A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. március 13-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-03-13 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kovács Máté | 2020-03-13 17:19:03

A Felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre pontja alapján jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozások az alábbiak szerint: a) Jogi személyiségű vállalkozások közül a 113, 114, 141, 226, GFO kóddal rendelkezők, amelyek…

Javasoljuk, hogy a szűkített listára a 117 GFO kóddal rendelkező Betéti társaság is kerüljön fel - ne kerüljön kizárásra a pályázat benyújtásának lehetőségéből -, mivel ugyan olyan jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, mint a fent említett szervezeti formák.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Horváth Bálint | 2020-03-13 16:38:58

A pályázat 1.1 pontjánal IPAR 4.0-val kapcsolatos elvárása pontosításra szorul. A felhívás általános célja és elvárása között szerepel, de sem a pontozási szempontrendszer, sem pedig a felhívás 3. pontja nem rendelkezik róla részletesebben. A felhívás egészében mindössze az első említett pontban kerül megemlítésre.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Varga Dávid | 2020-03-13 16:30:29
  • A „3.1 A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek”  című fejezetben a korábbi pályázati felhívásokhoz hasonlóan, kérjük egészítsék ki Önállóan nem támogatható tevékenységekkel is. .Javasoljuk önállóan nem támogatható tevékenységként, százalékos korlátok beállításával a regionális beruházás (eszközbeszerzés), anyagbeszerzés, külső szolgáltató bevonása, közbeszerzési szolgáltatás, az iparjogvédelmi oltalom, valamint a projektmenedzsment tevékenység szerepeltetését.

 

  • A „3.5.2 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam” című fejezetben szereplő, maximum 12 hónap időtartamot kérjük növeljék meg 18 hónapra, ezzel is elősegítve a projektek eredményes végrehajtását.
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Varga Dávid | 2020-03-13 16:10:50

Kérjük, hogy a támogatás jogcímének megfelelően a pályázat célja terjedjen ki az innovációs hálózatok számának növelésére a nagy innovációs potenciállal rendelkező vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek között. Mivel felhívás háttere ezt definiálja. A támogatás jogcímének megfelelően ne csak a közfinanszírozott intézmények legyenek jogosultak ajánlat adására, hanem az állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok is, hiszen 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 6. paragrafus 6. pontja ezeket a társaságokat is említi. Ezek a kutatóintézetek ugyan úgy hozzájárulnak a hálózatosodáshoz, egyetlen „bűnük”, hogy nem közfinanszírozottak, ezzel együtt állami tulajdonban vannak.

A kizárólag „házon belüli” fejlesztés és a közfinanszírozású (és nonprofit) infrastruktúra, pályázó/támogatott általi igénybevétele, önmagában nem erősíti a hálózatok számát, szerepét, tudásátadását, együttműködéseit, csak indirekt módon (kutató fejlesztő felvétele megbízási szerződéssel).

A kiírás engedi elszámolni a megfelelő képzettséggel rendelkező munkavállalót, ugyanakkor a pályázat célközönsége, az esetek döntő többségében nem tart fent megfelelő tudással rendelkező K+F bázist, hisz elsődlegesen a gyártás, termelés, termékek forgalomba hozatala a célja (ahogy felhívásban az indikátorok nevében is szerepel). Az alkalmazásba vett kapacitás, esetleges hosszú távú megtartása sem cél a fentiek valamint „alacsony vállalati K+F+I aktivitás”.  Emellett a kutató fejlesztői kapacitások „házon belüli”/pályázó cégen belüli kialakítása, az elszámolható költségek miatt – lásd: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás- keresztül, érthető módon negatívan hat az mind az egyetemi, mind a kutatóintézeti oldalon az innovációs ökoszisztémára, hisz ezen szervezetek, intézmények, társaságok állományi létszáma képezi, a pályázatban érintett KKV-k humánerőforrás bázisát. Ezzel a hálózatosodás elsődleges célja, a transzparens tudásátadás sérül; A képzettséggel rendelkező munkavállaló munkaerő piaci versenyhelyzete erősödik a KKV-k versenypiaci helyzetének, valamint az egyetemek kutatóintézetek munkaerő-piaci helyzetének a rovására.

