A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. november 30-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-11-30 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
V.I. | 2020-11-30 16:56:47

Észrevételek a KEHOP-5.1.5-20 felhívás társadalmi egyeztetéséhez az E.ON csoport elosztói engedélyesei (E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., ELMŰ Hálózati Kft., ÉMÁSZ Hálózati Kft.) nevében:

 

A 3.4.3 pont (de több helyen is szerepel) szerint "A támogatási kérelem benyújtásának feltétele, hogy Kedvezményezett a támogatási kérelemben szereplő elszámolható költségek legalább 30%-át lefedő, (amennyiben releváns) KFF tanúsítvánnyal rendelkező, feltételesen lefolytatott Vállalkozási Szerződéssel."

A pályázattal megcélzott villamos elosztói engedélyesek közbeszerzésre kötelezettek, így a tipikus anyag és szolgáltatás beszerzésekre korábban lefolytatott közbeszerzési eljárások során létrejött keretszerződésekkel rendelkeznek. A meglévő keretszerződések KFF ellenőrzésének megvalósítása, illetve a hálózati beruházásokhoz új, KFF ellenőrzéssel egybekötött eljárások lefolytatása a pályázat beadási határidejéig rendelkezésre álló rövid idő alatt biztosan nem valósítható meg. A határidő kitolása sem jöhet szóba, mert a megvalósítástól vonná el az időt, így ez az elvárás a pályázati források felhasználását ellehetetleníti.

A közbeszerzési szerződések rendelkezésre állását egy későbbi fázisra, pl. az első kifizetés lehívási idejére javasoljuk előírni, különösen a 2022-23-ban megvalósítandó projektek esetében.

 

A felhívás hivatkozott 3.4.3. pontja azt is előírja, hogy „az Irányító Hatóság és a szakpolitikai felelős együttes engedélyével lehet eltérni”.  Mivel a kiírás 4.1. pontja szerint a lehetséges pályázók köre pontosan ismert, a projektek megvalósulási valószínűsége nagy, és a szoros határidők miatt valószínűleg mindegyik pályázó kérelmezni fogja az eltérést, a döntéshozó érdemben nem tud differenciálni majd. Nem javasoljuk ezért a kiírásban olyan elvárás szerepeltetését, amelytől valószínűleg minden esetben el kell majd térni, és így csak az adminisztrációs kötelezettséget növeli.

 

A 3.5.1. fejezetben szerint „Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett (már kivitelezési szakaszban lévő) projekthez nem igényelhető”. Mivel az elosztóhálózati nagyberuházások átfutási ideje jellemzően hosszú, így az előkészületek a legtöbb esetben megkezdődtek már, ami nagyban segíteni fogja a projektek megvalósulási valószínűségét. Javasoljuk a kivitelezési szakasz kezdetét az építési naplóban rögzített munkaterület átadástól értelmezni az ugyanezen pont 2. bekezdésében az ÁÚF-re való hivatkozás helyett.

 

A KEHOP-5.1.6-20 felhívás tartalmazza az ingatlan vásárlás (pl.: alállomási területek) elszámolhatóságát is elszámolható költségként, de a KEHOP-5.1.5-20 nem. Javasoljuk a lehetőség szerepeltetését jelen felhívásban is.

Építéshez kapcsolódó költségeken belül merülhet fel „szükséges  fő és segédanyagok, eszközök biztosítása” típusú költség a tervezett projektek esetén. A KEHOP-5.1.6-20 felhívás ezt is tartalmazza elszámolható költségként, de a KEHOP-5.1.5-20 nem. Javasoljuk a lehetőség szerepeltetését jelen felhívásban is.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
H.Z. | 2020-11-26 20:58:38

Észrevételek és javaslatok NKM részről a KEHOP-5.1.5-20 felhívás (elosztók) témájú felhívás társadalmi egyeztetéséhez

 

