A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. november 30-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-11-30 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
R.D. | 2020-11-26 13:53:17

Tisztelt Irányító Hatóság,

Két további módosítási javaslatunk van:

A 3.5.1. fejezet szerint „Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett (már kivitelezési szakaszban lévő) projekthez nem igényelhető”. A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül állami támogatásnak, ezért a projektek megkezdése nem tiltott a támogatási kérelem benyújtását megelőzően. Javasoljuk a következő megfogalmazást: Nem igényelhető támogatás olyan projekthez, amelynek fizikai kivitelezési tevékenységét a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdték. A kivitelezést megelőző, de ahhoz kapcsolódó eszközök és berendezések beszerzése, vagy annak céljából indított beszerzési eljárás nem minősül a projekt megkezdésének.

A felhívás 3.5.1. fejezetéből törölni szükséges „a támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. „Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről” c. fejezetének 6.1. alpontja tartalmazza” mondatot, mert az ÁÚF a fentieknél szigorúbb előírásokat tartalmaz (a fenti módosítások elegendőek, mert a felhívás bevezetése szerint „amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók”).

Az 5.6. fejezet szerint „a felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő nap, a vége: 2023. december 31”. A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül állami támogatásnak, ezért a projektek megkezdése (így a projekthez kapcsolódó költségek felmerülése és elszámolása) nem tiltott a támogatási kérelem benyújtását megelőzően. Erre tekintettel javasolt az elszámolhatóság kezdetére vonatkozó feltételt törölni a felhívásból és csak a következőket szerepeltetni: „a felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának vége: 2023. december 31”.

Üdvözlettel,

Reményik Dávid

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
R.D. | 2020-11-24 16:46:43

Tisztelt Irányító Hatóság,

Ezúton küldjük észrevételeinket a KEHOP 5.1.6-20 felhíváshoz:

Általános észrevételek:

1. A 3.4.1.1 fejezet i) pontja, a 3.4.3. fejezet és a 6.1. fejezet 3. b) pontja szerint „a támogatási kérelemhez csatolva a kedvezményezett köteles benyújtani a támogatási kérelemben szereplő elszámolható költségek legalább 30%-át lefedő, (amennyiben releváns) KFF tanúsítvánnyal rendelkező, feltételesen lefolytatott Vállalkozási Szerződés(eke)t, vagy in-house beszerzés esetén a piaci árnak való megfelelést igazoló benchmarkot”. Az elosztói engedélyesek jellemzően közbeszerzési eljárások lefolytatására kötelezettek. A hálózati fejlesztések megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatása (különösen KFF ellenőrzéssel együtt) hat hónapnál is több időt vehet igénybe, ezért nem reális elvárás a támogatási kérelemhez a megkötött vállalkozási szerződések rendelkezésre állásának elvárása (az in-house beszerzések nem minden esetben alkalmazhatók és az EUTAF ellenőrzési gyakorlata alapján jelentős elszámolási kockázatot is jelentenek). Ez az elvárás a támogatási kihelyezését is ellehetetlenítheti, ami az energiapolitikai célkitűzések megvalósításához nélkülözhetetlen hálózati fejlesztések elmaradásához vezet. Az elszámolható költségek legalább 30%-át lefedő szerződések rendelkezésre állását az első kifizetési kérelem benyújtásának, de legkorábban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként javasolt előírni. A felhívás 3.4.3. fejezete és a 6.1. fejezet 3. b) pontja ehhez kapcsolódóan azt is tartalmazzák, hogy az idézett előírástól „az Irányító Hatóság és a szakpolitikai felelős együttes engedélyével lehet eltérni”. A lehetséges kedvezményezettek köre ismert, a támogatást nyert projektek meg nem valósulásának kockázata minimális, ezért nem valószínűsíthető, hogy az eltérésről való döntés során érdemben differenciálni lehet majd a támogatási kérelmek között. A támogatási felhívásban rögzített feltételtől való eltérést – mivel az előírás betartása a társadalmi egyeztetésen való megjelentetés időpontja és a támogatási kérelmek benyújtási határideje közötti időtartamra tekintettel reálisan nem valószínűsíthető – várhatóan minden támogatást igénylő kérelmezni fogja. A fentiekkel összhangban nem javasolt egy olyan előírás szerepeltetése a felhívásban, amelytől várhatóan rövid időn belül el kell majd térni.

A felhívás 5.4. fejezete tartalmaz egy olyan rendelkezést, amely a fentiektől függetlenül jelentősen mérsékli az Irányító Hatóság kifizetésekhez kapcsolódó kockázatait: „az igényelt támogatási előleg nem haladhatja meg a megkötött szerződések támogatástartalmát (azaz a szerződésekkel lefedett elszámolható költségek és a támogatási intenzitás szorzatát)”.

2. Az 5.3. fejezet a) pontja szerint: a támogatás mértéke, összege: az összes elszámolható költség 70%-a.

A 70%-os támogatás intenzitás mellett a rendkívül rövid határidők miatt nem biztosítható a projektek megvalósítása:

- A MAVIR szabad forrásait a Hálózat Fejlesztési Tervben rögzített projektek megvalósítása lefedi. Az ott szereplő feladatokra kötelezettséget vállaltunk, ezért onnan forrást nem tudunk átcsoportosítani.

