A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. december 12-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-12-12 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
L.A. | 2020-12-12 23:34:17

Tisztelt Támogató,

javasoljuk a pályázat kiegészítését a következő célokkal:

új biogáz erőművek építése. Teljesítményük max. 999kW (ha valamilyen jogszabályba ütközik ez a teljesítmény, akkor max 499kW), hulladék, melléktermék alapú kiszabályzási céllal.

meglévő biogáz erőművek kiszabályzó kapacitásának növelése új gázmotoros egység és a hozzá tartozó gépészeti, transzformátor, hálózathoz kapcsolódó eszközök, egységek és többlet fermentor térfogat, gáztermelő kapacitás építésével.

meglévő biogáz üzemek régi elavult áramtermelő kapacitásának lecserélése új jobb hatásfokú, a rugalmas termelést biztosító kapcsolt energiatermelő, hőtároló egység beszerzésével és a hozzá kapcsolódó gépészeti egység építésével.

meglévő biogáz erőművek gáztároló kapacitásának bővítése és a hozzá kapcsolódó hatékonyabb gáztermelést elősegítő gépészeti egységek beszerzése, amely a rugalmasabb áramtermelést segíti elő.

meglévő biogáz üzemek szoftver, folyamatirányító rendszer kiépítése, bővítése

A pályázat szövegezéséhez kapcsolódó észrevételek, javaslatok:

3. bekezdés, ” …energiatárolók, kiszabályzó erőmű kapacitások tudják majd kisimítani… „

”… akumlátoros energiatároló, új kiszabályzó megújuló kapcsolt villamosenergia-termelő kapacitás kiépítése, továbbá …”

3.1.1. Szakmai célt szolgáló tevékenységek:

új biogáz erőművek építése. Teljesítményük max. 999kW, hulladék, melléktermék alapú kiszabályzási céllal.

meglévő biogáz erőművek kiszabályzó kapacitásának növelése új gázmotoros egység és a hozzá tartozó gépészeti, transzformátor, hálózathoz kapcsolódó eszközök, egységek és többlet fermentor térfogat, gáztermelő kapacitás építésével.

meglévő biogáz üzemek régi elavult áramtermelő kapacitásának lecserélése új jobb hatásfokú, a rugalmas termelést biztosító kapcsolt energiatermelő, hőtároló egység beszerzésével és a hozzá kapcsolódó gépészeti egység építésével.

meglévő biogáz erőművek gáztároló kapacitásának bővítése és a hozzá kapcsolódó hatékonyabb gáztermelést elősegítő gépészeti egységek beszerzése, amely a rugalmasabb áramtermelést segíti elő.

meglévő biogáz üzemek szoftver, folyamatirányító rendszer kiépítése, bővítése

3.2. a fentiek a táblázatba értelem szerűen betéve.

4.4.2. 3 pont értékelési szempont, 1. „…a villamosenergia-hálózatra potenciálisan csatlakoztatható, időjárás függő megújuló energiaforrást hasznosító, vagy e termelését kiegyenlítő villamosenergia-termelő erőművi kapacitás többlet…”

8. 7. számítási módszerek: „… a villamosenergia-hálózatra potenciálisan csatlakoztatható megújuló erőműi és fotovoltaikus kapacitások …”

Kérjük a szövegezésben a CO2 kibocsátás-csökkentés számításánál ne csak a foszilis energia kiváltást vegyék figyelembe, hanem lehetőség legyen az alapanyag CH4 kibocsátásánál az IPPC szervezet által kiadott CH4 / CO2 átváltási szorzó szám (x 25) számítását, amit a műszaki szakértő módszertana alátámaszt. Kérem ezt a szövegezésbe bevonni szíveskedjenek.

A fent leírt indokaink alapján kérem a Tisztelt KEOP IH vezetőségét, hogy a Magyar Biogáz Egyesület nevében az általam leírt észrevételeket, kiegészítendő javaslatokat, pályázati célokat, a pályázati kiírásba belefoglalni szíveskedjenek.

        Pongrácz Péter

       elnök MBE

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
G.P. | 2020-12-11 16:04:09

Tisztelt Támogató!

Az 5.7. fejezetben az egyértelműség érdekében „a költségekre vonatkozó százalékos korlátok a tételek közötti átcsoportosítással módosíthatók azzal, hogy összességében így sem haladhatják meg a megjelölt költségtípusokra vonatkozó százalékos mértékek együttes összegét (max. 15,5%)” megfogalmazást javasolt szerepeltetni, mivel az elszámolhatósági útmutató 3.12.1a pontja szerint „a felhívásban elszámolhatóként megjelölt költségtípusokra vonatkozó mértékek együttes összege nem haladhatja meg a 15,5%-ot”.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
G.P. | 2020-12-11 16:03:29

Tisztelt Támogató!

