A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.09.24-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2021-09-24 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
J.H.M. | 2021-09-24 19:17:58

Tisztelt Irányító Hatóság!

1. A felhívás jelentkezési feltételei közé tartozik a jelentkezési határidő és az egy pályázat esetén igényelhető támogatási összeg. Többek között ezek a feltételek is a felhívás vonatkozó területspecifikus mellékleteiben kerülnek majd szabályozásra, azonban ezek a mellékletek nem jelentek meg a felhívás tervezettel együtt, így azok véleményezése nem lehetséges most. Ezért javasoljuk, hogy legyen egy következő társadalmi egyeztetési forduló akár egy rövidebb véleményezési határidővel, amely keretében a leginkább érintett támogatásra jogosultak számára véleményezési lehetőséggel közreadják a mostani egyeztetési kör után esetlegesen pontosított felhívás tervezetet a vonatkozó területspecifikus mellékletekkel és a már elkészült szakmai mellékletekkel együtt.

2. A felhívás 7.4. pontjában az 1-7) alpontokban feltüntetett fajlagos költségkorlátok felülvizsgálatát, érdemi növelését javasoljuk az építőipari kivitelezési munkálatok utóbbi években bekövetkezett jelentős mértékű fajlagos költségnövekedésére való tekintettel és annak további éves növekedési trendjének figyelembevételével. További indoklás: az építőipari kivitelezések fajlagos költségeinek növekedési trendjében nem látszik jelentős változás a következő években, ezért amire a felhívás alapján támogatható fejlesztések közbeszerzései lezárulnak, várhatóan a jelenleginél jóval nagyobb fajlagos költségek kialakulására lehet számítani.

Észrevéteünk figyelembe vételét előre is köszönjük!

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
A.A. | 2021-09-24 14:02:41

Tisztelt Irányító Hatóság!

14. oldal 2.3. Fejezet:

Eredeti szöveg: "Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!"Vélemény:  Vannak műszaki tartalmak is, amelyek elhagyása és/vagy csökkentése a vállalt monitoring mutatókat nem érintik vagy csak kis mértékben,  viszont a jelenlegi építőipari  áremelkedési dömpinggel jelentős önerő bevonásától menthetik meg a Kedvezményezettet, illetve CO2  tonnánkénti megtakarításához -  a kiinduló 1.500.000 Ft majd a 20219 évben árindexált verzió szerint 1.973.426 Ft/CO2 t megtakarítás  összege hiába változott  3.000.000 Ft összegre, ha a Felhívás 7.4 pontjában részletezett  fajlagos korlátok esetében az árindexált verzió szerinti fajlagos korlátok maradtak. A 2014-2020-as időszakban a záró szakmai beszámolókban a vállalt indikátorokat meghaladók teljesítések és csökkenések összegzésével vállalt indikátorok értéke kiegyenlítheti egymást. Szövegszerű módosítási javaslat: "Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén  az üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok  becsült éves csökkenése indikátor 75% alatti csökkenése esetén  – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerülhet az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!"

36. oldal: 7.3 (I.Projektelőkészítés költségei fejezet:Eredeti szöveg: "Projekt Terv"Vélemény:Technikai kérdés, a 26. oldalon a 2.4 fejezet 2 a) pontjában Projekt Előkészítő Tanulmány (PET) szerepel. Az előző időszakban Projekt Tervként szerepelt.Szövegszerű módosítási javaslat: "Projekt Előkészítő Tanulmány (PET)"

39. oldal: 7.4. fejezet:Eredeti szöveg: "A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2021.01.01., vége: 2026. június 30."Vélemény: 2021. szeptemberig nem jelent meg a felhívás, nem ismert a Felhívás megjelenésének  időpontja, a korábbi pályázati benyújtástól a pályázati bírálat közötti időszakot is figyelembe véve az elszámolhatóság végéhez fél évvel kitolni javasolt.Szövegszerű módosítási javaslat: "A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2021.01.01., vége: 2026. december 31."

