A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.09.24-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-09-24 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
J.H.M. | 2021-09-24 19:27:10

Tisztelt Irányító Hatóság!

A felhívás jelentkezési feltételei közé tartozik a jelentkezési határidő és az egy pályázat esetén igényelhető támogatási összeg. Többek között ezek a feltételek is a felhívás vonatkozó területspecifikus mellékleteiben kerülnek majd szabályozásra, azonban ezek a mellékletek nem jelentek meg a felhívás tervezettel együtt, így azok véleményezése nem lehetséges most. Ezért javasoljuk, hogy legyen egy következő társadalmi egyeztetési forduló akár egy rövidebb véleményezési határidővel, amely keretében a leginkább érintett támogatásra jogosultak számára véleményezési lehetőséggel közreadják a mostani egyeztetési kör után esetlegesen pontosított felhívás tervezetet a vonatkozó területspecifikus mellékletekkel és a már elkészült szakmai mellékletekkel együtt.

Észrevételünk figyelembe vételét előre is köszönjük!

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.B. | 2021-09-24 09:23:32

Véleményünk szerint a közvetett költségeken felüli költségekre vetített 7%-os átalány nem elfogadható.

Figyelembe véve az előkészítési tevékenységek költségeinek emelkedését (lásd pl. tervezés), a pályázók nagy általánosságban már 2018-19-ben sem tudtak 5% alatt terveztetni.A vetítési alapra vetített 7%-os átalány a teljes projekt elszámolható költségére vetítve kb 6,51%-ot tesz ki, ami alacsonyabb, mint akár az előző 2014-2020-as időszakban az azonos tevékenységekre alkalmazott belső korlátok összessége (5%+2,5%+0,5%=8%), miközben jelentős drágulások mentek végbe főképp a tervezői piacon, valamint jelentősen alacsonyabb, mint a 256/2021 Korm.rendeletben a 2021-2027-es időszakra tevékenységenként meghatározott belső korlátok (7%+2,5%+0,5%=10%) aggregált értéke.

A hangoztatott előnyök (az átalány költségek alá eső tevékenységek beszerzési dokumentációjának támogató hatósági általi nem ellenőrzése) minimális adminisztrációs könnyebbséget sem jelentenek a pályázók nagy részének (önkormányzatok, egyéb költségvetési szervek), hiszen az egyéb rájuk vonatkozó szabályozások alapján a három árajánlatos beszerzéseket mindenképpen le kell folytatniuk, azok dokumentációjának az eddigiekhez hasonlóan hiánytalanul rendelkezésre kell állnia. Ezen dokumentációknak a nem ellenőrzése nem áll egyenes arányban a 256/2021 Korm.rendeletben meghatározott tevékenységenkénti belső korlátok összességéhez viszonyított elszámolható költségvesztéssel (amit az kedvezményezetteknek saját forrás terhére kell finanszírozni).

Az átalány elszámolás jelen javaslatban történő alkalmazása egyenes út a forráshiányos projektekhez, hiszen előre látszik, hogy ebbe a keretbe a tervezett tevékenységek nem férnek bele.

A fentiek értelmében javasoljuk az átalány 7%-ról 10%-ra emelését.

Amennyiben ez az emelés nem lehetséges, illetve az SCO módszertan szerint a historikus adatokkal nem támasztható alá, úgy a következők szerint javaslunk eljárni az ERFA projektek esetében:

• Az sco legyen opcionális, vagyis minden kedvezményezett minden projektje esetében külön-külön dönthesse el, hogy valós költség vagy sco alapon kíván-e elszámolni.

• A költségátalány ne csak a költségek összességére, hanem az egyes költségkategóriákra külön-külön és projektméret szerint differenciáltan legyen megállapítva (ahogy ez a TOP Plusz SCO módszertan korábbi tervezeteiben is szerepelt).

• Az sco alkalmazása költségkategóriánként külön-külön is választható legyen (tehát például dönthessen úgy a kedvezményezett, hogy az előkészítési költségeket real cost alapon, míg ugyanabban a projektben a projektmenedzsment költségeket sco alapon szeretné elszámolni.

