséggel bír.

JAVASLATSzövegrész pontosítása

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT1.         Önálló vonzerőt képviselő, már működő, országos érdeklődésre számot tartó kulturális rendezvények (országos jelentőségű) helyszínének infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása.

19.

ÉRINTETT PONT2.3.2. Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozó elvárásokTovábbi speciális előírások h)

IDÉZETT SZÖVEGh) 150 millió Ft-ot meghaladó támogatással megvalósuló turisztikai attrakciók kialakítása során támogatható kapcsolódó vendéglátó (pl.: büfé, kávézó, étterem) egység és ajándékbolt alapinfrastruktúrájának kialakítása.

PROBLÉMA LEÍRÁSANem egyértelmű, hogy a támogathatóságot meghatározó 150 millió forintos értékhatár attrakciónként vagy projektszinten értelmezendőMi a helyzet például konzorciumi pályázat esetén, amelynek keretében két helyszínen egy-egy attrakció fejlesztése valósul meg, egyenkét 80-120 millió forintos költséggel? Ez esetben támogatható vendéglátó egység és ajándékbolt kialakítása vagy sem? Ha igen, melyik helyszínen?

JAVASLATA megfogalmazás pontosítása szükséges.

 

20.

ÉRINTETT PONT2.3.2.Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozó elvárások

IDÉZETT SZÖVEG2.3.2. C.6. A kerékpárforgalmi létesítmények felületének egyenletesnek, simának, döccenőmentesnek kell lennie, emellett biztosítani kell a megfelelő vízelvezetést.

PROBLÉMA LEÍRÁSAAmennyiben engedélyezett nemzeti parkok területén is kerékpárút építés, a létesítmény felületére vonatkozó döccenőmentesség nem teljesíthető a tájba illeszkedő felület kialakítása miatt a természetvédelmi szakemberekkel történő  egyeztetés értelmében. Az ilyen szakaszokon a javaslatuk szerint stabilizált földút vagy murvakő borítás lehetne engedélyezhető részükről.

JAVASLATA kerékpárút felületére vonatkozó szabályozáshoz kapcsolódóan szükséges kivételt tenni a nemzeti parkok területét érintő nyomvonalakon megvalósuló kerékpárutak tekintetében a nemzeti park vagyonkezelőjének szakvéleményének benyújtási kötelezettségével.

SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA kerékpárforgalmi létesítmények felületének egyenletesnek, simának, döccenőmentesnek kell lennie, emellett biztosítani kell a megfelelő vízelvezetést, kivéve nemzeti parkok területén létesítendő szakszok vonatkozásában. A nemzeti parkot érintő szakaszon a vagyonkezelő szakvéleményének benyújtása szükséges melyben meghatározásra kerül a felület kialakítása. Lehetséges stabilizált földút vagy murvakő borítás, vagy ezzel egyenértékű műszaki megoldás az aszfalt helyett.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.Cs. | 2021-09-24 09:41:43

Tisztelt Irányító Hatóság!A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat TOP_Plusz-1.1.3-21 felhívással kapcsolatban a következő észrevételeket teszi:

11.ÉRINTETT PONT2.2 c) pontjaIDÉZETT SZÖVEGc) A Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása a támogatást igénylő szintjén abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben a támogatást igénylő dokumentálja, hogy a támogatásban részesített tevékenység kizárólag helyi jelentőséggel bír, és így a támogatási intézkedés nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet (a külföldi látogatók száma marginálisPROBLÉMA LEÍRÁSAA feltételben a "marginális" szó miatt objektív módon nem értelmezhetőJAVASLATKérjük a feltételt pontosítani mind számadattal, mind az alkalmazandó mérési módszertannal.SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLATc) A Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása a támogatást igénylő szintjén abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben a támogatást igénylő dokumentálja, hogy a támogatásban részesített tevékenység kizárólag helyi jelentőséggel bír, és így a támogatási intézkedés nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet (a külföldi látogatók száma nem haladja meg a ....%-ot melyet .......számítási metódussal szükséges igazolni)

