A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. augusztus 1. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-08-01 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kodák József | 2020-08-01 22:22:54

Tisztelt Irányító Hatóság!

1. A Felhívásból kimaradt a tartási körülmények korszerűsítését célzó felújítások támogatása, például az önállóan nem támogatható tevékenységek között?! HA az állategészségügyhöz kapcsolódó technológia beszerzése és fejlesztése támogatott, akkor ez is indokolt lenne. Nem bizonyos, hogy minden esetben hatékonyabb az új épületek építésének támogatása.

2. Valamennyi célterület esetében támogatott az "előállított termék"...."kezelésére, tárolására szolgáló" építés és eszközbeszerzés is. Ez jelentheti például vágópont létrehozását is?

3. A 3.1.2.1. pontban indokolt szerepeltetni a műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevételét, mert a 3.1.1. szerint kötelező az építés.

4. A 3.4.1.1.  II.6. a) pontban "Az első kifizetési kérelem feltétele a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, amelyet az első kifizetési kérelemhez be kell nyújtani." Megfelelőbb lenne az "első" szó helyett a "releváns" használata, amennyiben nem a napelemes rendszer kivitelezésével kötelező kezdeni a beruházást?! Ugyanez a 6.3.pont 4. alpontjában is javasolt.

5. A  3.4.2. pont szerint legalább egy mérföldkövet kell tervezni. Ha egy mérföldkő van az egyszeri elszámolást jelent. Az 5.5. ás az 5.6. pont is rögzíti: "Jelen Felhívás keretében nincs lehetőség egyszeri elszámolásra".

6. A 3.4.3. pontban leírtak kiegészítése indokolt az "..és felelőssége." szavakkal. Már az eddig ott szereplő szöveggel is elvárható, hogy a MÁK és a Kormányhivatal elfogadja a kérelmező/kedvezményezett nyilatkozatát és ne kelljen indokolatlanul, és bármilyen kis összegbe kerülő független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó nyilatkozatát kérni és alátámasztásként benyújtani?! Vagy szerepeljen ez a kötelezettség is a felhívásban.

7. A 3.5.7. pont első bekezdése szerint "A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését." Majd a második bekezdés tartalmazza, hogy a "Felújítás, vagy bővítés esetében a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a projekt. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett projekt a támogatási kérelem teljes elutasítását vonja maga után."

Helyesebb volna, ha az első bekezdés tartalmazná a kivételt, pl. "A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de felújítás, vagy bővítés esetében kizárólag a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett projekt a támogatási kérelem teljes elutasítását vonja maga után."

És a kisebb fajsúlyú közlés szerepelhetne a második bekezdésben: "A projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését."

8. A 3.5.2. pont szerint a 24 hónapos megvalósítási idő szerint a projekt pl. augusztus 01-én fizikailag lezárul. A pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtása augusztus 31-ig kell, hogy megtörténjen?!

9. A 3.10. pont szerint "A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az önerő rendelkezésre állásáról." Ezt a nyilatkozatot az elektronikus támogatási kérelem felület tartalmazza. Ha ez így van, akkor megérné rögzíteni a Felhívásban, hogy a Kormányhivatalok ne kérjenek erről külön nyilatkozatot. Vagy, ha külön nyilatkozat kell, akkor az elektronikus felület szövegéből törölhető a nyilatkozat és a 6. pontban, a Csatolandó mellékletek között szerepeltetni.

10.  A 4. pontban a "Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:" rendkívül bonyolult, HA helyes az az értelmezés, hogy a Felhívás STÉ szempontjából, a minimum 6000 STÉ az elvárás. Felső határ nincs(?). Így nehezen értelmezhető a 6.1.  pont szerinti kényszer, hogy "A támogatási kérelem elbírálásához minden esetben szükséges a teljes üzemméret meghatározása, mely az alábbi adatok alapján kerül megállapításra:"

Visszatérve a 4. ponthoz: 2019-ben már biztosan Egységes kérelemben (EK, nem TERA) történtek a terület és állatlétszám alapú kifizetési igénylések, amely a minimum STÉ meghatározásának alpja lehet. Azon kérelmezők, akiknek szükségük van a munimum 6000 STÉ igazolásához, a további igazolások beszerzéséhez, azoknak legyen ez a lehetőség természetesen adott.

11. Az 5.5. pontban a Piaci ár igazolása ... Remélhetőleg jelen támogatási kérelmek viszonylag gyors bírálatra számíthatnak. Ha jelen felhívás véglegesedik és megjelenik, megkezdődhetnek az ajánlatok bekérése. Innentől kezdve szinte biztos, hogy több mint 6 hónap eltelik egyes tevékenységek megvalósításáig, vagyis egy ajánlat bekérési kör szükséges a kérelemhez és egy a megvalósításhoz CSAKNEM minden esetben. 

