A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. augusztus 1. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-08-01 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Jávor Tamás | 2020-07-31 22:50:11

Tisztelt Irányító Hatóság,

 

A felhívás 3.1.1 pontja szerint az 1. célterületen kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építésére, korszerűsítésére nyílik mód, de a b) részterület szerint csak technológiai korszerűsítés lehetséges majd. A beavatkozások építészeti-műszaki tartalmát részletező 1. sz. mellékletet sajnos nem ismerhettük meg, így a felhívás lényegét illetően korlátos a társadalmi egyeztetésre bocsátott anyag. Jelenleg nehezíti a beruházások előkészítését, tervezését, hogy pontosan nem egyértelmű a megvalósítható műszaki tartalom.

Javasoljuk, hogy már a felhívás törzsszövegében jelenjen meg a meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak felújításának lehetősége is, hiszen a felújítás legtöbbször gazdaságosabban, gyorsabban és kisebb ökológia lábnyomot eredményezve hajtható végre, mint egy zöldmezős új beruházás.

 

A felhívás 3.1.1 pontja szerint a 2. célterületen hűtőházak, hűtőtárolók, manipulálók építésére, bővítésére vagy technológiai korszerűsítésére nyílik mód, miközben meglévő tárolók általános felújítása vagy meglévő épületek hűtött tárolóvá alakítása nem támogatható. A felújítások, átalakítások támogatása mind költséghatékonysági, mind környezeti szempontból kedvezőbb lenne, mint tisztán zöldmezős beruházások preferálása.

Javasoljuk, hogy a tároló épület felújítások energetikai célhoz kötöttségét feloldva szabadon is megvalósíthatók legyenek, az épület átalakítások pedig kerüljenek be a támogatott tevékenységek közé.

 

A felhívás 3.1.1 pontja szerint a 2. célterületen lehetőség lesz betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzésére.

Javasoljuk definícióként a Fogalomtárban vagy akár külön műszaki mellékletben rögzíteni, hogy pontosan mit ért a kiíró „válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, kapcsolódó technológiai berendezései” alatt, így gyorsítható a projekttervezés, az értékelés, csökkenthető a vitás pontok száma.

 

A felhívás 3.1.2. 1. alpontja szerint növényházi művelő eszközök beszerzése is támogatható.

Az egyértelműség érdekében javasoljuk definícióként a Fogalomtárban vagy akár külön műszaki mellékletben rögzíteni, hogy pontosan mit ért a kiíró a „növényházban használható speciális művelőkocsik, szedőkocsik, növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei, palántanevelés és palántakezelés gépei, eszközei valamint a növényházak működtetését szolgáló gépek, eszközök” körébe.

 

A felhívás 3.1.2. 2. alpontja szerint mindkét célterületen támogatható infrastruktúrafejlesztés, ugyanakkor a felhívás 5.5 pontja csak „kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése” tervezhető költségeket említ.

Jelenleg nehezíti a beruházások előkészítését, tervezését, hogy pontosan nem egyértelmű, mi sorolható majd a közművekkel kapcsolatos beruházások kategóriába, beleérthető-e a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése? Napjaink szélsőséges időjárási viszonyait figyelembe véve a tétel elszámolhatósága fontos lenne a telepek hosszú távon fenntartható működése érdekében. Javasoljuk ennek egyértelműsítését és részletezését a felhívásban, illetve a fogalomtárban.

Javasoljuk, hogy a fixen telepített dízelüzemű aggregátor is kerüljön be a támogatott telepi infrastruktúra fogalomkörébe, tekintettel arra, hogy egy modern növényház vagy főként egy hűtőház/manipuláló hálózati áramkimaradás esetén nem tud működni, így sérül az üzembiztonság.

 

A felhívás 3.1.2. 2. alpontja szerint mindkét célterületen támogatható „eszközbeszerzés (a Felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével)”, de az 5.7 pontból nem derül ki teljesen világosan, hogy mi számít azon „eszközbeszerzés”-nek, mely megfeleltethető a 3.1.2. 2. alpontnak.

Valószínűsíthető, hogy az „üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei” kategória értendő ide, de javasoljuk tisztázni, pontosítani.

