A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. május 13-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-05-13 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Malkócs Ivett | 2020-05-13 22:17:25
  • 4.4.1. Kiválasztási eljárásrend: Az eljárás során nincs lehetőség hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 60.§ (5) pontja szerint Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén - a felhívás eltérő rendelkezése hiányában - hiánypótlásnak nincs helye.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 67.§ (2) bekezdés szerint: Ha a felhívás visszatérítendő támogatási formát alkalmaz, a felhívás kidolgozása és a támogatási kérelem elbírálása során az irányító hatóság az 58-65. §-ban foglaltaktól eltérhet azzal, hogy c) a hiánypótlás, tisztázó kérdés lehetőségét biztosítani szükséges.

Bár a 60.§ (5) szerint egyszerűsített eljárásrend esetén alapesetben nincs helye hiánypótlásnak, a felhívás ettől eltérően is rendelkezhet. A 67.§ (2) c) pontja szerint visszatérítendő (jelen esetben feltételesen visszatérítendő) támogatás esetén szükséges hiánypótlási lehetőséget biztosítani, így javasoljuk a Felhívásban hiánypótlásra és tisztázó kérdésre lehetőséget biztosítani, különös tekintettel arra, hogy a 60.§ (5) pont lehetőséget biztosít rá.

  • 4.4.2.1 Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempontok 1) Minősítő szempontok

A minősítési szempontokra adható 15 pont aránytalanul magas, illetve a) pontban meghatározó feltételek rendkívül korlátozóak. A megjelölt minősítésekkel igen szűk kör rendelkezik, így ez rendkívül korlátozza az indulási feltételeket. Javasoljuk vagy az adható pontszám csökkentését, vagy az elérhető minimális pontszám csökkentését.

  • 1) Minősítő szempontok b) pont esetében kérjük egyértelműsíteni, hogy a pénzügyi támogatás alatt mit értünk. Illetve szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a VEKOP nyertes pályázatokkal rendelkezők, értékelési szempontok szerint hátrányos megkülönböztetése, szintén rendkívül korlátozó, illetve a Felhívás céljával sincs összhangban.

„A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. Fentieken túl, a hazai gazdaság fejlesztése érdekében jelen Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.”

A járványügyi hatás nem kerüli el azokat a potenciálisan alkalmas pályázókat sem, akik már korábban, - akár évekkel ezelőtt-, sikeresen megvalósítottak projektet VEKOP forrásból, így javasoljuk a fenti értékelési szempont megfontolását.

  • 5.3 A támogatás mértéke, összege pont szerint a létszámhoz az 1 főre eső támogatási összegek véleményünk szerint rendkívül csekélyek ahhoz képest, hogy a Felhívás milyen megfelelési kritériumokat határoz meg, különös tekintettel a 4.4.2.2 Eredményességi mérés értékelési szempontjaira. Az átfordulási kritériumok teljesítése, különösen a projekt fizikai befejezését követő első lezárt évre vonatkozó kritériumok teljesítése, nagy kockázatot jelenthet a jelenlegi járványügyi helyzetben a potenciálisan pályázó vállalkozásoknak, annak fényében, hogy a veszélyhelyezt bizonytalan ideig fennáll.

 

Javasoljuk a támogatás összeg meghatározásának újragondolását, illetve az 1 főre eső támogatási összeg megemelését.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Magyari Donát | 2020-05-13 19:42:41
  • Tekintettel az egyedi, testreszabott IKT megoldások elterjedtségére, javasoljuk a szoftver beszerzéssel kapcsolatos előírás újra gondolását, ami szerint ne csak a GINOP-3.2.1-ben minősített csomagolt szoftvereket lehessen beszerezni, mert ez kizárja a nem minősített szállítókat. Az ellenőrzés pl. a szokásos 3 árajánlattal megoldható.
  • A felhívás 8. számú mellékleteként sorolják fel a "Vállalati infokommunikációs rendszerekkel, megoldásokkal szemben támasztott követelmények - Általános követelménylista" dokumentumot, az IVSZ nyitott a közreműködésre, a követelmények áttekintésére és az aktuális piaci sztenderdek jelzésére

IVSZ EU forrás munkacsoport

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Magyari Donát | 2020-05-13 19:29:19
  • Üdvözüljük, hogy a központi régió vállalkozásai számára is elérhető lesz a konstrukció.
  • Az IKT fejlesztést érdemes lenne önállóan is támogathatóvá tenni, nagyobb arányban lehetővé téve a projektben. Egy IKT fejlesztés, kiegészítve a kapcsolódó tanácsadással, ki tudna tölteni egy kisméretű projektet, aminel érzékelhető és előremutató üzleti eredménye, kalkulálható megtérülése van a pályázónál

 

IVSZ EU forrás munkacsoport

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Pályázó - | 2020-05-13 16:49:12

Tisztelt Irányító Hatóság!