A 3.4.1.1 fejezet i) pontja, a 3.4.3. fejezet és a 6.1. fejezet 3. b) pontja szerint „a támogatási kérelemhez csatolva a kedvezményezett köteles benyújtani a támogatási kérelemben szereplő elszámolható költségek legalább 30%-át lefedő, (amennyiben releváns) KFF tanúsítvánnyal rendelkező, feltételesen lefolytatott Vállalkozási Szerződés(eke)t, vagy in-house beszerzés esetén a piaci árnak való megfelelést igazoló benchmarkot”

Az elosztói engedélyesek jellemzően közbeszerzési eljárások lefolytatására kötelezettek. A hálózati fejlesztések megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatása (különösen KFF ellenőrzéssel együtt) hat hónapnál is több időt vehet igénybe, ezért nem reális elvárás a támogatási kérelemhez a megkötött vállalkozási szerződések rendelkezésre állásának elvárása (az in-house beszerzések nem minden esetben alkalmazhatók és az EUTAF ellenőrzési gyakorlata alapján jelentős elszámolási kockázatot is jelentenek). Ez az elvárás a támogatási kihelyezését is ellehetetlenítheti, ami az energiapolitikai célkitűzések megvalósításához nélkülözhetetlen hálózati fejlesztések elmaradásához vezet.

Az elszámolható költségek legalább 30%-át lefedő szerződések rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésének feltételeként javasoljuk előírni.

A felhívás 3.4.3. fejezete és a 6.1. fejezet 3. b) pontja ehhez kapcsolódóan azt is tartalmazzák, hogy az idézett előírástól „az Irányító Hatóság és a szakpolitikai felelős együttes engedélyével lehet eltérni”. A lehetséges kedvezményezettek köre ismert, a támogatást nyert projektek meg nem valósulásának kockázata minimális, ezért nem valószínűsíthető, hogy az eltérésről való döntés során érdemben differenciálni lehet majd a támogatási kérelmek között. A támogatási felhívásban rögzített feltételtől való eltérést – mivel az előírás betartása a társadalmi egyeztetésen való megjelentetés időpontja és a támogatási kérelmek benyújtási határideje közötti időtartamra tekintettel reálisan nem valószínűsíthető – várhatóan minden támogatást igénylő kérelmezni fogja. A fentiekkel összhangban nem javasolt egy olyan előírás szerepeltetése a felhívásban, amelytől várhatóan rövid időn belül el kell majd térni.

A felhívás 5.4. fejezete tartalmaz egy olyan rendelkezést, amely a fentiektől függetlenül jelentősen mérsékli az Irányító Hatóság kifizetésekhez kapcsolódó kockázatait: „az igényelt támogatási előleg nem haladhatja meg a megkötött szerződések támogatástartalmát (azaz a szerződésekkel lefedett elszámolható költségek és a támogatási intenzitás szorzatát)”.

 

A 3.5.1. fejezetben taglaltak szerint „Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett (már kivitelezési szakaszban lévő) projekthez nem igényelhető”

Ezen pontot módosítani javasoljuk, mivel a nagyobb projektek (alállomás létesítés, SCADA platform fejlesztés stb.) esetében már jellemzően rendelkezünk lefolytatott, vagy kiírt kbt. eljárással, amely egyes részegységek beszerzésére irányul és jól beazonosíthatóan hivatkozik a pályázatban indítani kívánt projektre. A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül állami támogatásnak, ezért a projektek megkezdése nem tiltott a támogatási kérelem benyújtását megelőzően. Javasoljuk az alábbi megfogalmazást: Nem igényelhető támogatás olyan projekthez, amelynek fizikai kivitelezési tevékenységét a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdték. A kivitelezést megelőző, de ahhoz kapcsolódó eszközök és berendezések beszerzése, vagy annak céljából indított beszerzési eljárás nem minősül a projekt megkezdésének!

A felhívás 3.5.1. fejezetéből törölni szükséges „a támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. „Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről” c. fejezetének 6.1. alpontja tartalmazza a mondatot, mert az ÁÚF a fentieknél szigorúbb előírásokat tartalmaz (a fenti módosítások elegendőek, mert a felhívás bevezetése szerint „amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók”).