Emellett a KKV-nak egyszerűbb és költséghatékonyabb igénybe venni K+F szolgáltatást, mint kapacitást kiépíteni és fenntartani adott feladatra. Ezzel az innovatív prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás piaci bevezetésének ideje rövidül.

A fentiek miatt kérjük, hogy a közfinanszírozott intézmények, valamint az állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok, mint kutató tudásközvetítő szervezetek Kutatás fejlesztési szolgáltatása legyen elszámolható tétel.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Horváth Bálint | 2020-03-13 16:10:11

A pályázati felhívás 4.2 g) pontja kimondja, hogy nem nyújthat be támogatási kérelmet olyan szervezet, mely korábban GINOP 2-es prioritás keretében támogatásban részesült, vagy pedig elbírálás alatt van támogatási kérelme. Javasoljuk a GINOP-2.1.3 kiírás felmentését ez alól, ugyanis az említett konstrukció volumenjében nem közelíti meg egy klasszikus innovációs és/vagy K+F pályázat mértékét, még a maximálisan megítélhető támogatási összeg esetén sem.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Magyar Innovációs Szövetség | 2020-03-13 15:24:43

 

Felhívás (1. oldal, borító)

Egy teljes fejlesztési folyamat véghez viteléhez sem a projekt időtartalma, sem a pályázható összeg nagysága nem elegendő.

A pályázati paraméterek mellett maximum végső fázisban lévő termék finomítása lehetséges.

Javasoljuk a lehetséges időtartam 24 hónapra emelését, a támogatási összeg 50-100 millió forintra emelését.

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja

A felhívás csak kísérleti fejlesztéseket támogat. Ez a kitétel sok esetben csak akkor tartható, ha már meglévő K+F eredménnyel rendelkezik a pályázó, vagy lehetőséget kap arra, hogy immateriális javat (pl. know-how-t) vásároljon. A kiírás ebben a formájában az innovációs értéklánc alapjainak létrehozását nem támogatja..

Egyrészt a kísérleti fejlesztést megelőző tevékenységek kizárását nem javasoljuk. Másrészt a kísérleti fejlesztésnek része kell, hogy legyen minden olyan feladat, amely megalapozza a gyártmányfejlesztési fázist (pl. tesztelés).

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja

Az 1.1. pontban meghatározásra kerül, hogy csak NKFIH előminősítéssel rendelkezők vehetnek részt a pályázaton, ami jelentősen leszűkíti a pályázók körét.

Javasoljuk az előminősítés szükségességét törölni.

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja

Nem értelmes mondat: „A Felhívás célja az NKFIH előminősítéssel rendelkező vállalkozások rövid időn belül növelő kísérleti fejlesztési tevékenységek megvalósításának támogatása oly módon,

A mondat pontosítása szükséges.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A 4,36 milliárd forint a célok ismeretében kevésnek tűnik.

„A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 9-87-218 db”

Javasoljuk az összeg 8,6 milliárd forintra emelését.

Szükséges a számok pontosítása.

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása

A táblázatos leírás „Támogatási kategória” meghatározása nincs összhangban a Kísérleti fejlesztéssel.

Kísérleti-fejlesztéshez nyújtott támogatásra kellene cserélni a szöveget, ha a hivatkozott támogatás jogcíme ezt lehetővé teszi.

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

A „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jelen felhíváshoz kapcsolódóan kiállított kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai támogató véleményének” megszerzésének lépései nincsenek részletezve, de mindenképpen lassítja- és bonyolítja a pályázat összeállítását.

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások, l) pont

Nem érhető, hogy a kiíró miért kívánja büntetni az eredményes innovációkat azzal, hogyha az már a projekt indulásakor képes árbevételt generálni, akkor azt le kell vonni a támogatásból.

Javasoljuk az l) pont törlését.

3.5.2 pont

A projekt végrehajtásának ideje max. 12 hónap. Ez nagyon kevés.

A projekt megvalósítási ideje max. 24 hónap legyen.

3.6.1. A projekt területi korlátozása

A projekt területi korlátozása egyfelől érthető, másfelől a közép-magyarországi terület le fog maradni, ha ezen a területen nem lesznek pályázati lehetőségek.