4.1. Támogatást igénylők köre: ...rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel  - Kérjük pontosítani, hogy szükséges-e lezárni a 2019-es üzleti évet, vagy megfelelő a 2018-as lezárt üzleti év!

4.4.1 Kiválasztási eljárásrend: Az eljárás során nincs lehetőség hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére. - Javasoljuk, hogy legyen lehetőség hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltételére, ha a Közreműködő Szervezetnek lenne kérdése akkor legyen lehetősége feltenni azt.

5.3 A támogatás mértéke, összege: A támogatást igénylő vállalja, hogy a kapott visszatérítendő (kamatmentes) támogatást vagy – figyelembe véve a megvalósítási időszak végén, továbbá a fenntartási időszak végén lefolytatott eredményességméréseket – annak arányos részét a visszafizetési arányról szóló, a Záró Projekt Fenntartási Jelentés beérkezését követő 90 napon belül megküldött tájékoztatás kézhezvételét követő 180. napig egy összegben visszafizeti. - Amennyiben nem fordul át a teljes támogatás vissza nem térítendő támogatássá, úgy a fennmaradó összeg után számítanak-e fel bármilyen költséget?

6. Csatolandó mellékletek listája: a) A beszerzés tárgyát képező költségtételekre vonatkozóan csatolni szükséges... - A költségtételek alátámasztásához nem szükséges árajánlatot benyújtani, csak a 6. a) bekezdésben felsoroltakat?

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Illés Roland | 2020-05-13 16:45:14

Tisztelt Irányító Hatóság!

A felhívás tervezet 3.5.1. A projekt megkezdése pontjánál az alábbi szerepel:

„Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető 2020. március 11-től. Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.”

Javasolom a felhívás kiegészítését a projekt megkezdettségére vonatkozóan asszerint, hogy a 2020. március 11. előtt megkezdett projektek befejezésére is lehetőség nyíljon a támogatási kérelem benyújtásával. 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Bartos Edina | 2020-05-13 15:40:31

Tisztelt Irányító Hatóság!

A pályázati kiírással kapcsolatban az alábbi észrevételeket/javaslatokat tesszük:

3.1.2 f) pont Javasoljuk a képzéseket nyújtó szolgáltatók körét nem korlátozni csak az IFKA oldalán regisztrált képzéseket nyújtó szolgáltatókra, kérjük ennek mellőzését. Ezzel közvetve az olyan szolgáltatókat is segítené az állam, amelyek nem regisztráltak jóval korábban az IFKA programjában, a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe kerültek, de a felmerülő piaci kereslet javíthat a helyzetükön.

Továbbá javasolt a járványhelyzetre való tekintettel az online, távolléti formában megvalósuló képzéseket engedélyezni, az erre vonatkozó szabályok egyértelmű rögzítésével. Ezzel összefüggésben a 3.6.1.1. d) pont is érintett.

3.6.1. A projekt területi korlátozása pontja: a megvalósulási helyszín bejegyzésére vonatkozó szabályt, és ezzel összhangban a 3.4.1.1/l pont fejlesztendő tevékenységre vonatkozó előírást is javasoljuk módosítani akként, hogy a pályázat benyújtásának napjáig bejegyzett is elfogadott legyen.

3.5.2.  A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: túlzott jogkövetkezménynek tűnik a 18 hónap lejártát követő TO visszavonás, nem veszi figyelembe a vis maior eseteket. Javasoljuk rögzíteni a felhívásban annak lehetőségét, hogy a futamidő különösen indokolt esetben meghosszabbítható legyen.

4.4.1. pont – Mivel a projekt szakmai bemutatása is szükséges, ezért a korábbi tapasztalatokat figyelembe véve javasolt, hogy legyen lehetőség legalább tisztázó kérdésre. Egy véletlen adminisztratív/technikai hiba miatt ne essenek ki olyan projektek, amelyek érdemben hozzájárulhatnak a gazdaságpolitikai célokhoz.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Hajdú Attila | 2020-05-13 12:41:04

Tisztelt Kiíró!

