A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2019. április 4-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2019-04-04 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Sipos Angéla | 2019-04-04 23:35:23

Engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjunk a kiírás-tervezet összeállításáért, továbbá a véleményezés lehetőségéért. 

 

A dokumentum áttekintését követően szíves megfontolásra javasoljuk alábbi észrevételeinket:

 

1. Megfontolásra javasoljuk a lehetséges konzorciumi partnerek számának magasabb értéken történő meghatározását. 

2. A kiírás tervezete szerint: Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelem benyújtására jogosult, kivéve az érdekképviseleti szervezeteket. Egy konzorciumnak legfeljebb 5 tagja lehet. – Felmerül a kérdés, hogy ez alapján egy víziközmű-szolgáltató társaság csak egyfajta pályázatban vehet részt? Megfontolásra javasoljuk a kapcsolódó rész egyértelműsítését. 

3. A tervezetből nem derül ki egyértelműen, hogy az aktív elérés mivel igazolható? Tekintettel e mutató fontosságára, megfontolásra javasoljuk az igazolási lehetőségek meghatározását a kiírásban. 

4. A projektek hatékonyságának növelése és a szemléletformálás hosszabb távon történő támogatása érdekében megfontolásra javasoljuk, hogy ne csak egyszeri, hanem olyan bemutatók is legyenek kialakíthatók, amelyek hosszú távon fennmaradnak. 

5. A víziközmű-szolgáltatók működési területére, a projekt során elérhető érintettek számára tekintettel, megfontolásra javasoljuk az egy pályázatra eső maximális támogatási mérték esetleges növelését.

 

Javaslatainkkal összefüggésben felmerülő esetleges kérdések, észrevételek esetében haladéktalanul állunk a Tisztelt a Pályázati Szervezet rendelkezésére! 

 

Tisztelettel: ÉRV Zrt. 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Magyar Péter Gyuláné | 2019-04-04 21:05:47

A VCSM ZRt. Szolnok a pályázati felhívást áttekintette, melyhez az alábbiakat javasoljuk:

 • Az értékelési szempontok 3. pont: túlzóan magas az aktívan elérni tervezett lakosok száma
 • Az értékelési szempontok 13. pont: a KEHOP beruházásban NEM résztvevő víziközművek számára alacsonyabb pontok elérhetőek, mint a KEHOP beruházásban érdekeltek (lásd. 12. pontban), valamint nem egyértelműsíti, hogy időben mikori projektek relevánsak (pl. '80-as-90-es évek fejlesztései is számítanak-e, stb.?)
 • Az értékeli szempontok pontszámait, a minimálisan elérendő 25 pont csak nehezen, vagy egyáltalán nem teljesíthető a VCSM ZRt. Szolnok esetében.
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Fromvaldne Madarász Ildikó | 2019-04-04 12:32:43

DRV Zrt. – Vélemény a felhívástervezettel kapcsolatban

 • A felhívás hozzájárul a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényi szabályozásnak, valamint a vízbázis védelmi és az ivóvízminőség-javító programok végrehajtásának népszerűsítéséhez. Ezen felül az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvvel (Ivóvíz Irányelv), a korszerűsítési folyamatokkal és az ún. Vízbiztonsági Terv (Water Safety Plan) rendszer bevezetésével összhangban a vízbiztonsági és víztakarékossági szemlélet elterjesztéséhez, ezáltal a hazai és EU 2020 célok megvalósításához.

  Az ivóvízminőség-javító, valamint szennyvízelvezetést és - kezelést célzó feladatok sikeres megvalósításához elengedhetetlen a lakosság tájékoztatása, szemléletformálása. Mindez célzott, az adott térség ivóvíz minőségét és a szükséges ivóvízminőség-javítási koncepciót bemutató, továbbá a takarékos és környezettudatos ivóvíz felhasználás lehetőségeit előtérbe helyező szemléletformálási akciók, és a témát közérthetően és szemléletesen ismertető lakossági tájékoztató anyagok, szemléletformálási kampány megvalósításával segíthető elő. Az infrastrukturális fejlesztéseket ki kell egészíteni a vizek jobb minőségét biztosító szemléletformáló programokkal is, melyek a lakossági eredetű (lakókörnyezetben keletkező vagy azon kívüli) szennyezések megelőzését, illetve környezetterhelések csökkentését szolgálják.