3.6.1. A projekt területi korlátozása

„A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie”

„A támogatási kérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín megjelölésére van lehetőség”

„projektben foglalkoztatottak legalább 50%-ának a projekttel azonos, vagy szomszédos megyében lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazolása”

Javasoljuk a per- és igénymentességre vonatkozó kritérium törlését. Véleményünk és tapasztalatunk szerint ennek alig van köze egy jó innovációhoz.

Tapasztalatunk szerint egy innováció szempontjából kevésbé releváns, hogy az hány helyszínen valósul meg. Javasoljuk ezen pont törlését.

Véleményünk szerint ez ismét csak a bürokráciát növeli. Javasoljuk a pont törlését.

3.7.1. Indikátorok

A táblázatban megadott egyes célértékek nincsenek megmagyarázva, így nehéz őket értelmezni

Javasoljuk magyarázó szövegek beillesztését.

3.10 Ha a kedvezményezett természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalat…

A 4.1 alapján nagyvállalat nem pályázhat, így a meghatározás nem megfelelő

pontosítás szükséges

4.1 Támogatást igénylők köre

A legalább 2 lezárt, jóváhagyott és teljes üzleti év meglétére vonatkozó előírás kizárja a startupok indulását.

Törölni szükséges ezt a kritériumot.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre

A felsorolás alapvetően elfogadható, de a

-              amely esetében az általa vállalt saját forrás meghaladja (a támogatási kérelem benyújtását megelőzően jóváhagyott - közgyűlés, taggyűlés, vagy a tulajdonosok által jóváhagyott - legutolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó éves beszámolójában szereplő) saját tőkéjének 50%-át

 kizáró ok túl szigorú.

A kifogásolt pont alábbiak szerinti módosítása:

Kizáró ok: amely esetében az általa vállalt saját forrás meghaladja (a támogatási kérelem benyújtását megelőzően jóváhagyott - közgyűlés, taggyűlés, vagy a tulajdonosok által jóváhagyott - legutolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó éves beszámolójában szereplő) saját tőkéjének 100%-át.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre

a) pontból Hivatal szó hiányzik:

„amely támogatást igénylő a benyújtásakor nem rendelkezik a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által”

Mondat kiegészítése szükséges.

4.4.2.3 pont

A minősítési rendszer részletesen foglalkozik a pályázó alkalmasságának megállapításával. Esetenként túl részletesen, esetenként pedig nem méri fel eléggé a pályázó innovációs képességeit. (Pl. referenciák, humán erőforrások, K+F eszközellátottság, eddigi K+F ráfordítások stb.) Ezt pótolni szükséges.

A minősítés komoly hibájának tartjuk, hogy nem arra fókuszál, hogy a projekt kimenetén magas technológiai szintet jelentő, időben megjelenő és a piacon jól eladható termék jöjjön létre. Tehát első a produktum szakmai, technikai értéke, a második a piacon való megjelenés időbenisége, és harmadik a konkurenciával szemben meglévő viszonyrendszere. A minősítés ezen szempontok helyett olyan szempontokat preferál, mint az egyébként is alacsony támogatási összeg minimalizálása. Tehát a minősítési rendszer nem kimenetvezérelt gondolkodást feltételez. 

Javasoljuk a minősítési rendszer olyan módon történő átdolgozását, hogy az az eredmény színvonalát, időbeniségét és a piacon való vélhető pozícióját helyezi előtérbe a pályázó alkalmassága mellett.

A Magyar Innovációs Szövetség nyitott egy új szempontrendszer kidolgozására.

4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok

A támogatást igénylő nyertes H2020 pályázattal rendelkezik. Szerintünk ez nem releváns.

Továbbá nem világos, hogy a „K+F szolgáltatások aránya” hogyan kerül meghatározásra, mérésre.

Házon belüli fejlesztés (K+F szolgáltatások aránya) 0-10

x=< 10%

5%<x=<10%

10

5

x>10%

0

 

Ezt a kitételt kihagynánk és a kieső 10 pontot elosztanánk a többi kritérium között.

A „K+F szolgáltatás aránya” mutató pontosítása.

4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok

előző évi árbevétel meghaladja az igényelt támogatási összeget

Itt 20 pontot elveszíthetnek azok, akik nem exportálnak.