Amennyiben a pályázat célja valóban a hazai tulajdonú KKV szektor megerősítése és digitális, termelékenységet növelő modernizációja a válságban, életbevágóan fontos, hogy a jövőben ne csak hagyományos eszközökben: épületekben, gépekben és berendezésekben gondolkozzunk, ezért kérem, hogy a 3.1.1. a) alatt jelenjen meg szövegszerűen, pozitívan a kereskedelmi célú, exportot is támogató weboldalak fejlesztése (mely sem nem csak hardware, sem nem csak software) 3.1.2. d) alatt váljon támogathatóvá olyan ingatlan fejlesztése is, amely a projekt során válik egy cég új székhelyévé vagy telephelyévé, hiszen a szolgáltató szektorban a válság végén számos cég lesz kénytelen új székhelyet, telephelyet bérelni A 3.4.1.1. által hivatkozott VTSZ lista bővüljön a webfejlesztés / weboldal kategóriákkal A 3.6.1.-et is érinti a fent javasolt, székhelyváltozással kapcsolatos észrevételem - ha egy cég hatékonyabbá válhat azzal, ha bérelt ingatlan helyett pl. egy lakást alakít irodává és székhellyé, nem kéne kizárni, s mivel a covid-válság és a bérlemény-moratórium még tart, az ilyen jellegű változások még a vállalkozások előtt állnak A 3.6.1.1. eszközei között is tételesen meg kéne jeleníteni a kereskedelmi célú weboldalakat, melyek helyhez kötött gép és berendezésként nehezen értelmezhető A 4.4.2.2. eredményességi mérésnél mindenképpen figyelembe kell venni a covid-válság 2020-ra gyakorolt hatását, mely a 2019-es évhez mérten teljesen más kiindulópontra vet vissza számos KKV-t Az 5.3.1. alatt javaslom az első 5 alkalmazottra 3 millió forint / alkalmazott érték megálapítását, hogy valóban komoly fejlesztési projektekben lehessen gondolkozni Általánosságban javaslom, hogy korábban kifizetett, de a projekthez kapcsolódó részfejlesztések számlái is legyenek a projekt elszámolásba vonhatóak, hiszen a legtöbb fejlődő KKV eddig is a kis lépésekkel történő fejlődés útját járta. Köszönöm, hogy észrevételeimet és javaslataimat - ahogy a töbi hozzászólóét is - figyelembe veszik a pályázat véglegesítésekor, s bízom benne, hogy ezúttal valóban egyszerűen és gyorsan pályázható kiírás születik, mely beteljesíti célját. Tisztelettel Hajdú Attila

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Tóth Ádám Ferenc | 2020-05-13 10:41:14

Tisztelt Kiíró!

 

I. Javasoljuk az alábbi minősítő szempontok mellőzését:

- Azon vállalkozások, amelyek 2020-ban támogatási kérelmet nyújtottak be az Irinyi Terv megvalósulását szolgáló Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai programba, és rendelkeznek az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiállított tanúsítvánnyal, mely igazolja, hogy megfelelnek az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program kritériumrendszerének.

- Azon vállalkozások, amelyek 2020-ban támogatási kérelmet nyújtottak be az Irinyi Terv megvalósulását szolgáló Beszállító-fejlesztési Programba, és rendelkeznek az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiállított tanúsítvánnyal, mely igazolja, hogy megfelelnek a Beszállító-fejlesztési Program kritériumrendszerének.

 

II. Javasoljuk előnyben részesíteni a „rutinos pályázókat”:

A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásáig a VEKOP- egyik támogatási konstrukciója keretében pénzügyi támogatásban részesült. (5 pont)

 

III. Javasoljuk az 1 főre eső személyi jellegű ráfordítás összeg hányadosának fordított pontozását:

2,5 millió Ft és az alatt 10

2,5 millió Ft<x<=3 millió Ft 8 

3 millió Ft<x<=3,5 millió Ft 6 

3,5 millió Ft<x<=4 millió Ft 4 

4 millió Ft<x<=4,5 millió Ft 2 

4,5 millió Ft felett 0

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Lehoczky Tibor | 2020-05-13 08:34:58

Tisztelt Irányító Hatóság!