A 27. oldal utolsó bekezdése "A bérszint és a szakértői díjak egységárának..." szövegrésze két kérdést vet fel.

- Hol számolható el jelen felhívásban bérköltség?

- Általános költségekhez is szükséges árajánlat?

12. Az 5.6. pontban "A forinttól eltérő pénznemben kiállított elszámoló bizonylat esetén az elszámoló bizonylat végösszegét és az arra jutó támogatás összegét a számlán megjelölt fizikai teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani."

Helyesebb lenne MNB hivatalos devizaárfolyamon átszámítani forintra és ezt szerepeltetni a felhívásban?!

13. A 6.1. pont 7. alpontja szerint: "Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentő." Ez a dokumentum önmagában csak az elutasításhoz elegendő, ezért korrekt kiegésszítést kell tenni, hogy pl. a szolgáltató visszaigazolása is benyújtandó a dokumentum beérkezéséről. Ha szükséges.

Tisztelettel: Kodák József

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Jávor Tamás | 2020-07-31 22:47:52

Tisztelt Irányító Hatóság,

 

A felhívás 3.3 pontja szerint az „erőgépek beszerzése” nem támogatható tevékenység, de nem tisztázott, pontosan milyen gépek sorolhatók ide, különösen annak tükrében, hogy az anyagmozgatás gépei beszerzése támogatható tevékenységnek minősül (3.1.2.7 pont), miközben a két gépcsoport definíció szinten nincs lehatárolva egymástól.

Az egyértelműség miatt javasoljuk az „erőgép” fogalmának definiálását és részletezését a felhívásban vagy a fogalomtárban.

 

A felhívás 3.4.1.1 II. részének 1. pontja szerint 50 kW alatti napelemes rendszer esetén nem szükséges építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot benyújtani, hogy a fejlesztés nem engedélyköteles, de a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtandó építészeti-műszaki tervdokumentáció státusza nem tisztázott.

Javasoljuk egyértelműsíteni, hogy 50 kW alatti napelemes rendszer esetén szükséges-e tervdokumentáció benyújtása a pályázat mellékleteként.

 

A felhívás 3.4.1.1 II. részének 6. pontja szerin hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani.

Tekintettel arra, hogy az igénybejelentő benyújtása az áramszolgáltató felé a támogatási kérelem beadásakor csupán formalitás – hiszen az áramszolgáltató maximum tudomásul veszi, de fő gyakorlatként nem ügykezeli, hiszen az majd csak a csatlakozási dokumentáció benyújtásakor történik meg -, javasoljuk ezen benyújtási kötelezettség törlését. A műszaki leírásból, a pályázati adatlapból, illetve a rögzített költségvetésből a bíráló meg tud győződni a kiépítendő napelemes rendszer kapacitásáról.

 

A felhívás 3.4.1.1 III. részének 1.A) alpontja szerint „jelentős felújítás esetén az egész épületnek meg kell felelnie a TNM rendelet 5. mellékletében meghatározott költségoptimalizált követelményeknek”.

Javasoljuk definiálni, hogy mi számít „jelentős felújítás”-nak.

 

A felhívás 3.4.1.1 III. részének 1.D) alpontja szerint „Az energetikai hatékonyság javulását a teljes projekt vonatkozásában szükséges vizsgálni. Amennyiben tehát épület felújításra és technológia korszerűsítésére is sor kerül, az energiahatékonyság javulást a támogatott építések és technológiai beruházások összességén kell kimutatni.”

Javasoljuk pontosítani, hogy ebben az esetben mit jelent a „teljes projekt vonatkozásában” kitétel: (1) valóban a teljes projektet, ami adott esetben egy nagyarányú zöldmezős beruházást is tartalmaz, ami esetén energiahatékonyság javulás nem értelmezett, sőt összességében energia felhasználás növekedést okoz; (2) vagy csak a felújítással érintett épület és/vagy technológia esetén kell kimutatni a min. 10% hatékonyságjavulást?

Ha az (1) változat szerint gondolják értelmezni, akkor javasoljuk a célrendszer újragondolását, mert egy új építést és energetikai korszerűsítést is tartalmazó projekt esetén a min. 10% energiahatékonyság javulás nem teljesíthető, így az energetikai rész nem elszámolható részt képvisel. A szabályozás így a vegyes beruházások ellen hat és a nagyobb ökológiai lábnyomot eredményező zöldmezős beruházások felé tereli a beruházókat.