Szakmailag ezt nem tartjuk indokoltnak, javasoljuk az exportra vonatkozó értékelési szempontok törlését.

4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok

Működési időtartam

Nem világos, hogy ez évet jelent-e.

Pontosítás szükséges.

4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok

8. értékelési szempont

Nem indokolt: nem olyan nagy az igényelhető támogatás és a támogatási intenzitás, nem fair azt kérni a pályázóktól, hogy az értékelésnél pluszpontok érdekében mondjanak le a támogatás egy részéről

Szempont törlése javasolt.

5.3 A támogatás mértéke, összege

A támogatás maximális mértéke mikro- és középvállalkozások esetén 45%, középvállalkozásoknál 35%, ami sok potenciálisan jó szereplőt eltérít attól, hogy a konstrukció keretében valósítson meg innovatív projekteket.

A támogatás mértékét KKV-k esetén max. 60, középvállalatoknál 50%-ban javasoljuk megállapítani.

Továbbá a (ii) pont módosítása az alábbiak szerint:

(ii) 20 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 30 százalékponttal növelhető mikro- és kisvállalkozás esetén

5.5 Az elszámolható költségek köre

Eszközbeszerzés jelenleg nem támogatott, pedig a K+F projektekhez adott esetben szükséges lehet. Pl. egy kisebb robot vagy egyéb eszköz beszerzése, majd továbbfejlesztése egy adott cég igényeinek, folyamatainak megfelelően (ami nem szokásos vagy időszakos változtatás).

Javasoljuk, hogy az eszközbeszerzés is kerüljön az elszámolható költségek közé.

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei

„Az egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be”

Egymilliárd forintot meghaladó támogatás nem lehetséges, hiszen max. 50 millió Ft igényelhető. Ennek javítása szükséges.

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A megadott arányok - Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei – max. 50%; Anyagköltség – max. 20%

elfogadhatóak.

Javasoljuk, hogy a teljesítés során szerződésmódosítás nélkül 10%-kal el lehessen térni ezektől az arányoktól.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Ravasz Mariann | 2020-03-13 15:18:54

A Felhívás indokoltsága és célja: "A Felhívás célja az NKFIH előminősítéssel rendelkező vállalkozások rövid időn belül növelő kísérleti fejlesztési tevékenységek megvalósításának támogatása oly módon, hogy a támogatásban részesülők alkalmasak legyenek a korszerű, digitális vagy Ipar 4.0-as megoldások kifejlesztésére, gyártására, szállítására, és beüzemelésére közép- illetve nagyvállalkozások számára". Ez alapján úgy értelmezem, hogy elvárás, hogy a fejlesztés közép-, illetve nagyvállalkozások számára fejlesztenek ki digitális, vagy IPAR 4,0 szolgáltatásokat, azonban a felhívás további részében sehol sem szerepel ez a kitétel, mint elvárás. Ez számomra ellentmondásos, javaslom a vonatkozó pontot egyértelműbbé tenni, vagy kibővíteni úgy, hogy világos legyen bármilyen korszerű prototípus fejlesztésére is lehetőség van-e a pályázatban.

Támogatásban nem részesíthetők köre: A Felhívás szerint nem nyújthat be támogatási kérelmet az, aki korábban támogatásban részesült GINOP 2 prioritás pályázati kiírásokból, vagy elbírálás alatt, vagy kifogáskezelési eljárásban van. Ez véleményem szerint túlságosan korlátozó, az elmúlt években GINOP 2.1.8 pályázatból számos olyan beruházás valósulhatott meg, mely jó alapja lehet jelen pályázati felhívásban bemutatott fejlesztésnek. Ezzel a korlátozással olyan potenciálisan érintett réteget zárnak ki a pályázatból, melyek inoovatívak, jó öltettel és pályázati tapasztalattal is rendelkeznek. Javaslom ennek a korlátozásnak a felülvizsgálását.

Amennyiben ez a korlátozás érvényben marad, akkor viszont javaslom a pontosítást, hiszen számomra nem derül ki, hogy jogosult-e pályázni az a vállalkozás, aki korábban GINOP 2.1.8 konstrukción nyert, de azt nem valósította meg (a pályázattól visszalépett).

