A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.09.24-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-09-24 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
P.M.E. | 2021-09-24 22:11:58

A felhívásban szereplő fejlesztésekre kistelepülések is nyújthatnak be komplex, akár zöldváros jellegű pályázatot. Ezek azonban jóval kisebb léptékűek, kevésbé összetett fejlesztések, mint egy városé, ugyanakkor az alátámasztó és előkészítő dokumentációk körében ugyanaz az elvárás, leszámítva az ITS-hez illeszkedést. Kérjük átgondolni a kisebb települések esetében az elvárásokat, mert a kisebb léptékű fejlesztésekhez aránytalanul magas előkészítési költségek kellenek. 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.Sz. | 2021-09-24 22:08:26

Tisztelt Irányító Hatóság!

A 2.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek között az A), B) és C) főtevékenységek esetében egyaránt elvárásként fogalmazódik meg:

„Városi jogállású települések esetében további elvárás az Integrált Településfejlesztési Stratégiához (ITS) vagy településfejlesztési tervhez való illeszkedés igazolása, legkésőbb az 1. mérföldkőig.”

Javasoljuk az ITS és a településfejlesztési terv mellett a TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása című felhívás mellékleteként készülő, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) kidolgozását támogató Kézikönyv előírásainak megfelelően készülő városi FVS-hez való illeszkedés elfogadását. Az FVS tartalmi szempontból teljes egészében megfeleltethető az ITS jogszabályban rögzített tartalmi előírásainak, módszertanilag pedig többletvállalást is jelent az ennek való megfelelés. Ez különösen azon települések számára lenne létszükséglet, melyek új ITS-t már nem készíthetnek, a településrendezési tervvel párhuzamosan, közös megalapozó vizsgálattal készülő településfejlesztési terv kidolgozására pedig nem áll rendelkezésre elégséges idő, illetve erőforrás.

Ugyanennek nyomán a 2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közé is kérjük beemelni a Fenntartható városfejlesztési stratégia kidolgozását (a Top Plusz Városfejlesztési Programterv c. melléklet nélkül).

Emellett a 2.3, 5.1, 8.2, 12.1 és 13.3 alfejezetek vonatkozó pontjait is kérjük fentieknek megfelelően módosítani, kiegészíteni.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.V. | 2021-09-24 20:45:33

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

 

Javaslatok a pályázati felhíváshoz:

 

1. D. III. b) alpontjában javasolt, hogy ne csak az autóbuszos közlekedésre, hanem a villamosközlekedésre is vonatkozzon a forgalomirányítási és az utastájékoztatási tevékenység.

 

2. Javasoljuk kiegészíteni a pályázati felhívás II./b. pontját egy közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó elemmel: A villamos pályán történő ütközéses balesetek megelőzése, intelligens járműérzékeléssel, beépített fényjelzőkkel, változó jelzésképű táblákkal.

 

3. D) Fenntartható közlekedésfejlesztés:

II. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés:

b) Közlekedésbiztonsági beruházás, például:

csomópontok és egyéb útvonalak forgalomlassító és csillapító átépítése, fejlesztése, kialakítása; -kiegészítést javasoljuk, hiszen nem csak csomópontokban lehet szükségszerű a forgalomlassítás, csillapítás.

 

4. A Felhívástervezet 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek fejezetének A, B, és C pontjában megjelenik, hogy „Városi jogállású települések esetében további elvárás az Integrált Településfejlesztési Stratégiához (ITS) vagy településfejlesztési tervhez való illeszkedés igazolása, legkésőbb az 1. mérföldkőig.”

Tekintettel arra, hogy a szintén véleményezés alatt álló TOP_PLUSZ-1.3.1-21 Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák Támogatása c. kiírás Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS), valamint TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítését tűzi ki célul és támogatja - az FVS vonatkozásában pedig önállóan támogatott az Integrált Településfejlesztési Stratéga (ITS) felülvizsgálataként megkezdett vagy új Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítése - javasoljuk, az eredeti mondat kiegészítését:

"Városi jogállású települések esetében további elvárás az Integrált Településfejlesztési Stratégiához (ITS), vagy Fenntartható Városfejlesztési Stratégiához (FVS), vagy településfejlesztési tervhez való illeszkedés igazolása, legkésőbb az 1. mérföldkőig."

Ugyanezt javasoljuk átvezetni a 2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt? II. Az A) főtevékenységhez kapcsolódó feltételek, elvárások 1., 2 és 10. alpontjában, valamint a III. B) és C) főtevékenységhez kapcsolódó feltételek, elvárások 1. alpontjában, illetve az 5.1. Hány mérföldkövet kell tervezni? fejezet releváns pontjainál.

 

5. A Felhívástervezet C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések pontjának III. IKT és okos település fejlesztések pontjának felsorolását javasoljuk kiegészíteni az alábbi ponttal:

Városi applikáció fejlesztése, meglévő applikáció moduláris bővítése a fejlesztéssel érintett, létrejövő fejlesztéshez kapcsolódó információtartalommal, fejlesztett létesítményhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó applikációs szolgáltatásokkal.