 

A felhívás címe és a felhívás számtalan pontja „állattartó telep”-re hivatkozva tartalmaz feltételeket. A felhívás 3.4.1.1 III. részének 1.C) alpontja szerint az energetikai számításkor a „teljes üzem felújítása utáni fajlagos (technológiai) energiafogyasztásával” kell dolgozni. A felhívás 3.4.1.1 III. részének 3. pontja egyszerre használja az „adott telephely” és az „üzem” fogalmakat. A felhívás 4.4.2.3 pontja 2.2 alpontjában pedig a „projekttel érintett üzemben” kitétel szerepel. E fogalmakat lehet ugyan egymás szinonimájának értelmezni, de vegyes használat a későbbi jogi hivatkozással bíró felhívásban féleértésre adhat okot.

Javasoljuk, hogy a felhívás és mellékletei egységes fogalomrendszer mentén épüljenek fel (javasoljuk az „állattartó telep” következetes használatát és annak pontos definiálását /vö. megvalósítási hely/), illetve ha Kiíró kifejezett célja a fenti fogalmak használata, akkor a Fogalomtárban kerüljenek pontosan definiálásra, hogy a támogatási folyamat minden szereplője ugyanazt értse alattuk.

 

A felhívás 3.4.1.3. pontja létszámtartásra vonatkozó kötelezettséget állapít meg, mely az évek óta a megfelelő munkaerő megtalálásának kihívásaival küzdő agrárium szereplőinek jelentős (el)riasztó faktort jelent, emellett szembemegy a modern, gépesített és automatizált árutermelő gazdaságok létrehozásának ideájával.

Javasoljuk a kötelezettség törlését.

 

A felhívás 3.4.1.3. pontja állatlétszám szinten tartására vonatkozókötelezettséget állapít meg, melyhez nem ad meg bázisidőszakot, melyre vonatkozóan a bázislétszám meghatározható.

Javasoljuk a bázislétszámra vonatkozó bázisidőszak definiálását.

 

A felhívás 3.5.1 pontja szerint „Felújítás, vagy bővítés esetében a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a projekt.”

Tekintettel arra, hogy a felújítással érintett és új építésű projektrészek mind a kérelemben, mind a tervdokumentációban, mind az építési naplókban jól elkülönülten jelennek meg, javasoljuk, hogy ne a teljes projekt megkezdésével kelljen megvárni a Kincstár előzetes szemléjét, hanem csak a felújítást célzó projektelemre vonatkozóan legyen korlát megállapítva.

 

A felhívás 4.3 pontjában rögzített benyújtási időszakok párhuzamosan kerültek megállapításra a Kertészeti üzemek korszerűsítése (VP2-4.1.3-20) felhívásban foglaltakkal. Két ekkora jelentőségű és érdeklődést kiváltó támogatási lehetőség párhuzamos futtatása a 2016-2017 évben tapasztalt jelentős bírálati késésekhez vezethet most is, hiszem a pályázati folyamat minden szereplőjének, a tervezőktől, a projektgazdákon át az értékelőkig indokolatlan és nehezen kezelhető munkacsúcsot okoz. A túlterheltség a pályázati anyagok minőségének rovására megy, ami a jelentős hiánypótlási munkák miatt még inkább elnyújtja a bírálati szakaszt. Ráadásul az őszre jósolt második COVID hullám jelentősen nehezítheti a személyközi kommunikációt, a szakhatóságok elérhetőségét, ami negatívan hathat az előkészítési, tervezési munkára.

A gördülékenyebb pályázati folyamatok, a magasabb minőségben előkészített projektek érdekében javasoljuk a két jogcím jelentősebb (legalább 3 hét) időbeli eltolását egymástól, jelen felhívás esetén pedig javasoljuk a novemberi első benyújtási időszakot.

 

A felhívás 4.4.2.3 pontja 1. alpontjában a termelői csoport/termelői szervezeti tagság szempontot javasoljuk kiegészíteni az integrációban való részvétel igazolásával, mivel a nagy kibocsátású telepek jellemzően inkább valamilyen integrációs rendszer tagjai.

Javasoljuk továbbá kiegészíteni a 8. lábjegyzetet azzal, hogy a pontszámot az a pályázó is megkaphassa, aki maga rendelkezik TÉSZ, TCs minősítéssel.

