A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020.12.22-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-12-22 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Sz.D. | 2020-12-22 16:10:37

Cegléd Város Önkormányzata

Javasoljuk a felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok, 3. Tartalmi értékelési szempontok rész kiegészítését azzal a ponttal, hogy előnyben részesíti azon pályázatokat pályázókat, melyek a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletben található településeken kerül megvalósításra.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Sz.M.F.I. | 2020-12-22 10:53:58

A VMOP-1.4.1-21 jelű Felhívás tervezet 1.2 pontjában a támogatott támogatási kérelmek várható száma 100 db-ban van megjelölve, ugyanakkor Magyarországon jelenleg 346 db városi jogállású település van. Kérjük az eltérés magyarázatát.

A Felhívástervezet 1.3 pontjában hivatkozott kormányhatározat nem a VMOP, hanem a TOP ÉFK megállapításáról szól. Kérjük javítani.

A 3.1.1.1 pontban és a 2.3-as értékelési szempontként hivatkozott megadott módszertan nem áll rendelkezésre, így annak áttekintésére és véleményezésére nincsen mód. Kérjük a módszertani útmutató elérhetővé tételét.

A 3.4.1.1 e) pontban előírt VMOP-illeszkedés kiterjed a VMOP-ban tervezett projektek költségeinek egyezőségére a megye által a város számára meghatározott összeggel, mely egyben értékelési szempont is. Mi alapján, milyen módszertannal kerül a megyék által meghatározásra ez a keretösszeg és mikor kerül közlése a városokkal? Tartalmaz-e majd az allokált forrás belső arányokat az egyes alintézkedésekre/tématerületekre vonatkozóan?

A 3.4.1.1 f) pont a megyei szintű TFK-hoz és ITP-hez történő illeszkedési előírást tartalmaz. Ehhez ismerni szükséges, hogy e dokumentumokat a megyék mikorra készítik el, mikor válnak azok ismertté a városok számára az ITS-készítéshez?

A 3.4.1.1 h) pontban és a 3.6.1 pontban hivatkozott akcióterületeket mikor kell kijelölni, ill. lesz-e ennek elvárt módszertana, és ha igen, mikor lesz hozzáférhető? Ez azért is releváns kérdés, mert a 14-20-as tervezési időszak tapasztalatai alapján az akcióterületeknek az egyes Felhívások részeként közzétett lehatárolási módszertana módosítási igényeket indukált az ITS-ben előzetesen kijelölt akcióterületekhez képest. A módosítás lassító tényező annak eljárásrendi vonatkozásai okán (társadalmasítás, Közgyűlés általi elfogadás, ill. új elem, hogy e Felhívás 3.4.1.1 o) pontja alapján az ITS-ütemezés esetleges módosítása IH-jóváhagyást is igényel.) A szintén a 3.4.1.1 h) pontban meghatározott technikai projekt üzleti tervezésre egy vagy több projektet takar? A kapcsolódó Felhívás(ok) tartalma mikor lesz véleményezésre elérhető, ill. mikor kell kérelmet benyújtani rá(juk)? Az eddigi gyakorlat szerint egy adott projekt kapcsán egy adott Felhívás keretében volt üzleti terv készítésére vonatkozó előírás, akkor, amikor már többé-kevésbé ismertté vált azok konkrét műszaki tartalma. Most nem egyértelmű, hogy VMOP-ból a városra allokált teljes forráskeretre egyszer kell elkészíteni, vagy adott projektekre értelmezendő, és hogy mikor kell elkészíteni (annál is inkább, mert a 4.5-ös értékelési szempont megtérülőséget is vizsgál)?

A 3.4.1.3 pontban hivatkozott (üresen hagyott) kormányrendelet megjelenése mikorra várható?