A támogatás mértéke, összege: Javasoljuk a meghatározott minimum 20.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás összegét csökkenteni, hogy a kisebb vállalkozások indulása is biztosított lehessen (minimum projektméretet és 45%-os támogatási intenzitást feltételezve ez olyan mértékű bérköltség elszámolását feltélezi, mely eleve nem életszerű egy átlagos fizetésekkel bíró kisvállalkozás esetében), hiszen a Felhívás szerint mikro- és kisvállalkozások is indulhatnak a pályázaton.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Tóth-Szabó Klaudia | 2020-03-13 14:13:13

A felhívás kizárja a korábban nyertes vagy jelenleg elbírálás alatt álló GINOP-2. prioritású pályázattal rendelkező vállalkozások indulását. Ugyanakkor a Tartalmi értékelési szempontoknál 10 pont szerezhető azzal, ha a támogatást igénylő nyertes H2020 pályázattal rendelkezik. A felhívás tehát egyszer kizárja a nyertes K+F pályázatokat (GINOP-2), máskor pedig pontot ad rá (H2020). Véleményünk szerint ezen tényezők ellentmondásosak. Javasoljuk a GINOP-2 kizárás eltörlését, vagy a nyertes H2020 pályázatra vonatkozó pontozási szempont eltörlését. 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Tóth-Szabó Klaudia | 2020-03-13 14:08:14

A Felhívás 1.1 pontjában szerepel, hogy "a támogatásban részesülők alkalmasak legyenek a korszerű, digitális vagy Ipar 4.0-as megoldások kifejlesztésére, gyártására, szállítására, és beüzemelésére közép- illetve nagyvállalkozások számára". Erre vonatkozó műszaki-szakmai elvárás azonban sehol máshol nem szerepel a Felhívásban. Nem egyértelmű tehát, hogy a pályázat keretében csak olyan projektek támogathatók-e, melyek közép- és nagyvállalkozások számára fejlesztenek ki digitális vagy Ipar 4.0-as megoldásokat, vagy bármilyen korszerű prototípus fejlesztés támogatható. A Felhívás célját és a felhívásban támasztott követelményeket eszerint érdemes lenne összhangba hozni. 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Tóth-Szabó Klaudia | 2020-03-13 14:03:12

A Felhívás szerint, nem nyújthat be támogatási kérelmet az a vállalkozás, mely támogatásban részesült a GINOP-2. prioritás pályázati kiírások bármelyikében, vagy elbírálás alatt van a támogatási kérelme. Véleményünk szerint ezen kizárás túlságosan korlátozó, hiszen több olyan innovatív vállalkozás van, melynek korábbi sikeres GINOP-2-es pályázata bizonyítja, hogy a K+F területen potenciális cégről van szó. Esetlegesen korábbi projektjük továbbfejlesztésével is jelentős K+F eredményeket tudnának szolgáltatni az adott ágazati szektorok és a nemzetgazdaság számára. Ezért javasoljuk ezen korlátozó tényező törlését. 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Varga Dávid | 2020-03-13 13:58:27
  • A „4.1. Támogatást igénylők köre” című fejezetben, a dokumentum 16. oldalán, a kizáró feltételek között szerepel az NKFIH által, a jelen pályázathoz kiadott szakmapolitikai támogató véleményének megléte. Korábbi tapasztalatink alapján, egy-egy ilyen kérelem elbírálásának időtartama nagyságrendileg egy hónap, ami azt jelenti, hogy tervezett megjelenés és a beadás között várhatóan nagyon kevés számú vállalkozás fog tudni ilyen szakmapolitikai támogató véleményben részesülni. A fentiek miatt kérjük, ennek a kizáró feltételnek a törlését a Felhívásból, és kérjük tegyék lehetővé azt, hogy ennek a szakmapolitikai támogató véleménynek a benyújtása hiánypótlás során is beadható legyen a pályázatokhoz.

 

  • A „4.1. Támogatást igénylők köre” című fejezetnek a) pontjában szerepel, hogy minimum 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal kell rendelkeznie a pályázó vállalkozásoknak a legutolsó lezárt üzleti évére vonatkozóan. Kérjük, hogy ezt a feltétel módosításra kerüljön minimum 1 fő átlagos statisztikai állományi létszámra, összhangban a korábbi GINOP-2.1.4-es pályázati felhívásban található feltételrendszerrel.