Indoklás:

A városi információ biztosítás, a városlakók tájékoztatásának és a városi szolgáltatások igénybevételének ma már elengedhetetlen eleme a mobiltelefonos applikáció. Nagyobb városok, már rendelkeznek önálló városi applikációval, melyek új fejlesztések, élhető városfejlesztési elemek megjelenése esetén szükségszerűen frissítésre, kiegészítésre, moduláris bővítésre szorulnak.

 

6. A Felhívástervezet D) Fenntartható közlekedésfejlesztés I. Kerékpárosbarát fejlesztések b) Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása pontját javasoljuk kiegészíteni a meglévő külterületi/belterületi kerékpárutak felújítása, korszerűsítése ponttal önállóan támogatható tevékenységként.

Javasoljuk, hogy olyan kerékpárútfejlesztések esetében, amelyek már rendelkeznek építési engedéllyel és kiviteli tervvel, ne legyen előírás KHT készítése.

 

Üdvözlettel,

Miklós Viktor

Miskolc MJV Polgármesteri Hivatala

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
J.H.M. | 2021-09-24 19:26:40

Tisztelt Irányító Hatóság!

A felhívás jelentkezési feltételei közé tartozik a jelentkezési határidő és az egy pályázat esetén igényelhető támogatási összeg. Többek között ezek a feltételek is a felhívás vonatkozó területspecifikus mellékleteiben kerülnek majd szabályozásra, azonban ezek a mellékletek nem jelentek meg a felhívás tervezettel együtt, így azok véleményezése nem lehetséges most. Ezért javasoljuk, hogy legyen egy következő társadalmi egyeztetési forduló akár egy rövidebb véleményezési határidővel, amely keretében a leginkább érintett támogatásra jogosultak számára véleményezési lehetőséggel közreadják a mostani egyeztetési kör után esetlegesen pontosított felhívás tervezetet a vonatkozó területspecifikus mellékletekkel és a már elkészült szakmai mellékletekkel együtt.

Észrevételünk figyelembe vételét előre is köszönjük!

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Ú.K.Ö. | 2021-09-24 15:01:04

Újléta Község Önkormányzata javaslata:

 

Véleményünk szerint a közvetett költségeken felüli költségekre vetített 7%-os átalány nem elfogadható.

Figyelembe véve az előkészítési tevékenységek költségeinek emelkedését (lásd pl. tervezés), a pályázók nagy általánosságban már 2018-19-ben sem tudtak 5% alatt terveztetni.

Az alapra vetített 7%-os átalány a teljes projekt elszámolható költségére vetítve kb 6,51%-ot tesz ki, ami alacsonyabb, mint akár az előző 2014-2020-as időszakban az azonos tevékenységekre alkalmazott belső korlátok összessége (5%+2,5%+0,5%=8%), miközben jelentős drágulások mentek végbe főképp a tervezői piacon, valamint jelentősen alacsonyabb, mint a 256/2021 Korm.rendeletben a 2021-2027-es időszakra tevékenységenként meghatározott belső korlátok (7%+2,5%+0,5%=10%) aggregált értéke.

 

A fentiek értelmében javasoljuk az átalány 7%-ról 10%-ra emelését.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
H.R. | 2021-09-24 14:48:51

8.2.3) Tartalmi értékelési szempontok:

„1.1. A projekt illeszkedik a felhívás céljához. A fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, indokolatlan fejlesztési célokat nem nevesít.”

Észrevétel:

Kötelező szempont, amennyiben ennek nem felel meg a benyújtott pályázat, az nem támogatható. Ezért kérjük pontosítani, mit értünk „indokolatlan fejlesztési célok” alatt.

Tisztelettel:

Pengő Julianna

megyei főépítész

KEM Önkormányzati Hivatal

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.Z. | 2021-09-24 13:49:00

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának észrevétele:

Véleményünk szerint a közvetett költségeken felüli költségekre vetített 7%-os átalány nem elfogadható.

Figyelembe véve az előkészítési tevékenységek költségeinek emelkedését (lásd pl. tervezés), a pályázók nagy általánosságban már 2018-19-ben sem tudtak 5% alatt terveztetni.

A vetítési alapra vetített 7%-os átalány a teljes projekt elszámolható költségére vetítve kb 6,51%-ot tesz ki, ami alacsonyabb, mint akár az előző 2014-2020-as időszakban az azonos tevékenységekre alkalmazott belső korlátok összessége (5%+2,5%+0,5%=8%), miközben jelentős drágulások mentek végbe főképp a tervezői piacon, valamint jelentősen alacsonyabb, mint a 256/2021 Korm.rendeletben a 2021-2027-es időszakra tevékenységenként meghatározott belső korlátok (7%+2,5%+0,5%=10%) aggregált értéke.

