A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 23-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-23 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Nagy Péter | 2017-02-23 23:45:16

folyt. köv.

A projekt keretében a képzést sikeresen elvégzett munkavállalók mutatót javasoljuk 75%-ra csökkenteni.

A minimális projekt időszak 12 hónap is lehessen.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Nagy Péter | 2017-02-23 23:44:31

folyt.köv.

Az első számszerűsíthető mutatóban is legyenek pontosítva, hogy a tranzit és tartós alatt melyik kategóriákat értik. Az első mutatónál az alátámasztás módja a kompetencia kérdőív legyen.

Az első és második mutatónál 40 millió Ft-ig a bevont létszám 60 fő, a képzésbe bevont szám 40 fő legyen, vagy pedig %-ban legen meghatározva.

A tranzitálási % mutató irreálisan magas, a reális az 1-2%.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Nagy Péter | 2017-02-23 23:41:35

Tisztelt Támogató!

Társaságunk a jelen konstrukció előzményének számító TÁMOP-5.3.8.A2-13/1 konstrukcióban 11 db támogatást igénylő számára végezte el a projekt előkészítési, valamint a projektmenedzsment feladatokat és ezáltal teljes rálátással bírt az előzmény projektek előkészítésére és megvalósítására. Cégünk az említett tapasztalatokat összegyűjtve, azokat felhasználva, valamint a korábbi projektek nyertes pályázóinak cégvezetőivel és a korábbi projektek szakmai vezetőivel írásban egyeztetve, az alábbi észrevételeket tesszük az EFOP-1.1.6-17 kódszámú Felhívás-tervezetre:

 

 • Az A felhívás indokoltsága és célja c. fejezet 5. bekezdésében („Az elmúlt években…”) csak a TÁMOP-5.3.8.A1-11/A kiemelt konstrukciót említik előzményként, amely valóban előzménynek tekinthető, azonban ennek a jelenlegi standard konstrukciónak az előzménye sokkal inkább a TÁMOP-5.3.8.A2-13/1 konstrukció. Kérjük ezzel is kiegészíteni ezt a bekezdést.

 • A következő bekezdésben „az AMSZ és TÁMOP-5.3.8-11/A1. projekt keretében működő szolgáltatási hálózat” idézetnél javasoljuk nevesíteni a TÁMOP-5.3.8.A3 konstrukciót, hiszen ezen a kódszámon futottak az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók projektjei.

 • Ugyanebben a fejezetben található a következő bekezdés: „További cél, hogy az eddig tartósan inaktív, valamint a tartós foglalkoztatásban lévő B2, C2 komplex minősítéssel rendelkező,  megváltozott munkaképességű személyek olyan egyéni fejlesztésben, kompetenciafejlesztésben, képzésben, átképzésben, munkatapasztalat-szerzésben részesüljenek, hogy alkalmassá válljanak az értékteremtő, önálló munkavégzésre az őt fejlesztésbe vonó akkreditált foglalkoztatónál.” Jelezni kívánjuk, hogy a tartós foglalkoztatáson belül nem csak a B2 és C2 minősítésű megváltozott munkaképességűek számítanak tartós foglalkoztatásúnak, hanem a D és E kategóriások is, és őket is javasoljuk ide beemelni, tehát őrájuk is irányuljon a felhívás célja. (Ennek indokát a későbbi pontokban fogjuk részletezni.)

 • Az 1.1. fejezet - Illeszkedés a stratégiai környezethez c. részében az „ENSZ Fogyatékos személyek jogairól szóló egyezmény” megnevezés pontos címe: „Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény”. Egyrészt kérjük ezt javítani, másrészt javasoljuk kiegészíteni a 2007. évi XCII. törvény törvénnyel, amely az egyezmény hazai ratifikálását tartalmazza.

 • Az 1.1. fejezetben a „Célcsoport” részt javasoljuk pontosítani illetve bővíteni az alábbiak szerint:

 • „327/2012.(XI.16) Korm. rendelet szerinti akkreditált munkáltató által tranzitfoglalkoztatásban lévő személy” –ez után a rész után, az egyértelműség kedvéért javasoljuk odaírni zárójelben, hogy ez a B1 és C1 kategóriákat jelenti.

 • „a 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdésének b) és d) pontja szerint, B2, vagy C2 minősítéssel rendelkező tartósan inaktív személyek” – kérjük kiegészíteni a D, E kategóriákkal, valamint a fogyatékossági támogatásban részesülő személyekkel.

 • „valamint a tartós foglalkoztatásban lévő munkavállalók” – kérjük itt is zárójelben felsorolni egyrészt, hogy itt a B2 és C2 kategóriákat értik ez alatt, másrészt ezt is kérjük kiegészíteni a D, E kategóriákkal, valamint a fogyatékossági támogatásban részesülő személyekkel.