A 3.6.2 pontban rendezett tulajdonviszonyok kapcsán l. a VMOP véleményezésekor tett javaslatunkat: Különösen az egészségügyi infrastruktúra-fejlesztések esetében jellemző a tulajdonviszonyok sokszínűsége (pl. társasházak aljában lévő orvosi rendelők), ami gátolja a komplex projektmegvalósítást. Javasoljuk, hogy kizárólag belső felújítást (külső homlokzat érintése nélkül) is meg lehessen valósítani.

A 4.3 pontban hivatkozott területspecifikus melléket (így sem a benyújtási határidő, sem a forráskeret) nem ismert, kérjük a TSM-ek közzétételét is.

Ellentmondásnak tűnik, hogy a Felhívástervezet több helyütt is (pl. 4.4.1 pont, 5.4 pont) a 272/2014 (XI.5.) Kormányrendeletre tartalmaz hivatkozásokat, amely jogszabály a 2014-2020-as időszakra vonatkozik.

A stratégia ütemtervére vonatkozó 4.6-os értékelési szempont akkor teljesíthető, ha ismert a forráskeret, annak esetleges belső arányai, az OP részletes tartalma, a felhívások tervezett megjelenési időpontja, ill. mindezt átfogóan a jogszabályi háttér, melyek jelenleg azonban még nem ismert paraméterek. Az indikátorokra vonatkozó 5.2-es értékelési szempont akkor lesz teljesíthető, ha ismertek a VMOP-indikátorok és a teljesíthetőségük feltételei.

A Felhívás 5.5 pontjában rögzítésre kerül, hogy a támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét. Ez adott, nevesített projektek szintjére is értendő? Ha igen, a projektszintű költségek meghatározása mekkora pontossággal és milyen alátámasztottsággal elvárás? Tervek és tervezői költségbecslések, üzleti tervek, akcióterületi tervek, CBA-elemzések értelemszerűen nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor a költségvetésre számos értékelési szempont vonatkozik.

A Felhívástervezet 6. pontjában az áll, hogy a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó melléklet maga az ITS. Itt a Felhívás által pályázott forrásból megvalósítandó ITS-re kell gondolni, tehát saját forrásból lényegében elő kell finanszírozni? (Esetleg a jelenlegi, de még 14-20-as időszai ITS-re?) Mi a kiírás tervezett megjelentetésének időpontja, a benyújtás határideje, mennyi idő áll rendelkezésre az ITS elkészítésére?

Az ütemtervek, határidők tisztázása azért is nagyon lényeges, mert jelen Felhívásból arra lehet következtetni, hogy az ITS-ek nemcsak stratégiai dokumentumokként szolgálnak, hanem a 21-27-es időszak forrásallokációjának és forráslehívásainak konkrét, operatív szintű alapját is képezik majd, betöltve kvázi a 14-20-as időszakból ismert ITP-k szerepét a megyei jogú városok esetében, ami egy többletfunkció a korábbiakhoz képest. Az ITS-készítésekor meg kell felelni a megyei stratégiai dokumentumokhoz való illeszkedési feltételnek, különös tekintettel a forrásallokációra; a vonatkozó 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet szakmai és eljárásrendi előírásainak és az abból fakadó határidőknek, valamint a Felhívás előírásainak egyaránt. Mindez egy komplex, összehangolt munkát igényelő feladat, ahol valamiképp ötvözni szükséges a top-down és a bottom-up típusú tervezési megközelítést.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.B. | 2020-12-22 09:44:54

Az ITS-ek készítése szorosan együttmozog a településfejlesztési koncepciók készítésével, aktualizálásával. A felhívás tervezete nem egyértelmű abban a tekintetben, hogy a településfejlesztési koncepciók esetleges felülvizsgálatának díja (részben) elszámolható-e a pályázatban.

Az ITS-ek tartalmi követelményrendszerét a 314/2012 Korm.rendelet szabályozza, ugyanakkor fontos lenne megismerni a felhívás mellékletét képező ITS módszertani útmutató tervezetét is.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
J.Cs. | 2020-12-21 14:14:59

Székesfehérvár MJV PMHIV - Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztály (J.Cs.)