 

A fentiek értelmében javasoljuk az átalány 7%-ról 10%-ra emelését.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.K.Ö. | 2021-09-24 13:02:07

Tisztelt Kiíró!

A TOP Plusz pályázati kiírással kapcsolatosan az alábbi javaslatot tenném Paszab Község Önkormányzata nevében.

Paszab községben az előző TOP-os pályázatoknak köszönhetően lehetőség nyílt Bölcsőde építésére, Védőnői szolgálat felújítására. Paszab község 1291 lelkes, halmozottan hátrányos helyzetű település. A fennt említett megvalósított beruházások nagyban hozzájárultak a település népességmegtartó erejéhez. Azonban tudomásul kell vennünk, hogy településünk folyamatosan öregszik, és gondozók által biztosítjuk a főként egyedülálló idős emberek gondozását, ápolását. A TOP Plusz pályázatban nem találtunk olyan kiírást, melyben lehetőségünk nyílna arra, hogy idősek nappali ellátását biztosító intézmény létesüljön a községben.

Meggyőződésem, ha egy ilyen intézmény megépülhetne településünkön, melynek természetesen az önkormányzatunk biztosítana közműves telket, nagyban megkönnyítenénk időseink ápolását, gondozását.

Tájékoztatásul közlöm, hogy jelenleg településünkön közel 50 idős embert gondozunk úgy, hogy házi segítségnyújtás keretében végezzük ezt a feladatot.

Amennyiben lehetőségünk lenne egy nappali ellátó intézmény létesítésére, az nagyban megkönnyítené a feladatellátást.

Ebben az intézményben lehetőség nyílna az állandó orvosi felügyeletre, az étkezés egységes biztosítására, az idős emberek állandó felügyeletére.

Tisztelettel kérem, a fennt említett javaslat mérlegelését és beépítését, a kiírásba foglalt célok közé történő felvételét.

Köszönettel:

Tajthy Péter

Polgármester

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.A. | 2021-09-24 12:00:14

 

A felhívás 7.5. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások? pontja szerint  "A projektek esetében a meghatározott százalékos korlátok módosíthatók a projektelőkészítés és projektmegvalósítás során a projekt keretében a közbeszerzési eljárások lefolytatása, terület előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás, valamint ingatlanvásárlás elszámolható költségei tekintetében, amelyek összes elszámolható költsége az átcsoportosítást követően sem haladhatja meg az összes elszámolható költség 6%-át." A felsorolásból és a százalékos korlátból is kimaradt a nyilvánosság, akkor itt a nyilvánossági tevékenységre vonatkozó költségkorlát nem érintett az átcsoportosításban?

A 12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez? pont kapcsán az e) pont üresen maradt.

Valamennyi felhíváshoz:

Minden felhívás hivatkozik az Elszámolási Útmutatóra, azonban annak véglegesített változata még nem ismert.

Valamennyi felhívás bevezeti a projektelőkészítés és menedzsment tevékenység kapcsán az egyszerűsített költségelszámolást, de a Helyettes Államtitkár Úr levelében foglaltaktól eltérő körre terjed ki (nincs nyilvánosság), továbbá általános jelleggel kötelező, nem függ összeghatártól az alkalmazhatósága.

A Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések TOP_Plusz-3.1.1-21 felhívás 7.5 pontja mind a projektelőkészítésre, mind a menedzsmentre vonatkozóan tartalmaz szakmai korlátot, azonban a többi felhívásban nincs ilyen belső korlát. Ezzel szemben a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 235. § (1) a) pontja alapján a projekt keretében projekt-előkészítésre, tervezésre az összes elszámolható költség legfeljebb 7%-a, míg f) pontja alapján a projektmenedzsmentre az összes elszámolható költség legfeljebb 2,5%-a számolható el. Amennyiben az egyszerűsített elszámolási módokra nem vonatozik a kormányrendelet szerinti belső korlát, kérjük, szíveskedjenek ezt a tényt jelezni. A Korm. rendelet érintett § (3) bekezdése csak a korlátok szűkítésének lehetőségét adja meg az IH számára.

E-beszerzés funkció: Kérjük, a kötelező alkalmazását töröljék, mivel az felesleges adminisztrációs terhet ró a Kedvezményezettekre.

Támogatási előlegre vonatkozó szabályozás: a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 251. § szerint:

„(1) Költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén támogatási előleg akkor nyújtható, ha

a) a kedvezményezett a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) a megítélt támogatás összege nem éri el az ötvenmillió forintot.”

A felhívások „Mennyi előleg igényelhető?” pontja szerint:

„Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás:

a) 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 500 000 000 Ft,

b) 50%-a kutatás-fejlesztés, valamint feltételesen vissza nem térítendő támogatási forma alkalmazása esetén,

c) 100%-a a lenti feltételek teljesülése esetén:

A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100 %, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonban álló gazdasági társaság, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett, és

a) a fizetési számláit az Áht. alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) az Ön részére a megítélt támogatás összege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot.