12.ÉRINTETT PONT2.2 utolsó bekezdéseIDÉZETT SZÖVEGFelhívjuk a projektgazdák figyelmét arra, hogy a támogatási kérelmek értékelése során a projektgazda által adott besorolás felülvizsgálatra kerülhet, amennyiben a nem állami támogatásra vonatkozó besorolást szakmai szempontok nem támasztják alá (pl a projekt helyszínéből, tematikájából adódóan a külföldi látogatói célcsoport elvárható).PROBLÉMA LEÍRÁSANem érthető hogy milyen szakmai szempontú alátámasztást elvártJAVASLATKérjük az elvárt szakmai szempontú alátámasztás pontosítását, továbbá javasoljuk a megalapozó dokumentum sablonba egy, a szakmai szempontú alátámasztási fejezetet beemelni, illetve az értékelési szempontok 2. szakmai indokoltság megalapozottság közé beemelni hogy "Pályázó bemutatta hogy várható-e külföldi célcsoport és megfelelően történt a támogatási kategória besorolása Igen/Nem"SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLATKérjük a szakmai szempontú alátámasztás pontosítását; Javasoljuk a megalapozó dokumentum szakmai szempontú alátámasztás fejezettel történő kiegészítését; Értékelési szempontok 2. szakmai indokoltság megalapozottság közé beemelni az alábbi szempontot: "Pályázó bemutatta hogy várható-e külföldi célcsoport és megfelelő a támogatási kategória besorolása Igen/Nem"

13.ÉRINTETT PONT2.3.2 Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozó elvárások B) a) 1 pontIDÉZETT SZÖVEGA fejlesztés tervezett helyszínéről, tartalmáról és az arculati elemekről (kivéve horgászturizmus és természetes fürdőhelyek turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése) egyeztetni szükséges az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtal. Az egyeztetésről a támogatást igénylő, illetve a szövetség által aláírt emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a kérelem benyújtásakor mellékelni szükségesPROBLÉMA LEÍRÁSAA támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidők betartása miatt ez az elvárás nehezen teljesíthető, a kérelem műszaki tartalma nem elég részletesen kerül még kidolgozára.JAVASLATJavasolt az 1. mérföldkő teljesítéséig az egyezteté lebonyolítása.SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA fejlesztés tervezett helyszínéről, tartalmáról és az arculati elemekről (kivéve horgászturizmus és természetes fürdőhelyek turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése) egyeztetni szükséges az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtal. Az egyeztetésről a támogatást igénylő, illetve a szövetség által aláírt emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az 1.mérföldkő teljesítésekor mellékelni szükséges

14.ÉRINTETT PONT2.3.2 Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozó elvárások További speciális előírások b) pontIDÉZETT SZÖVEGaz adott fejlesztéssel érintett település önkormányzatának idegenforgalmi adóbevétele (IFA ) eléri éves szinten  az 1 millió forintot (támogatás nélkül értendő). (konzorciumi támogatási kérelem esetén az érintett települések IFA bevételének együttes összege).PROBLÉMA LEÍRÁSAA feltétel a Covid-járvány miatt túl szigorú.JAVASLATA járvány miatt további könnyítést javaslunk.SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLATb) b) 500 millió 1,5 milliárd forint feletti támogatási igény esetén, kizárólag jelentős turisztikai forgalommal rendelkező desztinációkban támogatható turisztikai fejlesztés, azaz- (...)- az adott fejlesztéssel érintett település és a vele szomszédos települések önkormányzatának idegenforgalmi adóbevétele (IFA ) együttesen eléri éves szinten  az 1 millió forintot (támogatás nélkül értendő). (konzorciumi támogatási kérelem esetén az érintett települések IFA bevételének együttes összege).

15.ÉRINTETT PONT2.3.2 További speciális Előírások g) pontjaIDÉZETT SZÖVEGg)     A turizmus szezonális ingadozásának csökkentése érdekében a támogatott létesítményeknek egész évben, de legalább az év 270 napján nyitva kell tartaniuk. Továbbá az adott turisztikai attrakció főszezonjában heti 5 napon, naponta min. 8 órában kötelező a nyitva tartás, a szünnap nem eshet szombatra, vasárnapra és ünnepnapra (kivéve december 25. és január 1.). A 270 napos nyitvatartási kötelezettség alól kivételt képeznek a természetes fürdőhelyek, amelyek esetében 4 hónapos folyamatos főszezoni nyitva tartás az elvárt valamint a szabadtéri attrakciók (rendezvényhelyszínek, szabadtéri múzeumok, vízi turisztikai attrakciók, kisvasutak (kivéve, ha a támogatási igény benyújtásakor egész évben üzemelő létesítmény), ahol évi 200 napos nyitva tartást kell biztosítani.PROBLÉMA LEÍRÁSAA főszezonban heti 5 nap minimum 8 óra nem életszerű elvárás, sok attrakció nyitvatartása nem a megfelelő üzemeltetéssel tud emiatt működni.JAVASLATJavasoljuk az g) pont pontosításátSZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLATg) A turizmus szezonális ingadozásának csökkentése érdekében a támogatott létesítményeknek egész évben, de legalább az év 270 napján nyitva kell tartaniuk. Továbbá az adott turisztikai attrakció főszezonjában a nyitva tartás,a szünnap nem eshet szombatra, vasárnapra és ünnepnapra (kivéve december 25. és január 1.).

