A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 20-ig várjuk véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-20 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Käszné Lebő Zsuzsanna | 2017-02-20 15:21:58

Tisztelt Cím!

 

A felhívástervezet  4.1. pontja szerint a támogatást igénylők köre a 2011. évi CXC tv. 7.§ (1) bekezdés b)-g), k) pontjában nevesített intézmények. Ez kizárja a támogatásból a fenti jogszabályi hely h) pontja alatt szereplő alapfokú művészetoktatási intézményeket és a j) pontban szereplő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai oktatási intézményeket. Kérjük megfontolás tárgyává tenni, hogy a fenti jogszabályi hely h) és j) pontjaiban szereplő oktatási intézmények is alanyai lehessenek a pályázatnak.

A felhívástervezet 4.1. pontja szerint, egy köznevelési intézmény csak egy támogatási kérelemben szerepelhet, valamint egy fenntartó egy támogatási kérelemben csak egy köznevelési intézményre igényelhet támogatást. Véleményünk szerint ez hátrányosan érinti az olyan, korábban összevont nagyobb,  intézményeket, amelyek több feladatellátási helyen jelentős létszámmal (300-400 tanuló) működnek, mivel a támogatás 150 millió ft-os maximuma, ezen intézmények vonatkozásában, sok esetben nem jelent érdemi fejlesztést a feladatellátási helyre nézve. Kérjük annak megfontolását, hogy a feladatellátási helyekre külön-külön is lehessen pályázatot beadni.

 

A felhívástervezet 3.1.1 pontja szerint – önállóan támogatható tevékenységként – építési engedélyhez nem kötött tevékenységek támogathatók. A 150 milliós elvi összeghatárra tekintettel kérem fontolják meg az építési engedélyes tevékenységek támogathatóságát is.

 

A felhívástervezet 3.1.2.2. pontja szerint „a fejlesztés nem eredményezheti már meglévő funkcionális helységek területének csökkentését”. Kérjük ezt a kitételt megfontolás tárgyává tenni, mivel a demográfiai helyzet változása miatt csökkenő létszámú általános iskolák esetében megoldandó probléma lehet az intézmény kapacitásának csak alsó tagozatos oktatásra történő optimalizálása.

 

A felhívástervezet 5.5 pontjában az elszámolható költségek körénél nem szerepel a műszaki tervek elkészítésének költsége. Kérjük megfontolás tárgyává tenni, hogy ezen költségek elszámolhatóak legyenek, mivel az egy feladatellátási helyre jutó támogatás maximális értéke miatt a beruházás komplexitása sok esetben megkívánná a műszaki tervek készítését. Ez már csak azért is furcsa, mert a műszaki ellenőrzés költségét – feltételezve az építési beruházások nagyobb volumenét – viszont elismeri elszámolható költségként.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Teller Nóra | 2017-02-20 13:28:12

A felhívásban nem világos, hogy a projekt célcsoportja az adott intézmény, az adott tagintézmény épülete, vagy az adott intézmény tanulócsoportjai. Ez több helyen is tisztázásra szorul (pl. az értékelő tábla 2.3 pontja).

Fontos, hogy a projektek előkészítése egy megalapozott, a tankerület egészének társadalmi-oktatási helyzetére kiterjedő szakmai tervre építkezzen, és az abban bemutatott folyamatok kezelésére vállaljon feladatot. Ennek érdekében a tankerület egészére vonatkozó információkkal is kiegészített szakmai tervhez egy külön mellékletben egy részletesebb sablont kell adni, amelyben az adott szakmai tartalom összeállításához nemcsak sorvezetőt kap a pályázó, hanem amely alapján az értékelési táblában is érvényesíttethetők ezek a szempontok.