Az a) és b) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.

Szeretnénk jelezni, hogy a korábban vagylagos feltételként megjelölt a), b) pontokra később együttes feltételként hivatkozik a felhívás, másrészt a felhívás nem tér ki arra, hogy a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerint közszféra szervezetek előlegigénylésére általános jelleggel, és nemcsak 100 %-os előleg igénybevétele esetén vonatkozik eltérő szabályozás. Kérjük az ellentmondás feloldását!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Z.M. | 2021-09-24 10:45:06

Az alábbiakban megküldöm Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetőjének véleményezését.

A TOP Plusz-1.2.1-21 felhívás 2.1.1.C/II.b)1-2. pontja mind a jogszabályi megfeleléssel, mind a stratégiai célokkal való egybevetéssel  a Nemzeti Művelődési Intézet egyetért. Két szövegszerű javaslatot teszünk:

b)1: „közcélokat szolgáló sport- szabadidős és kulturális létesítmények ….2

b)2: „kulturális tevékenységeket, valamint aktív közösségek szervezését magában foglaló épület….”

Závogyán Magdolna ügyvezető megbízásából

Üdvözlettel:

Szvitan Csilla

igazgatási ügyintéző

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
T.G. | 2021-09-24 08:53:40

Tisztelt Kiíró!

 

A következő észrevételeink lennének az Élhető települések TOP_Plusz-1.2.1-21 kiíráshoz.

A felhívás nagyon komplex, nem igazán világos, hogy mi a cél - egy település egy nagy több projektelemet tartalmazó projektet nyújtson be, határoljon le egy akcióterülete, vagy több kisebb akcióterületen végezzen programokat, vagy külön-külön pályázzon ezek megvalósítására.Kérjük ennek pontosítását. Kiírás után kiírásspecifikus nyilt napok tartása indokolt lenne.

Települési zöldhulladék hasznosítása esetén van e korlátozás, ha a település része egy hulladékgazdálkodási társulásnak ahol térségi szinten komposztáló kapott már támogatást.akkor a települések külön külön pályázhatnak e vagy ez már kettős finanszírozásnak számít?

 

A Tartalmi értékelések között kerüljön beemelésre, hogy ha a projekt illeszkedik, szorosan összekapcsolódik más pályázati felhívás pl KEHOP programhoz az a döntésnél előnyt élvezzen. Javasolt megteremteni a szinergiát a pályázati felhívások között és ezt elősegíteni.

 

Oldalszám: 51. oldalFejezet: 7.3.1. Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazhatóEredetei szöveg: "A százalékban meghatározott átalány mértéke: 7,00%A százalékban meghatározott átalány alapján elszámolt költségtípusok (számított költségek) a Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve:1) Projekt-előkészítés költségei c. költségkategória alábbi költségtípusai:- Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei c. költségtípus- Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség c. költségtípus2) Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa"Vélemény: A projektelőkészítés és projektmenedzsment összevont 7%-os átalány elszámolása jelentős csökkentés a korábbiakhoz képest. A jelenlegi tapasztalataink azt mutatják, hogy csak a műszaki tervek készítése önmagában kiteszi az elszámolható költségek 5%-át, amelyhez hozzájönnek az egyéb hatósági és igazgatási díjak, illetve projekt előkészítő tanulmányok költségei, így a korábbi 5% is az esetek többségében kevésnek bizonyult. Ezenfelül nincs rögzítve az előkészítés, illetve menedzsment közötti arány. Javasolt összhangba hozni a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 235. § (1) a) és f) pontokkal. 

Szövegszerű módosítási javaslat: táblázatba felvinni:"projekt-előkészítésre, tervezésre az összes elszámolható költség legfeljebb 7%;projektmenedzsmentre az összes elszámolható költség legfeljebb 2,5%-a"

 

Általánosan

 

A TOP PLUSZ pályázatok tervezeteiben az e-beszerzés funkció kötelező jelleggel szerepel. A felület nehézkes, nem rendelkezik a pályázatok megjelenése előtti már lefolytatott beszerzésekről, a rendszer karbantartások miatt tapasztaltható határidős teljesítési problémákról, nem beszélve azokról a beszerzésekről amelyeknél teljesen életszerűtlen a használata.

Javasoljuk ezen funkció kötelező jellegű használatát önkéntesen választhatóra módosítani, ahogy az a korábbi (Széchényi2020-as) pályázatoknál is szerepelt!

 

Tartalmi értékelési szempontok elnagyoltak, a korábbi pályázatokhoz képest nem teszi lehetővé az érdemi differenciálást a beérkező pályázatok között.

Kérjük ezek felülvizsgálatát és objektív pontozási értékelési rendszer kialakítását. Ez minden pályázati felhívásra érvényes.

A korábbi tapasztalat az volt, hogy a Megyei önkormányzatok nem alakítottak ki érdemi területspecifikus értékelési rendszert, azok elnagyoltak voltak, és nem segítették a tényleges szakmai sorrendek felállítását, valószínűleg a cél sem az volt.

