A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2019. július 22-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2019-07-22 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kulcsár István | 2019-07-22 15:09:59

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

Az alábbiakban rendelkezésre bocsájtjuk a GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki Program támogató szolgáltatások konzorciumi tagjainak összegyűjtött véleményét a tervezettel kapcsolatban. 

Kulcsár István

projektmenedzser

 

Eltérések, amelyeket figyelembe kell mindenképp venni

GINOP 5.2.4-16                                                                               GINOP 5.2.4-19

3.4.1.1. bg)

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára (9+4,5 hónap) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt köt. Nem rendelkezett határozatlan vagy határozott időről, a program célkitűzései alapján a határozatlan idejű foglalkoztatás volt preferálva a cégek által is.

3.4.1.1. be)

A gyakornoknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 9 hónapos időszakra szóló heti 40 órás, határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie. Kifejezetten határozott idejű szerződést kell kötni. A határozott idejű munkaszerződésből a munkavállaló nehezebben léphet ki, ez indokolhatja a gyakornokcsere lehetőségének minimalizálását. A munkavállaló a határozott idejű munkaszerződés végéig tartó felmondási időt köthet ki.

3.4.1.1 bf)

Amennyiben a támogatást igénylő már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a támogatási kérelmet, a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a támogatási kérelem benyújtását.

Alapvetően a cégek a pályázat benyújtását követően hozták létre a munkaszerződéseket, az eszközbeszerzés előírásai is nehezíthették a 30 napon belüli benyújtást.

3.4.1.1. bf)

A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg.

A pályázat benyújtása előtt létrejön a munkaviszony (max. 90 nappal), ez nyilván azt a célt szolgálja, hogy csak olyan cégek pályázzanak, amelyek már megtalálták az új munkaerőt, de ha több gyakornokot keres, veszélyes lehet a cég számára, hogy kifut az időből.

3.4.1.1.bj)

Amennyiben a projektidőszak megkezdését követően a gyakornok munkaviszonya a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt megszűnik, a munkaviszony megszűnését követően a munkáltató új gyakornokot alkalmazhat, de maximum a támogatási időszak alatt 2 alkalommal történhet ilyen módosulás.

Ezen a ponton kívül további rendelkezések szabályozták a gyakornokcsere módjait, sajnos a cégek jelentős részénél ezek alkalmazásra is kerültek.

3.4.1.1 bl)

Csak vis maior (30 napot meghaladó tartós betegállomány, munkavégzés egyéb 30 napon túli tartós, igazolt akadálya) helyzet igazolását követően van mód a kieső gyakornok pótlására. Amennyiben a kieső gyakornok pótlása nem lehetséges, a kieső gyakornokra eső, arányosított mértékű támogatásra csak abban az esetben lesz jogosult a kedvezményezett, ha a pótlására irányuló törekvést igazolja.

Lényegében egy gyakornokkal kell végigcsinálni a projektet, a gyakornok korábbi cseréjére nincs mód.

3.4.1.1 bt)

A támogatást igénylő vállalja, hogy adatot szolgáltat a jelen Felhívás 8. pontjában meghatározott 3. sz. szakmai mellékletében megadott, területileg a projektmegvalósítás helyszínéhez legközelebbi, azonos régióban működő szakképzési centrum részére a gyakornokok számáról, személyéről, munkaköréről, béréről, a támogatott foglalkoztatás időtartamáról, és a továbbfoglalkoztatásról.

Ilyen kötelezettség nincs. A szakképzési centrum szerepe egyértelműen csökken.

3.4.1.1 bu)

A támogatást igénylő 5 millió Ft támogatási összeg felett köteles a területileg illetékes szakképzési centrum által meghatározott személyes együttműködésre. Az együttműködést legalább két, személyes részvételt igénylő együttműködési alkalommal kell teljesítenie a támogatást igénylőnek.

Ez a kötelezettség is megszűnt. Nem lesz dokumentált személyes kapcsolattartás.