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.Cs. | 2021-09-24 09:40:25

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat TOP_Plusz-1.1.3-21 felhívással kapcsolatban a következő észrevételeket teszi:

6.ÉRINTETT PONT2.1.1  Önállóan támogatható tevékenységekPROBLÉMA LEÍRÁSAA felhívás nem teszi lehetővé a külterületen található épített örökséghez (pl. kilátó, vízimalom, kúriák) vezető túraútvonalak fejlesztését. (Aktív természetjáró infrastruktúra megvalósítása, továbbfejlesztése csak a B) a) tevékenységen belül jelenik meg a természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek vonatkozásában.JAVASLAT2.1.1.A) a)  A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése fejezetbe javasoljuk beemelni: Aktív természetjáró infrastruktúra megvalósítása, továbbfejlesztése tevékenységetSZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT2.1.1. A) a)  A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése: -Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése; - Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása.; - Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.; - Időjárás-független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek létrehozása, fejlesztése.; -Aktív természetjáró infrastruktúra megvalósítása, továbbfejlesztése

7.ÉRINTETT PONT2.1.1.A) b,IDÉZETT SZÖVEGTurisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínek alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (pl.: színpad, nézőtér, kiszolgáló helyiségek kialakítása, szükséges infrastruktúra (pl.: elektromos áram, víz) kiépítése, korszerűsítése, rendezvényterek biztosítása, hang- és fénytechnikai fejlesztések, közbiztonsági elemek).PROBLÉMA LEÍRÁSAnincs utalás rá, hogy kül-és beltéri rendezvények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozikJAVASLATKiegészíteni a szövegezést, oly módon, hogy egyértelmű legyen, kül-és beltéri rendezvények esetében is önállóan támogatható tevékenységSZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLATTurisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas kültéri és beltéri helyszínek alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (pl.: színpad, nézőtér, kiszolgáló helyiségek kialakítása, szükséges infrastruktúra (pl.: elektromos áram, víz) kiépítése, korszerűsítése, rendezvényterek biztosítása, hang- és fénytechnikai fejlesztések, közbiztonsági elemek).

8.ÉRINTETT PONT2.1.1.A) b,IDÉZETT SZÖVEGSzínvonalemelést, lehetséges rendezvények körének bővítését lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések (kizárólag a rendezvény kulturális célját közvetlenül szolgáló és segítő, nem bérbe adható, hosszú távon használandó infrastrukturális fejlesztések valósíthatók meg, például: székek, padok).PROBLÉMA LEÍRÁSAnincs utalás rá, hogy kül-és beltéri rendezvények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozikJAVASLATKiegészíteni a szövegezést, oly módon, hogy egyértelmű legyen, kül-és beltéri rendezvények esetében is önállóan támogatható tevékenységSZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLATSzínvonalemelést, lehetséges rendezvények körének bővítését lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések (kizárólag a rendezvény kulturális célját közvetlenül szolgáló és segítő, nem bérbe adható, hosszú távon használandó kültéri és beltéri infrastrukturális fejlesztések valósíthatók meg, például: székek, padok).

9.ÉRINTETT PONT2.1.2.2. Választható önállóan nem támogatható tevékenységek g) pontIDÉZETT SZÖVEG2.1.2.2 g)     Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapvető infrastruktúrájának kialakítása (pl. a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyakat árusító bolthelyiség, kávézó, étterem, büfé helyiség kialakítása elszámolható, a de berendezési tárgyak, eszközök beszerzése a felhívás keretében nem támogatható.). Ezen fejlesztések csak abban az esetben támogathatóak, amennyiben turisztikai attrakció területén, vagy ahhoz kapcsolódóan valósulnak meg oly módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását szolgálják ki. (Kivéve a 2.1.1. E.) ponthoz kapcsolódó projekteket, ahol főtevékenységként támogatási igény nyújtható be.)PROBLÉMA LEÍRÁSAJavasoljuk lehetővé tenni a meglévő, attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek fejlesztését is.JAVASLATA g) pont kiegészítéseSZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT2.1.2.2 g)     Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapvető infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése (pl. a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyakat árusító bolthelyiség, kávézó, étterem, büfé helyiség kialakítása elszámolható, a de berendezési tárgyak, eszközök beszerzése a felhívás keretében nem támogatható.). Ezen fejlesztések csak abban az esetben támogathatóak, amennyiben turisztikai attrakció területén, vagy ahhoz kapcsolódóan valósulnak meg oly módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását szolgálják ki. (Kivéve a 2.1.1. E.) ponthoz kapcsolódó projekteket, ahol főtevékenységként támogatási igény nyújtható be.)