Jó lenne ha egy szakmai pontozási rendszer állna össze, objektív értékelési rendszerrel, annak érdekében, hogy később ne lehessen politikai döntésnek nézni egyes projekteket.

 

Tisztelettel:

Tóth Gergely

stratégiai és fejlesztési referens

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
K.Z. | 2021-09-23 14:45:09

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának javaslata:

1.

Módosítandó fejezet: 2.1.1. C. II.

Idézett szöveg: II. Közösségi célú tevékenységek

a) 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő terek, közterületek burkolatának felújítása, rekonstrukciója, építése

Beleértve a meglévő építmények, burkolatok bontását, szükséges közművek kiváltását, földbe helyezését, új közlekedési és térburkolatok építését, közvilágítás korszerűsítését, kiépítését, utcabútorok elhelyezését, növényzet telepítést, extenzív zöldfalak, vízfelületek kialakítását.

b) 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő építmény korszerűsítése, átalakítása, bővítése, indokolt esetben új építése közösségi céllal:

b1) közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények, a létesítmény működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,

b2) kulturális tevékenységet magában foglaló épület és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés (jármű beszerzés nem támogatott);

b3) szabadtéri színpad és ahhoz tartozó kiszolgáló építmény építése, valamint az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;

b4) nonprofit szolgáltatóház és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amely térítésmentesen nyújt közcélú szolgáltatásokat,

b5) ingyenesen használható nyilvános mosdó, pelenkázó építése, korszerűsítése.

c) ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kialakítása

Probléma leírása: Ha a fejleszteni kívánt területen nem található építmény, a terület funkcióval történő megtöltése nem lehetséges.

Javaslat: A megjelölt probléma megoldására javasoljuk, hogy a rendezetlen, üresen álló ingatlanok is bevonásra kerüljenek a fejlesztésbe, így teremtve új közösségi tereket, rendezett és kulturált környezetet. A terület 21. századnak megfelelő kialakításához elengedhetetlen a közművek minél szélesebb körben történő kiépítése. (ivóvíz, villamosenergia, internet elérés)

Szövegszerű módosítási javaslat:

I. Közösségi célú tevékenységek

a) 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő terek, közterületek burkolatának felújítása, rekonstrukciója, építése

Beleértve a meglévő építmények, burkolatok bontását, szükséges közművek kiváltását, földbe helyezését, új közlekedési és térburkolatok építését, közvilágítás korszerűsítését, kiépítését, utcabútorok elhelyezését, növényzet telepítést, extenzív zöldfalak, vízfelületek kialakítását.

b) 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése, valamint építmény korszerűsítése, átalakítása, bővítése, indokolt esetben új építése közösségi céllal:

b1) közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények, a létesítmény működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,

b2) kulturális tevékenységet magában foglaló épület és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés (jármű beszerzés nem támogatott);

b3) szabadtéri színpad és ahhoz tartozó kiszolgáló építmény építése, valamint az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;

b4) nonprofit szolgáltatóház és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amely térítésmentesen nyújt közcélú szolgáltatásokat,

b5) ingyenesen használható nyilvános mosdó, pelenkázó építése, korszerűsítése.

b6) infrastrukturális munkák (pl.: közművek kialakítása, korszerűsítése, áthelyezése, védelembe helyezése)

c) ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kialakítása;

 

2.

Módosítandó fejezet: 7.5

Idézett szöveg: A 2.1.2.2. c) tevékenység esetében (Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi közutak estében, amennyiben ahhoz fenntartható közlekedési mód nem kapcsolódik) 20 %

Probléma leírása: A támogatható zöld felületek felújítása, fejlesztése során a terület rendezése, valamint hozzá kapcsolódó útfelület rekonstrukciója indokolt, annak érdekében, hogy a terület rendezése 100%-ban megtörténjen.

Javaslat: Az önállóan nem támogatható projektelemekben az útburkolat felújításának belső korlátja kerüljön megemelésre 30%-ra

Szövegszerű módosítási javaslat: A 2.1.2.2. c) tevékenység esetében (Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi közutak estében, amennyiben ahhoz fenntartható közlekedési mód nem kapcsolódik) 30 %

 

3.

Módosítandó fejezet: 2.1.1

Idézett szöveg: 2.1.1 B) I. h) a fejlesztésre kerülő zöldterülethez kapcsolódó és szükséges építmények (esőbeálló, szabadtéri rekreációt segítő építmény, napvédelmi funkciót ellátó építmény, eszközök telepítése, fenntartáshoz szükséges építmények)

Probléma leírása: Beépítetlen zöld felület esetében a szükséges közműcsatlakozási lehetőségek kiépítése indokolt. Pl: víz. Gáz, villany, telekommunikáció.

