A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. február 22-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-02-22 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Magyar Innovációs Szövetség | 2020-02-21 16:31:09

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) észrevételei és javaslatai

 

Felhívás (1. oldal)

Mi a kiválósági műhely (center of excellence) meghatározása?

Javasoljuk egy definíció megalkotását, így minden pályázó (pályázni szándékozó) ugyanarra gondol.

1.1 A Felhívás indokoltsága és célja

A pályázati felhívás szerint. „A felhívás… meg kívánja valósítani a kiemelkedő kutatóhelyek… nemzetközi színvonalra történő fókuszált fejlesztését…”. Azonban a pályázati felhívás nem tartalmaz szakmai prioritásokat. A Nemzeti S3 stratégia prioritásai túl általánosak és széles körűek ahhoz, hogy a projektjavaslatok fókuszáltak legyenek.

Javasoljuk szakmai prioritások megfogalmazását.

1.1 A Felhívás indokoltsága és célja

A pályázati célok között ki kellene tűzni célként, hogy a beruházások segítsék elő a Horizon Europe K+F Keretprogramban való magyar részvételt.

Az alábbi mondat szerepeltetése a felhívás céljai között: „A felhívás célja továbbá, hogy elősegítse az eredményes magyar részvételt a Horizon Europe jövőbeli pályázatain.”

1.2 A rendelkezésre álló forrás

A pályázattal érintett intézmények köréhez képest (felsőoktatási intézmények, ELKH tagintézményei) a támogatási keretösszeg kevés.

Javasoljuk a keretösszeg 30 milliárd forintra történő emelését, valamint a befogadott pályázatok számának 10-15-re történő emelését.

3.1.1/a

A kutatói kapacitás bővítésének egyik kézenfekvő módja, hogy a nagyobb rendszerekbe célszerű integrálni kisebb, de már komoly szellemi értéket létrehozó társaságokat, bővítve ezzel a kutatói kapacitást és képességet.

3.1.1. kiegészítése a vatag résszel

a)            Tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek, valamint kiemelkedő eredményeket elért K+F társaságok integrálása.

3.4.1.1. 8. oldal alja

Egy támogatást igénylő, egy adott projektre vagy annak részére az adott telephelyen a GINOP keretében meghirdetett különböző vissza nem térítendő támogatást nyújtó felhívások közül csak egy felhívásra nyújthat be támogatási kérelmet.

Ez a kitétel az egyetemek szempontjából kivitelezhetetlen

Törölni szükséges ezt a megszorítást

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam (10. oldal)

A 30 hónapos projekt időtartam adott esetben kevés lehet.

Ha pl. új épület megépítése is részét képezi a megvalósítandó projektnek, akkor akár 48 hónapos projekt időtartam is indokolt lehet. Ugyanakkor, ha csak eszközbeszerzés történik, akkor 24 hónap is elegendő lehet. Két csoportot kellene elkülöníteni két eltérő határidővel, 24, ill. 48 hónapos határidővel.

3.6.1 A projekt területi korlátozása

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a KMR-beli projektek ismét nem részesülhetnek támogatásban ebben a konstrukcióban.

Javasoljuk egy tükör-konstrukció meghirdetését KMR-beli pályázókra.

3.6.1. A projekt területi korlátozása

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne jól definiált, de nem lenne célszerű kizárni azon eseteket, amikor a telephelybejegyzés már dokumentálható módon folyamatban van.

3.6.1. kiegészítése az vastag résszel

A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, vagy dokumentumokkal igazolni kell a bejegyzési folyamat tényét, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

3.7.1 Indikátorok

a) Nem egyértelmű, hogy az indikátorokra megadott célérték az a pályázó intézményekre vagy a teljes támogatási programra vonatkozik.

Kérjük ennek pontosítását.

b) Az „Új kutatók száma a támogatott” szervezeteknél indikátorra megfogalmazott célértéket (200) az intézmények külön-külön nem tudják teljesíteni, de még az egész programra is magas szám.

Javasoljuk a szám mérséklését, valamint annak  definíálást, hogy ki értendő új kutató alatt

c) Mit jelent az, hogy „jobb kutatási infrastruktúrával ellátott létesítmény”? Nem érthető az indikátorra megadott 420 fő (?) célérték.

Kérjük pontosítani, hogy mit jelent a „jobb kutatási infrastruktúrával ellátott létesítmény”.