10.ÉRINTETT PONT2.1.2.2.k) Választható, önállóan nem támogatható tevékenységekIDÉZETT SZÖVEGl) Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan, pl.:- Belső gyermekjátszó helyiség, helyiségrész kialakítása,- Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri eszközök, stb.),- Gyermekgondozási helyiség (pl.: pelenkázó) biztosítása,- Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása (toalett, zuhanyzó, fürdető helyiség),- Szélesített családos gépjármű parkolóhelyek biztosítása.PROBLÉMA LEÍRÁSATermészetes fürdőhelyek esetén különösen indokolt lehet pancsoló medence kialakítása, melyek lehetővé teszik, hogy a fürdőhelyet kisgyermekes családok is biztonságosan vegyék igénybe.JAVASLATFelsorolás kiegészítéseSZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLATl) Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan, pl.:- Belső gyermekjátszó helyiség, helyiségrész kialakítása,- Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri eszközök, stb.),- Gyermekgondozási helyiség (pl.: pelenkázó) biztosítása,- Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása (toalett, zuhanyzó, fürdető helyiség),- Szélesített családos gépjármű parkolóhelyek biztosítása- Kisgyermekek számára pancsoló medence felújítása, bővítése, létesítése természetes fürdőhelyek esetén

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.Cs. | 2021-09-24 09:39:16

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat TOP_Plusz-1.1.3-21 felhívással kapcsolatban a következő észrevételeket teszi:

1.ÉRINTETT PONT1.2  Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet? 10. pont Világörökségi helyszínek védőövezetére vonatkozóIDÉZETT SZÖVEG2.3.2. fejezet "További speciáliselvárások" o) pontjával. Amennyiben a fejlesztés a Világörökségi védőzónában valósul meg úgy a projektgazdának egyeztetnie szükséges a fejlesztés tartalmáról az érintett világörökségi gondnoksággal. Ezt igazolja legkésőbb az 1. mérföldkő keretében.PROBLÉMA LEÍRÁSAIlyen formában ellentmondás áll fenn a 2.3.2. fejezet idézett szövege és az 1.2 fejezet, 10. pontjának a Világörökségi helyszínek védőövezétére vonatkozó korlátozásával.JAVASLATJavasoljuk a két szabályozás összehangolását.SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAmennyiben a fejlesztés a Világörökségi védőzónábanvalósul meg és nem "kiemelt egyetemes érték" fejlesztésére vonatkoznak, úgy a prjojektgazdának egyeztetnie szükséges a fejlesztés tartalmáról az érintett világörökségi gondnoksággal. Ezt igazolja legkésőbb az 1. mérföldkő keretében.

2.ÉRINTETT PONT1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet? 10) pontja - Olyan fejlesztések, amelyek Nemzeti Park igazgatóságok által vagyonkezelt területeken valósulnak megIDÉZETT SZÖVEGNem nyújtható támogatás továbbá: - 10. amely nem esik a TOP Plusz hatálya alá, mert nem helyi, térségi jelentőségű vagy országos, nemzetközi hálózat tagja: - Olyan fejlesztések, amelyek Nemzeti Park igazgatóságok által vagyonkezelt területeken valósulnak meg.PROBLÉMA LEÍRÁSAA nemzeti parkok területén megvalósítandó fejlesztési elképzelések ezek szerint nem támogathatóak, de ez ellentmond a 2.1.1.B.a. Ökoturisztikai fejlesztések esetén felsorolt helyszínek között említett NATURA 2000 területeknek, mint potenciális megvalósítási helyszíneknek.  A 2.1.1.C.a. Kerékpáros turizmus fejlesztése támogatható tevékenységen belül megépítendő kerékpárutak nyomvonala sem mehet e pont szerint nemzeti park területén, holott vannak ilyen elképzelések a kerékpárút fejlesztésekhez kapcsolódóan.JAVASLATJavasoljuk, hogy a nemzeti parkok igazgatóságok által kezelt területeken is lehessen TOP Plusz által támogatott ökoturisztikai projekteket megvalósítani.SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOlyan fejlesztések, amelyek Nemzeti Park igazgatóságok által vagyonkezelt területeken valósulnak meg, kivéve öko- és aktívturisztikai fejlesztések.