 

1. Az ITS-t a Felhívás mellékleteként megjelent módszertani útmutató alapján, abban foglaltak szerint szükséges elkészíteni. A 2019-ben vagy 2020-ban elkészült ITS kiegészítése az irányító hatóság által közzétett módszertani útmutatóban foglaltak szerint történhet, a kiegészítésre vonatkozó előírások alapján.

Kérdés 1: Nem ismert a módszertani útmutató, annak véleményeztetése is szükséges lenne!

Kérdés 2: Bármikor elkészült, megújított települési ITS számára lehetővé kell tenni a kiegészítés költségének pályázatba építését (2019 előttieknél is). Első körben a MJV-ok 2013/2014-ben elkészítették ITS-ikat, jogszabályi 4 évenkénti felülvizsgálati kötelezettséggel, továbbá járásszékhelyek esetében 2018-ig le kellett zajlania az ITS-áik létrehozásának.

 

2. A stratégia teljes tervezéssel készül, azaz tartalmaznia szükséges valamennyi akciót, amelyet a város középtávon megvalósítani tervez a stratégia által lefedett területen. Ezen belül szükséges leszűkíteni a VMOP forrásainak terhére megvalósítani tervezett beruházások körét, azok indikatív keretösszegének, a várható számszerűsített eredmények, valamint a finanszírozó alap megjelölésével. A beruházások VMOP-hoz való illeszkedése, valamint a tervezett költségük összegének egyezősége a megye által a város számára meghatározott összeggel az értékelés során vizsgálatra kerül.

Megjegyzés: Gyakorlatilag minden jelentkezőnek módosítani kell ITS-ét

[…]

A VMOP forrásainak keretében megvalósuló projektek esetében a városnak számszerűsített vállalásokat is szükséges tenniük a VMOP indikátorai vonatkozásában, mivel beruházásaival hozzá kell járulniuk a megyei ITP és a VMOP céljainak teljesítéséhez. Számszerűsített vállalások hiányában az ITS nem támogatható.

Kérdés: Nincs konkrét VMOP tartalom a települések előtt! Az OP prioritás szint alatti konstrukcióinak szűkítő lehetőségei, követelményei teljes miértékben ismeretlenek, az OP társadalmasítás rövid ismertetője ehhez nem nyújt elegendő információt. A követelmények átvezetése időigényes, és az sem mindegy, hogy Bácsalmás vagy Debrecen vizsgálja felül az ITS-ét, óriási eltérések lehetnek az érintetti kör stratégiáinak komplexitásában, funkciói, tématerületei számában.

 

3. Az IH a VMOP prioritásaihoz illeszkedve hirdeti meg a Felhívásokat prioritásonként és alaponként egyet, a saját projektek benyújtása komplex, integrált formában is megtörténhet a stratégia készítésére kijelölt város ütemterve szerint.

Mindössze 4 felhívás Budapest nélkül (+2):

- Versenyképes megye-ERFA

- Térségfejlesztés-ERFA

- Turizmus, helyi turisztikai fejlesztések-ERFA

- Területi humán fejlesztések-ESZA+

Kérdés: Hogyan alakul a prioritások forráskeretének megosztása a 440 milliárdos felhíváskerethez viszonyítva? Ezeken belül lehet-e települési fix keret megállapítva, vagy a konkrét támogatási igény versenyez az adott prioritás keret kimerüléséig?

 

4. Az ITS VMOP-ra irányuló beruházási tartalma és forrásigénye, forrásallokációja, valamint ütemezése az Irányító Hatóság jóváhagyásával módosítható.

Kérdés: Ez azt is jelenti, hogy a felhívás miatt mindenképp módosítandó ITS-eket is jóvá kívánja hagyni az IH, nem elég a közgyűlési/képviselőtestületi jóváhagyás vagy az IH jóváhagyás igénye csak a későbbi módosítások esetén él?

