A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.09.24-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-09-24 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.V. | 2021-09-24 20:48:28

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

 

Javaslatok a pályázati felhíváshoz:

 

1. Javasoljuk, hogy az autóbusz megállók felújítása ne csak más tevékenységgel, hanem önállóan is támogatható legyen, vagy a villamos pálya is része legyen az útfelújításoknak.

 

2. Az 1. pontban ne csak az önkormányzati utakra, hanem más kezelésében lévő nem TEN-T belterületi utakra is terjedjen ki a pályázati lehetőség, valamint a 2.1.2.2. pontban a választható, önállóan nem támogatható tevékenységekbe tartozzon bele a közúti villamos pálya felújítása is.

 

Üdvözlettel,

Miklós Viktor

Miskolc MJV Polgármesteri Hivatala

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
J.H.M. | 2021-09-24 19:24:26

Tisztelt Irányító Hatóság!

A felhívás jelentkezési feltételei közé tartozik a jelentkezési határidő és az egy pályázat esetén igényelhető támogatási összeg. Többek között ezek a feltételek is a felhívás vonatkozó területspecifikus mellékleteiben kerülnek majd szabályozásra, azonban ezek a mellékletek nem jelentek meg a felhívás tervezettel együtt, így azok véleményezése nem lehetséges most. Ezért javasoljuk, hogy legyen egy következő társadalmi egyeztetési forduló akár egy rövidebb véleményezési határidővel, amely keretében a leginkább érintett támogatásra jogosultak számára véleményezési lehetőséggel közreadják a mostani egyeztetési kör után esetlegesen pontosított felhívás tervezetet a vonatkozó területspecifikus mellékletekkel és a már elkészült szakmai mellékletekkel együtt.

Észrevételünk figyelembe vételét előre is köszönjük!

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Ú.K.Ö. | 2021-09-24 14:59:07

Újléta Község Önkormányzata javaslata:

Véleményünk szerint a közvetett költségeken felüli költségekre vetített 7%-os átalány nem elfogadható.

Figyelembe véve az előkészítési tevékenységek költségeinek emelkedését (lásd pl. tervezés), a pályázók nagy általánosságban már 2018-19-ben sem tudtak 5% alatt terveztetni.

Az alapra vetített 7%-os átalány a teljes projekt elszámolható költségére vetítve kb 6,51%-ot tesz ki, ami alacsonyabb, mint akár az előző 2014-2020-as időszakban az azonos tevékenységekre alkalmazott belső korlátok összessége (5%+2,5%+0,5%=8%), miközben jelentős drágulások mentek végbe főképp a tervezői piacon, valamint jelentősen alacsonyabb, mint a 256/2021 Korm.rendeletben a 2021-2027-es időszakra tevékenységenként meghatározott belső korlátok (7%+2,5%+0,5%=10%) aggregált értéke.

 

A fentiek értelmében javasoljuk az átalány 7%-ról 10%-ra emelését.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Gy.A. | 2021-09-24 13:53:38

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Pályázati Felhívás 7.3. Melyek az elszámolható költségek? pontjában előírt feltételekhez kapcsolódóan az alábbi észrevételt tesszük:

A projekt előkészítés költségeit szükséges lenne kiegészíteni a projekt előkészítéséhez kapcsolódó egyéb tevékenységek elszámolhatóságával, - mint például a projekt tervezése, az ehhez kapcsolódó műhelymunka, a kérelem kitöltése, és benyújtása az online kitöltő programban -, hiszen e tevékenységek ugyanúgy szerves részét képezik a projekt előkészítésének, mint megalapozó dokumentum összeállítása. Amennyiben csak maga a megalapozó dokumentum elszámolása lehetséges, úgy szerződéskötési problémák merülnek fel, mivel a megalapozó dokumentum teljesítését nem lehet felosztani több részszámlára, pedig a megalapozó dokumentum elkészítésén túl az esetleges hiánypótlások, tisztázó kérdések megválaszolása, sőt a Támogatási Szerződés megkötése és az ehhez szükséges dokumentumok összeállítása is a pályázatíró feladata.

 

Észrevételünk figyelembevételét előre is megköszönve, tisztelettel:

Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.A. | 2021-09-24 12:03:36

A felhívás 7.5. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások? pontja szerint a  Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok között a kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak fejlesztése esetén a projekt elszámolható költségei arányában számított %-os korlát max. 50 % lehet. Kérjük a korlát törlését, tekintettel arra, hogy a hivatkozott tevékenység a felhívás szerint önállóan támogatható.

