A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2019. szeptember 7-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2019-09-07 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Daróczi Lajos | 2019-09-06 11:32:47

Tisztelt Pénzügyminisztérium!

A 4.4.2.3. pontban a Tartalmi értékelési szempontoknál, a I. 1. d) Immovatív KKV-k fogalma indokolatlanul szigorú feltételeket támaszt. Ez a minősítés a GINOP 2-es prioritásból lett mechanikusan átemelve, mely itt nem helyénvaló, mivel életszerűtlen korlátozásokat tartalmaz, és célszerű lenne egy termelő cég technológiai modernizációjával összefüggésben ezeket enyhíteni az alábbiak szerint:

Ezért javaslom felülvizsgálni a 4.4.2.3.1 d) pontban megfogalmazottakat, így a:

 • da) pontnál a "2018 évi adóbevallásában legalább az igényelt támogatási összeget elérő K+F ráfordítás szerepel" szöveg helyett a "2018. évi adóbevallásában K+F ráfordítás szerepel"-ra. Indoklás: a mai magyar viszonyok között egy tervezett beruházás értékét elérő K+F ráfordítás csak a főtevékenységként K+F tevékenységet folytató cégeknél elvárható, egy technológiai modernizációra törekvő kkv-nál az is nagy előre lépés, ha egyáltalán a ráfordításai között megjelenik a K+F célú ráfordítás.
 • db) pontnál indokolatlan, hogy csak olyan iparjogvédelmi oltalom kerüljön figyelembe vételre, mely már az előző két évben hasznosult, és ebből gazdasági esemény származott, esetünkben az Y-Food Kft-nél az idei év tavaszán lett bejegyezve szabadalmunk, melyet a tervezett projektnél kívánunk hasznosítani. Így értékelési szempontként javasolt ezt egyszerűsíteni, pl. hogy a feltételrendszernél csak az első mondata maradjon: „A vállalkozás ………….. a támogatási igény benyújtásakor is oltalommal bíró, olyan iparjogvédelmi oltalommal (ide nem értve a védjegyet) rendelkezik, melyet a termelő beruházás során hasznosít”.

Tisztelettel: Daróczi Lajos, Y-Food Kft ügyvezető

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Rollexco Zrt | 2019-09-06 11:29:56

Tisztelt Pénzügyminisztérium!

A támogatás célja és háttere feltételrendszernél a Felhívás indokoltsága és céljánál az 1.1. pontban megfogalmazott területi különbségek csökkentése nem érvényesül a 4.1. Támogatást igénylők köre pontban megfogalmazott feltételeknél. Bár az eltelt időszakban a kohéziós felzárkóztatási folyamat eredményeként átlagosan csökkentek a területi különbségek, azonban még mindig vannak leszakadó térségek. Esetünkben működési területünk a Berettyóújfalui járás, mely a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet A kedvezményezett járások besorolásáról szóló rendelet szerint a 199 járás közül a 36 komplex programmal fejlesztendő járás közé tartozik. A megfogalmazott feltételek e tekintetben kontraszelektívek, hiszen így az országos területi különbségek nemhogy csökkennének, hanem nőnek, mivel az itt működő vállalkozások jóval nehezebb körülmények között tevékenykednek. Ezért javaslom a Támogatást igénylők körénél az e) pontban megfogalmazottakat kiegészíteni:

Azon vállalkozások melyek a 290/2014. (XI. 26.) A kedvezményezett járások besorolásáról szóló rendelet szerint a komplex programmal fejlesztendő járások közé sorolt településeken tevékenykednek, itt legalább 3 éve székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek, tervezett fejlesztésüket is itt valósítják meg, illetve az Irinyi Tervvel összhangban termelő, feldolgozó tevékenységet végeznek.