3.4.1.1 cg)

A gyakornok(ok) beilleszkedéséről előrehaladási naplót szükséges benyújtani a területileg illetékes szakképzési centrum, illetve a Támogató felé. A szakképzési centrum felé legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését követő 5. hónap végéig, valamint a támogatott foglalkoztatási időszak lezárultát követő hónap végéig szükséges benyújtani, míg a támogató felé a záró kifizetés igénylésekor szükséges az előrehaladási naplót benyújtani.

Eddig az 5. és a 9. hónap végén is begyűjtötte az SZC a naplót.

3.4.1.1 cg)

A gyakornok(ok) beilleszkedéséről előrehaladási naplót szükséges benyújtani a területileg illetékes szakképzési centrum, illetve a Támogató felé. A szakképzési centrum felé legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését követő 3. hónap végéig, míg a támogató felé a záró kifizetés igénylésekor szükséges az előrehaladási naplót benyújtani.

Ezen túl a támogatott időszak végén (6. hónap) az SZC nem kéri be a naplót.

4.1 ab)

amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

4.1 ab)

amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Az egyéni vállalkozók kikerültek a támogatást igénylők köréből.

5.4

Jelen felhívás keretében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 15 millió Ft.

5.4

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint.

A nem önkormányzati és állami cégek esetén a megigényelhető előleg a korábbinak a felére csökkent.

5.5.1 a)

A célcsoporttag havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt havi munkabér nem haladhatja meg a legfeljebb bruttó 250.000 forintot.

Ez az összeg még csak a munkavállaló felé kifizetendő bruttó összeget jelentette.

5.5 aa)

A célcsoporttag (gyakornok) havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg a 360.000 forintot (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér).

Jelentősen növekedett a bértámogatás, de ebbe beleértendő immár a munkáltatói járulék is. Tervezhetőbb így a kiadási rész.

5.5.2 aa)

A vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetében az elszámolható költség összege kapcsolattartónként maximum havi 80.000 forint legfeljebb 18 hónapig.

 

5.5 ab)

A vállalati gyakornoki kapcsolattartó, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzésének segítésével foglalkozó személy esetében a munkáltatónál felmerülő elszámolható bérköltség kapcsolattartónként, segítőnként nem haladhatja meg a havi 120.000 forintot, legfeljebb 6 hónapig.

Az új konstrukcióban rövidebb időre, de egyértelműbb szabályok mentén, havonta nagyobb összeg jár.

5.5.3-5.5.6

Részletesen kifejtve a különböző eszközvásárlással, beruházással kapcsolatos lehetőségeket.

5.5 b)

A támogatást igénylő által a projekt megvalósításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre egyszerűsített elszámolás alapján van lehetőség az 5.5. a) pontszerinti személyi jellegű költségek maximum 40%-os mértékének megfelelő átalány szerint:

 - Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

- A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához:

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség;

b) Eszközbeszerzés költségei;

c) Immateriális javak beszerzésének költsége;

d) Infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához.

Az ún. eszközbeszerzés által igényelhető összeg aránya növekedett, a szabályozás egyszerűsödött.

 

 

A célcsoporttal szembeni előírások közé beemelhető lenne a az OKJ végzettség mellett a szakmai ágazati érettségi köre is, ez kiszélesítené a potenciális gyakornokok csoportját.

 

A gyakornok foglalkoztatásával kapcsolatos elvárások pont kiegészítése az alábbi pontokkal:

 