 • A Célcsoport alfejezet utolsó részébe beillesztettek egy táblázatot a kategóriákról, azonban ez a táblázat „lóg a levegőben”, kellene egy felvezető/átvezető mondat, hogy miért van ott ez a táblázat, mi célt szolgál.

 • Kérjük a fentiek alapján kiegészíteni mind a táblázatot, mind a táblázat alatti szöveges magyarázatot a D, E kategóriákkal, valamint a fogyatékossági támogatásban részesülő személyekkel.

 • Az 1.2. fejezetben a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30-150 db. Ezzel kapcsolatban szeretnénk egy nagyon fontos dolgot jelezni (erre még későbbi észrevételben is fogunk utalni), hogy a jelenlegi felhívás-tervezet annyira leszűkíti a támogatást igénylők körét, hogy nem hogy 150 db támogatási kérelem nem fog soha sem beérkezni, de 30 db sem. Ugyanis, ha feltételezzük (optimista módon), hogy minden cég a legkisebb pályázható összegre pályázik, akkor sem jön össze a 30 db támogatási kérelem. Az NRSZH honlapján a legutolsó fellelhető eredmény a szerződött akkreditált foglalkoztatók számáról a 2015 decemberében feltöltött táblázat a 2016. évben szerződött akkreditált foglalkoztatókról (publikusan elérhető: http://nrszh.kormany.hu/download/e/5e/00000/2016_%C3%A9vi_p%C3%A1ly%C3%A1zat_szerz%C5%91d%C3%B6tt_munk%C3%A1ltat%C3%B3k.xlsx) (2017 évi nyertes táblázat nem került feltöltésre, így csak a 2016-os adatokból dolgoztunk, de azok nagyban hasonlítanak a 2017 évi eredményekhez). Ezek alapján jelenleg Magyarországon csak 27 db olyan akkreditált cég van, amely megfelel a legkisebb támogatási összeg esetén bevonható minimális létszámnak, a 150 főnek. Ugyanakkor természetesen életszerűtlen, hogy mind a 27 db cég pályázna (lásd a TÁMOP-5.3.8.A2-12/1 és 13/1 konstrukciókat – mindkét esetben alulpályázták a keretet, jelentős összeg maradt meg). Felmérésünk szerint maximum 5-10 db pályázó indulna el ezek közül a nagy cégek közül, ugyanis még azt is számba kell venni, hogy ezeket a képzéseket csak munkaidőn belül tudja megtartani a munkáltató, márpedig a termelést is fenn kell tartani, és a termelésből származó bevételből tartja fenn magát a foglalkoztató, tehát az az elsődleges. A képzést és a termelési munkavégzést össze kell, hogy hangolja a munkáltató. Az is életszerűtlen, hogy egy olyan cég, amely 150 főt foglalkoztat, az 100 főt bevonna képzésbe, hiszen akkor szinte nem marad más munkavállaló, aki termelne. Ezek alapján egyértelmű, hogy a 3 féle igényelhető támogatási összeg kategóriáknál, jelentősen csökkenteni kell mind a minimálisan elvárt indikátor értékeket, mind a számszerűsített műszaki-szakmai mutatók értékét. Emellett javasoljuk megfontolni azt is, hogy a jelenleg tervezett keretet megemeljék, ugyanis a jelenlegi keret még a fentebb kért módosítás elfogadása esetén is csak viszonylag kevés akkreditált foglalkoztatónak ad esélyt a támogatási kérelem nyertességére. Amennyiben a Támogató hajlandó csökkenteni az indikátor és mutató értékeket (a jelenlegi igényelhető támogatási összegek megtartása mellett), továbbá, amennyiben megemeli a jelenleg rendelkezésre álló keretösszeget, csak ebben az esetben látjuk reális esélyét annak, hogy ez a konstrukció sikerrel fog járni, azaz, csak ebben az esetben lehet esélye annak, hogy teljesüljenek az EFOP OP indikátorai (a 2018 év végi, és a projektzárási kijelölt időpontokra). Amennyiben ezek a módosítások nem történnek meg, úgy a konstrukcióra meglátásunk szerint igen kicsi lesz az érdeklődés és legfeljebb néhány támogatási kérelem fog beérkezni.