 

A felhívás 4.4.2.3 pontja 6. alpontja az üzleti terv értékelésére ad nagyon vázlatos és elnagyolt támpontot. Amellett, hogy a maximálisan 55 pontos üzleti terv értékelés belső szerkezete nem ismert, így a pályázók nem tudják, mely objektív szempontok szerint lesz értékelve támogatási kérelmük, a négy főcsoporton belüli pontelosztás aránytalan, ha azt összevetjük a kiírás célrendszerével. A felhívás 1.1 pontja alapján „A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén”. Ezzel szemben az 55 pontból csak 20 pont szerezhető ezen fő célokat teljesítő projektekre (II. Fenntarthatóság 10 pont, III. Innovatív tartalom 5 pont, IV. Költséghatékonyság 5 pont), míg az igen jelentős 35 pontot a Megalapozottság részszempontra oszt az értékelő, mely részterületen a valószínűsíthetően a pályázó előéletét, tapasztalatát, gazdaságszerkezetét, gazdálkodását értékelik. A projekt megalapozottságának értékelése persze fontos szempont, de sem a felhívás 4.4.2.3 pontja ismert objektív értékelési szempontjai (1.-5. alpont), sem a 6. alpont Megalapozottság részszempontja nem abba az irányba viszi az értékelést, hogy az a valóban versenyképes, modern technológiát alkalmazó, magas hozzáadott érték termelésének lehetőségét adó és innovatív projektek kiválasztását célozza, sokkal inkább a meglévő statikus adottságokat és alapokat veszi figyelembe. Ezzel a korszerű, termelékeny technológiát alkalmazó zöldmezős beruházások támogatása – mely kiemelt szakigazgatási cél -, jelentős hátrányt szenved.

Javasoljuk az értékelési szempontrendszert átalakítását, hogy az inkább a megvalósítandó projekt műszaki, szakmai, pénzügyi paramétereinek minősítésére fókuszáljon, kevésbé a statikus múltbéli adottságokra. Konkrétan javasoljuk az üzleti terv Megalapozottság részszempontjára adható 35 pontból 10 pont átsúlyozását a II.-IV. részszempontokra.

 

A felhívás 5.5 pontja rögzíti, hogy „nincs lehetőség egyszeri elszámolásra”. A hasonló költségvetési paraméterű Kertészeti üzemek korszerűsítése (VP2-4.1.3-20) felhívásban nincs ilyen megkötés.

Miután e korlátnak gyakorlati hasznát, szakmai indokát nem látjuk, javasoljuk törölni.

 

A felhívás 5.5 pontjában a Piaci ár igazolása részéből talán az a kiírói szándék tűnik ki, hogy az eddig szokásostól eltérően a szakértői díjakra (általános költségek) vonatkozóan is piaci árat kell igazolni: „A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására elfogadható még független statisztika, kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra, stb.).”

Amellett, hogy bérek elszámolását a felhívás nem engedi, így a vonatkozó rész kivehető, javasoljuk egyértelműsíteni a felhívásban, hogy az általános költségekre vonatkozóan szükséges-e árajánlatok benyújtása? Konkrét javaslatunk, hogy továbbra se kelljen árajánlatokat benyújtani általános költségek alátámasztására.

 

Üdvözlettel,

Jávor Tamás

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Jávor Tamás | 2020-07-31 22:46:09

Tisztelt Irányító Hatóság,

 

A felhívás 3.1.1 pontjában a versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése válik lehetővé. Az állattartó technológiák és építmények célhoz kötöttség nélküli felújítása nem engedélyezett, holott a felújítás legtöbbször gazdaságosabban, gyorsabban és kisebb ökológia lábnyomot eredményezve hajtható végre, mint egy zöldmezős új beruházás.

Javasoljuk, hogy az épület, építmény és technológia felújítások energetikai célhoz kötöttségét feloldva szabadon is megvalósíthatók legyenek, akár önállóan támogatható tevékenységként.

 

A felhívás 3.1.1 pontjában minden célterületen megjelenik a „takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése” támogatott tevékenység, ezen belül példálózó felsorolásban a „takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása”, kivéve a 2. célterületet.

Javasoljuk a 2. célterületen is felsorolni a példalistában a „takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása” tevékenységet.

 

A felhívás 3.1.1 pontjában minden célterület a) pontjában megjelenik, mint „a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológia” a „telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása” és a „takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása” támogatható tevékenység. Ugyanakkor a célterületek b) pontjaiban a „termény, takarmány, illetve alomszalma tárolását szolgáló építmény”, mint „állattartó telepi épület” szerepel, melyre az 5.7 pontban korlát került megállapításra.