Javaslat: A közművek használatához szükséges telken belüli közműhálózat kiépítése pl: villany, gáz, víz-és szennyvíz, telekommunikáció. Ezen felül szükséges fejlesztendő terület lehatárolása, zárhatóvá tétele, valamint térfigyelő kamerákkal történő védelme.

Szövegszerű módosítási javaslat: 2.1.1 B) I. h) a fejlesztésre kerülő zöldterülethez kapcsolódó és szükséges építmények (esőbeálló, szabadtéri rekreációt segítő építmény, napvédelmi funkciót ellátó építmény, eszközök telepítése, fenntartáshoz szükséges építmények, közművek kialakítása, korszerűsítése, áthelyezése, védelembe helyezése, körbekerítése, térfigyelő kamerák kihelyezése.)

 

4.

Módosítandó fejezet: 2.1.2.2

Idézett szöveg: A Projekt adatlapon vagy PET-ben szükséges bemutatni, hogyan kapcsolódik más önállóan támogatható tevékenységhez. Pontszerű belterületi útfejlesztés nem támogatható.

Probléma leírása: Az akcióterületen található utak amelyek közvetlenül nem csatlakoznak az önállóan támogatott tevékenységhez de valamilyen funkcióval bírnak az akcióterület élhetővé tétele érdekében kimaradnak így a fejlesztésből.

Javaslat: Az akcióterületen található utak, valamint a közvetlenül hozzá kapcsolódó parkolók felújíthatóak legyenek.

Szövegszerű módosítási javaslat: Az akcióterületen található utak, valamint az utak mellett található parkolók kerülhetnek felújításra a pályázaton belül.

 

5.

Módosítandó fejezet: 2.1.1

Idézett szöveg: Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető/visszatartó rendszer, illetve belvíz elvezető/visszatartó hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése.

Probléma leírása: A zárt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, indokolt esetben nem támogatott ezen megfogalmazás alapján.

Javaslat: A zárt csapadékvíz elvezető rendszerek felújítását, valamint azok indokolt esetben történő kialakítása.

Szövegszerű módosítási javaslat: Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt/zárt csapadékvíz elvezető/visszatartó rendszer, illetve belvíz elvezető/visszatartó hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
H.Zs. | 2021-09-23 10:16:49

Tisztelt Irányító Hatóság!

A pályázati felhívás 13.3. További mellékletek A. pont szerinti Területspecifikus mellékleti lista nem tartalmazza Csongrád-Csanád megyét. Kérjük szíveskedjenek a felhívás szakmai mellékletei fejezet vonatkozó részét kiegészíteni, hogy a Csongrád-Csanád megyei települések is jogosultak legyenek pályázat benyújtására.

Tisztelettel:

Hoffner Zsóka projektmenedzser

Mórahalom Városi Önkormányzat

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
J.K.N. | 2021-09-23 09:13:03

BKMFÜ NKft. javaslata a 7%-os átalány alkalmazásához: 

 

1.)  A 7%-os átalány díj projekt mérettől független alkalmazásával nem értünk egyet, ezért amennyiben elkerülhetetlen a százalékban meghatározott átalány kötelezővé tétele, akkor javasoljuk, hogy csak a kisebb projektméret, a 100 millió Ft alatti elszámolható összköltségű fejlesztések esetén kerüljön alkalmazásra. Kisebb településeken ez a jellemző projektméret, és ekkora támogatásnál még abszolút értékben alacsonyabb lesz a szükséges önerő, amit a kedvezményezetteknek várhatóan biztosítania szükséges. 100 millió Ft feletti projektek esetében pedig a valós költség alapú elszámolással elkerülhető a plusz forrás bevonásának terhe. Javaslatunk megfelel a 2021/1060 EU rendelet 53. cikk (2) bekezdésének előírása szerinti a 200 000 EUR alatti, ERFA és ESZA+ forrásból finanszírozott projektek esetén kötelező előírásnak.

2.)    A 100 millió Ft feletti projektek esetén a Felhívás tervezetek „az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások” pontjait szükségesnek látjuk kiegészíteni a valós költség alapon elszámolni kívánt projektelőkészítés és projektmenedzsment tevékenységek költségeire vonatkozó belső korlátokkal. Esetükben javasolt a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) szerinti költségkorlátoknak megfelelő (előkészítés 7%, menedzsment 2,5%) arányok alkalmazása. 

A 7%-os átalánnyal kapcsolatos bővebb észrevételek, javaslatok, valamint indoklások a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kapcsolódó válaszlevelében olvashatóak. 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
J.K.N. | 2021-09-22 14:48:50

BKMFÜ Nkft. észrevételei: 

Oldalszám: 47. oldalFejezet: 7.1 Mennyi előleg igényelhető?Eredetei szöveg: "Ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, helyi önkormányzat, kedvezményezett, akkor Ön részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha benyújtotta az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet, és az jóváhagyásra került."Vélemény: A közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság nem szerepel a felsorolásban. Amennyiben a 7.1. b1), vagy b2) teljesítése esetén esetükben is érvényes a likviditási terv készítési kötelezettség, akkor javasolt az alábbiak szerint módosítani a mondatot:Szövegszerű módosítási javaslat: "Ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, helyi önkormányzat, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett, akkor Ön részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha benyújtotta az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet, és az jóváhagyásra került."