3.8. Fenntartási kötelezettség

A hivatkozott pont 5 év fenntartási kötelezettséget ír elő. Ez a gyorsan avuló berendezések esetében soknak tűnik.

Javasoljuk a 3 évet a berendezések esetében

4.4.4 Tartalmi értékelési szempontok

Az értékelési táblázat 3. pontjánál nem egyértelmű, hogy a nemzetközi projektekben való részvétel esetén bármely H2020 megfelelő, vagy csak a pályázathoz tematikusan illeszthető nemzetközi pályázat.

Tekintettel arra, hogy Magyarország a H2020 típusú pályázatokon összességében arányosan alulteljesít, javasolható a megengedőbb értelmezés.

4.4.4 Tartalmi értékelési szempontok (4)

A 4. pont esetében nem értelmezhető a kiemelkedő minőségű jelző.

Meg kellene nevezni, hogy a Q1, vagy D1 folyóiratokban megjelent publikációkról van-e szó.

4.4.4 Tartalmi értékelési szempontok – 4. szempont

A publikációk mellett fontos szempont a megadott oltalmi jogok léte is. Ezért a publikációk mellett/helyett az oltalmi jogok elfogadását is javasoljuk.

4.4.4 Tartalmi értékelési szempontok kiegészítése a vastag résszel

Minimum 5 db, szakterületet érintő kiemelkedő minőségű publikáció megjelentetése az elmúlt 5 évből, vagy magadott szabadalmi oltalmi jog megléte.

4.4.4 Tartalmi értékelési szempontok (5)

Az 5. pont esetében mi értendő szervezet alatt? Az Egyetem egésze, a fogadó Kar vagy Intézet?

Javasoljuk a pontosítást.

4.4.4. értékelési szempont:

GINOP 2.3 intézkedésen támogatásban részesült projektjének záró elszámolását benyújtotta

Ez a kitétel az egyetemek szempontjából kivitelezhetetlen. Nagyon sok GINOP-2.3.x pályázat kért hosszabbítást, azaz nem lesznek lezárva a projektek a pályázat benyújtásáig.

Törölni/cserélni szükséges ezt az értékelési szempontot.

4.4.4 Tartalmi értékelési szempontok

Indokolt lenne egy újabb értékelési szempont felvétele.

Új értékelési szempont: Az igényelt K+F infrastruktúra illeszkedik az intézmény hosszú távú stratégiájához.

Ezáltal az 5 szempont mindegyike 20 pontot kaphat.

5.5 Az elszámolható költségek köre 1. b)

Immateriális javak beszerzésénél az 5%-os értékhatárt alacsonynak tartjuk abban az esetben, ha a projekt megvalósítója találmányt vagy értékes egyedi szoftvert kíván megvásárolni. Javasoljuk min. 10%-ra emelni.

5.5 Az elszámolható költségek köre kiegészítése a vastag résszel

1, Tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási költségek:

b) Immateriális javak beszerzésének költsége

i. A beruházás érdekében felmerült, immateriális javak bekerülési értéke. Ide sorolható a projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga, licencek stb.) megvásárlása.

Az immateriális javak elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 10 %-át.

5.5 Az elszámolható költségek köre 2. a)

A 2.(a) pontban rögzített definíciós megfogalmazás esetében egyetemi szinten nehezen értelmezhető a felsőfokú szakirányú végzettség fogalma, különösen a kutatói munkakörökben. Ennél a pontnál szembenállást érzünk a Felsőoktatási törvényben szabályozott kutatók számára előírt szabályozással.

5.5 Az elszámolható költségek köre 2. b)

A 2(b) pontban rögzített szállásköltség kategóriákat alacsonynak találjuk, amelyhez kapcsolódóan talán más előírásokat is módosítani kellene, különös tekintettel a forintnak más devizákhoz viszonyított árfolyammozgására. Adott esetben a külföldi szállásköltség jelenlegi maximalizálása méltatlan körülményeket eredményez kutatóink számára.

Javasoljuk a szállásköltség kategória megemelését.

5.5 Az elszámolható költségek köre 3. b)

A 3(b) pont esetében alacsonynak tartjuk az 1%-os értéket.

Javasoljuk minimálisan 2%-ra emelni.