Javasoljuk, hogy a pályázatkezelés egységesítése, valamint a könnyebb értelmezés és elválaszthatóság érdekében konkretizálja a felhívás (pl. technológiai mellékletben), hogy pontosan mit érthetünk „szemestermény-tároló technológia”, „takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia” és „termény, takarmány tároló építmény” alatt, hol húzódnak a választóvonalak a korlátos és nem korlátos tevékenységek között. Az egyszerűbb ügymenet érdekében javasoljuk esetleg a korlát megszüntetését.

 

A felhívás 3.1.1 pontjában minden célterület b) pontjában megjelenik, hogy a trágyatároló kialakítása kizárólag csak „új állattartó telep létesítése” esetén támogatott.

Javasoljuk, hogyha a telep új zöldmezős épülettel bővül, vagy meglévő épület átalakításával, funkcióváltással új állattartó épület jön létre, vagy régi épület elbontásával új állattartó épület létesül, akkor legalább arányos méretű trágyatároló kialakítására ekkor is legyen lehetőség.

Javasoljuk egyértelműsíteni, hogy trágyatároló kialakítása történhet-e meglévő trágyatároló és technológiájának kibővítésével (hozzáépítés), vagy mindenképp fizikailag is különálló építményt kell létrehozni, önálló kezelő technológiával.

Javasoljuk definiálni az „új állattartó telep” fogalmát is, hogy egyértelmű legyen, abba beleérthető-e a meglévő épületek funkcióváltásával, állattartó épületekké alakításával vagy bontás utáni újjáépítéssel létrejött telep?

 

A felhívás 3.1.2 pontjában az 1. és 2. alpontban részletezett energetikai rész önállóan nem támogatható tevékenység, ugyanakkor mivel más fókuszterületből finanszírozott (5B), külön rangsorba kerül. Rangsorolás után, amennyiben a fókuszterületekre megállapított pontszám eltérő lesz, előfordulhat, hogy a 2A fókuszterület elutasításra kerül, míg az 5B támogatást nyer, ugyanakkor mivel ezek a tevékenységek önállóan nem támogathatónak minősülnek, mégis el kell utasítani a kérelmet. Így a rangsorral lekötött forrás azonnal fel is szabadul.

Korábbi felhívásban az energetika önállóan támogatható volt, így javasoljuk ennek megfontolását a 2020-as felhívásban is.

 

A felhívás 3.1.2. 7. alpontjában önállóan nem támogatott tevékenységként megjelenik a telepi infrastruktúra megvalósítása, miközben a „telepi infrastruktúra” fogalma majd a jelenleg még nem ismert Fogalomtár mellékletben lesz definiálva. Az 5.5 pontból az derül ki, hogy az infrastruktúra-fejlesztés fogalomkörébe a pontosan nem körvonalazott közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások tartozhatnak majd.

Jelenleg nehezíti a beruházások előkészítését, tervezését, hogy pontosan nem egyértelmű, mi sorolható majd a közművekkel kapcsolatos beruházások kategóriába, beleérthető-e a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, illetve ivóvíz kutak építése/felújítása? Napjaink szélsőséges időjárási viszonyait figyelembe véve mindkét tétel elszámolhatósága fontos lenne a telepek hosszú távon fenntartható működése érdekében. Javasoljuk ennek egyértelműsítését és részletezését a felhívásban, illetve a fogalomtárban.

Javasoljuk, hogy a kerítés és a tűzivíz tározó építés is kerüljön be a telepi infrastruktúra fogalomkörébe, tekintettel, hogy lényeges épített elemei egy állattartó telepnek.

Javasoljuk, hogy a fixen telepített dízelüzemű aggregátor is kerüljön be a támogatott telepi infrastruktúra fogalomkörébe, tekintettel arra, hogy egy zárt rendszerű, modern állattartó épület hálózati áramkimaradás esetén nem tud működni, rendkívül gyorsan elhullásveszélyes helyzet tud kialakulni.

 

Üdvözlettel,

Jávor Tamás

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Daróczi Lajos | 2020-07-31 11:17:42

Tisztelt Irányító Hatóság!

A felhívás 3.1.1. pontjában valamennyi célterület a) pontjában az "állategészségügyhöz kapcsolódó fejlesztésekhez" beleértendő-e a szociális épületek felújítása, ha nem célszerű ezt önállóan megjeleníteni, mivel (sajnos) az állattartó telepek jellemzően legrosszabb állapotban lévő része a szociális épület.