BKMFÜ NKft. javaslata a 7%-os átalány alkalmazásához: 

1.)  A 7%-os átalány díj projekt mérettől független alkalmazásával nem értünk egyet, ezért amennyiben elkerülhetetlen a százalékban meghatározott átalány kötelezővé tétele, akkor javasoljuk, hogy csak a kisebb projektméret, a 100 millió Ft alatti elszámolható összköltségű fejlesztések esetén kerüljön alkalmazásra. Kisebb településeken ez a jellemző projektméret, és ekkora támogatásnál még abszolút értékben alacsonyabb lesz a szükséges önerő, amit a kedvezményezetteknek várhatóan biztosítania szükséges. 100 millió Ft feletti projektek esetében pedig a valós költség alapú elszámolással elkerülhető a plusz forrás bevonásának terhe. Javaslatunk megfelel a 2021/1060 EU rendelet 53. cikk (2) bekezdésének előírása szerinti a 200 000 EUR alatti, ERFA és ESZA+ forrásból finanszírozott projektek esetén kötelező előírásnak.

2.)    A 100 millió Ft feletti projektek esetén a Felhívás tervezetek „az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások” pontjait szükségesnek látjuk kiegészíteni a valós költség alapon elszámolni kívánt projektelőkészítés és projektmenedzsment tevékenységek költségeire vonatkozó belső korlátokkal. Esetükben javasolt a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) szerinti költségkorlátoknak megfelelő (előkészítés 7%, menedzsment 2,5%) arányok alkalmazása. 

A 7%-os átalánnyal kapcsolatos bővebb észrevételek, javaslatok, valamint indoklások a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kapcsolódó válaszlevelében olvashatóak.

Tisztelettel: BKMFÜ NKft

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Gy.A. | 2021-09-24 13:21:56

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Pályázati Felhívás 7.3. Melyek az elszámolható költségek? pontjában előírt feltételekhez kapcsolódóan az alábbi észrevételt tesszük:

A projekt előkészítés költségeit szükséges lenne kiegészíteni a projekt előkészítéséhez kapcsolódó egyéb tevékenységek elszámolhatóságával, - mint például a projekt tervezése, az ehhez kapcsolódó műhelymunka, a kérelem kitöltése, és benyújtása az online kitöltő programban -, hiszen e tevékenységek ugyanúgy szerves részét képezik a projekt előkészítésének, mint megalapozó dokumentum összeállítása. Amennyiben csak maga a megalapozó dokumentum elszámolása lehetséges, úgy szerződéskötési problémák merülnek fel, mivel a megalapozó dokumentum teljesítését nem lehet felosztani több részszámlára, pedig a megalapozó dokumentum elkészítésén túl az esetleges hiánypótlások, tisztázó kérdések megválaszolása, sőt a Támogatási Szerződés megkötése és az ehhez szükséges dokumentumok összeállítása is a pályázatíró feladata.

 

Észrevételünk figyelembevételét előre is megköszönve, tisztelettel:

Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
K.I. | 2021-09-24 11:26:41

TOP Plusz 2.1.1-21 felhívás Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése felhívás kiegészítésére tett javaslatok

A kiegészítésre tett javaslatok esetében a fejezet címek és oldalszámok feltüntetésével határoljuk be a javaslat helyét és utána a kiegészítést dőlten, aláhúzottan pirossal jelöljük.

 

Előzmény

Ópusztaszer Községi Önkormányzat a „TOP 2.2.3.-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című EU-s pályázat keretében megvalósított geotermikus kitermelő kúttal és ez által bevont 7 db önkormányzati intézményben megújuló geotermikus energiaátadó rendszert épített ki és helyezett üzembe.

Tervezett fejlesztések 2021-2027

A korábban példaértékűen kialakított rendszert a jogszabályi és környezetvédelmi előírások / 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet / és további közintézmények megújuló energiával történő ellátása érdekében egy visszasajtoló kút és a további kapcsolódó fejlesztések mellett döntött az önkormányzat.

 

Javasolt módosítás, kiegészítés

 

Javasolt módosítás helye

2. A projekttel kapcsolatos elvárások

2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

7. oldal

Felhívás tartalmának javasolt módosítása, kiegészítése

Többségi önkormányzati tulajdonú épületek, valamint a megyei vagy helyi önkormányzat kisebbségi tulajdonában álló épületek, amelyek tekintetében egyúttal az állam a további (többségi) tulajdonos vonatkozásában.