3.ÉRINTETT PONT1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet? 12) pontjaIDÉZETT SZÖVEG12)    Természetes fürdőhelyek fejlesztése esetén azon projektek, amelyek a Kisfaludy Strandfejlesztési Programban támogatásban részesültek.JAVASLATJavasoljuk a szövegrész pontosítását.SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT12)    Természetes fürdőhelyek fejlesztése esetén azon projektek, amelyek a támogatási kérelemben szereplő valamely tevékenység(ek) vonatkozásában a Kisfaludy Strandfejlesztési Programban támogatásban részesültek.

4.ÉRINTETT PONT12. A csatolandó mellékletek listájaIDÉZETT SZÖVEG5. Személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről.JAVASLATJavasoljuk a 2014-2020-as gyakorlat alkalmazását.SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT5. Személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről (amennyiben rendelkezésre áll).

5.ÉRINTETT PONT13.1. (második bekezdés)IDÉZETT SZÖVEGAz intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban.PROBLÉMA LEÍRÁSASzámos olyan helyi, térségi jelentőségű fejlesztés(i elképzelés) van, amelynek nyomvonala részben vagy egészben érint országos vagy nemzetközi hálózatot, vagy nyomvonalat, mégis helyi fejlesztést támogat. Ezek nehezen vagy egyáltalán nem valósíthatóak meg ha ki van zárva a találkozás pl. országos halózat nyomvonallal. (Pl. Alföldi Kék Túra nyomvonala)JAVASLATJavasoljuk az országos vagy nemzetközi hálózat érintésének kizárása helyett az azokra való épülést kizárni.SZÖVEGSZERŰ MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAz intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem országos vagy nemzetközi hálózatokra épülnek, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
K.Z. | 2021-09-23 14:47:56

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának javaslata:

1.

Módosítandó fejezet: 2.1.1. fejezet E)

Idézett szöveg: E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében.

Számos, kiemelkedő turisztikai vonzerővel rendelkező településen szükség van a vendégek elégedettségét meghatározó infrastrukturális, szolgáltatási elemek fejlesztésére, amelyek hozzájárulnak a már meglévő turisztikai attrakciók korábbinál hatékonyabb hasznosításához, jobb települési integrációjához, ezáltal növelve az érdemi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási hatást:

- Tájékozódást, információszerzést biztosító kitáblázás.

- Parkolók építése.

- Attrakcióhoz vezető (séta)utak kialakítása.

- Egységes települési tematika, arculat kialakítása (kapcsolódó egyedi tartalmi elemek fejlesztése, interpretációja).

- Interpretációs elemek fejlesztése a település, illetve attrakcióinak jobb megismertetése érdekében.

- Turisták által preferált helyeken (attrakció közelében, illetve településközponti helyeken) nyilvános mosdók kialakítása.

- Pihenőhelyek létesítése.

- Ivókutak elhelyezése.

- Attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátóhely, ajándékbolt  kialakítása.

- Internet hozzáférési pontok biztosítása.

- Szeméttárolók (szelektív) kihelyezése.

Probléma leírása: A meglévő attrakciókhoz kapcsolódóan nem teszi lehetővé a felhívás, hogy újabb, hiányt pótló, a meglévőt kiegészítő attrakció fejlesztése valósuljon meg, mely hozzájárul a vendégek elégedettségéhez.

Javaslat: A meglévő attrakciókhoz kapcsolódó, a kereskedelmi és vendéglátó funkción kívül más szolgáltatási elemek  kialakítására is nyíljon lehetőség.

Szövegszerű módosítási javaslat:

E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében

Számos, kiemelkedő turisztikai vonzerővel rendelkező településen szükség van a vendégek elégedettségét meghatározó infrastrukturális, szolgáltatási elemek fejlesztésére, bővítésére amelyek hozzájárulnak a már meglévő turisztikai attrakciók korábbinál hatékonyabb hasznosításához, jobb települési integrációjához, ezáltal növelve az érdemi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási hatást:

- Tájékozódást, információszerzést biztosító kitáblázás.

- Parkolók építése.

- Attrakcióhoz vezető (séta)utak kialakítása.

- Egységes települési tematika, arculat kialakítása (kapcsolódó egyedi tartalmi elemek fejlesztése, interpretációja).