Az ESZA+ forrásból finanszírozott projektek esetében már elfogadhatónak tűnik a javaslat, azonban a 2014-2020-as időszak ESZA projektjeinek tapasztalatait figyelembe véve, itt is 8%-os átalány alkalmazását javasoljuk (tekintettel az ESZA projektek igen jelentős volumenű projektmenedzsment tevékenység szükségleteire).

• A valós költség alapú elszámolásnál az alkalmazott %-os korlátok a 2014-2020-as időszakban már megszokott szinten maradjanak.

 

7.3. Melyek az elszámolható költségek? Jelenleg az ITS és mellékleteinek felülvizsgálata, elkészítése az előkészítés között szerepel. Szakmailag és pénzügyileg is indokolt ezt az alábbi költségsoron szerepeltetni: III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei >> Egyéb szakértői szolgáltatás költségei >> felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége. Az ITS olyan dokumentum, amely az adott település középtávú céljait jelöli ki, nem tekinthető előkészítési költségnek, és mindezek miatt fontos, hogy ne terhelje ez is az előkészítési átalányt. Ellenkező esetben épp a hosszútávon megalapozott városfejlesztés szenvedne csorbát, vegyék figyelembe, hogy egy ilyen stratégiai dokumentum elkészítése költség- és időigényes, és elengedhetetlen hozzá külső szakértők bevonása. Ez valamennyi ITS-hez/TFT-hez kötött felhívás esetében érvényes.

Az e-beszerzés funkció használata túlzott adminisztrációs terhet ró az önkormányzatokra mint kedvezményezettekre, a piaci ár igazolása egyébként is a jogszabályoknak megfelelő átlátható módon történik esetükben a nyilvánosság biztosításával.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
T.G. | 2021-09-24 08:57:54

 

Tisztelt Kiíró!

 

A KSH 2011 népszámlálási adatainak összegyűjtése óta jelentős társadalmi változások történtek a legtöbb városban. Az adatok így elavultnak számítanak.

Pont a szergregátumok és a szegregátummal veszélyeztetett területek azok, ahol jelentős változások történhettek.

Javasoljuk, hogy legyen lehetőség helyi vizsgálatok alapján is szegregátumok felmérésére és kijelölésére akár olyan városokban is ahol 2011 ben nem hozta ki a KSH adatgyűjtés.

Legyel lehetőség folytatni a városrehabilitációs programokat azokon a településeken, ahol már megvalósultak ilyen programok a 2007-2013 vagy 2014-2020 időszakban.

 

 

Általánosan

A TOP PLUSZ pályázatok tervezeteiben az e-beszerzés funkció kötelező jelleggel szerepel. A felület nehézkes, nem rendelkezik a pályázatok megjelenése előtti már lefolytatott beszerzésekről, a rendszer karbantartások miatt tapasztaltható határidős teljesítési problémákról, nem beszélve azokról a beszerzésekről amelyeknél teljesen életszerűtlen a használata.

Javasoljuk ezen funkció kötelező jellegű használatát önkéntesen választhatóra módosítani, ahogy az a korábbi (Széchényi2020-as) pályázatoknál is szerepelt!

 

Tartalmi értékelési szempontok elnagyoltak, a korábbi pályázatokhoz képest nem teszi lehetővé az érdemi differenciálást a beérkező pályázatok között.

Kérjük ezek felülvizsgálatát és objektív pontozási értékelési rendszer kialakítását. Ez minden pályázati felhívásra érvényes.

A korábbi tapasztalat az volt, hogy a Megyei önkormányzatok nem hoztak érdemi területspecifikus értékelési rendszert, azok elnagyoltak voltak, és nem segítették a tényleges szakmai sorrendek felállítását, valószínűleg a cél sem az volt.

Jó lenne ha egy szakmai pontozási rendszer állna össze, objektív értékelési rendszerrel.

 

Tisztelettel:

Tóth Gergely

stratégiai és fejlesztési referens

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.A. | 2021-09-23 14:50:56

Oldalszám: 7. oldal

Fejezet: 2.1.1. E. a)

Eredetei szöveg: "E. Törekvés az egészség fejlesztésére

a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat;"

Vélemény: A mentálhigiénés tevékenységet javasolt áttenni máshová, vagy külön pontban szerepeltetni.  Ezek a tevekénységek pl.  terápiás foglalkozások, készség és kompetenciafejlesztő egyéni vagy csoportos tevékenységek alapvetően elválnak a prevenciótól és az egyéb egészségügyi tevékenységektől.