 

5. A stratégia készítésére kijelölt városnak gondoskodnia szükséges a stratégiában vállalt beruházási ütemtervének és forráslehívási tervének megfelelő előrehaladásáról, a tervezett beruházási projektek ütemtervnek megfelelő benyújtásáról, a források ütemezett lehívásáról. Ütemtervtől, kifizetési tervtől való eltérés esetén – amennyiben az programszintű abszorpciós kockázattá válik – az Irányító Hatóság az ütemterv felülvizsgálatára, aktualizálására és intézkedés megtételére szólíthatja fel a várost.

Kérdés 1: Az eltérés garantálható ekkora időtávban (84 hónap megvalósítási időszak) – milyen konkrét ismérvei vannak a programszintű abszorpciós kockázatoknak?

Kérdés 2: Külön megvizsgálja-e az IH az eltéréseket – ITS projekt szintű közbeszerzés elhúzódása, piaci árdrágulás, stb miatt?

 

6. az irányító hatóság jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha

a) a támogatási szerződés megkötésétől - területi kiválasztási eljárásrendben támogatott projekt, illetve olyan kiemelt projekt esetén, amelyre az 56/A. § szerint kötöttek szerződést, a szerződésben meghatározott határidőtől - számított tizenkét hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben - esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett - nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg, vagy…

Kérdés: Törlendőnek javasoljuk a 12 hónapon belüli az 50%-os megrendelési kitételt, nem teszi lehetővé nagyobb beruházások ütemekre bontott kezelését. Nyertes ITS esetén az első 12 hónapot igénybe veszi a technikai projekt előkészítése is, közbeszerzési folyamat indítása – különösen egybeszámítás alá eső EU-s közbeszerzések esetében, stb.

 

7. A benyújtott és támogatásra került ITS megvalósítására a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 84 hónap áll rendelkezésre.

Vs.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2027.12.31.

Kérdés: Meg kellene fontolni ennek kitolását, amennyiben n+2 típusú lehetőség továbbra is fennáll… illetve projekt költségei elszámolhatóságának 2027.06.30-i határideje is evvel együtt értelmezendő.. A 84 hónap így csak 2021.01.01-i kezdéssel értelmezhető.

 

8. Értékelési szempontok:

2.4 A helyzetelemzés teljeskörűen elkészült, minden főbb tématerület állapota felmérésre került.

Az ITS helyzetelemzések  esetében melyek a teljeskörűség ismérvei, konkrét követelményei – aktuális megújítást a vonatkozó rendelet tartalomjegyzéke alapján sok területen nem lehet elvégezni új népszámlálási adatok nélkül, az pedig 2022-ben esedékes, továbbá megyei jogú városoknál a helyzetelemzések komplexitása miatt ennek időigénye jelentős.

4.1 Az ITS-ben egyértelműen meghatározásra kerültek azok a beruházások, amelyek a VMOP terhére kerülhetnek megvalósításra. - Megfelelt/Nem felelt meg/Részben megfelelt

Kérdés: A kategóriák alapján hiányos beruházáslistával is elfogadható az ITS? (Támogató fogalmazhat meg feltételt nem felelt meg/részben megfelelt értékelés esetén, de emiatt nem utasíthat el). Később kerülhet pontosításra adott beruházás, ha az ITS-ben csak vonatkozó tématerületének (pl. klímavédelem) körülbelüli kerete szerepel?

 

9. 4.3 A VMOP forrásainak terhére tervezett beruházások becsült összköltsége reális, összhangban van a megye által a város részére meghatározott keretösszeggel.

Kérdés 1: Mi alapján határoz a megye a keretösszegről? Felülbírálhatja-e ezt az IH?

Kérdés 2: A megye ITP-jében határozza meg a város keretösszegét, annak VMOP kompatibilis megújított ITS-e elkészültét követően... összevárnak-e a városok megyei szinten?