  A cél meghatározásakor fontosnak érezzük a folytonosságot, ami nem csak a projekt időtartamára korlátozódna, hanem maradandó értéket képviselne.

 • A rendelkezésre álló forrá

 • A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.

  A fentiek értelmében, a folytonossági cél elérése érdekében, szükségessé válna egy keretösszeg növelés, mely biztosítaná a kezdeményezés több éven keresztül való fenntarthatóságát.

  A forrásnöveléssel egyenes arányban változna a létrehozott érték nagyságrendje, és lehetőség nyílna egy országos lefedettségre.

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt víziközmű-szolgáltató kedvezményezett esetén 5 millió forint - 150 millió forint, közötti vissza nem térítendő

   támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

  Javasoljuk a víziközmű-szolgáltatók esetében a maximum vissza nem térítendő támogatás összegét megnövelni, a fenti, hosszabb távú cél elérése érdekében, valamint annak a lehetőségnek a mérlegelését is, hogy egy szolgáltató több pályázatot is beadhasson, más-más szemléletformálási céllal.

  Indoklás:

  Hazánkban viszonylag kevés, több megyét is magába foglaló óriás szolgáltató van jelen.

  A szolgáltató nagyságának növekedésével egyenes arányban nő az elért célközönség nagysága is, illetve a legtöbb idényes fogyasztóval rendelkezők nem csak szolgáltatási határon belül érik el a szemléletformálással a közönséget, hanem a nyaralók számosságával országos lefedettséget is.

  A nagyobb szolgáltatónál több szálon, több szemléletfejlesztési elképzelés/eszme/idea valósulhatna meg így.

  5.5. Az elszámolható költségek köre

  Projektmegvalósítás költségei

  Beruházáshoz kapcsolódó költségek

    Építéshez kapcsolódó költségek (itt számolhatók el a szemléletformálási tevékenységhez kapcsolódó, kisebb volumenű építési tevékenységek, pl: ivókút létesítés, bemutatóhely, köztéri játékok kialakítása)

  Javasoljuk a kisebb volumenű építési tevékenységek körét kiszélesíteni, mivel állandó bemutatóhely létesítése nem tartozik a kisebb építési munkálatok közé.

  Indítványozzuk a saját tulajdonú épületbővítés lehetőségének is szerepeltetését a felhívásban.

  További javaslataink:

 • Szemléletformálási cél kibővítése: állandó bemutató helyek kialakítása, hogy a célcsoportok elérése folyamatos legyen, ne csak projektidőszakban. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a szemléletformálás egy nagyobb időskálán mozog, beépülése a mindennapokba a hosszabb távú cél.

 • Vizes műhely /élmény gyár /vizes tudásközpontok kialakításának lehetőségével megvalósulhatnak az alábbi célok:

  a felnövekvő nemzedék kezelje értékként a vizet, annak fontosságáról, felhasználási lehetőségeiről, jellemzőiről, tisztításáról, stb. az apró változtatásokkal elkezdve, a sorsfordító elhatározásokon át.

 • Minőségi szemléletváltás első állomása lehet az állandó bemutatóhelyen, állandó programokkal jelentkező, csoportos műhelymunkákkal kibővített foglalkozások, melyek interaktív formában, korcsoportonkénti megosztásban kerülnének megrendezésre.

 • A vizeink fontosságára való fókuszálás, kiemelten a vízi közmű szolgáltatás szerepéről a jövőre nézve. Az érték megőrzése és megteremtése hosszabb folyamat, melynek konstansnak, mindenki számára elérhetővé kell válnia, és ez csak állandó bemutató hely kialakításával lehetséges.

 • A környezet tudatosság megélése, az életmód a mindennapi viselkedésbe épülésének kezdő állomásává válhat egy olyan komplexum, melynek ez az egyetlen fő célja

 • A véleményezést készítette:

  Fromvaldné Madarász Ildikó

  DRV Zrt.- projektirányító