Valamennyi felhíváshoz:

Minden felhívás hivatkozik az Elszámolási Útmutatóra, azonban annak véglegesített változata még nem ismert.

Valamennyi felhívás bevezeti a projektelőkészítés és menedzsment tevékenység kapcsán az egyszerűsített költségelszámolást, de a Helyettes Államtitkár Úr levelében foglaltaktól eltérő körre terjed ki (nincs nyilvánosság), továbbá általános jelleggel kötelező, nem függ összeghatártól az alkalmazhatósága.

A Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések TOP_Plusz-3.1.1-21 felhívás 7.5 pontja mind a projektelőkészítésre, mind a menedzsmentre vonatkozóan tartalmaz szakmai korlátot, azonban a többi felhívásban nincs ilyen belső korlát. Ezzel szemben a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 235. § (1) a) pontja alapján a projekt keretében projekt-előkészítésre, tervezésre az összes elszámolható költség legfeljebb 7%-a, míg f) pontja alapján a projektmenedzsmentre az összes elszámolható költség legfeljebb 2,5%-a számolható el. Amennyiben az egyszerűsített elszámolási módokra nem vonatozik a kormányrendelet szerinti belső korlát, kérjük, szíveskedjenek ezt a tényt jelezni. A Korm. rendelet érintett § (3) bekezdése csak a korlátok szűkítésének lehetőségét adja meg az IH számára.

E-beszerzés funkció: Kérjük, a kötelező alkalmazását töröljék, mivel az felesleges adminisztrációs terhet ró a Kedvezményezettekre.

Támogatási előlegre vonatkozó szabályozás: a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 251. § szerint:

„(1) Költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén támogatási előleg akkor nyújtható, ha

a) a kedvezményezett a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) a megítélt támogatás összege nem éri el az ötvenmillió forintot.”

A felhívások „Mennyi előleg igényelhető?” pontja szerint:

„Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás:

a) 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 500 000 000 Ft,

b) 50%-a kutatás-fejlesztés, valamint feltételesen vissza nem térítendő támogatási forma alkalmazása esetén,

c) 100%-a a lenti feltételek teljesülése esetén:

A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100 %, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonban álló gazdasági társaság, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett, és

a) a fizetési számláit az Áht. alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) az Ön részére a megítélt támogatás összege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot.

Az a) és b) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.

Szeretnénk jelezni, hogy a korábban vagylagos feltételként megjelölt a), b) pontokra később együttes feltételként hivatkozik a felhívás, másrészt a felhívás nem tér ki arra, hogy a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerint közszféra szervezetek előlegigénylésére általános jelleggel, és nemcsak 100 %-os előleg igénybevétele esetén vonatkozik eltérő szabályozás. Kérjük az ellentmondás feloldását!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
G.P. | 2021-09-23 11:18:41

BKMFÜ NKft. javaslatai:

Oldal: 7. oldal Fejezet: 2.1.2.2.4.d. Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak esetén: Lakott területen belül, önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítás közlekedésbiztonság érdekében történő kialakítása, bővítése, korszerűsítése (pl.: a fenntartható közvilágítás kialakítása) a beruházással érintett utak nyomvonala mentén. Vélemény: a közvilágítás csak esetenként tartozik önkormányzati tulajdonba, jellemzően az áramszolgáltató tulajdona. Ezzel szemben a közlekedésbiztonsági audit során gyakran előforduló vélemény a közvilágítás korszerűsítése, kiépítése pl. létesítendő gyalogátkelőhely esetében. Javaslat: ne csak az önkormányzati tulajdonú közvilágítás fejlesztés, korszerűsítés legyen támogatható, hanem a közszolgáltató által biztosított közvilágítás is amennyiben  az auditjelentés tartalmaz releváns előírást. A szolgáltatói tulajdonban lévő  közvilágítás fejlesztésével figyelembe vehető a 2.4. pontban szereplő Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások közül a b. "Fényszennyezés negatív hatásainak minimalizálása" elvárás is. (Az önkormányzat könyveiben vagyoni értékű jogként maradhat a beruházás aktiválása, a tulajdonjog a szolgáltatóé lenne ebben az esetben.)