 

10. A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!

Ezt egy projekt keretében nem lehet felelősen kezelni hét évre előre, már csak a következő logikai láncolat miatt sem:

- elsőként el kell készülniük a VMOP kompatibilis ITS-eknek

- annak VMOP-ra dedikált tartalmához igazítva ki kell alakítani a „technikai projektet” és költségvetését

- ezt követően kerülhet sor az ITS alapú VMOP projekt költségvetésének meghatározására

 

11. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott ITS keretében megvalósuló beruházások értékhatártól és szakmai tartalomtól függően különböző jogcímeken kerülhetnek támogatásra. A jogcímekre vonatkozó részletes szabályozás a beruházásra vonatkozó felhívásban kerül ismertetésre.

Kérdés: Előbbiek alapján az IH a VMOP prioritásai szerint 6 felhívást tesz majd közzé – „Az IH a VMOP prioritásaihoz illeszkedve hirdeti meg a Felhívásokat prioritásonként és alaponként egyet”. Ezek szerint az ezekben a felhívásokban támogatási kérelmet ITS beruházásokra vagy ITS-ben szereplő beruházáscsoportokra lehet majd beadni – akkora összeg erejéig, amíg jelen felhívásban adott önkormányzat támogatást nyer? Az összes ilyen felhívás egyszerre jelenik majd meg, hiszen adott városi keretet lesz szükséges felosztani/összehangolni közöttük? Merthogy, értelmezésünk szerint, jelen felhívás 440 milliárdos keretét ezeknek a „beruházásokra vonatkozó felhívásoknak” tartalmazniuk kell majd.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
J.Cs. | 2020-12-21 13:29:37

Székesfehérvár MJV PMHIV - Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztály (J.Cs.)

Az IH a támogató döntés alapján a várossal:

a) együttműködési megállapodást köt az ITS megvalósítására felhasználható támogatási keretösszegre

Kérdés:

- megújított ITS-ben szereplő VMOP forráskeretre?

- megye által ITP-jében leszűkített települési forráskeretre?

- IH akár megyei döntést felülbíráló megajánlott keretére?

- egyéb: pl. lakosságarányos kvótakeretre?

 

b) támogatási szerződést köt az ITS Versenyképes Magyarország Operatív Programhoz illeszkedő fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges projektmenedzsment történő illeszkedés érdekében, valamint a stratégiához illeszkedő egyes beruházási projektjeinek előkészítési tevékenységeire.

Kérdés 1: értelmezhetetlen a projektmenedzsmentre utaló szakasz leírása

Kérdés 2: tehát lehet előkészítés alatt álló/ölet státuszú az egész települési támogatási kérelem, projektalapon?

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
J.Cs. | 2020-12-21 13:27:00

Székesfehérvár MJV PMHIV - Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztály (J.Cs.)

1.2. A rendelkezésre álló forrás: A Felhívás meghirdetésekor

a) országos szinten az ITS-ek készítésének és megvalósításának támogatására rendelkezésre álló tervezett keretösszeg legfeljebb 440 milliárd Ft.

Kérdés: 2018/19-ig a MJV-ok mellett az összes járásszékhelyre készült ITS, ez összesen érint 197 települést, MJV-k(23), budapesti kerületek(23) illetve egyéb járásszékhelyek(151). Kérdés: Lesz-e a VMOP forráskeretnek település lakosságarányos keretfelosztása?

b) A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100 db.

Kérdés: Fenti településszám figyelembevételével mi indokolja a felhívásban szerepeltett támogatási kérelem számot? Elképzelhető, mivel Budapest számára a VMOP 2 külön prioritást biztosít, így a 23 kerület nem számítódik ide? Még ennek alkalmazásával is jelentős a lehetséges és a várt támogatási kérelmek számának különbsége.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
J.Cs. | 2020-12-21 13:24:22

Székesfehérvár MJV PMHIV - Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztály (Jakab Cs.)

Mikor lehet benyújtani/Mekkora összegre lehet a támogatási kérelmet? - Megyei területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint

Kérdés 1: Mi lesz a megyei területspecifikus melléklet fókusza? Megyére szól az ITP-je szerinti települési felsorolással egy összesített kerettel VAGY támogatott településre szól egy számára megítélt kerettel VAGY településre szól, adott ITS projektre VAGY egyéb formában?