Tisztelettel: Bátor Zsolt, Rollexco Zrt igazgatóság tagja

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Tóth Zsolt | 2019-09-06 11:12:35

Tisztelt PM a GINOP-1.2.10-19  pályázati felhívás tervezetéhez kapcsolódóan a MediKlaszter az alábbi észrevételeket, javaslatokat teszi:

 A Felhívás indokoltsága és célja

A felhívás célkitűzésében megfogalmazottak szerint: „A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik” célszerű lenne következetesebben azokra kkv vállalkozásokra összpontosítani, amelyek már hálózatokban (AIK) működve bizonyították a fejlődőképességüket. Ez a célkitűzés jobban hozzájárulna a támogatás hatékonyabb felhasználásához. Mindezek alapján javasoljuk az AIK tagsággal rendelkező, innovatív vállalkozások kiemelt támogatását, feltételek nélkül.

4.4.2.3 Tartalmi értékelési szempontok

A tartalmi értékelési szempontokat figyelembe véve a legmagasabb pontszámokat a több éve bizonyítottan jól működő, magas exporthányaddal, hozzáadott értékkel, magasabb bérköltséggel, stb. rendelkező vállalkozások juthatnak nagyobb eséllyel támogatáshoz.

Ezért javasoljuk, hogy az I. Célcsoport szakpolitikai indokoltsága 1. pont c) kritériumánál a magasabb pontszám beemelését, az AIK tagságra vonatkozóan legalább 10 pontban történő meghatározását, továbbá az e), f) kritériumokat az értékelési szempontoknál 5-5 ponttal tervezik figyelembe venni, javasoljuk, hogy ezek a feltételek alacsonyabb pontszámmal jelenjenek meg a pályázat beadásakor érvényes feltételekben.

A III. Gazdálkodási potenciál kritérium 8. pontjában az EBIDTA max 10 pont, javasoljuk ennek a feltételnek a törlését vagy lényegesen alacsonyabb súllyal történő beemelését. Tapasztalataink alapján az EBIDTA szerepeltetése jelentős számú, egyébként innovatív és növekedésre képes kisvállalatnál csökkentené a támogatás megszerzésének lehetőségét. (széleskörű társadalmi egyeztetés után az NKFIH pályázati kiírásaiból is 2019-1.1.1-PIACI KFI - törlésre került az EBIDTA)

4.4.2.4 Fenntartási időszak eredményességi mérése

Javasoljuk az eredményességi mérésnél a II. pontban szerepeltetett EBIDTA/árbevétel feltétel törlését vagy legalább pontszámának csökkentését, illetve az V. Generációváltás és a VI. Kárpát-medencei aktivitás feltételek alacsonyabb pontszámmal történő szerepeltetését ezek egyike sem meghatározó és befolyásoló tényező jelen pályázat sikerességének.

Úgy véljük, hogy a támogatás hatékonyabb felhasználását jobban mutatja az egy főre jutó hozzáadott érték, és az Ipar 4.0 alkalmazások növekedése.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Daróczi Lajos | 2019-09-04 15:31:06

Tisztelt Pénzügyminisztérium!

Az Európai Uniós támogatások fontos, sokszor neuralgikus pontja az Annex 1. listának történő megfelelés, mely számos ellentmondást, illetve félreértést hordozhat magában.

A korábbi merev szabályzás jelentős mértékben csökkent (EMVA – ERFA elhatárolás), azaz a korábban GINOP pályázatokból kizárt élelmiszeripari vállalkozások is pályázhatnak az Annex lista figyelembevételével.

Jelen kiírás 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 25. pontjában azonban kizárja azon élelmiszeripari vállalkozásokat, akik nem a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra pályáznak, de a feldolgozott termékeik továbbra is mezőgazdasági terméknek minősülnek, pl. méz, tejtermékek stb. A Felhívásban megjelölt, pályázati jogosultságként elvárt akkreditált klasztertagság jelentősen megszűri a potenciális pályázók körét, azaz jellemzően nem mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó vállalkozások pályáznak.

Itt szűkítő szabályzóként nem az Annex 1. listának történő megfelelést javasolnám, hanem olyan pályázók kizárását, akiknek a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele meghaladja az 50 %-ot (vagy akár kisebb mértéket is), illetve saját előállítású mezőgazdasági alapanyagot dolgoznak fel.