Oldalszám: 9. oldal

Fejezet: 2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?

Eredetei szöveg: " 5. Akkor jogosult egy akcióterület támogatásra, amennyiben területén a KSH által szolgáltatott 2011-es népszámlálási adatok alapján a fejlesztés középpontjában szegregátum/veszélyeztetett/kiegészítő jogosultsági terület áll és annak teljes területét magában foglalja az akcióterület. (Az akcióterület jogosultságát a Projekt-előkészítő Tanulmány mellékleteként benyújtandó KSH által kiadott, 2011-es népszámlálási adatokon alapuló szegregációs térképpel és adatsorral szükséges igazolni.)"

Vélemény: A jelenlegi akcióterület kijelölések elavultak. A 2011-es népszámlálás adatai több szempontból nem fogadhatók el relevánsnak, a projektek eredményes megvalósítása érdekében egyéb adatbázisokat is be kell emelni a rendszerbe. Tapasztalatok szerint a helyi és a népszámlálási adatok között hatalmas eltérés tapasztalható, különösen a szegregált terültek mobilitását tekintve.

Az akcióterületi lakosság tekintetében fontos tisztázni azt is, hogy a lakcím, tartózkodási hely mellett az életvitelszerű tartózkodást is egyértelműen el kell fogadni, hiszen a szegregátumokra jellemző lakhatási viszonyok miatt szükséges a rugalmasság.

Oldalszám: 9. oldal

Fejezet: 2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?

Eredetei szöveg: " 9. Az egyes programokon megengedett az azokon résztvevő személyek 25%-ig a másodlagos célcsoportból származó személyek bevonása, részvételének támogatása annak érdekében, hogy a csoportközi feszültségek enyhüljenek (ez alól kivétel az integrált területek jelentenek mivel azok lakossága a másodlagos célcsoport részét képezi). A legfeljebb 25%-os mértékig történő, nem a célcsoportból származó személyek bevonása azon programok esetében mérendő, amelyek esetében jelen Felhívás 6.7 pontjában foglalt szabályozás alapján egyéni szintű adatgyűjtés történik."

Vélemény: A Felhívás ebben az esetben a 6.7. pontra hivatkozik, amely az egyéni adatgyűjtésről szól (ESZA kérdőívek). Pontosítani szükséges, hogy hogyan történik a másodlagos célcsoport bevonásának meghatározása és alátámasztása, valamint definiálni szükséges, hogy mely bevont személyek esetén szükséges egyéni adatgyűjtést végezni.

Oldalszám: 8-9. oldal

Fejezet: 2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?

Eredetei szöveg: "1. A projekt végrehajtása során kötelező az együttműködés a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal (továbbiakban: TEF)2 Minimális elvárás, hogy a projekt tartalmát az 1. mérföldkőig legalább 1 alkalommal egyeztetni3 kell a TEF-fel (az erről szóló jegyzőkönyvet és emlékeztetőt az 1. mérföldkő teljesítése során a szakmai beszámolóhoz csatolni szükséges).

További elvárás, hogy a projekt fizikai zárásáig minimum 1 alkalommal a nyertes pályázó vegyen részt a TEF által szervezett rendezvényen eseményen, (az erről szóló jegyzőkönyvet és emlékeztetőt a záró szakmai beszámolóhoz csatolni szükséges). 1 fő kötelező részvétele a kiemelt projekt által biztosított szakmai képzéseken  az Együttműködési megállapodásban rögzítetteknek megfelelően, valamint minden szociális munkás kötelező képzése."

Vélemény: A szociális munkások képzésnek akkor van relevanciája, ha megvalósulására sor kerül a projekt elején (1-2. mérföldkőig).

Oldalszám: 24. oldal

Fejezet: 2.3.  Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt? Projekt adatlapon bemutatandó szakmai mutatók

Eredetei szöveg: "1. Résztvevők, akik a program elhagyásának időpontjában munkát keresnek  4. A program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – levő résztvevők "

Vélemény: A szegregált területen élők esetében a „munkát kereső” státusz meglehetősen bizonytalan. Mivel az ellátásra elég kevesen jogosultak, sokan nincsenek regisztrálva álláskeresőként, ezzel párhuzamosan viszont valamilyen tevékenységet végeznek, pl. napi bejelentéssel vagy feketén. Pontosításra szorul, hogy ki tartozik a "munkát kereső" státuszba.