--------------------------------------------

Oldalszám: 47. oldalFejezet: 7.1. Mennyi előleg igényelhetőEredetei szöveg: "Ha Ön állami támogatásban részesül, az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel."Vélemény: Állami támogatás esetében is igényelhető a 100% előleg. Tekintettel a Felhívás 4.2 pontjában szereplő fizikai befejezésre rendelkezésre álló 42 hónapos határidőre ez nem feltétlenül teljesíthető és életszerű. Javasoljuk a 3 éven belüli 100%-os előleggel történő elszámolási kötelezettség törlését állami támogatásban részesülő projektek esetében.

--------------------------------------------

Oldalszám: 58. oldalFejezet: 8.2. 3) - 1.3.Eredetei szöveg: "Kizárólag a „B” és „C” főtevékenységhez kapcsolódóan"Vélemény: A Felhívás 2.1.1. pontjában, a 2.3. II. 1) pontjában, valamint az 5.1 pontban az "A" főtevékenység esetében is megjelölésre került a városi jogállású település esetén a projekt illeszkedésének igazolása az Integrált Településfejlesztési Stratégiához vagy településfejlesztési tervhez. Amennyiben ez elvárás, akkor az összhang érdekében javasolt a Tartalmi értékelési szempontban is vizsgálni az "A" főtevékenységre is, úgy mint a "B" és "C" esetében történik.Szövegszerű módosítási javaslat: "Kizárólag az "A", „B” és „C” főtevékenységhez kapcsolódóan"

--------------------------------------------

Oldalszám: 17. oldalFejezet: 2.2 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolásaEredetei szöveg: "A támogatási kérelem benyújtása előtt a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek (amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőzően felmerült előkészítési költség állami támogatással érintett tevékenységhez kapcsolódik)"Vélemény: Tekintettel a Felhívás 52. oldalon található, egyszerűsített elszámolás keretében százalékban meghatározott általánnyal érintett Projekt-előkészítési költségekre, valamint azon előírásra, hogy azokkal kapcsolatban nem szükséges alátámasztó dokumentumot benyújtani, így a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült előkészítési költségek de minimis jogcímen történő nyilvántartásának mi lesz az alapja, illetve ellenőrizhetőségének módja?

--------------------------------------------

Oldalszám: 51. oldalFejezet: 7.3.1. Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazhatóEredetei szöveg: nrVélemény: Nincs megjelölve, hogy 200 millió Ft alatti támogatás tartalmú projektekre lenne érvényes az átalány alkalmazása. Projektmérettől függetlenül kötelező azt alkalmazni a megjelölt költségkategóriák esetében, vagy várható differenciálás összeköltség vonatkozásában?

--------------------------------------------

Oldalszám: 51. oldalFejezet: 7.3.1. Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazhatóEredetei szöveg: "A százalékban meghatározott átalány mértéke: 7,00%A százalékban meghatározott átalány alapján elszámolt költségtípusok (számított költségek) a Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve:1) Projekt-előkészítés költségei c. költségkategória alábbi költségtípusai:- Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei c. költségtípus- Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség c. költségtípus2) Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa"Vélemény: A projektelőkészítés és projektmenedzsment összevont 7%-os átalány elszámolása jelentős csökkentés a korábbiakhoz képest. A jelenlegi tapasztalataink azt mutatják, hogy csak a műszaki tervek készítése önmagában kiteszi az elszámolható költségek 3,5-4,5%-át, amelyhez hozzájönnek az egyéb hatósági és igazgatási díjak, illetve projekt előkészítő tanulmányok költségei, így a korábbi 5% is az esetek többségében kevésnek bizonyult. Ezenfelül nincs rögzítve az előkészítés, illetve menedzsment közötti arány. Javasolt összhangba hozni a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 235. § (1) a) és f) pontokkal. 

--------------------------------------------

Oldalszám: 55. oldalFejezet: 7.5. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások?Eredetei szöveg: táblázatVélemény: Nincs feltüntetve a projektelőkészítés, illetve projektmenedzsment. A 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 235. § (1) a) és f) pontok szerint javasolt kiegészíteni.Szövegszerű módosítási javaslat: táblázatba felvinni:"projekt-előkészítésre, tervezésre az összes elszámolható költség legfeljebb 7%;projektmenedzsmentre az összes elszámolható költség legfeljebb 2,5%-a"