Így potenciális pályázóvá válhatnak – a támogató szándékaival megegyezően – azon élelmiszeripari feldolgozó üzemek, akik az alapanyagot kizárólag felvásárlás útján szerzik be, magas hozzáadott értéken állítják elő termékeiket, illetve exportnövekedési potenciállal bírnak, de termékeik a feldolgozás után is az Annex 1. lista hatálya alá tartoznak.

Tisztelettel: Daróczi Lajos, az Y-Food Kft ügyvezetője, az Innovatív Élelmiszeripari Klaszter tagjaként

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Gurzó Andrea | 2019-09-04 14:53:34

Tisztelt Címzett!

A Termál-Egészségipari Klaszter nevében az alábbi észrevételeket teszem:

A teljes felhívásra általánosan jellemző, hogy nem veszi figyelembe, hogy az Akkreditált Klaszter cím nincs kötve tevékenységhez, TEÁOR számhoz és a beszerzésekkel kapcsolatos TESZOR számhoz sem. Ha kifejezetten az Akkreditált Innovációs Klaszterek KKV-it szeretnék ezzel támogatni, ahogy az a korábbi egyeztetésen elhangzott, akkor az alábbiakban kifejtett pontok módosítására mindenképpen szükség van:

 

 • Felhívás 1. oldal: „Magyarország Kormányának felhívása a mikro-, kis és középvállalkozások (továbbiakban: KKV-k) termelési kapacitásainak bővítése és technológiai modernizációjának támogatása érdekében.”
 • A Felhívás kizárólag a feldolgozóipari tevékenységet végző, Akkreditált Innovációs Klaszter tagsággal rendelkező kis- és középvállalkozásokat támogatja, kizárja a szolgáltatóipari tevékenységeket végző KKV-kat.

   

 • Felhívás 1.1 A Felhívás indokoltsága és célja: nem tesz említést az Akkreditált Klaszterekről, azok tagvállalatairól, KKV-iról.
 • Felhívás 3.1 A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
 • „A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:”

 • Felhívás 3.3. Nem támogatható tevékenységek:
 • „A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.”

  Az 1. melléklet csak gyártással, feldolgozóiparral kapcsolatos TEÁOR számokat tartalmaz. Így a szolgáltató vagy más- nem gyártó vagy feldolgozó - tevékenységet végző (pl. vízügyi, szállodai, étteremi, mosodai vagy egyéb tevékenységgel foglalkozó) KKV nem tud pályázni. Így a mi Akkreditált Klaszterünk KKV-i egyáltalán nem fognak tudni pályázni.

  Javasoljuk, hogy Akkreditált Klaszter tagsággal rendelkező kis- és középvállalkozások esetében ne kerüljön korlátozásra a tevékenységi kör, ahogy jelenleg az 1. sz. mellékletben szerepel, vagy legalább a lista kerüljön kiegészítésre szolgáltatóipari tevékenységekkel.

  A termelési kapacitás bővítés helyett tágabb értelemben kapacitásbővítő beruházásokat VAGY technológiai modernizációt javasolt támogatni.

   

 • 3.4.1.1. Műszaki szakmai elvárások
 • „3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

  a) A Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre - beleértve a tartozékokat is - amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges.”

  A kiírás néhány pontjához hasonlóan a VTSZ lista nem veszi figyelembe, hogy az Akkreditált Klaszterek KKV -i nem csak gyártó és feldolgozó tevékenységet végeznek.

   

  „l) Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:

  • a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak termelő tevékenység végzésére”

  A fentiekben kifejtett okok miatt ezt kérjük törölni.

   

 • 4.1 Támogatást igénylők köre
 • e) amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is: TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása) TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása) TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása) TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)

  Akkreditált klaszter (továbbiakban: AK) tagságnak számít, ha a támogatást igénylő vállalkozás 2019. augusztus 15. előtti dátummal rendelkezik AK tagsággal8. 

  Itt egyértelmű az Akkreditált Klaszterek KKV-inak jogosultsága, de a fentebb jelölt pontok kizárják a nem feldolgozóipari tevékenységet végző vállalkozásokat.