 

  • A „4.1. Támogatást igénylők köre” című fejezetben található, az NKFIH szakmapolitikai véleményezésére vonatkozó határidőt kérjük 2020.05.31-ig hosszabbítsák meg, annak érdekében, hogy minél több KKV igénybe tudja venni ezt a pályázati konstrukciót.

 

  • A „4.2 Támogatásban nem részesíthetőek köre” című fejezet, a g) alpontját, idézem„ Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a szervezet, mely támogatásban részesült a GINOP 2 prioritás pályázati kiírások bármelyikében, vagy elbírálás alatt van a támogatási kérelme (beleértve a kifogás kezelési eljárást is) ” kérjük töröljék  a felhívásból vagy illesszenek bele egy kivételi kört az alábbiak szerint. Ez a tervezett pályázat alapvetően a KKV szektort célozza, és egy kiváló eszköze lehet a korábbi GINOP-2.1.4 vagyis az Innovációs Voucher, valamint a GINOP-2.1.7, mint elsősorban, prototípus fejlesztést célzó pályázati konstrukcióknak, és alkalmas azok az eredményeinek továbbfejlesztésére. Biztosítva a KKV-k számára, hogy az innovációs értékláncban technológiai érettségi szintet lépjenek fejlesztéseikkel, ezzel együtt csökkentik a piacra jutás idejét, pénzügyi, technológiai kockázatát. Emiatt kérjük, hogy tegyék lehetővé azt, hogy a GINOP 2. prioritás, azon belül is elsősorban a GINOP-2.1.4 és a GINOP-2.1.7 konstrukciókban korábban támogatásban részesült/érintett vállalkozások is benyújthassák pályázatukat a GINOP-2.1.9-20 pályázati konstrukcióban.

 

  • „4.2 Támogatásban nem részesíthetőek köre” című fejezetnek c) alpontjának ii.) bekezdésében feltüntetett, a saját tőkére, mint kizáró feltételre vonatkozó részt kérjük töröljék a felhívásból, mert ez nagyon sok KKV-t automatikusan kizár a pályázók köréből, a minimum 20 millió Ft-os, igénybe vehető támogatási összeghatár miatt.

 

  • A „4.3 A Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” című fejezet a) pontjában található 2020. augusztus 31. 12:00 benyújtási határidőt kérjük 2020.09.30 12:00-ra módosítsák, mert a nyári időszakban, a vállalkozások nagy része esetben a szabadságolási időszakok jelentősen fogják befolyásolni, korlátozni az egyes pályázatok benyújtását, elsősorban az aláíró személyek várható távolléte miatt.
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Mezőtúri Ipari Park | 2020-03-13 08:06:39

"éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak aKATA, KIVA hatálya alá.

A fenti kritériunknak a változtatását javasolnám 0 főre. Mivel ezzel a Változtatással a kis és nem rég alakult cégek is pályázhatnának.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Mezőtúri Ipari Park | 2020-03-12 15:03:04

"Éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak aKATA, KIVA hatálya alá."

A Minimum fő változtatását ajánlanám 1 főre!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Gróf Tallérossy Zebulon | 2020-03-10 14:35:55

Tisztelt Pénzügyminisztérium!

A GINOP 2.-es prioritás korlátozás "Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a szervezet, mely támogatásban részesült a GINOP 2 prioritás pályázati kiírások bármelyikében, vagy elbírálás alatt van a támogatási kérelme (beleértve a kifogáskezelési eljárást is)" kiváló ötlet, hiszen rengeteg olyan vállalkozás van, akik nem jutottak támogatáshoz az elmúlt években k+f ötletük kidolgozására, illetve prototípusuk kifejelsztésre. Javaslom, hogy ez a korlátozás ne kerüljön ki, mert ez esetben újra pályáznak olyanok akik már nyertek a 2014-2020 as időszakban elvéve a lehetőséget azon cégektől akik innovatívak és fejlődni akarnak.

Köszönettel,

GTZ.:

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Antal Gábor | 2020-03-10 13:28:24

3.3. Nem támogatható tevékenységek

De minimisen koordinációs költség miért nem számolható el?