--------------------------------------------

Oldalszám: 55. oldalFejezet: 7.4. - E-beszerzési funkció használataEredetei szöveg: "Felhívjuk a figyelmet, hogy Ön, mint kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:1. A beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal fel kell töltenie a palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető EPTK felületen.2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt akkor, ha a támogatott projekt elszámolható összköltsége 3 000 000 Ft-nál nagyobb és Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot."Vélemény: Az e-beszerzési funkció kötelező használata nagymértékű adminisztratív terhet ró a kedvezményezettekre, ezenfelül pl: projektelőkészítés, projektmenedzsment esetében ennek előírása ellentmond az átalány alapú elszámolás általi adminisztratív könnyebbségnek. Szövegszerű módosítási javaslat: "Felhívjuk a figyelmet, hogy Ön, mint kedvezményezettnek van lehetősége a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:1. A beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal feltöltheti a palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető EPTK felületen.2. Kérjük ne tegye közzé a beszerzési igényt akkor, ha a támogatott projekt elszámolható összköltsége 3 000 000 Ft-nál nagyobb és Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot."

--------------------------------------------

Kerékpárutak felújítását, kiszélesítésének lehetőségét nem tartalmazza a felsorolás, a "Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása" főcím a meglévő infrastruktúrát nem érinti. Javasolt a meglévő külterületi/belterületi kerékpárutak fejlesztését, hatályos szabvány szerinti átépítését is külön megemlíteni a fejezetben önállóan támogatható tevékenységként.   

Szövegszerű javaslat: 6) Meglévő külterületi/belterületi kerékpárutak felújítása, korszerűsítése.

--------------------------------------------

Oldalszám: 38. oldalFejezet: 4.1. Mikor kezdhető meg a projekt?Eredetei szöveg: "A támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez is igényelhet támogatást, ha azt a kérelem benyújtásáig fizikailag még nem fejezte be, és ha a támogatást igénylő nem helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatási kategória szerint igényel támogatást."Vélemény: Állami támogatási kategória esetében csak és kizárólag a helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatási kategória felmerüléséhez kapcsolódóan nem kezdhető meg a projekt? Egyéb, a Felhívás 2.2. pontja szerinti állami támogatási kategória esetében megkezdett projekt is támogatható?

--------------------------------------------

Oldalszám: 40. oldalFejezet: 5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?Eredetei szöveg: Táblázatban: „Célérték tervezése szükséges (Igen/Nem): NEM"Vélemény: Az RCO58 és RCO26 indikátorok eredményességi indikátorok a megyei ITP szerint. Amennyiben kötelező a vállalás az eredményességi indikátorok esetében, akkor célszerű "IGEN"-nel jelölni a célérték tervezésének szükségességét.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
S.É. | 2021-09-22 11:14:40

Kerékpárutak kialakítása során a főközlekedési útvonalakon csomópont kialakítása lehetséges?

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
G.I. | 2021-09-22 09:18:53

Tisztelt IH!

A TOP PLUSZ pályázatok tervezeteiben az e-beszerzés funkció kötelező jelleggel szerepel. A felület nehézkes, nem rendelkezik a pályázatok megjelenése előtti már lefolytatott beszerzésekről, a rendszer karbantartások miatt tapasztaltható határidős teljesítési problémákról, nem beszélve azokról a beszerzésekről amelyeknél teljesen életszerűtlen a használata.

Javasoljuk ezen funkció kötelező jellegű használatát önkéntesen választhatóra módosítani, ahogy az a korábbi (Széchényi2020-as) pályázatoknál is szerepelt!

Tisztelettel: Gödör István, GRANTiCON Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
H.B. | 2021-09-20 16:18:49

Tisztelt Közreműködő!

 

Az alábbi kérdéseink merültek fel:

A felhívás nem tartalmaz információt arról, hogy például egy C => I. => a) => a3), azaz „profittermelő módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés” tevékenység kombinálható lesz-e egy épületben a C => II. => b) => b2) „kulturális tevékenységet magában foglaló épület és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés (jármű beszerzés nem támogatott” tevékenységgel?

A C => II. => b) esetében mi számít „indokolt esetben új építése” kategóriának? Ha a településen van már egy közösségi funkciót ellátó, de tovább nem bővíthető méretű épület, akkor ez kiváltható egy új építésű közösségi házzal?

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Z.M.Ö. | 2021-09-20 11:12:02

Javasoljuk, hogy azon kerékpárútfejlesztések esetén, amelyek már jogerős engedéllyel és kiviteli tervvel, valamint Tervzsűri támogatással rendelkeznek, ne legyen előírás utólag KHT készítése és annak Tervzsűriztetése. Vagy ha a KHT készítési kötelezettség nem elhagyható, akkor ne legyen előírás annak Tervzsűrire való megküldése. 

Zala Megyei Önkormányzat

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
G.A. | 2021-09-15 09:46:51

Tisztelt Kiíró!

Érdeklődnék, hogy a kiírás 13.3 A.) pontban (területspecifikus mellékletek) NEM szereplő megyék számára is elérhetőek lesznek-e a pályázatok, vagy csak és kizárólag az ott felsorolt 9 megye vehet részt a pályázatokban? 

Gabb-Sipos Anita - Szászvár NKÖ