A tankerületi központnak tehát részletesen be kell tudnia mutatni a tankerületben meglévő, a szabad iskolaválasztással összefüggésben lévő területi-társadalmi folyamatokat abból a szempontból, hogy mely tankerületi intézményekben vannak szegregációs problémák, és hogy a fejlesztés ezeknek a problémáknak a kezeléséhez mennyiben járulnak hozzá. A tankerület nem valósíthat meg fejlesztéseket olyan intézményekben, amelyek telephelyen belül vagy telephelyek között szegregálnak, vagy várhatóan a fejlesztés szegregációt eredményez, továbbá a tankerület nem hajthat végre fejlesztést úgy, hogy nem foganatosít beavatkozásokat annak érdekében, hogy a területi és intézmények közötti szegregációs folyamatokat lecsökkentené. A szegregáció definiálására érdemes visszanyúlni az EMMI 20/2012-es rendeletéhez: Az egyes intézmények tekintetében, telephelyek vagy tanulócsoportok között a szegregáció ténye akkor áll fenn, amikor az 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 172. § alapján az adott intézmény számára (a hátrányos helyzetű tanulók elkülönítése miatt) nem nyújtható többlettámogatás a képességkibontakoztató felkészítéshez.

A nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok tábláját érdemes kiegészíteni annyiban, adjon a támogatást kérő egy olyan nyilatkozatot, amelyben az szerepel, hogy az adott intézményben az 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 172. § alapján az adott intézmény számára a jelen tanévben nyújtható többlettámogatás a képességkibontakoztató felkészítéshez. Amennyiben a hátrányos helyzetű tanulók elkülönítése miatt az 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 172. § alapján az adott intézmény számára NEM nyújtható többlettámogatás a képességkibontakoztató felkészítéshez, akkor pedig a tankerület nyilatkozik, hogy a szegregációt az adott intézmény tekintetében a projekt lezárásáig felszámolja, és beszerzi azt a szakmai támogatást, a szükséges képzéseket, felkészítéseket és alkalmazza azokat kommunikációs eszközöket, amelyek a folyamat sikeres végrehajtásához szükségesek és egyúttal a szakmai tervben kifejtésre kerültek. Amennyiben a szakmai tervnek ezek a lépései a projekt végére mégsem hoznak eredményt, úgy a projekt a 3.4.1.2 pontban foglaltaknak sem felel meg. Ekkor a tankerület támogatás-felhasználása a felhívásban foglalt fejlesztési céllal nem hozható összhangba.

Az értékelőtábla a támogatást benyújtó számára pontosabban követhető lenne, ha az értékelést szolgáló dokumentum cellákban pontosan feltüntetnék, hogy a szakmai terv mely pontjában szükséges az adott tartalom megjelenítése, részletezése. Így az esetleg redundáns pontok is kikerülhetnének egy tisztább súlyozási rendszert eredményezve.

30. oldal: az előnyt jelentő szempontok 8.2 pontjában együttes feltételként kell érvényesíteni azt, hogy „és ezzel egyidejűleg a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 172. § alapján az adott intézmény számára a jelen tanévben nyújtható többlettámogatás a képességkibontakoztató felkészítéshez”. Ezzel biztosítható, hogy bár magas a hh gyermekek aránya (itt pontosítani kell, hogy a hh vagy hhh gyerekek arányát mérjék-e), mégis az oktatáshoz való méltányos hozzáférést nyújtja az adott intézmény.

Tisztelettel: Teller Nóra

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Bolykiné Horváth Ágnes | 2017-02-17 08:57:17

Tisztelt Pályázatkezelő!

Kérjük szíveskedjenek módosítani a kiírást arra vonatkozóan, hogy egy pályázó feldatellátási helyenként adhasson be pályázatot, vagyis egy pályázó több pályázatot is benyújthasson.

Tisztelettel, Bolykiné Horváth Ágnes

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Tóth Judit | 2017-02-15 13:59:40

Tisztelt Pályázatkezelő,

a Támogatást igénylők jogi forma szerinti megjelölése alapján úgy gondoljuk, hogy Szakképzési Centrumok is a támogatási kérelmet benyújtók között lehetnek, mint központi költségvetési szervek.

Abban szeretnénk pontosítást kérni, hogy a felsorolt intézménytípusok vonatkozásában a Szakképzési Centrumok fenntartásában álló szakközépiskolák is vagy csak a kollégiumok felújítására pályázhatnának-e?

Válaszukat előre is köszönöm, üdvözlettel:

Tóth Judit