A felhívás 3.4.1.3 Egyéb elvárásoknál célszerű lenne a létszámtartásra vonatkozó kötelezettségeknél - a GINOP kiírásokhoz hasonlóan - a koronavírus okozta veszélyhelyzet figyelembevételével enyhíteni, azzal, hogy a létszámtartási kötelezettségnél esetleg az utolsó lezárt év 75 -90 %-át előírni, vagy e létszámot a fenntartási idő végére visszatölteni. Az állattartás ugyan nem vendéglátóipar, de itt is jellemző volt a létszámcsökkenés akár részmunkaidős foglalkoztatás keretében.

A 4.3. pontban a benyújtásra rendelkezésre álló második szakaszt célszerű lenne 2021. február 1 után is nyitva hagyni, esetleg később kezdeni, hiszen jellemzően azok nyújtanak ebben az időszakban be támogatási kérelmet, akik a 2020. év alapján szerzik meg a jogosultságot. Ezt február 1-ig leadminisztrálni szinte lehetetlen.

A 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok 4. Környezeti szempontok érvényesítése pontja értelmében szerintem ma még kissé túldimenzionált 8 ponttal értékelni az ISO 14001 szabvány meglétét, hiszen jellemzően a HACCP rendszer működése is elég kevés figyelmet kap. Így a ponttal preferált minőségügyi rendszereknél az ISO : 9001 is kerüljön be, de egy tanúsított, éves felülvizsgálattal igazolt HACCP rendszer is "megérdemel" 4 pontot.

A többi hozzászólóhoz hasonlóan az 5.3. pontban megjelölt támogatás minimum értékénél az 1.2.3. célterületek minimum támigatási értékénél az értékhatárt célszerű levinni akát 5 M Ft-ra, hogy kisebb állattartó telepek, családi gazdaságok is támogatási forráshoz juthassanak.

Az 5.7. Elszámolható költségek között az Építéssel nem járó, az állttartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése esetén a 25 %-os maximált mértéket legalább 50 %-ra célszerű emelni, hiszen a technológiai eszközök elhasználódása jóval gyorsabb, mint az épületek, hogy a gazdálkodó maga dönthesse el, hogy a technológiai korszerűsítés az adott telepen belül mely terület fejlesztésével a leghatékonyabb.

Tisztelettel: Daróczi Lajos

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Müller K. | 2020-07-31 08:00:48

Tisztelt Cím!

A Felhívás rendkívül magas projekt minimum értékeket határoz meg szarvasmarha, sertés és baromfi ágazatokban. A bekerülési értékhez viszonyítva a belső korlátok egyes esetekben alacsonynak tűnnek. Például Termény-, takarmány, illetve alomszalma tárolók kialakítása 10%, de legfeljebb nettó 100 000 000 Ft, Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése a Felhívás 3.1.2.9. pontja alapján 10%.

 

Támogatott tevékenység "új állattartó telep esetén trágyatároló építése". Javasolnám tisztázni akár lábjegyzet akár fogalommagyarázat formájában mi minősül újnak. Meglévő tenyészetnél új istállók építése esetén ugyanúgy indokolt a trágyatároló kapacitás bővítés, mint egy zöldmezős beruházásnál. Esetlegesen célszerű lenne a trágyatároló építést új istálló építéshez, kapacitásbővítéshez kötni.

 

Technológiai fejlesztésként kútfúrás az egészséges ivóvíz ellátás érdekében támogatott tevékenység?

 

„Állatlétszám szinten tartására vonatkozó kötelezettségek: A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep – a Felhívás 6. számú melléklete alapján számított állategységben kifejezett – éves átlagos állatlétszámát.”- Nem tisztázott, hogy mi a bázis. A pályázat benyújtását megelőző 12 havi átlag vagy az utolsó teljes lezárt üzleti év átlaga?

 

A „7 Forgalmazó alatt nem kizárólagosan magyar forgalmazó értendő” alapján Magyarországon kizárólagos forgalmazói jogkörrel felruházott ajánlat adóknál is több ajánlat benyújtása szükséges?

 

Bővítés fogalma alatt pontosan mi értendő? Például fedett kifutótér kialakítása, ami egyébként teljesen új építmény, de csatlakozik egy meglévő épülethez bővítésnek minősül?

 

A felhívás önállóan támogatható tevékenységként kezeli a fejőház, tejház építést és a fejés-, tejhűtés- és tejtárolás technológia kialakítást, ugyanakkor önállóan nem támogatható tevékenységek között szerepel a fejőberendezés és a tejhűtő.

Érdemes lenne pontosítani melyik fejőberendezés és tejhűtő minősül technológiának és melyik önállóan nem támogatható eszközbeszerzésnek?