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások 

Miért szükséges szakpolitikai véleménye ehhez az egyszerű felhíváshoz? Miért nem a GOP-1.3.1/C mintájára egy egyszerű innovációs felhívást készítenek, ahol megvannak az objektív értékelési szempontok (pl.: gazdálkodási adatok alapján).

4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok

Rangsorolási szempontok

2. Házon belüli fejlesztés (K+F szoltáltatások aránya)

Amennyiben <=10%, akkor a pályázó 10 pontra jogosult. Tisztázni szükséges, hogy itt a házon belüli fejlesztés a projekt összköltségének arányában legyen 10%, vagy az igénybe vett K+F szolgáltatás a saját teljesítés arányában ne haladja meg a 10%-ot, vagy pedig összköltség arányában nem haladhatja meg a 10%-ot?

4. Működési időtartam

Kedvező pontszámot a 10 évnél magasabb működési időtartammal rendelkező pályázók esetén lehet csak elérni. Kedvezőtlen értékelési szempont egy esetlegesen dinamikusan fejlődő 3-5 év éves vállalat esetén, ami jelentős innovációs potenciállal bír.

9. Éves beszámoló alapján a Kísérleti fejlesztés aktivált értéke nem nulla

Amennyiben volt a pályázó életében aktiválás, úgy feltételezi, hogy volt valamilyen K+F témába vágó támogatott projektje. A 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre g) alpontja kizár minden korábbi GINOP 2-es prioritásban támogatásban részesült kedvezményezettet, így jelen értékelési szempont annyira nem jogosult, figyelembe véve a kiírás alapvető célját, a vállalatok K+F tevékenységének ösztönzését. Egy jelentős növekedést mutató, azonban még innovátornak nem tekinthető vállalat hátrányból indul a kiírás kapcsán.

Amennyiben az értékelési szempont megtartásra kerül, úgy javasolt a 4.2. g) alpont törlése a kizáró szempontok közül.

10. A támogatást igénylő nyertes H2020 pályázattal rendelkezik

Az értékelési szempont szerint hazai K+F ösztönzés kapcsán jobb elbírálást jelent H2020 tapasztalat? Kedvezőbben venné ki magát, ha inkább meglévő K+F tapasztalat érne pontot az értékelés során.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Lehoczky Tibor | 2020-03-06 13:40:13

GINOP-2.1.8 kiírásokban adaptív innováció keretében eszközbeszerzésre lehetett pályázni. A legtöbb cég ebben egy olyan gépet vett, amilyennel előtte nem rendelkezett és az eszköz segítségével új vagy jelentősen átalakított terméket tud gyártani. Aki ezen nyert, nem indulhat a GINOP-2.1.9-20 pályázaton. Ennek így semmi értelme, hiszen GINOP-2.1.8 keretében adaptív innováció, míg a GINOP-2.1.9-20 pályázatban kísérleti fejlesztést támogatnak, nagy eséllyel a két projekt egymásra is tud épülni.

A fentiek miatt a Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre g) pontja, mely szerint: Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a szervezet, mely támogatásban részesült a GINOP 2 prioritás pályázati kiírások bármelyikében, vagy elbírálás alatt van a támogatási kérelme (beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Javaslatunk szerint ez a pont kerüljön törlésre, de legalább egészüljön ki az alábbiak szerint: Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a szervezet, mely támogatásban részesült a GINOP 2 prioritás pályázati kiírások bármelyikében, vagy elbírálás alatt van a támogatási kérelme (beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Kivételt képeznek ez alól a GINOP-2.1.8-17 keretében támogatásban részesült vagy elbírálás alatt lévő támogatási kérelmek (beleértve a kifogáskezelési eljárást is).

A Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre g) pontja akkor is releváns, ha a GINOP 2. prioritás tekintetében a cég nyertes pályázattal rendelkezik, de azt nem valósította meg, pályázattól visszalépett? Remélhetőleg nem, de ennek az igazolását tegyék lehetővé az adatlapon, a későbbi félreértések elkerülés végett.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Lehoczky Tibor | 2020-03-06 13:28:07