 • Ezen pontban szabályozni kellene a vis major eseteken kívül munkavállalói ás munkáltatói felmondás eseteit a GINOP-5.2.4-16 kiíráshoz hasonlóan.
 • Jelen felhívás és a GINOP-5.2.4-16 jelű felhívás keretében egy gyakornok csak egyszer vonható be és egy támogatott projektben részesülhet támogatásban. – Ezen pont pontosítása segítséget jelente olyan esetekben, amikor a tovább foglalkoztatási időszak alatt kerül sor gyakornok cserére ( a gyakornokra már bértámogatás nem kerül igénybevételre), és zen 1-2 hónapos gyakornoki programban való részvétel után a gyakornok nem vonható be ismét. Változtatás: Egy fiatal csak maximum 9 hónapnyi időtartamra vonható be a programban, amiból maximum 6 hónapnyi időtartam után részesülhet bértámogatásban.
 • A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg. – Ezen pont pontosítása, gyakran a szakképzési centrumos kapcsolat felvételnél derül ki, hogy a gyakornok jelölt nem tartozik a célcsoportba vagy nem regisztrált az IGR-ben. Ha kötelezően megelőzi a foglalkoztatás kezdete a pályázat benyújtását, akkor a probléma késői észlelése miatt sok esetben nem lesz elszámolható a gyakornok foglalkoztatása. A gyakornok felvételével egyidőben a vállalkozásnak fel kelljen vennie a kapcsolatot a Szakképzési Centrummal.
 • Nincs lehetőség hiánypótlásra. Így viszont, aki nem veszi fel velünk a kapcsolatot, és nem kér ki igazolást, az nem tudja igénybe venni a foglalkoztatási lehetőséget.

 

 

 

 

 

 • Csak vis maior (30 napot meghaladó tartós betegállomány, munkavégzés egyéb 30 napon túli tartós, igazolt akadálya) helyzet igazolását követően van mód a kieső gyakornok pótlására. Amennyiben a kieső gyakornok pótlása nem lehetséges, a kieső gyakornokra eső, arányosított mértékű támogatásra csak abban az esetben lesz jogosult a kedvezményezett, ha a pótlására irányuló törekvést igazolja. HOGYAN igazolja?
 • Nincs lehetőség gyakornokcserére, csak vis major esetén – Így olyan kockázatot vállal be a pályázó, melynek elhárítása nem rajta múlik!! Ha felmond a gyakornok vagy a munkavállaló nincs megelégedve a munkájával, akkor bukja a gyakornokra jutó támogatást. A most futó gyakornoki programból tapasztaljuk, hogy a fiatalok sűrűn váltanak munkahelyet.
 • Az előző gondolat folytatása, ha elmegy a gyakornok, akkor nem lehet elszámolni arányosan a támogatását. – Munkaügyi pályázatoknál adott ez a lehetőség. A vállalkozások a biztos támogatás fele fognak elmozdulni, nem a nagyobb összegű, de bizonytalan kimenetelű fele. Pl. a 8. hónapban felmond a gyakornok, amikor már a cégnek meg kellett vásárolnia az eszközt, kifizette a 8 hónap bérét, járulékát, azaz közel 4-5 MFt-ot beletett ebbe a pályázatba és nem kapja meg a támogatást!
 • Időközi kifizetés kérelmet a foglalkoztatási kötelezettség (6+3hónap) teljesítését követően lehet benyújtani. – Likviditási szempontból nagyon rossz, hiába kapja meg a 25% előleget, 75%-ot meg kell előre finanszíroznia. Bár ez a probléma most is fennáll, tekintve a 5-7 hónapos kifizetési átfutásra.
 • 14 oldal: A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. (ez ellentmond a 10. old. bg) pontnak.
 • 14. oldal: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg(?!), a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 15 hónap áll rendelkezésre. – támogatás csak megkezdett projektre igényelhető, így ez a mondat értelmetlen!
 • 14. oldal: A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30 nap, de legkésőbb 2022. szeptember 30. (Ez hogy jött ki, ha a projekt legkésőbbi kezdése 2021. jan. 31.?!)
 • Fenntartási kötelezettség nem releváns – BESZERZETT ESZKÖZÖK???
 • az egyéni vállalkozókat kizárták a pályázók köréből, miért?
 • Kizárta a trafikokat: nem támogatható a 18 év feletti vendégkört kiszolgáló szolgáltatást nyújt, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez,
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2019. október 15. és 2021. április 30. között lehetséges. a projekt legkésőbbi kezdése 2021. jan. 31.?!)