A foglalkoztatásban részt vevők meghatározása is pontosításra szorul, mit értünk alatta, pl. főállású munkaszerződésest vagy ezen túl pl. alkalmi munkavállalók, napi bejelentéssel?

Szövegszerű módosítási javaslat: fogalomjegyzékbe javasolt felvezetni a definíciót.

Oldalszám: 29. oldal

Fejezet: 5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?

Eredetei szöveg: "Indikátor definíciója: A támogatott projekt keretében megvalósításra kerülő programokon [közösségfejlesztő rendezvény(sorozat) jellegű programok, partnertalálkozók, szakmai és közösségi fórumok résztvevő lakosok száma.

Indikátor számítási módja: 2021-2027-as időszak során megvalósult társadalmi akciókon, programokon részt vett lakosság száma.

Indikátor igazolásának módja: Önkormányzati nyilatkozat a KSH által minden évben kiadott „Magyarország közigazgatási helynévkönyve” című kiadványban az adott település lakosságának lakónépességéről közölt adat alapján a projekt zárásának évében. A kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett csökkentheti az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Vélemény: Az indikátorok definíciójának és az igazolás módjának pontosítása szükséges. A társadalmi akciókon, programokon részt vett lakosság számába egy fő többször beszámítható -e ha több programon vett részt?

Az indikátor igazolásának módja esetében is pontosítás szükséges.

Oldalszám: 32. oldal

Fejezet: 6.7. Hogyan kell az adatokat gyűjteni ESZA+, illetve MMIA támogatás

esetén?

Eredetei szöveg: "A projekt-végrehajtás folyamán Önnek, mint kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül 2021/1057EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól, akik az uniós jogszabály (Általános Rendelet) megfogalmazása alapján azon természetes személyek (résztvevők), akiknek közvetlen előnye származik a projektből, de nem felelősek a projekt kezdeményezéséért és végrehajtásáért. A résztvevőkkel a projektbe történő belépéskor és kilépéskor kérdőívet kell kitöltetni"

Vélemény:  Ebben az esetben a bevont célcsoport tagok egyéni szintű adatgyűjtése meghatározásának pontosítása szükséges, hiszen a tervezhető programelemek jellegétől függően sok esetben az igénybevétel esetleges, nem lehet tudni, hogy pontosan mikor is lép ki a projektből, de a kilépés sem értelmezhető egy egyszeri szűrővizsgálatnál, vagy egy közösségi rendezvényen. Részletezni szükséges, hogy a projektben résztvevők tekintetében mely esetekben, milyen programelemekbe történő bevonáskor szükséges egyéni adatgyűjtés felvételét elvégezni.

Tisztelettel, BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejesztési Ügynökség Nkft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
H.Zs. | 2021-09-23 10:16:00

Tisztelt Irányító Hatóság!

A pályázati felhívás 13.3. További mellékletek A. pont szerinti Területspecifikus mellékleti lista nem tartalmazza Csongrád-Csanád megyét. Kérjük szíveskedjenek a felhívás szakmai mellékletei fejezet vonatkozó részét kiegészíteni, hogy a Csongrád-Csanád megyei települések is jogosultak legyenek pályázat benyújtására.

Tisztelettel:

Hoffner Zsóka projektmenedzser

Mórahalom Városi Önkormányzat

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
S.É. | 2021-09-22 11:48:00

Engedélyezzék, hogy ne csak a KSH által 2011-ben megállapított népszámlálási szegregációs adatok alapján, hanem helyi társadalmi összefogással, vagy külsős cég, vagy akár a KSH által az adott településen akár 2021-ben, vagy a pályázat benyújtásának az évében végzett felmérés alapján is meg lehessen állapítani a szegregációt.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
S.É. | 2021-09-22 11:25:34

Engedélyezzék, hogy ne csak a KSH által 2021-ben megállapított szegregációs adatok alapján, hanem helyi, vagy külső cég, vagy akár a KSH által az adott településen akár 2021-ben, vagy a pályázat évében végzett felmérés alapján is meg lehessen állapítani a szegregációt.