Oldal: 17. Fejezet: 5.2 Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?: "Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T, Célérték tervezése szükséges: Nem"Tekintettel, hogy az ITP tartalmaz a RCO46 indikátor esetében célértéket, így javasoljuk Igen-re módosítani az adott szövegrészt. "Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T, Célérték tervezése szükséges: Igen"

Oldal: 28. oldal. Fejezet: 7.5. Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok: Kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak fejlesztése 50%-os belső korláttal támogatható. Vélemény: kisebb településeken kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak túlsúlya jellemző, a gyűjtőutakkal szemben. Számos projektötletben csak kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utcák felújítása és szilárd burkolattal történő ellátása szerepel gyűjtőút nélkül. Ennek ismeretében javasolt a belső szakmai korlát törlése.

7%-os átalány alkalmazása:

 1.)  A 7%-os átalány díj projekt mérettől független alkalmazásával nem értünk egyet, ezért amennyiben elkerülhetetlen a százalékban meghatározott átalány kötelezővé tétele, akkor javasoljuk, hogy csak a kisebb projektméret, a 100 millió Ft alatti elszámolható összköltségű fejlesztések esetén kerüljön alkalmazásra. Kisebb településeken ez a jellemző projektméret, és ekkora támogatásnál még abszolút értékben alacsonyabb lesz a szükséges önerő, amit a kedvezményezetteknek várhatóan biztosítania szükséges. 100 millió Ft feletti projektek esetében pedig a valós költség alapú elszámolással elkerülhető a plusz forrás bevonásának terhe. Javaslatunk megfelel a 2021/1060 EU rendelet 53. cikk (2) bekezdésének előírása szerinti a 200 000 EUR alatti, ERFA és ESZA+ forrásból finanszírozott projektek esetén kötelező előírásnak.

2.)    A 100 millió Ft feletti projektek esetén a Felhívás tervezetek „az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások” pontjait szükségesnek látjuk kiegészíteni a valós költség alapon elszámolni kívánt projektelőkészítés és projektmenedzsment tevékenységek költségeire vonatkozó belső korlátokkal. Esetükben javasolt a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) szerinti költségkorlátoknak megfelelő (előkészítés 7%, menedzsment 2,5%) arányok alkalmazása.

A 7%-os átalánnyal kapcsolatos bővebb észrevételek, javaslatok, valamint indoklások a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kapcsolódó válaszlevelében olvashatóak.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
N.J. | 2021-09-23 10:22:50

Tisztelt IH!

A felhívás tervezet 2.1.1 pontjában is hivatkozott belső szakmai korlát ("Kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak fejlesztése a Felhívás 7.5. pontjában meghatározott szakmai jellegű belső költségvetési korlát mértékéig támogatható.") - ami 50 %-ot jelent - átgondolását, illetve eltörlését javasoljuk. Még egy kis település esetében is jellemző, hogy a belterületi gyűjtőutak szilárd burkolatai rendben vannak, azonban a lakó- és kiszolgáló utak nagy része még szilárd burkolattal sincsenek ellátva. Ezen kisebb utak mentén lakók joggal vetik fel évről-évre a mi városunkban is, hogy nekik is igényük van a szilárd, pormetes útra a házaik előtt, az utcáikban. Ezzel a korláttal azonban nem tudjuk a támogatást célszerűen, a még burkolattal el nem látott utcáink lefedésére felhasználni.

Köszönettel: Kaba Város Önkormányzata

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
H.Zs. | 2021-09-23 10:06:39

Tisztelt Irányító Hatóság!

A pályázati felhívás 13.3. További mellékletek A. pont szerinti Területspecifikus mellékleti lista nem tartalmazza Csongrád-Csanád megyét. Kérjük szíveskedjenek a felhívás szakmai mellékletei fejezet vonatkozó részét kiegészíteni, hogy a Csongrád-Csanád megyei települések is jogosultak legyenek pályázat benyújtására.

Tisztelettel:

Hoffner Zsóka projektmenedzser

Mórahalom Városi Önkormányzat

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
G.I. | 2021-09-22 09:27:40

Tisztelt IH!

A TOP PLUSZ pályázatok tervezeteiben az e-beszerzés funkció kötelező jelleggel szerepel. A felület nehézkes, nem rendelkezik a pályázatok megjelenése előtti már lefolytatott beszerzésekről, a rendszer karbantartások miatt tapasztaltható határidős teljesítési problémákról, nem beszélve azokról a beszerzésekről amelyeknél teljesen életszerűtlen a használata.

Javasoljuk ezen funkció kötelező jellegű használatát önkéntesen választhatóra módosítani, ahogy az a korábbi (Széchényi2020-as) pályázatoknál is szerepelt!

Tisztelettel: Gödör István, GRANTiCON Kft.