 

A felhívás 3.3 pontja szerint az „erőgépek beszerzése” nem támogatható tevékenység, de nem tisztázott, pontosan milyen gépek sorolhatók ide, különösen annak tükrében, hogy az anyagmozgatás gépei beszerzése támogatható tevékenységnek minősül (5.5 pont), miközben a két gépcsoport definíció szinten nincs lehatárolva egymástól.

Az egyértelműség miatt javasoljuk az „erőgép” fogalmának definiálását és részletezését a felhívásban vagy a Fogalomtárban.

 

A felhívás 3.4.1.1 II. részének 1. pontja szerint növénytermesztésre szolgáló üvegház és fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, korszerűsítése, továbbá 50 kW alatti napelemes rendszer esetén nem szükséges építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot benyújtani, hogy a fejlesztés nem engedélyköteles, de a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtandó építészeti-műszaki tervdokumentáció státusza nem tisztázott.

Javasoljuk egyértelműsíteni, hogy növénytermesztésre szolgáló üvegház és fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, korszerűsítése, továbbá 50 kW alatti napelemes rendszer esetén szükséges-e tervdokumentáció benyújtása a pályázat mellékleteként.

 

A felhívás 3.4.1.1 II. részének 9. pontja szerin hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani.

Tekintettel arra, hogy az igénybejelentő benyújtása az áramszolgáltató felé a támogatási kérelem beadásakor csupán formalitás – hiszen az áramszolgáltató maximum tudomásul veszi, de fő gyakorlatként nem ügykezeli, hiszen az majd csak a csatlakozási dokumentáció benyújtásakor történik meg -, javasoljuk ezen benyújtási kötelezettség törlését. A műszaki leírásból, a pályázati adatlapból, illetve a rögzített költségvetésből a bíráló meg tud győződni a kiépítendő napelemes rendszer kapacitásáról.

 

A felhívás 3.4.1.1 III. részének 1.A) alpontja szerint „jelentős felújítás esetén az egész épületnek meg kell felelnie a TNM rendelet 5. mellékletében meghatározott költségoptimalizált követelményeknek”.

Javasoljuk definiálni, hogy mi számít „jelentős felújítás”-nak.

 

A felhívás 3.4.1.1 III. részének 1.D) alpontja szerint „Az energetikai hatékonyság javulását a teljes projekt vonatkozásában szükséges vizsgálni. Amennyiben tehát épület felújításra és technológia korszerűsítésére is sor kerül, az energiahatékonyság javulást a támogatott építések és technológiai beruházások összességén kell kimutatni.”

Javasoljuk pontosítani, hogy ebben az esetben mit jelent a „teljes projekt vonatkozásában” kitétel: (1) valóban a teljes projektet, ami adott esetben egy nagyarányú zöldmezős beruházást is tartalmaz, ami esetén energiahatékonyság javulás nem értelmezett, sőt összességében energia felhasználás növekedést okoz; (2) vagy csak a felújítással érintett építmények és/vagy technológia esetén kell kimutatni a min. 10% hatékonyságjavulást?

Ha az (1) változat szerint gondolják értelmezni, akkor javasoljuk a célrendszer újragondolását, mert egy új építést és energetikai korszerűsítést is tartalmazó projekt esetén a min. 10% energiahatékonyság javulás nem teljesíthető, így az energetikai rész nem elszámolható részt képvisel. A szabályozás így a vegyes beruházások ellen hat és a nagyobb ökológiai lábnyomot eredményező zöldmezős beruházások felé tereli a beruházókat.

 

A felhívás címe és a felhívás számtalan pontja „kertészeti üzem”-re hivatkozva tartalmaz feltételeket. A felhívás 3.1.2 2. alpontja „telepen belül megvalósítandó” tevékenységeket tartalmaz, míg a felhívás 3.4.1.1 III. részének 3. pontja egyszerre használja az „adott telephely” és az „üzem” fogalmakat. A felhívás 4.4.2.3 pontja 2.2 alpontjában pedig a „projekttel érintett üzemben” kitétel szerepel. E fogalmakat lehet ugyan egymás szinonimájának értelmezni, de vegyes használat a későbbi jogi hivatkozással bíró felhívásban féleértésre adhat okot.