   

 • 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
 • „A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának  kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő nap  vége: 2021. június 30.

  a) A támogatási kérelem keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések támogathatók.

  b) Eszközbeszerzés esetén a támogatási kérelem keretében kizárólag a Felhívás 2. számú mellékletben található VTSZ listán szereplő VTSZ számok alá tartozó eszközök beszerzésének költsége támogatható, amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges.

  c) Információs technológiafejlesztés keretében megvalósuló szoftver fejlesztés esetén kizárólag a Felhívás 3. számú szakmai mellékletében található TESZOR listában szereplő TESZOR szám alá tartozó szoftverek beszerzésének költsége támogatható. Vállalati infokommunikációs rendszerek, megoldások beszerzése esetén az előírt követelményeket a Felhívás 10. sz. szakmai melléklete tartalmazza. „

  A korábban leírt probléma itt is érvényesül. Csak gyártással és feldolgozó iparral kapcsolatos beruházások támogathatók. A VTSZ számokkal ugyanaz a probléma.

   

 • A VTSZ lista (2. melléklet)
 • Olyan VTSZ számok vannak meghatározva, amelyek által jelzett eszköz beszerzése a véleményem szerint sok Akkreditált Innovációs Klaszternél nem valószínű, olyanok viszont nincsenek benne, amelyek potenciálisak lennének.

   

  Összességében a Termál-Egészségipari Klaszter mint Akkreditált Innovációs Klaszter tagvállalatai közül senki sem tudna élni a jelen kiírás szerinti pályázati lehetőséggel, kérjük a jogosultság meghatározásánál a feldolgozóipari tevékenységre történő korlátozás megszüntetését, vagy szolgáltatóipari tevékenységekkel történő kiegészítését.

   

  Debrecen, 2019. 09. 04.

   

  Gurzó Andrea, klasztermenedzser

  Termál-Egészségipari Klaszter

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Mohácsi Balázs | 2019-09-04 11:28:53

  Tisztelt Címzett!

  Kedves Kollégák!

   

  Megkaptuk a kiírás tervezetet, alaposan áttanulmányoztuk, 3 tagvállalatunkat tételesen előminősítettük, és az alábbiakra jutottunk.

   

  egy cég nem tudja elérni az 50 pontos határt, kiesett

  egy cégnek nincs gyártási tevékenysége, ezért az elbukott.

    egy cégnek van gyártása és kellő pontja az induláshoz (1011Húsfeldolgozás, -tartósítás* 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása*)

   

  Kettő cégnél, ahol megvolt az előminősítés 50 pontja elvégeztük az eredményességi mutatók alapján a támogatási intenzitás becslését.

   

  Mint jeleztük, a főleg munkabér emelkedés miatti költségszint növekedést nem tudjuk lekövetni árréstömeg növekedéssel, ezért a becslésünk szerint 15-17 pontot tudunk elérni, azaz 25%-os támogatási intenzitást. Ha ez egy fix támogatás lenne, elgondolkodtató lenne, de ma, amikor a bizonytalan környezeti tényezők miatt ez 0%-is lehet, viszont nincs realitása annak, hogy 50% legyen, ez egyszerűen nem éri meg a fáradozást!

   

  Nehezményezzük továbbá, hogy az elhangzottakkal ellentétben bárki pályázhat. Az 5 plusz pont nincs arányban azzal, amennyit egy ilyen szervezet létrehozásával, fenntartásával fáradozni kell.

   

  Cégcsoportunk részéről az állásfoglalásunk:

   

  1, Az iparági előírások (1.sz. melléklet: TEÁOR lista) tagvállalataink döntő többségét kizárják

   

  2, A tartalmi értékelési szempontok egy része irreális:

  1/B: Az export elvárások túlzottak, a KKV szektor jellemzően nem exportőr.

  1/C: a klaszter tagság 5 pontja méltatlan!

  1/E: Alul reprezentált tulajdonosi kör: Tagjaink között nem találtunk megfelelőt

  9. pont: még egyszer export orientáltságot jutalmazza. összesen a pontok 15%-át bukják el a tagvállalataink ezen.