- Alacsony támogatási intenzitás mellett jelentős külső többletforrásra van szükségünk, amely a rendkívül szűk határidők miatt veszélyezteti a projektek időbeli megvalósíthatóságát. Az aktuális, szoros ütemezés mellett várhatóan 2021. szeptemberben kezdődhet meg a megvalósítás, amelyet követően bő másfél év alatt kell a tervezett beruházásokat fizikailag végrehajtani. A projektekhez rendelkezésre álló forrást a MAVIR testületi jóváhagyáshoz, illetve a közbeszerzések során is be kell tudnunk mutatni.

- A szakterületeink által végzett felmérés alapján úgy látjuk, hogy 90%-os támogatási intenzitás mellett biztosított a jelenlegi beruházási terv megvalósíthatósága és annak pénzügyi forrása.

3. Az 5.4. fejezet szerint „közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha a háromszázmillió forintot nem éri el az építési beruházás vagy építési koncesszió elszámolható költsége”, ami ellentétes a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 129. §-ának (5) bekezdésével, amely szerint akkor is folyósítható támogatási előleg, ha az építési beruházás értéke meghaladja a háromszázmillió forintot, amennyiben az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ilyen tartalmú döntést hoz. Az 5.6. fejezet tartalmazza a megfelelő szabályozást, csak a hatályos jogszabály esetén a „116. § (1a) bekezdése” a helyes hivatkozás a „116. § (2) bekezdés c) pontja” helyett. Erre tekintettel az 5.4. fejezetben szereplő idézett előírást törölni vagy módosítani szükséges.

3. A 3.4.1.1 fejezet c) pontja és a 3.5.1. fejezet szerint csak olyan projektek támogathatóak, „amely hálózatfejlesztéseknek – a legkisebb költség elvét alapul véve - az elosztó hálózati engedélyes vállalkozás indokolt költsége a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) általi jóváhagyásnak köszönhetően teljes mértékben még nem épült be, vagy teljes mértékben nem kerül beépítésre a rendszerhasználati díjakba”. Az „indokolt költség” megfogalmazás alkalmazása itt nem  a legszerencsésebb, mert a rendszerhasználati díjak meghatározása során a MEKH által elismerhető költségeket nevezik indokolt költségnek (tehát egy támogatott projekt esetén a beruházási költségek támogatáson felüli részét), az indokolt költségek pedig várhatóan teljes mértékben beépülnek a rendszerhasználati díjakba (a VET 25. §-ának (6) bekezdése ezt bizonyos esetekben kötelezővé is teszi: „a jóváhagyott hálózatfejlesztési terv szerint megvalósított beruházások indokolt költségeit az árszabályozás során el kell ismerni”). Erre tekintettel célszerűbb lenne a „teljes költség” vagy „összköltség” megfogalmazások alkalmazása az „indokolt költség” helyett. Természetesen amennyiben a MEKH részéről a felhívás hivatkozott megfogalmazásai elfogadhatók, akkor nem szükséges azok módosítása. A 6.1. fejezet 3. a) pontja szerint a támogatási kérelem részeként benyújtandó „a kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumai közül a műszaki leírás, mely alapján megállapítható a projekt indikátorainak megalapozottsága és elvégezhető a projekt 4.4.2 fejezet szerinti tartalmi értékelése”. A KFF ellenőrzés szükségessége miatt nem biztos, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a közbeszerzési eljárási dokumentumok részét képező műszaki leírás végleges változata rendelkezésre fog állni. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó hivatkozás törlése javasolt és a következő elvárt melléklet feltüntetése: „a projekt műszaki leírása, mely alapján megállapítható a projekt indikátorainak megalapozottsága és elvégezhető a projekt 4.4.2 fejezet szerinti tartalmi értékelése”.

4. A 8. fejezet 7. pontjában kWp alapú számítások szerepelnek. A felhívás keretében támogatható projektek eredményeként kWe érték lesz meghatározható, ezért az indikátorszámítások egységessége érdekében javasolt egyértelmű arányszámot rögzíteni a számítások során alkalmazandó kWe és kWp értékek között.

5. A 3.1.1. fejezetben szereplő megvalósítás, nagyfeszültségű hálózaton felsorolás 3. pontjában kimaradt a zárójelből a „például” szó.

Formai észrevételek:

1. A 3.1.1. fejezetben szereplő megvalósítás, alállomási bővítések felsorolás 1. és 3. pontjában az utolsó „és”-t törölni javasolt.

2. A 4.4.2. fejezet 2. pontjának b) pontjában szereplő „– az ÁÚF 2.3. pontjában foglalt, és a felhívás 4.4 pontjának 1) pont alatt nevesített kizáró ok kivételével –” mondatrész feltüntetése valószínűsíthetően nem szükséges.

Üdvözlettel,

Reményik Dávid

MAVIR Zrt.