Javasoljuk, hogy a felhívás és mellékletei egységes fogalomrendszer mentén épüljenek fel (javasoljuk a „kertészeti üzem” következetes használatát és annak pontos definiálását /vö. megvalósítási hely/), illetve ha Kiíró kifejezett célja a fenti fogalmak használata, akkor a Fogalomtárban kerüljenek pontosan definiálásra, hogy a támogatási folyamat minden szereplője ugyanazt értse alattuk.

 

A felhívás 3.4.1.3. pontja létszámtartásra vonatkozó kötelezettséget állapít meg, mely az évek óta a megfelelő munkaerő megtalálásának kihívásaival küzdő agrárium szereplőinek jelentős (el)riasztó faktort jelent, emellett szembemegy a modern, gépesített és automatizált árutermelő gazdaságok létrehozásának ideájával.

Javasoljuk a kötelezettség törlését.

 

A felhívás 3.5.1 pontja szerint „Felújítás, vagy bővítés esetében a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a projekt.”

Tekintettel arra, hogy a felújítással érintett és új építésű projektrészek mind a kérelemben, mind a tervdokumentációban, mind az építési naplókban jól elkülönülten jelennek meg, javasoljuk, hogy ne a teljes projekt megkezdésével kelljen megvárni a Kincstár előzetes szemléjét, hanem csak a felújítást célzó projektelemre vonatkozóan legyen korlát megállapítva.

 

A felhívás 4.3 pontjában rögzített benyújtási időszakok párhuzamosan kerültek megállapításra az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása (VP2-4.1.1.-20) felhívásban foglaltakkal. Két ekkora jelentőségű és érdeklődést kiváltó támogatási lehetőség párhuzamos futtatása a 2016-2017 évben tapasztalt jelentős bírálati késésekhez vezethet most is, hiszem a pályázati folyamat minden szereplőjének, a tervezőktől, a projektgazdákon át az értékelőkig indokolatlan és nehezen kezelhető munkacsúcsot okoz. A túlterheltség a pályázati anyagok minőségének rovására megy, ami a jelentős hiánypótlási munkák miatt még inkább elnyújtja a bírálati szakaszt. Ráadásul az őszre jósolt második COVID hullám jelentősen nehezítheti a személyközi kommunikációt, a szakhatóságok elérhetőségét, ami negatívan hathat az előkészítési, tervezési munkára.

A gördülékenyebb pályázati folyamatok, a magasabb minőségben előkészített projektek érdekében javasoljuk a két jogcím jelentősebb (legalább 3 hét) időbeli eltolását egymástól.

 

A felhívás 4.4.2.3 pontja 1. alpontjához kapcsolódóan javasoljuk kiegészíteni a 9. lábjegyzetet azzal, hogy a pontszámot az a pályázó is megkaphassa, aki maga rendelkezik TÉSZ, TCs minősítéssel.

 

A felhívás 5.5 pontjában a tervezhető költségek c) pontját követően valószínűsíthetően tördelési hiba szerepel és az 5.7 pontban jelzett 5.5 d) pont hiányozhat.

 

A felhívás 5.5 pontjában a Piaci ár igazolása részéből talán az a kiírói szándék tűnik ki, hogy az eddig szokásostól eltérően a szakértői díjakra (általános költségek) vonatkozóan is piaci árat kell igazolni: „A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására elfogadható még független statisztika, kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra, stb.).”

Amellett, hogy bérek elszámolását a felhívás nem engedi, így a vonatkozó rész kivehető, javasoljuk egyértelműsíteni a felhívásban, hogy az általános költségekre vonatkozóan szükséges-e árajánlatok benyújtása? Konkrét javaslatunk, hogy továbbra se kelljen árajánlatokat benyújtani általános költségek alátámasztására.

 

A felhívás 5.7 pontjában az „üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei” költségcsoportra maximálisan nettó 10 000 000 Ft támogatást eredményező költség tervezhető. Tipikusan ez 20 millió forint elszámolható költséget jelent, ami egy ad absurdum 4 milliárd forint elszámolható költségű beruházásnak csupán a 0,5%-a.