 

Ugyancsak önállóan támogatható tevékenységek közé tartozik a „termény, takarmány, illetve alomszalma tárolását szolgáló építmények kialakítása”, de a 3.1.1 1-5 célterület egyike sem hivatkozik az 5.7 pontban szereplő költségkorlátra, ami így félreérthető.

Köszönettel: dr. Müller K.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Szentléleki Csilla | 2020-07-30 15:43:29

Tisztelt Tervező!

A pályázat 4.1. Támogatást igénylők köre pontban két olyan szempontot említenek, amely a pályázóra vonatkozik: legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezzen és az árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységéből származzon.

Kérnénk szíves állásfoglalásukat az alábbiak tekintetében:

 • projektcég indulhat-e a pályázaton
 • a pályázó Társaság árbevétele, és/vagy eredményessége – azaz gazdálkodási múltja – miként befolyásolja a pályázati döntést (a fenti két kritériumon túl)
 • pályázhat-e egy veszteséges társaság, amennyiben megfelelő önerőt tud felmutatni
 • a pályázathoz szükséges önerőt elégséges-e felmutatni az üzleti terv szintjén, vagy egyéb módon kell bemutatni a forrás rendelkezésre állását?
 • Válaszukat köszönöm!

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Hamarics Imre | 2020-07-29 11:46:42

  Tisztelt IH!

  1.     A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek alatt több célterületnél megtalálható "az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése", miközben az 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások résznél Termény-, takarmány, illetve alomszalma tárolók kialakítása 10%, de legfeljebb nettó 100 000 000 Ft értékben rendeli támogatni ezen elemeket. A két kritérium így nincs összhangban, hiszen ezzel tulajdonképpen mégsem önállóan támogatható a tárolók kialakítása, hiába engedné ezt meg a 3.1.1. pont. Javaslom a 10% korlát eltörlését, vagy 75%-ra emelését, ha a cél az, hogy ne kizárólag terménytárolók épüljenek egy ÁTK projekten belül.

  2.     3.4.1.1  3. pont - Trágyatároló építése kizárólag új állattartó telep létesítése esetén támogatott. Ezalatt új tartási helyet értünk? Vagy egy olyan helyrajzi számú ingatlant, ahol korábban az adott állatfajra vonatkozóan még nem volt állattartó telep? Egy 20 éve nem működő telephely, amely valamikor régen állattartó telepként funkcionált (de már évek óta nem) megfelel ennek a kritériumnak?

  3.     3 4.1.3. Egyéb elvárások Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek: Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. Ha egy kedvezményezettből a PTK 3:45. § alapján kiválik egy másik jogi személy (azaz kiválással a támogatás szempontjából jogutódja lesz, hiszen a vagyonmegosztás alapján az új társaság viszi tovább a támogatott projektet), akkor milyen létszámot kell tartania a frissen kivált jogutód társaságnak? A vagyonmegosztás arányában történő teljesítés megfelelő? Vagy a szétválási tervben nevesített Szétváló Társaságnak kell a korábban vállalt kötelezettségeket továbbvinnie? Ugyanez a kérdés megfordítva, egy 2020-ban jogutódként kivált cég esetén figyelembe vehető-e a kivállás előtti STÉ, foglalkoztatotti létszám és állatlétszám érték, illetve milyen arányban? Mi tekintendő ebben az esetben bázis adatnak? 

  Köszönettel: Hamarics Imre

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Sápi Imre | 2020-07-28 15:36:53

  Tisztelt Tervező! A felhívás tervezet 5.3. A támogatás mértéke, összege részt kérem, szíveskedjenek újragondolni, mivel az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összegei az 1, 2 és 3-as célterületek esetében irreálisan magasan lettek meghatározva, így csak az adott ágazat legnagyobb szereplői tudnak bepályázni, a kisebb gazdálkodóknak esélytelen az állattartó telepeik fejlesztése, pedig nagyon sok helyen szükség lenne erre a támogatásra a versenyképesség megtartása / növelése érdekében. Kérem, szíveskedjenek a felhívás 1.1 A felhívás indokoltsága és célja fejezetet alapján több gazdálkodónak is lehetőséget adni a pályázásra, mivel nem csak a nagyokat érinti a fejlesztés szükégessége. Javaslom a minimum összegek egységes 5 milliós szintre való lecsökkentését vagy ennek hiányában az első 3 célterület pályázati küszöbértékének lehetőség szerinti minél nagyobb leredukálását. 

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Seres Gabi | 2020-07-28 10:45:51

  Tisztelt Tanácsadó!

  A Felhívás 3.1.1. b) pontja alapján “állattartó telepi létesítmény”-ként értelmezhető és tervezhető-e a 3.1.1. a) pontjában felsorolt „takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia” elhelyezésére szolgáló épület?