 • A 3.1.1.1. fejezetben az egyik tevékenységsoron említik az alapvető képzést. Javasoljuk odaírni, hogy választhatóak a TÁMOP-5.3.8.A2-13/1 felhívásnak az Alapvető képzés moduljai c. mellékletében szereplő témák is, mivel azok bizonyosan az alapvető képzés kategóriákba sorolhatók.
 • A 3.1.1.1. fejezetben kérjük tisztázni, mit jelent az, hogy "átképzés".
 • Mit jelent a "szakmai megszerzésére irányuló képzések"? OKJ képzés? Vagy olyan szakmai képzés, amely nem minősül OKJ képzésnek, de a jelenleg hatályos Felnőttképzési törvény szerinti "B" kategóriájú hatósági engedéllyel rendelkező szakmai képzés?
 • A 3.1.2.2. pontot javasoljuk kiegészíteni egy olyan választható tevékenységgel, ami az ingatlan felújításra, átalakításra, akadálymentesítésre vonatkozik. Az 5.5. elszámolható költségek köre szerint 20% összegben van lehetőség beruházásra, de tevékenység szinten nem jelenik ez meg. A TÁMOP-5.3.8.A2-13/1 előzmény konstrukcióban lehetőség volt tanterem (és kapcsolódó szaniter helyiség) kialakítására (nem engedélyköteles felújítás, átalakítás, akadálymentesítés keretében), beruházási költségsoron. Itt is indokolt. Kérjük tevékenység szinten ezt beemelni.
 • A 3.2. fejezetet úgy értelmezzük, hogy jelen támogatást csak csekély összegű támogatásként lehet igénybe venni. Jelezni kívánjuk, hogy ez ha így marad (és nem lehet más kategóriák közül választani), akkor ez még inkább vissza fogja vetni a pályázási kedvet, mert sok cég már teljes egészében, vagy majdnem teljesen kimerítette az utóbbi években más pályázatokkal a de minimis keretét. Amennyiben más támogatási jogcímek is lehetségesek (amik akár 100%, akár ennél kevesebb intenzitást biztosítanak), és ezek közül a támogatást igénylő választhat, hogy melyik költségsort melyik jogcímre tervezi be, akkor erre legyen lehetőség. Ebben az esetben kérjük ezt a pontot kiegészíteni.
 • A 3.4.1.1. fejezetben A célcsoporttal kapcsolatos korlátozások részben a "képzésben részesült" kifejezést javasoljuk kiegészíteni, hogy "szakmai képzésben részesült", hiszen a bekezdés eleje is a szakmai képzésben részesültekre utal.
 • A szakmai vezetőre vonatkozó elvárásoknál a megbízási jogviszonyt javasoljuk kiegészíteni vállalkozási jogviszonnyal.
 • A szakmai vezető esetében heti 30 óra helyett heti 20 óra legyen a minimálisan elvárt. Az előzmény konstrukció tapasztalatai alapján ez elegendő volt a nagyobb létszámú képzést tartalmazó projektekben is a minőségi feladatellátáshoz. (Jellemzően a meglévő munkatárs kap többletfeladatot, heti 20 órát még elbír pluszban, de heti 30 az már túl magas és nem is szükséges ennyi óraszám a feladatellátáshoz).
 •  

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Fazekas Márta | 2017-02-23 16:05:32

  1.) A felhívás első mondata: „Magyarország Kormányának felhívása munkaerőpiaci szereplők részére olyan programok indítására, melyek a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élő személyek integrációját segítik elő foglalkoztatási kapacitásuk bővítésével.”

  Amennyiben a konstrukciót végig tanulmányozzuk, abból egyértelműen kitűnik, hogy annak nem a foglalkoztatási kapacitás bővítése a célja, hanem a megváltozott munkaképességű személyek felkészültségének, munkavégző képességének, valamint állapotának javítása, aminek révén alkalmassá válnak a nyílt piaci álláshelyek betöltésére. A projektben egyetlen egy olyan eszköz sincs, ami közvetlenül a foglalkoztatási kapacitás bővítésére irányulna a nyílt piacon, míg a védett piacon a kapacitást minden esetben az igénybe vehető támogatás mértéke határozza meg.

   

  2.) 6. oldal, a konstrukció részcélkitűzési között az negyedik pontban: „..munkatapasztalat-szerzésben részesüljenek”

  Nem kiolvasható, hogy a munkatapasztalat szerzést milyen eszköz segíti elő ebben a konstrukcióban (elszámolható költségek között nincs ilyen elem).

   

  3.) 9. oldal kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek: „Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása nyílt munkaerő-piaci elhelyezés érdekében”

  Ezzel szemben 30-31. oldal:

  „6. Célcsoport támogatásának költségei

  • célcsoport útiköltsége
   • utazási költség
   • szállásköltség
  • célcsoport képzési költsége
   • képzéshez, rendezvényekhez kapcsolódó költség
   • képzéshez, rendezvényekhez kapcsolódó utazási, és szállás költség
   • képzéshez kapcsolódó egyéb költségek
   • programokhoz kapcsolódó költségek (pl. ellátmány)”

  Nincs az elszámolható költségek körében a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokért fizethető díj és nem beleérthető a szakmai megvalósítók költségsorába sem.

  4.) 12. oldal szakmai vezető: „rehabilitációs foglalkoztatás területen szerzett tapasztalat” Jav: foglalkozási rehabilitációs területen szerzett tapasztalat