Ez rendkívül értékaránytalan, így javasoljuk a költségcsoportra igénylehető maximális támogatás 30 millió forintra történő emelését.

 

Üdvözlettel,

Jávor Tamás

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kiss Endre | 2020-07-30 19:58:25

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

A felhívás 4.1 pontjában szerepel a támogatást igénylők köre. Az előző, 2016-os felhívásban volt lehetőség konzorciumi formában is pályázatot benyújtani.

A jelenlegi felhívás nem ad arra lehetőséget, hogy 2-3 mezőgazdasági termelő közösen a termékei hűtésére hűtőházat építsen, ha még nincs közös cégük, amelynek lenne lezárt üzleti éve, ugyanakkor külön-külön megfelelnek a feltételeknek.

E mezőgazdasági termelők együttműködnek több területen – (pl.: értékesítés, logisztika), de ezt eddig nem közös cégformában tették, mert a teljes termelést nem akarják közös cégbe szervezni. Arra számítottak, hogy ismételten lesz lehetőség konzorciumi formában pályázni és nyertes pályázat esetén a hűtőházat egy közösen alapított cég révén üzemeltetik, amelyik szolgáltatat a tagok számára. Most hiába alapítanak közös céget a pályázat miatt, annak nem lesz lezárt üzleti éve, így nem tudnak közösen pályázni, csak külön-külön.

Tervezik-e megadni a lehetőséget a konzorciumi formában történő pályázat benyújtásra?

 

Köszönettel:

Kiss Endre

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Lehoczky Tibor | 2020-07-30 08:12:48

Tisztelt IH!

Nem egyértelmű, hogy gyümölcstermelők jogosultak-e indulni a pályázaton. Kérjük tegyék ezt is lehetővé.

Gyümölcstermelők számára traktor, valamint ezekhez kapcsolódó munkagépek beszerzését tegyék lehetővé. Termő területek újraültetése kapcsán tuskó kiszedő munkagép, talajegyengető, eke stb. szükséges gyümölcstermelők esetében. Ennek hiányában sok hektárnyi, nem vagy alig termő gyümölcsös van jelenleg Magyarországon. Kérjük ezek elszámolhatóságának engedélyezését legalább az összköltség 10%-os mértékéig, önállóan nem támogatható tevékenységként.

Mezőgazdasági termelők esetében a vállakozás iroda épületei rossz állapotban vannak, mivel pályázati felújításba nem voltak bevonhatók az előző kiírásokban. Iroda és kiszolgáló épületek energetikai felújításának elszámolhatóságát engedélyezzék legalább az összköltség 10%-os mértékéig, önállóan nem támogatható tevékenységként.

Köszönettel, Lehoczky Tibor

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Jójárt Edit | 2020-07-23 14:08:31

Tisztelt Hatóság!

A következő észrevételemre szeretnék egyértelműsítést kérni:

 

A felhívás tervezet 3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások, 3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások, 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások, IV. A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások 8. pontjában a következő szövegrész van jelenleg:

„A felhívás 2. célterületéhez kapcsolódódóan zöldség- és burgonyatárolók létesítésével, felújításával, bővítésével kapcsolatos projekt abban az esetben támogatott, ha a támogatást igénylőnek a felhívás 4.1.1. a. pontja alapján meghatározott mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretéből legalább 25 000 euró STÉ üzemméret kertészeti tevékenységből származik (a felhívás 7. számú melléklet II. táblázatában felsorolt kertészeti tevékenységekre vonatkozó üzemméret szerint). „

-Kérdésem lenne, hogy a fenti hivatkozott pont a 2. célterület a-f pontjáig az összes fejlesztési tervet érinti vagy csak az a-c pontig megnevezetteket, mert a szövegezésből az a-c pontig történő fejlesztésekre utal.

-A másik észrevételem, hogy az említett „7. számú melléklet II. táblázat”-ban  a gyümölcstermesztők ugye nem lesznek kizárva ? Mert a „zöldség- és burgonyatárolók”-ból arra következtetek , hogy az akinek a kertészeti tevékenysége 100% gyümölcs az gyümölcstárolót nem építhet vagy azt nem fejlesztheti?

Köszönettel: Jójárt Edit