Kérdés 2: Amennyiben területspecifikus melléklet a TOP-hoz hasonlóan a vonatkozó VMOP konstrukcióra fog szólni (amelye(ke)t a véleményezésre felkértek nem ismernek, a teljes OP tartalom társadalmasítása jelen idejű hiányában), akkor közbeszerzési probléma fog előállni, hiszen minden adott konstrukcióra vonatkozó önkormányzati projekt/projektcsomag elemei egybeszámítási kötelezettség alá fognak kerülni, EU-s közbeszerzés, ez a jelenlegi tapasztalatok alapján min. 8 hónap…

Kérdés 3: Amennyiben egyetlen területspecifikus melléklet szól adott önkormányzat ITS alapú fejlesztéseinek támogatásáról, felmerülhet-e, hogy mondjuk a teljes vonatkozó projektállományra egybeszámítási kötelezettség keletkezik pl. az infrastruktúrafejlesztési ágon magasépítés témakörben?

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.G. | 2020-12-18 11:36:15

A MEOSZ véleménye:

Javasoljuk a 3.4.1.2. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások ponthoz kiegészítésnek:

1. Előnyben kell részesíteni azokat a pályázókat, akik a megfelelő oktatással, egészségügyi- és közszolgáltatással kapcsolatos akadálymentes, és mindenki számára egyenlő eséllyel hozzáférhető városfejlesztéseket terveznek, az esélyegyenlőség növelése érdekében.

2. Előnyben kell részesíteni azokat a projekteket, amelyek biztosítják az épületeket körülvevő közterek akadálymentes használatát is. Nem elég az épületek belső tereinek akadálymentesítése, hanem a közvetlen külső környezetet is akadálymentessé kell tenni, ennek elmaradása esetén ugyanis sérül a fogyatékos személyek egyenlő esélyű hozzáférése a szolgáltatásokhoz. A tervezés során tehát az odajutás akadálymentesítéséről, az épület megközelítésről, így például a járda, rámpa, vezetősáv, akadálymentes parkolóhely kialakításáról is gondoskodni kell.

3. Előnyben kell részesíteni azokat a pályázatokat, ahol a komplex akadálymentesítést garantálják a részleges akadálymentesítés helyett, beleértve a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést, valamint a szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést is a létrejövő épület vonatkozásában.

4. A komplex akadálymentesítést rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonásával kell megvalósítani.

5. A fogyatékossági csoportokat képviselő civil szervezetekkel való egyeztetés elengedhetetlen a projekt kezdeti fázisától a komplex akadálymentesítés vonatkozásában.

6. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése során az egyetemes tervezés alapelvét szem előtt kell tartani.

 

Továbbá javasoljuk:

- A dokumentum többször hivatkozik az általános pályázati útmutatóra, ami többek között az esélyegyenlőségi szempontokat tartalmazza, de nincs direkt link, a honlapon az új pályázatokra vonatkozó útmutató nem (vagy túl nehezen) található meg, ami a fogyatékossággal élő személyek jogainak biztosítását akadályozhatja.

- A 3. pont, a Tartalmi értékelési szempontoknál lévő táblázatban a 3.4. szempontoknál kerüljön feltüntetésre az értékelésnél az esélyegyenlőségi követelmények, különösen a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményben foglalt jogok gyakorlásának biztosítása a projekt minden szakaszában. Ahol nem valósul meg az akadálymentesség, ott észszerű alkalmazkodásra van szükség az egyéni helyzetben.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
V.G. | 2020-12-17 20:13:03

A fenntertható városfejlesztésből nem szabadna kihagyni a kisvárosokat. Ezek a telelpülések korábban nem részesültek a vidékfejlesztési forrásokból sem, és a nagyobb városok számára elérhető támogatásokból sem.