  10. pont: minőség és vállalat irányítási rendszer használata:

  - kettős feltétel, egyik nincs meg, bukik az egész.

  - a KKV szektor jellemzően nem rendelkezik mindenféle drága, és a tevékenység könnyű átlátása miatt  felesleges, eleve a nagyvállalatokra kitalált környezet és termelés irányítási rendszerekkel. 

  Javaslatunk:

  - vállalatirányítási rendszer 2 pont

  - minőségirányítási rendszer 1 pont

  - környezetirányítási rendszer 1 pont

   

  3, Eredményességi mérési szempontok:

   

  Az utólagos értékelés eleve kockázatos, hiszen bármit elhatározhatunk, tervezhetünk, de a konjuktúrát hozzá senki sem tudja garantálni!

  értékelési szempontok:

  I, Egy főre eső személyi jellegű ráfordítások: jelen munkaerő piaci körülmények között nem tudjuk befolyásolni, remélni tudjuk csak, hogy a túlteljesítésébe nem rokkanunk bele.

  II,  EBITDA/árbevétel %:

  A személyi jellegű ráfordítások várható emelkedése, ezt a mutatót lerontja.

   

  V, Generáció váltás:

  A pályázat volumene nem ösztönző. Ez nem ér meg egy ilyen stratégiai döntést!

  Mindenki elbukja a pontot.

  Ha lesz tulajdonosváltás, az a holding jellegű szerveződés irányába fog elmozdulni. Így kezelhető az, hogy az örökösök személye és az alkalmassága csak ritkán van együttállásban.

  VI, Kárpát medencei aktivitás:

  A pályázat súlya nincs arányban egy ilyen súlyos, költséges és kockázatos stratégiai döntéssel.

  a pontokat minden tagvállalatunk elbukja.

   

  ÖSSZEFOGLALVA:

   

  1, A tagvállalatain nagy része eleve kiesik

  2, Támogatási intenzitás nem várható 25% fölé

  3, Bizonytalan, hogy egyáltalán támogatáshoz jutunk-e, vagy csak kamatmentes hitelhez.

  Ezért ennek az első körben jónak tűnő konstrukció sikeréhez csak a tagvállalataink szűk köre tud hozzájárulni.

  Az elmúlt hónapokban ezzel a kérdéskörrel rengeteget dolgoztunk, ezt egyelőre kidobott időnek kellene tekintenünk, de remélem, hogy munkánkkal így is hozzá tudunk járulni egy következő, jobban sikerült pályázati kiírás elkészültéhez.

   

  Tisztelettel

  2019 08 30

  Gregorics László

  MIRBEST Közép-európai Gasztro Innovációs Klaszter

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Szaplonczay Orsolya | 2019-09-03 13:45:42

  Tisztelt Címzett!

  Kedves Kollégák!

  Újabb vélemény érkezett egyik klasztertagunktól, melyet az alábbiakban közlünk, bízva annak megfontolásában.

  A Felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre pontot javasolt lenne bővíteni, hiszen a „e) amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:” szempont nagyon le szűkíti a pályázók körét. A fő tevékenység szerinti TEÁOR köröket ki kellene egészíteni olyan tevékenységekkel is, mint például TEÁOR 13 Textília gyártása, TEÁOR 14 Ruházati termék gyártása, TEÁOR 16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása, TEÁOR 31 Bútorgyártás.

  A Felhívás 4.4.2.4 Fenntartási időszak eredményességi mérése pontjával kapcsolatban szeretnénk észrevételt tenni, hiszen a Felhívás jelen pontjában részletezett „Eredményességi mérés értékelési szempontok” bizonyos részei a gazdaság érdembeli fejlesztését nem mozdítják elő bizonyos aspektusok fennállásakor. Az egyes pontokat általánosítani szükséges a gazdaság szereplőire, valamint a pályázók körére olyan feltételrendszer mellett, amely a támogatást igénylők számára általánosságban teljesíthető.