A kiválasztási kritériumok 4.4.2.1 Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempontok 1) Minősítő szempontok-ra adható 15 pont kirívóan magas az összesen elérhető 50 ponthoz viszonyítva. Érthető, hogy kiemelnék az a pontnak megfelelő vállalkozásokat, az itt adható 10 pont mégis túlzó. Javasoljuk 5 pontra csökkenteni. Ha ez nem megoldható, akkor javasoljuk az alábbi módosítást: Nem támogathatók azok a kettős könyvvitelt vezető támogatást igénylők, amelyek esetében a támogatási kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 20 pontot.

Az eljárás során nincs lehetőség hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére. Javasoljuk ennek a pontnak a törlését és legalább tisztázó kérdésre adjanak lehetőséget.

Köszönettel, Lehoczky Tibor

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Gyarmatiné dr. Korb Anikó | 2020-05-12 14:47:27

Tisztelt Kiíró!

A Felhívás 31. oldalán a 4.4.2.1 Tartalmi értékelési szempontok között a következő szerepel:

Minősítő szempontok: "a) Akik 2020-ban támogatási kérelmet nyújtottak be az Irinyi Terv  Iparstratégiai támogatási programba... és rendelkeznek az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiállított tanúsítvánnyal... " 

Pl. mi rendelkezünk a hivatkozott támogató tanúsítvánnyal, 2020. márciusi dátummal, de az Irinyi Terv támogatási kérelmünket 2019-ben nyújtottuk be.

Javaslatunk:

A "2020-ban támogatási kérelmet nyújtottak be" helyett "2019-ben, és/vagy 2020-ban..." megfogalmazást.

Vagy azokat is lehessen pozitívan minősíteni, akik  2019-ben nyújtottak be pozitív megítélésű pályázatot, de a hivatkozott tanúsítvány 2020-as keltezésű, a teljes folyamat 2020-ban valósul meg.

Tisztelettel:

Gyarmatiné dr. Korb Anikó

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Szira Márton | 2020-05-12 11:16:44

Tisztelt Kiíró!

A Felvívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása alpontjára vonatkozóan a következő észrevételt szeretném tenni:

A területi korlátozás megköveteli: „A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 évvel kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.”

A jelen helyzetre való tekintettel kérem, hogy töröljék a legalább 1 évvel korábban való bejegyzés kitételét a megvalósulási helyszínre vonatkozóan.

A Felvívás 4.1.b. A Támogatást igénylők köre alpontjára vonatkozóan a következő észrevételt szeretném tenni:

A kitétel: b) amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan10 minimum 5 fő volt.

Ezt a jelen helyzet függvényében irreálisnak tartom, mivel soka cég kénytelen volt elbocsátani dolgozóit. Most új beruházással újra munkavállalókat venne fel, de így ez lehetetlen. Javaslom a minimum 1 főt kitételnek, valamint újonnan minimum 2 főt kelljen felvenni és megtartani, ez így már reális kitétel lehet az gazdaság újbóli talpraállítása cél eléréséhez. Köszönöm.

Tisztelettel: Szira Márton

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Magyar Innovációs Szövetség | 2020-05-11 17:02:50

Általános észrevételünk a felhívás terjedelmével kapcsolatos: javasoljuk a konstrukció egyszerűsítését úgy is, hogy annak leírása beleférjen 30-35 oldalnyi terjedelembe (a jelenlegi 71 oldal helyett).

Részletes észrevételek és javaslatok:

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

Érdemes hangsúlyozni, hogy szoftver (vállalatirányítási rendszer, termelésirányítási rendszer) bevezetésével a termelés hatékonyságának növelése ugyanolyan jó lépés, mint egy újabb gépsor beszerzése.

Javasoljuk, hogy szoftverbevezetés is legyen önállóan támogatható tevékenység.

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

7. oldal b.) pont

„Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el).”

Miért nem szabad csak önállóan ezt beszerezni? Pont ez a gondolkodásmód változás: nem csak vasat vesznek a vállalkozások, hanem hatékonyabban használják a gépparkot!

Javasoljuk, hogy a tevékenység önállóan is támogatható legyen.

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

8. oldal f.) pont, képzés

Nem célszerű a képzések körét az IFKA ajánlataira szűkíteni.

Javasoljuk az IFKA oldalán regisztrált képzések kötelezővé tételének mellőzését.

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

h) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni, a támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori megállapodás, gyártói igazolás a forgalmazói kapcsolatról).