- Interpretációs elemek fejlesztése a település, illetve attrakcióinak jobb megismertetése érdekében.

- Turisták által preferált helyeken (attrakció közelében, illetve településközponti helyeken) nyilvános mosdók kialakítása.

- Pihenőhelyek létesítése.

- Ivókutak elhelyezése.

- Attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátóhely, ajándékbolt és interaktív élményközpont  kialakítása.

- Internet hozzáférési pontok biztosítása.

- Szeméttárolók (szelektív) kihelyezése.

 

2.

Módosítandó fejezet: 2.3.2 fejezet b)

Idézett szöveg: b) 500 millió forint feletti támogatási igény esetén, kizárólag jelentős turisztikai forgalommal rendelkező desztinációkban támogatható turisztikai fejlesztés, azaz

- a fejlesztendő turisztikai attrakciónak éves szinten legalább 20.000 fős látogatószámmal kell rendelkeznie (projekt benyújtását megelőző teljes év adatainak figyelembevételével), új helyszín fejlesztése esetén 20.000 fős látogatószám elérését kell vállalnia a projekt fizikai befejezését követő első teljes naptári év végére (kivéve kerékpáros-turisztikai projekt esetén). (Konzorciumi projekt esetén a tagoknak együttesen kell teljesítenie a kritériumot.)

- az adott fejlesztéssel érintett település önkormányzatának idegenforgalmi adóbevétele (IFA ) eléri éves szinten  az 1 millió forintot (támogatás nélkül értendő). (konzorciumi támogatási kérelem esetén az érintett települések IFA bevételének együttes összege).

Probléma leírása: A speciális előírások alapján úgy ítéljük meg, hogy "elaprózódik" a pályázati forrás, így nem biztos, hogy a turisztikai szempontból indokolt fejlesztések valósulhatnak meg.

Javaslat: A speciális előírásokban a turisztikai fejlesztések indokoltsága a településre látogató vendékeg által eltöltött éjszakák számához is legyen kötve.

Szövegszerű módosítási javaslat:

b) 500 millió forint feletti támogatási igény esetén, kizárólag jelentős turisztikai forgalommal rendelkező desztinációkban támogatható turisztikai fejlesztés, azaz

- a fejlesztendő turisztikai attrakciónak éves szinten legalább 20.000 fős látogatószámmal kell rendelkeznie (projekt benyújtását megelőző teljes év adatainak figyelembevételével), új helyszín fejlesztése esetén 20.000 fős látogatószám elérését kell vállalnia a projekt fizikai befejezését követő első teljes naptári év végére (kivéve kerékpáros-turisztikai projekt esetén). (Konzorciumi projekt esetén a tagoknak együttesen kell teljesítenie a kritériumot.)

- az adott fejlesztéssel érintett településen a vendégek által eltöltött vendégéjszaka száma eléri a 100 000 éjszakát éves szinten.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
H.Zs. | 2021-09-23 10:15:22

Tisztelt Irányító Hatóság!

A pályázati felhívás 13.3. További mellékletek A. pont szerinti Területspecifikus mellékleti lista nem tartalmazza Csongrád-Csanád megyét. Kérjük szíveskedjenek a felhívás szakmai mellékletei fejezet vonatkozó részét kiegészíteni, hogy a Csongrád-Csanád megyei települések is jogosultak legyenek pályázat benyújtására.

Tisztelettel:

Hoffner Zsóka projektmenedzser

Mórahalom Városi Önkormányzat

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
H.Zs. | 2021-09-23 09:31:47

Tisztelt Irányító Hatóság!

Kérjük, hogy a TOP Plusz-1.1.3-21 kódszámú Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázati kiírás támogatható tevékenységeinek körét szíveskedjenek kiegészíteni medencék létesítésének lehetőségével.

Tisztelettel:

Hoffner Zsóka projektmenedzser

Mórahalom Városi Önkormányzat

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
M.B. | 2021-09-15 11:47:06

Tisztelt Kiíró!

A pályázati kiírás szerint a megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiókra vonatkozó terület-specifikus melléklet (13.3 A. pontja) szerinti megyék települései, melyben jelenleg Csongrád-Csanád megye nem szerepel.

Csongrád-Csanád megye megfelel és alkalmas, a felhívás céljának elérésére, mely szerint „térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében."

Javaslom a pályázati kiírás módosítását, aminek köszönhetően Csongrád-Csanád megyei pályázók is jogosultak pályázat benyújtására.