Minimum 20 milliós vissza nem térítendő támogatás túlzó. 45 %-os támogatás mellett ez egy cca 45 millió forintos minimum projektet feltételez, ahol 20 %(?) lehet a maximális anyagköltség. Béren kívül közfinanszírozású kutatóhelytől megrendelt szolgáltatás - bérleti díj - még elszámolható, véleményem szerint ezzel kevés cég fog élni vagy ha igen, akkor azt csak azért, hog indulni tudjon a pályázaton, legyen mi kitöltse a 45 milliót. Nem ez a pályázat célja. Tehát a közfinanszírozású kutatóhelytől megrendelt szolgáltatás nélkül egy minimum projekt 9 millió forint anyagköltséget és 36 millió forint bérköltséget tartalmaz. 12 hónapra ez havi 3 millió forint bérköltséget jelent. Ismerve a magyar bérviszonyokat és szem előtt tartva, hogy a bérköltség tekintetében nem célszerű minden alkalmazottat 100 %-ban bevonni a projektbe - nem is hihető, hiszen akkor ki termelő meg az árbevételt - ez az összeg minimum 5, inkább 10 fő bérköltségét jelenti járulékokkal együtt. Ha nem vonunk be mindenkit, csak mondjuk minden második ember a cégben, akkor a minimum projektet egy minimum 20 fős cég tud beadni. Véleményem szerint nem is ez a célja a pályázatnak, túlságosan korlátozó lenne a mikro- és kisvállalkozásokra nézve. Javasoljuk tehát a minimum támogatás 10 millió forintra történő csökkentését.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Lehoczky Tibor | 2020-03-05 11:28:30

Jelen Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jelen felhíváshoz kapcsolódóan kiállított kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai támogató véleményével rendelkeznek. Ezt a feltételt eddig csak nagy kutatási projektek kapcsán volt kötelező. Véleményünk szerint ez a feltétel csak megnehezíti a pályázatok beadásának folyamatát, javasoljuk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jelen felhíváshoz kapcsolódóan kiállított kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai támogató véleményének szükségességét.

Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a szervezet, mely támogatásban részesült a GINOP 2 prioritás pályázati kiírások bármelyikében, vagy elbírálás alatt van a támogatási kérelme (beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Ez a feltétel a támogatás hátteréhez nem igazítható, ahol a célkitűzések között szerepel a vállalkozások önálló K+F+I tevékenységének támogatása. A vállalkozások versenyképességének, és a K+F+I tevékenység ösztönzése érdekében kiemelt jelentőségű a tudás intenzív és innovatív vállalkozások házon belüli, prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatás fejlesztésének támogatása. Ennek a feltételnek sokkal könnyebben tud megfelelni és prognosztizálható a sikeres megvalósítás egy olyan cégnél, ahol már volt kutatás-fejlesztés. Ha volt kutatás-fejlesztés nagy valószínűséggel nyert már a GINOP 2-es prioritás keretében támogatást. JAvasoljuk a GINOP 2-es prioritásban való nyertesség, mint kizáró ok eltörlését.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Lehoczky Tibor | 2020-03-05 11:18:42

A Felhívás célja az NKFIH előminősítéssel rendelkező vállalkozások rövid időn belül növelő kísérleti fejlesztési tevékenységek megvalósításának támogatása oly módon, hogy a támogatásban részesülők alkalmasak legyenek a korszerű, digitális vagy Ipar 4.0-as megoldások kifejlesztésére, gyártására, szállítására, és beüzemelésére közép- illetve nagyvállalkozások számára. Értelmezésünk szerint korszerű megoldások kifejlesztésére is van lehetőség pályázni, eszerint nem szükséges digitális vagy IPAR 4.0-ás megoldásokhoz közvetlenül kapcsolódni a fejlesztésnek!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Rendes Szabolcs | 2020-03-04 08:37:07

A Felhívás 4.2. g. pontjában kizárják a korábban GINOP 2-es felhívásokon már nyertes pályázókat. Ez nehezen érthető, hiszen akik egyszer nyertek K+F pályázaton, azok már bizonyították az innovatívitásukat és valószínűsíthetően az újabb fejlesztéseik is versenyképesek és GINOP kompatibilisek. A Felhívás többi pontjában csak a jelen GINOP pályázaton korábban indulókat zárják ki. A hazai K+F cégeknek további lökést adna, ha korábban nyertes, megvalósított és lezárt GINOP 2-es pályázatukat követően ismét bizonyíthatnának - azaz nem lennének kizárva ebből a pályázatból.