  Az „IPAR 4.0 megoldások alkalmazása: (lásd a Felhívás 8. számú mellékletét) A fenntartási időszak 2. évének végén benyújtásra kerülő Projekt Fenntartási Jelentés dátumakor” pont kevésbé teljesíthető egy egyedi termékeket előállító társaság esetében. Így termelésirányítási, termelés programozási, valamint termelésből objektív módon gyűjtött adatok elemzésére vonatkozóan további pontokat nem tudnak teljesíteni, így 5 pontot elvesztenek az általuk folytatott gazdasági tevékenységből adódóan.

  A „Kárpát-medencei gazdasági aktivitás (A hét szomszédos ország -Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország - egyikében bejegyzett telephellyel rendelkezik.)” szempont teljesítése a hazai KKV szektor vagy a pályázat kiírója számára milyen előnyöket tud nyújtani? Az előállított termékeket hazai telephelyről is tudják értékesíteni, amellyel export árbevételt termelhetnek, ezáltal Magyarország külkereskedelmi mérlegét is tudják javítani. Amennyiben a szomszédos országokban létesít telephelyet és ott kezdi meg a termelést, úgy hazai potenciális munkavállalók esnek el a munkalehetőségtől, valamint az önkormányzatok a további adóbevételektől. Mindez ellentmondásban van a Felhívás céljával: „A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a teljes foglalkoztatottság megvalósításához”.

  A fentieken túl a „Generáció váltás (A fenntartási időszak 2. évének lezárásáig, a vállalkozás tulajdonosi körébe (min. 10%-os tulajdoni résszel) 18-35 év közötti fiatal magánszemély bevonásra került.)” szempont teljesítése is irreleváns. A társaság tulajdonosi szerkezetének módosítása csak egy eredményességi mérési szempont teljesítése érdekében további gazdasági előnyöket nem eredményez. Továbbá amennyiben egy társaság például jelzáloghitellel rendelkezik, úgy egy ilyen irányú társasági szerződésmódosításhoz a bank hozzájárulása is szükséges.

  A fenti szempontok teljesítése kevésbé fogja előmozdítani a hazai KKV szektor technológiai modernizációját, hiszen a Felhívásban megjelölt eredményességi mérés értékelési szempontok ugyan teljesíthetőek, de a legtöbb esetben a kívánt gazdaságélénkítő cél elérésére alkalmatlanok. Az egyes szempontok közül amennyiben csak a fele nem teljesül, úgy a megítélt támogatás 80%-ának az 50%-a visszatérítendő támogatás lesz, amely jelentős tőkekivonásnak számít a KKV szektornál.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Szaplonczay Orsolya | 2019-09-02 12:21:34

  Tisztelt Címzett!

  Kedves Kollégák!

  Összegyűjtöttük az INNOSKART klasztertagok által megfogalmazott javaslatokat, ötleteket, melyeket az alábbiakban küldjük Önöknek, bízva azok megfontolásában és felhívásba való beépítésében.

  • A Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre pontjában többek között az nem pályázhat:

  „amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét”.

  Itt jegyezzük meg, hogy a pályázók kötelezően fel kell, hogy vegyék előlegként a megítélt támogatás teljes összegét (5.4 Előleg igénylése pont), így a kisebb összegű projektek megvalósítása nem jelent nagy pénzügyi kockázatot a Támogató számára, ugyanakkor éppen ezek a kisebb projektek a mikro- vagy kisvállalkozások esetében nagy eséllyel nem valósulhatnak meg a fenti rendelkezés értelmében.

  • A 4.4.2.3 Tartalmi értékelési szempontok táblázatában az utolsó pont: „10 Minőség-, környezet és vállalatirányítási rendszer használata (I/N)”.

  Az értékelés során erre a szempontra vagy 0 vagy 5 pont adható, habár az értékelési szempont magyarázatában már árnyaltabban fogalmaz a felhívás. Javasoljuk, hogy ezesetben legyen mód részpontszám elnyerésére is, amennyiben egy cég részben teljesítheti a feltételt (a magyarázatban részletezettek szerint).

  • Az 5.9 A Felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok fejezetben szerepel az alábbi rendelkezés:

  „A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség számolható el.

 • Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.
 • Ha az elszámolható költség az a) pont szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.
 • Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a b) pont szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.”
 • Indokolt lenne beemelni ennek a feltételrendszerét a felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások pontjába, tekintettel arra, hogy adott esetben ennek a feltételnek a teljesítése akár jelentős többletköltséggel is járhat, amelyet kívánatos jobban hangsúlyozni a pályázók számára.

  • A 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek fejezetében egyértelmű a megfogalmazás: vagy a meglévő létesítmény kapacitásbővítését célzó beruházás támogatható, vagy annak a modernizációját (új termék(ek) előállítását eredményezve).

  Itt szeretnénk jelezni, hogy adott esetben szükség lehet pl. egy több(tíz) éves gyártósor modernizációjára (pl. információs technológia-fejlesztés formájában), amely révén gyorsabb, pontosabb, magasabb színvonalú gyártásra lesz mód az üzemben. Mivel egy-egy gyártósor cseréje meghatározó nagyságú anyagi teherrel jár a vállalkozás számára, javasoljuk annak megfontolását, hogy meglévő gyártósorok minőségi fejlesztésére is legyen mód a pályázati felhívás szerint.

  • Örömmel vettük volna, ha társadalmi vitára megjelenik a felhívás 8. és 10. melléklete is.
  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Tóth Ádám Ferenc | 2019-08-30 10:14:49

  Tisztelt Miniszterelnökség!

   

  A felhívástervezet értelmében nem jogosultak pályázni azok a vállalkozások, amelyek nem tagjai akkreditált klaszternek és főtevékenységük nem elektronikai vagy villamos berendezés gyártása, ugyanakkor - a gazdasági növekedés fenntartása érdekében - a fém- és járműipari szektor támogatása is indokolt lenne, ezen javasoljuk a feltétel módosítását és a TEÁOR 25, 29 és 30 tevékenységek beemelését.

   

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Baksa Eszter | 2019-08-29 15:00:58

  Tisztelt PM, A GINOP-1.2.10-19 pályázati felhívás tervezetéhez kapcsolódóan az alábbi észrevételeimet szeretném megosztani Önökkel: 1) 1.1 pontban: "A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak," - szerintem helytelen a zárójelben lévő vállalkozókat említeni, mivel a pályázat felhívás nem tartalmazza, hogy 231 - egyéni vállalkozók is részt vehessenek azon. Amennyiben mégis részt vehetnek, akkor azt a 4.1.1. és 4.1.2 pontban is legyenek kedvesek feltüntetni. 2) Véleményem szerint nagyon leszűkítik a pályázó körét azzal, hogy 4.1. e) pontban lévő TEÁOR számok szerinti főtevékenységgel rendelkezők indulhatnak csak (vagy az akkreditált klaszter tagok, akikből szintén kevés van) 3) A 4.4.2.4.1 d) IPAR 4.0 alátámasztó dokumentumok szerintem nem egészen fedik a valóságot. Mivel az Ipar 4.0 lényege, hogy felhőalapú szoftvereket használnak a felhasználók (pl. CRM - ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer), így nem lesz a szoftvernek tárgyi eszköz nyilvántartó lapja, mivel az nem kerül be a tárgyi eszközök vagy immateriális javak közé, hiszen ezeknek a felhőalapú megoldásoknak licence díja van, melyet havi vagy éves ütemezésben fizetnek a cégek. Ugyanígy a betanítás sem kapcsolódik minden esetben az IPAR 4.0 szoftverekhez, hiszen pl. magyar parnterrel nem mindegyik rendelkezik. Ugyanez vonatkozik a betanításra is. Természetesen képernyőképpel, számlával, bankkivonattal és még felhasználói kézikönyvvel is rendelkezhetnek, de az Ipar 4.0 esetében egy felhőalapú szoftver nem válik saját tárgyi eszközzé/immateriális jószággá. Összességében a Pályázati Felhívás jó és érdekes konstrukció, pláne ami a finanszírozást illeti. Kíváncsian várjuk annak végleges megjelenését! Üdvözlettel:

   

  Baksa Eszter

  ECOPROFIN Pályázati és Pénzügyi Tanácsadó Kft.