 

Az 5.4. fejezet szerint „közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha a háromszázmillió forintot nem éri el az építési beruházás vagy építési koncesszió elszámolható költsége”

ami ellentétes a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 129. §-ának (5) bekezdésével, amely szerint akkor is folyósítható támogatási előleg, ha az építési beruházás értéke meghaladja a háromszázmillió forintot, amennyiben az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ilyen tartalmú döntést hoz. Az 5.6. fejezet tartalmazza a megfelelő szabályozást, csak a hatályos jogszabály esetén a „116. § (1a) bekezdése” a helyes hivatkozás a „116. § (2) bekezdés c) pontja” helyett. Erre tekintettel az 5.4. fejezetben szereplő idézett előírást törölni vagy módosítani szükséges.

 

Az 5.6. fejezet szerint „a felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő nap, a vége: 2023. december 31”.

A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül állami támogatásnak, ezért a projektek megkezdése (így a projekthez kapcsolódó költségek felmerülése és elszámolása) nem tiltott a támogatási kérelem benyújtását megelőzően. Erre tekintettel javasolt az elszámolhatóság kezdetére vonatkozó feltételt törölni a felhívásból és csak a következőket szerepeltetni: „a felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának vége: 2023. december 31.”.

 

A 3.4.1.1 fejezet c) pontja és a 3.5.1. fejezet szerint csak olyan projektek támogathatóak „amely hálózatfejlesztéseknek – a legkisebb költség elvét alapul véve - az elosztó hálózati engedélyes vállalkozás indokolt költsége a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) általi jóváhagyásnak köszönhetően teljes mértékben még nem épült be, vagy teljes mértékben nem kerül beépítésre a rendszerhasználati díjakba”.

Az „indokolt költség” megfogalmazás alkalmazása itt nem  a legszerencsésebb, mert a rendszerhasználati díjak meghatározása során a MEKH által elismerhető költségeket nevezik indokolt költségnek (tehát egy támogatott projekt esetén a beruházási költségek támogatáson felüli részét), az indokolt költségek pedig várhatóan teljes mértékben beépülnek a rendszerhasználati díjakba (a VET 25. §-ának (6) bekezdése ezt bizonyos esetekben kötelezővé is teszi: „a jóváhagyott hálózatfejlesztési terv szerint megvalósított beruházások indokolt költségeit az árszabályozás során el kell ismerni”). Erre tekintettel célszerűbb lenne a „teljes költség” vagy „összköltség” megfogalmazások alkalmazása az „indokolt költség” helyett. Természetesen amennyiben a MEKH részéről a felhívás hivatkozott megfogalmazásai elfogadhatók, akkor nem szükséges azok módosítása.

 

A 8. fejezet 7. pontjában kWp alapú számítások szerepelnek. A felhívás keretében támogatható projektek eredményeként kWe érték lesz meghatározható, ezért az indikátorszámítások egységessége érdekében javasolt egyértelmű arányszámot rögzíteni a számítások során alkalmazandó kWe és kWp értékek között.

 

A 11. lábjegyzet (3.7.1. fejezet) átviteli hálózatra és átviteli rendszerirányítóra vonatkozó mondatrésze tévesen szerepel a felhívásban, mert a felhívás alapján támogatható fejlesztések nem az átviteli hálózaton valósulnak meg.

 

A KEHOP-5.1.6-20 felhívás tartalmazza az ingatlan vásárlás (pl.: alállomási területek) elszámolhatóságát is elszámolható költségként, de a KEHOP-5.1.5-20 nem. Javasoljuk a lehetőség szerepeltetését jelen felhívásban is.

Építéshez kapcsolódó költségeken belül merülhet fel „szükséges  fő és segédanyagok, eszközök biztosítása” típusú költség a tervezett projektek esetén. A KEHOP-5.1.6-20 felhívás ezt is tartalmazza elszámolható költségként, de a KEHOP-5.1.5-20 nem. Javasoljuk a lehetőség szerepeltetését jelen felhívásban is.

Az értékelési szempontok és pontozás nem egyértelműen határozzák meg az elérhető pontokat, javasoljuk egy magyarázattal ezt kiegészíteni.