A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 19-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-19 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Faludi Dóra | 2017-02-19 17:16:23

A „Regionális Vízművek a napenergia hasznosításért” Konzorciuma, 2014-2015 években előkészítési projektet bonyolított le „Regionális Vízművek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt előkészítése” elnevezéssel KEOP–7.9.0/12-2014-0030 azonosítószámon.

A Széchenyi 2020 oldalon megjelent társadalmi egyeztetésre bocsátott felhívás tervezet alapján csak olyan rendszerek telepítése támogatott, melyek „hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött megújuló alapú villamosenergia , kapcsolt hő és villamosenergia termelés és megtermelt tő és villamos energia értékesítés”-ét teszik lehetővé. A Regionális Vízművek telephelyein telepítendő napelem-parkok – a jogszabályi környezetből kifolyólag – kizárólag az adott időpillanatban elfogyasztott villamos energia mennyiségi értékének megfelelő villamos energiát termelhetnek. A megtermelt villamos energia teljes mértékben saját fogyasztásban kerül felhasználásra az elkészült tervek szerint.

Így megállapítható, hogy a KEHOP-5.1.3-17 Felhívásnak a támogatott tevékenységek tekintetében jelenleg nem felelnek meg az előkészített projektek.

Valamint a kizáró okok között szerepel, hogy olyan projekt nem támogathatók, „amelyek esetében a kiadott villamos energia 100 %-a nem kerül teljes egészében értékesítésre”.

Szintén elvárás, hogy a támogatást igénylőnek a benyújtáskor rendelkeznie kell a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentővel, és arra kapott „pozitív” válasszal. Az előkészítési projekt feltételei mellett ezek is csak szigetüzemű kiserőművekre vonatkozóan állnak rendelkezésre.

A fentiek ismeretében javasoljuk, hogy a pályázati kiírás biztosítson lehetőséget az adott telepek energiaszükségletének fedezésére, és az azt meghaladóan termelt villamosenergia értékesítésére, illetve a szolgáltatói igénybejelentőnek megszerzésére vonatkozóan halasztási lehetőséggel, mivel új tervdokumentáció elkészítése szükséges a hálózatra termelési lehetőség megnyílása miatt.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Kompaktor Emília | 2017-02-17 13:28:25

A KEHOP-5.1.3 „Megújuló alapú zöldáram-termelés

elősegítése a KEOP-7.9.0 konstrukcióban előkészített villamosenergia termelő rendszerek telepítésével” c. standard projekt felhívással

kapcsolatos MKIK vélemény

 

 

3.4.1.1. a) Műszaki és szakmai elvárások

 

„Jelen felhívásra egy támogatást igénylő több támogatási kérelmet is benyújthat, azzal hogy a műszaki, és pénzügyi szempontból összefüggő tartalmú beruházások egy projektnek tekintendők. Az Irányító Hatóság nem támogatja az összetartozó energetikai rendszerek több támogatási igényre való szétbontását: egy megvalósítási helyszín esetében, több technológia együttes alkalmazása is egy projektnek számít.” Támogatást csak megújuló villamosenergia termeléshez lehet adni a felhívás szerint és a 3.3.g) pont alapján „egy támogatási igénylésen belül több megújuló technológia alkalmazása” tilos. A műszaki és szakmai elvárások ilyen megfogalmazását zavarosnak, átláthatatlannak tartjuk, azzal nem értünk egyet, a „műszaki, és pénzügyi szempontból összefüggő tartalmú beruházások”, ha egy projektnek számítanak, akkor egy támogatási kérelem vonatkozzon rájuk. Ezt azért is fontosnak tartjuk, mert az egy támogatási kérelemben adható maximális összeg 3 és fél milliárd forint.

 

3.4.1.1. n) Műszaki és szakmai elvárások

 

„Legkésőbb az első kifizetési kérelemhez a kedvezményezett köteles benyújtani:

  • a projekt megvalósításának elindításához szükséges összes jogerős hatósági engedélyt, vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumokat;
  • az olyan projektek esetén, amely keretében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet terveznek végezni, a környezeti hatástanulmányt, vagy annak hiányában előzetes vizsgálati dokumentációt.”

Ilyen projektek esetén, amelyek a környezetre erős befolyást gyakorolhatnak, magas beruházási értéket képviselnek, elfogadhatatlan, hogy az első kifizetéskor még csak a hatósági engedélyek benyújtását igazoló dokumentumokat és előzetes környezeti hatástanulmány vizsgálati dokumentációt adjon át a kedvezményezett.

 

4.1. Támogatást igénylők köre

 

Érthetetlen, hogy annak ellenére, hogy konzorciumban is lehet pályázni, miért csak részvénytársaság pályázhat, és miért vannak kizárva a KKV-k. Javasoljuk, hogy KKV-k is részt vehessenek a projektekben.

 

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

 

A felhívás szavazásra van bocsátva, de hiányzanak a határidők. Határidők hiányában a felhívás kiírásra alkalmatlan.

 

 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok – 3. Tartalmi értékelési szempontok

„Nem támogathatók azon kérelmek, amelyeknél bármelyik – a 12; 14 pontok kivételével – kiválasztási szempont esetében nulla pontot került megállapításra.” Nincs 12. és 14. pont a felhívásban. Nem támogatjuk, hogy ha bármely tartalmi értékelési szempontra a pályázó 50%-nál kevesebbet kap, akkor pályázata támogatásban részesüljön.

5.4. Előleg igénylése

A felhívás jelenlegi tartalma alapján a támogatás 100%-a előlegként lehívható. Ez különösen indokolja a felhívás feltételeinek alapos átgondolását.

 

5.5. Az elszámolható költségek köre

 

A II. Megvalósítás részben található „Egyéb szakértői szolgáltatás költségeinek” nincs semmilyen korlátja. Ezt érthetetlennek tartjuk, kérjük, ennek %-os mértékben történő meghatározását.

 

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

 

„A táblázatban szereplő korlátok közötti átcsoportosítás megengedett a támogatást igénylők/ kedvezményezettek számára.

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.”

A két fenti feltétel ellentmond egymásnak.

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok

 

A felhívás zöldáram termelésről szól. Nem értjük, hogy hogy kerül be a pályázatba a bioüzemanyag előállításának támogatása.

 

 

                                                           Kompaktor Emília

                                                                   MB tag

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Tóth Béla | 2017-02-14 15:43:32

A 3.1-es pontban a  "Biogáz" kezdetű bekezdésben a záró zárójel hiányzik, így félreérthető.

A 3.1-es pontban számomra nehezen értelmezhető a "Biogáz" és a "Napenergia" kezdetű pontokban a zárójel jelentése. Kizárólagos szűkítést jelent, vagy példázatot?