A legtöbb esetben életszerűtlen és beszerezhetetlen egy olyan dokumentum, amelyben egy nemzetközi cég (forgalmazó/kereskedő) igazolást ad ki egy hazai KKV-nak arról, hogy milyen kapcsolatban van egy szintén külföldi gyártóval. Ez a kereskedő/forgalmazó és gyártó közötti kétoldalú üzleti titok kategóriájába esik.

Javasoljuk törölni azt az elvárást, hogy:

…”a támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori megállapodás, gyártói igazolás a forgalmazói kapcsolatról).”

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

14. oldal óradíj és minimális óraszám

Nem célszerű sem az óradíjakat, sem a minimális óraszámot előírni.

Javasoljuk az óradíjakra vonatkozó utalások törlését vagy jóval nagyobb (2-3-szoros) tartomány megadását.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre

Az export piacok elérésének kizárását nem javasoljuk.

Javasoljuk az alábbi pont törlését a felsorolásból:

12. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

4.4.2.1 Tartalmi értékelési szempontok:

1) Minősítő szempontok

A szigorú minősítő szempontok jelentősen lecsökkenti a lehetséges pályázók körét, kizárva ezzel kiváló, de nem minősített pályázókat.

Javasoljuk a korlátozás mérséklését és a szempont törlését.

4.4.2.1 Tartalmi értékelési szempontok

1) Minősítő szempontok

a) pont kiegészítése

Javasoljuk kiegészíteni az a) pont felsorolását az akkreditált klaszter tagság (továbbiakban: AK) kritériummal a következőképpen:

Azon vállalkozások, amelyek akkreditált klaszter tagsággal (továbbiakban: AK) rendelkeznek. AK tagságnak számít, ha a vállalkozás 2020.01.01. előtti dátummal rendelkezik tagsággal, melyet legalább a projekt megvalósítási időszakának végéig fenntartani szükséges. Az AK tagságot a támogatási kérelem benyújtásakor az érvényes, le nem járt AK címmel rendelkező klasztermenedzsment tevékenységét ellátó szervezet igazolja.

4.4.2.1 Tartalmi értékelési szempontok

1) Minősítő szempontok

b)

A hivatkozott tartalmi értékelési szempont 5 pluszponttal többet ad azoknak a vállalkozásoknak, akik NEM pályáztak korábban a VEKOP konstrukcióban. Ez véleményünk szerint érdemtelenül ad plusz előnyt olyan cégeknek, akik sosem valósítottak meg korábban VEKOP pályázatot, nem vállaltak ilyen értelemben felelősséget, nem bizonyították, hogy alkalmasak a támogatás hatékony felhasználására.

Javasoljuk törölni az Értékelési szempontok 1) Minősítő szempontok b) pontját

4.4.2.1 Tartalmi értékelési szempontok:

2) Működés időtartama

Az, hogy egy vállalkozás mennyi ideje működik, alapvetően egy adottság és nem minőség.

Mivel már 1 lezárt évvel is lehet jelentkezni, ezért a felhívás szellemiségével ellentétes, hogy a fiatal cégeket hátrányban részesítik.

Javasoljuk ezen értékelési szempont törlését.

4.4.2.2.1 Az eredményességi méréshez kapcsolódó információk

a)

Javasolt a tudástranszfer és innovációalapú megoldások, fejlesztések alkalmazásának elősegítése.

Amennyiben a támogatási cél megvalósulásához a projekt keretében K+F eredmények felhasználása történik, illetve ilyen eredmény születik, különösen, ha a projekt céljainak elérése K+F szervezet bevonásával valósul meg.

5.8. Nem elszámolható költségek köre, 16.: Fordítási költségek:

Sok esetben meglévő külföldi megoldások adaptációja a leghatékonyabb megoldás.

Javasoljuk ezt törölni a nem elszámolható költségek közül.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Erdélyi Kitti | 2020-05-11 13:38:06

Tisztelt Kiíró Hatóság!

A Felvívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása alpontjára vonatkozóan a következő észrevételt szeretném jelezni:

A területi korlátozás megköveteli: „A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 évvel kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.”

A kialakult helyzetre való tekintettel szeretném kérelmezni, hogy töröljék a legalább 1 évvel korábban való bejegyzés feltételét a megvalósulási helyszínre vonatkozóan.

Köszönettel és üdvözlettel,

Erdélyi Kitti