5.5 Az elszámolható költségek köre 4.

A 4 pont esetében alacsonynak tarjuk a 2,5%-os mértéket. A hosszabb futamidejű pályázatok esetében a megadott mértékű menedzsment költség havi szinten túlságosan alacsony értéket tesz ki.

Javasoljuk a projekt menedzsment költség keret megemelését.

5.5 Az elszámolható költségek köre 6.

A 6. pont esetében javasoljuk az overhead típusú – azaz részletes elszámolás és igazolás nélküli - rezsiköltség elszámolásának engedélyezését.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

A korábbi pályázatok esetében is bebizonyosodott, hogy a jelen pontban megadott bérkorlátok nem tarthatók, és a menedzsment esetében nincs összhang az 5.5. fejezet 4. pontjával. Különösen igaz ez a menedzsment esetében, amikor sokkal összetettebb feladatokat kell tudni ellátni mint egy egyszerű kutatási feladat esetében.

Javasoljuk a bérkorlátok megemelését.

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei (24. o)

Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások csak indokolt esetben (munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest.

Az átlagbér félrevezető adat, mivel egy kutatónál/oktatónál jelentős jövedelem hányad keletkezhet nem bérként, hanem külsős megbízásból származó jövedelemből.

Javasoljuk az évi átlagbér helyett átlag jövedelmet szerepeltetni.

5.8. Nem elszámolható költségek köre

A megvalósítandó kutató intézeti kapacitások nagy része gép-műszer beszerzés lesz, amelyhez kapcsolódóan ritka a zöld mezős beruházással magvalósuló. Ennek következtében jelentős költséget fog kitenni a terület megtisztítása, az régi berendezések áttelepítése (helycsinálás).

Javasoljuk az eszközök leszerelésének költségeit törölni a listáról. Hasonló meggondolásból a szerszámkészlet, valamint a fordítás költségeinek elszámolhatóságát is javasoljuk törölni.

5.8/19-es pont

A nem elszámolható költségek között, a 19-es sorszámú járműbeszerzést bizonyos feltételek mellett nem kellene megtiltani. Lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy amennyiben a kutatások járműipari célúak és a kutatás igényli a járműves teszteket, engedélyezni kellene a kutatás szempontjából megfelelő jármű beszerzését.

5.8 Nem elszámolható költségek köre kiegészítése a vastag résszel

19. jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése (kivételt képez, ha a kutatási tevékenység ezt indokolja, és ennek ténye a pályázati anyagban megfelelően alá van támasztva).

6. csatolandó mellékletek listája

A 6.(c) pontot nem tudjuk értelmezni.

Javasoljuk a törlését.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Nagy Eszter | 2020-02-19 11:29:35

Tisztelt Támogató!

Az alábbi ponttal kapcsolatban szeretnék észrevételt megfogalmazni:

  • 18. oldal – Értékelési szempontok: "Fiatal kutatók aránya a szervezeten belül nagyobb, mint 20% Igen: 25 pont, Nem: 0 - A PTE dolgozói összlétszáma eléri a 7000 főt, az oktatási-kutatási feladatok mellett a PTE Kilinikai Központja helyi és regionális egészségügyi központként működik. Szervezeten belül a fiatal kutatók összlétszáma nem éri/érheti el a 20%-t. Az Egyetem az értékelésnél e miatt méltánytalanul nagy hátrányba kerülne, kérem ezen értékelési szempont felülvizsgálatát!

Üdvözlettel, Nagy Eszter

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Nagy Eszter | 2020-02-18 12:33:30

Tisztelt Támogató!

A Pécsi Tudományegyetem részéről két, egymással némileg összefüggő észrevételt szeretnék tenni a felhívással kapcsolatban: 

  • 8. oldal: „Egy támogatást igénylő, egy adott projektre vagy annak részére az adott telephelyen a GINOP keretében meghirdetett különböző vissza nem térítendő támogatást nyújtó felhívások közül csak egy felhívásra nyújthat be támogatási kérelmet. „ – ez az egyetemek szempontjából kivitelezhetetlen, hiszen számos futó GINOP projektünk van
  • 18. oldal – Értékelési szempontok: „GINOP 2.3 intézkedésen támogatásban részesült projektjének záró elszámolását benyújtotta” – ez az egyetemek szempontjából kivitelezhetetlen, számos futó GINOP 2.3.-as  projektünk van.
  • Üdvözlettel, Nagy Eszter