  Mivel ez nem a takarmány tárolására, hanem a takarmánykeverő-daráló technológia elhelyezésére szolgál, ezért jól gondoljuk-e, hogy nem esik az 5.7. pontban terménytárolókra érvényes %-os és értékbeni korlátozás alá? 

  Válaszukat köszönöm!

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Bódi- Orosz Ildikó | 2020-07-27 16:45:34

  Tisztelt Tervező!

  Én a megvalósítandó tevékenységekhez szeretnék megjegyzést tenni: b.) tevékenység: Állattaró telepi épületek, létesímények építése, kialakítása, bővítése: Ebben a megfogalmazásban ezeknek az épületekenek a felújítását is érteni kell? Vagy egy meglévő épület felújítása csak bővítéssel együtt valósítható meg? Szükséges kapacitást is növelni?

  -3. célterület építéssel nem járó eszközök beszerzése:bálaszállító pótkocsi bele tartozik e majd a szálastakarmány betakarítás eszközei témakörbe? Pontos megfogalmazásra lenne szükség VTSZ vagy egyéb meghatározásra.

  Az energiahatékonyság  javítás hangsúlyos 16 ponttal szerepel. 30%-ot meghaladó 14 pont.

  Megújuló energiaforrás esetében, ha meglévő csak azt fogadják el, amely a támogatási kérelem benyújtása előtti évben került beüzemelésre. Szerintem, mivel az előző VP-ben is volt lehetőség kiépítésre így ehhez kellene kötni, mivel 2016-os beadás volt és 2018-ban volt aki már elkészült vele. Így már nem érvényesítheti a pontszámot. Itt jobb lenne, ha VP-ben, vagy saját erőből az elmúlt időszakban megvalósult beruházásokat figyelembe venni.

  Köszönöm!

  Üdvözlettel: Bódi-Orosz Ildikó

  szaktanácsadó

   

   

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Győriványi Dániel | 2020-07-27 10:50:29

  Magyarországon a húsmarha állományok jelentős részét kis és közepes családi gazdaságokban tartják, jellemzően extenzív körülmények között. Ezeknek a családi gazdaságoknak, illetve magának a húsmarha ágazatnak a sikeressége nem olyan beruházásokon múlik, aminek a minimális beruházási értéke 100 millió forint, hanem annál jóval kevesebb. A húsmarhatartás jellemzően extenzív körülményei nem indokolják, vagy nem teszik lehetővé a nagy volumenű beruházások megtérülését. Ellenben a húsmarha ágazatban is égető szükség van a fejlesztésekre. Emiatt a Felhívás 5.3. pontjában szereplő, 3. célterületre vonatkozóan is, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum mértékét szintén 5 millió forintra kellene módosítani, ahogy az a 4. és 5. célterület esetében már így szerepel a Felhívásban.

  Szükség lenne arra is, hogy a beruházásokat konzorciumi formában is meg lehessen valósítani, így a kollektív beruházásnál a konzorciumi formában történő megvalósítás is engedélyezhető lenne Felhívás 4.1.2

  Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése közé célszerű lenne megemlíteni az állatszállító pótkocsit, a vízszállító (lajtos) pótkocsit is. Felhívás 3.1.2.11

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Bokor István | 2020-07-24 15:37:17

  Az 5.3. A támogatás mértéke, összege i pontjában a meghatározott minimum és maximum összegek módosítását javaslom, mert a maximális 2 mrd támogatható összeg túl magas az 50 mrd keretösszeghez viszonyítva, így csak csekély számú nagy gazdaságot érhet el ez a fejlesztési pályázat. Az 1-es és 2-es célterületek kisebb gazdálkodói nem is indulhatnak a pályázaton, mivel olyan magas belépési küszöböt állapítottak meg ( 50 illetve 100 millió forint).Javaslatom az összes célterület esetében a minmális belépési küszöböt 5 millió forintra csökkenteni, hogy a kisebb gazdaságok is tudjanak pályázni, valamint a maximális elnyerhető összeget 500 millió forinra csökkenteni.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Csécsei János | 2020-07-23 11:06:34

  Figyelemmel arra a körülményre, hogy a "nagy" állattartó telepek a korábbi években jelentős pályázati eszközökkel  már megvalósultak, indokoltnak látszik az, hogy a komplex működéshez szükséges egyéb eszközök - melyek gyorsabban elhasználódnak - önállóan maximalizált összegben támogathatóak legyenek. Felhívás 3.1.2.10 szervestrágya kijuttatás eszközei, hígtrágya injektáló.