 

Javasolt módosítás, kiegészítés

 

Javasolt módosítás helye

2. A projekttel kapcsolatos elvárások

2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

6.       Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése

9. oldal

Felhívás tartalmának javasolt módosítása, kiegészítése

-           Bekötővezeték megépítése a primer oldali hőfogadóig,

-           primer oldali hőfogadó rendszer kialakítása/felújítása beleértve a hőellátó rendszerhez (szekunder rendszer) való csatlakozás kiépítését,

-  a meglévő rendszer továbbfejlesztése, kiegészítése, mint például visszasajtoló kút kialakítása

-           az erőművi, ipari hulladékhő, pl. kondenzációs hő, füstgázhő, sarjúgőz, stb. mint alternatív energiaforrás hasznosítása.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
H.Zs. | 2021-09-23 10:08:50

Tisztelt Irányító Hatóság!

A pályázati felhívás 13.3. További mellékletek A. pont szerinti Területspecifikus mellékleti lista nem tartalmazza Csongrád-Csanád megyét. Kérjük szíveskedjenek a felhívás szakmai mellékletei fejezet vonatkozó részét kiegészíteni, hogy a Csongrád-Csanád megyei települések is jogosultak legyenek pályázat benyújtására.

Tisztelettel:

Hoffner Zsóka projektmenedzser

Mórahalom Városi Önkormányzat

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
S.É. | 2021-09-22 11:34:30

A Felhívás tervezetében (2.3.3. pontja, 14. oldaltól a 15. oldalig) ne csak a jelenleg már már meglévő épületek felújítására, hanem a jövőbeni célok megvalósítására is lehessen pályázni.  

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
G.I. | 2021-09-22 09:23:38

Tisztelt IH!

A TOP PLUSZ pályázatok tervezeteiben az e-beszerzés funkció kötelező jelleggel szerepel. A felület nehézkes, nem rendelkezik a pályázatok megjelenése előtti már lefolytatott beszerzésekről, a rendszer karbantartások miatt tapasztaltható határidős teljesítési problémákról, nem beszélve azokról a beszerzésekről amelyeknél teljesen életszerűtlen a használata.

Javasoljuk ezen funkció kötelező jellegű használatát önkéntesen választhatóra módosítani, ahogy az a korábbi (Széchényi2020-as) pályázatoknál is szerepelt!

Tisztelettel: Gödör István, GRANTiCON Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Cs.Gy. | 2021-09-20 13:32:10

Tisztelt Kiíró!

A felhívás rövid összefoglalója szerint „A megvalósítás helyszíne a terület-specifikus mellékletek szerinti megyék települései.” A felhívás „13.3 További mellékletek A. Terület-specifikus mellékletek” felsorolásából több magyarországi megye is hiányzik. A felhívás jelenlegi formájában többek közt sem Nógrád megyei települések, sem pedig Pest megye elmaradottabb települései nem jogosultak pályázatot benyújtani.

Javaslom kiegészíteni a felhívást, annak érdekében, hogy az ország összes megyéjéből lehessen pályázatot benyújtani.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2021-2027 Magyarország kevésbé fejlett régióinak (valamennyi megye) fejlesztéseit támogatja. Az érintett régiók és megyék listája megtalálható a TOP PLUSZ 2021-2027 véleményezésre megjelent dokumentumban, ahol a kevésbé fejlett régiók között szerepel Pest is.

Korábban a „VMOP-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, energiaközösségek” felhívás társadalmi egyeztetésére adott tervezői válaszok alapján Pest megye bekerül a területspecifikus melléklettel rendelkező megyék közé. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi felhívástervezet azonos fejlesztési célokat fogalmaz meg és tartalmában is jelentős átfedést mutat az említett VMOP-s felhívással, javaslom a felhívást módosítani, hogy Pest megyei települések is jogosultak legyenek pályázatot benyújtani.  

 

Cseri Györgyi