Javasolt egyértelműsíteni, hogy az 5.6. pontban a nem közbeszerzés köteles beszerzések a „közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés” kategóriába tartoznak (természetesen amennyiben in house beszerzésnek minősülnek, akkor az „in house beszerzés” kategóriába tartoznak).

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
G.P. | 2020-12-11 16:02:47

Tisztelt Támogató!

A 4.4.2. fejezet 3. pontja szerinti értékelési szempontokra adható pontszám értékének meghatározására vonatkozóan a felhívás tervezet nem tartalmaz iránymutatást. Javasolt pontosabban meghatározni, hogy az egyes fejlesztések eredményei (például a szükséges engedélyek bizonyos százalékának megszerzése) hány pontot eredményeznek.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
G.P. | 2020-12-11 16:01:50

Tisztelt Támogató!

A 4.4.2. fejezet 3. pontja szerinti első értékelési szempont nehezen indokolható. Miért kap magasabb pontszámot egy kétszer akkora MW értéket eredményező fejlesztés, ha ugyanakkor ötször akkora támogatást igényel? Véleményünk szerint támogatási szempontból csak a fajlagos eredmények alapján hasonlíthatók össze egymással a beruházások (úgy, ahogyan ezt a második és harmadik értékelési szempont is tartalmazza). Amennyiben valamilyen okból mégis fontos önálló szempontként szerepeltetni az egyes fejlesztések által elérhető MW értéket (például mert az Irányító Hatóság adminisztrációs terheit csökkenti, ha kis számú nagy méretű projekt valósul meg), akkor a szempont súlyának csökkentése indokolt.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
G.P. | 2020-12-11 16:00:52

Tisztelt Támogató!

A 4.4.2. fejezet 3. pontja szerinti első értékelési szempontban szerepel „az időjárásfüggő megújuló energiaforrás-kapacitás hálózati befogadását és a rendszer egyensúlyának megteremtését elősegítő fogyasztói kapacitástöbblet” is, ugyanakkor a támogatásnak nem lehet célja fogyasztói kapacitástöbblet megteremtése, kizárólag akkor, ha az lehetővé teszi további, időjárásfüggő megújuló energiaforrást hasznosító villamosenergia-termelő erőművek hálózatra csatlakoztatását. Ez viszont az értékelési szempont első tagmondatában szerepel, tehát a második tagmondat felesleges. Azért is fontos a második tagmondat törlése, mert különben az egyes fejlesztések eredményei nem lesznek összehasonlíthatók: a fogyasztói kapacitástöbblet MW értéke nem egyenlő a hálózatra csatlakoztatható időjárásfüggő megújuló energiaforrást hasznosító villamosenergia-termelő erőművek potenciális kapacitástöbbletének MW értékével.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
G.P. | 2020-12-11 15:58:18

Tisztelt Támogató!

A 4.1. Támogatási igénylők körének definíciója (2007. LXXXVI. törvény) felsorolása nem tartalmazza a villamosenergia-tárolói engedélyt. Tekintettel arra, hogy a fenti engedélyre mind az erőművi rugalmasság növelésénél, mind a fogyasztó oldali fejlesztésnél szükség lehet, ezért indokolt a felsorolás kiegészítése.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
G.P. | 2020-12-11 15:57:24

Tisztelt Támogató!

A 3.2. fejezet a „255/2014. (X. 10) Korm. rendelet 15. § 16. pontja alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás”-t tartalmazza támogatási kategóriaként. A kormányrendelet hatályos változatában a 15. §-nak nincsen 16. pontja. Ennek mielőbbi korrekcióját tartjuk szükségesnek.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
G.P. | 2020-12-11 15:54:25

Tisztelt Támogató!

A 3.1.1. fejezet szerint önállóan támogatható tevékenység „minden olyan villamos energia fogyasztói oldali fejlesztés, ami a villamosenergia-rendszer rugalmasságát növeli”. Ez egy rendkívül tág definíció az egyéb önállóan támogatható tevékenységek meghatározásához képest. Javasolt racionalizálni a támogatható villamosenergia-fogyasztói kört (például nagy vagy közép feszültségszintű csatlakozás), amelyek érdemben hozzá tudnak járulni a kiíró által meghatározott célokhoz. Emellett javasolt pontosabban meghatározni a támogatható műszaki tartalmat (az egyéb támogatható tevékenységekhez hasonlóan), különben az Irányító Hatósághoz, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz sok olyan támogatási kérelem is beérkezhet (leterhelve a szervezeteket), amelyek esetén a támogatási célokhoz való hozzájárulás csak nagyon közvetetten, áttételesen mutatható ki.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Sz.N.B. | 2020-12-11 08:34:03

Tisztelt Támogató!

Javasoljuk megfontolni, hogy a támogatást igénylők köre kiterjesztésre kerüljön a költségvetési szervekre. A felhívás így lehetőséget biztosítana a korábban szintén uniós forrásból megvalósított kiserőmű méretű napelem parkokhoz kapcsolódó energiatároló kapacitások fejlesztésére.