A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 19-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-19 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Kasza György | 2017-02-19 16:35:58

Tisztelt Irányító Hatóság!

A MaTáSzSz tagvállaltok kiemelten fontos észrevételei az alábbiak szerint foglaltuk össze. Részletes észrevételeinekt táblázatos formában küldjük meg Önöknek.

Üdvözlettel,

Kasza György

MaTáSzSz Iroda

Észrevételek

1) A 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek c. fejezetet szükséges kiegészíten az alábbiakkal:                                                                                                                                                7. Primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhő vezeték hőszigetelése, föld alá helyezése

Indoklás: A távhőszakma egyik legfontosabb megoldandó feladata a korszerűtlen nagy hálózati hőveszteséggel üzemelő hőtávvezeték szakaszok technológiai korszerűsítése. A korszerűsítés modern, energiatakarékos technológiára való átállást jelent. Korszerű hőtávvezeték nélkül nincs  hatékony, üzembiztos, minőségi  távhőszolgáltatás.  

2) A 9. oldalon az alábbimódosítást javasoljuk:

d) Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz ahol az 1 GJ éves primerenergiahordozó-megtakarításra vetített nettó teljes költség meghaladja 130 ezer Ft/GJ/év fajlagos összeget.

Indoklás:

Primer energia: 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint. Távhőrendszeri energiahatékonysági beruházás esetén a 90 ezer Ft/GJ/év érték igen alacsony, főképpen a megújulót használó hőforrások esetében. Korábbi tervezetben ez az érték 130 ezer Ft. Volt. A 90 ezer Ft/GJ értékhatárral a nagyobb beruházási igényű munkák - pl. kazánok égőinek cseréje - kiesnek a támogatható projektek köréből. A 110/2013. (XII.4.) VM rendelet 2023.01.01-től a távhőszolgáltatást biztosító kazánok füstgáz kibocsátására jelentős szigorítást tartalmaz, ami csak ütemezett égőcserékkel valósítható meg. Szükséges lenne e projektek pályázati támogatása is, hiszen korszerű, új égők alkalmazásával energiamegtakarítás, és így kibocsátott CO2 csökkentés is biztosított.

3) Javaslat:

"A fejlesztés keretein belül a „Primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhő vezeték hőszigetelése, föld alá helyezése” tevékenység költsége nem haladhatja meg a Felhívás 5.5 (Elszámolható költségek köre) II.1 „BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK” összegének 20%-át." megkötést TÖRÖLNI javasoljuk.

Indoklás:

Nem látjuk indokoltnak a korlátozást (egyéb tevékenységek esetében sincsen százalékos korlát), a primer vezeték korszerű közvetlen földbe helyezett vezetékre történő cseréje, föld feletti vezeték szigetelésének cseréje korszerű szigeteléssel, és a föld feletti vezeték füld alá helyezése nem rekonstrukció, nem karbantartás. Ilyen alapon egy épület szigetelése is lehet rekonstrukció vagy karbantartás. A távhőszolgáltatók számára komoly gondot jelent a régi, elavult, tönkrement hőszigetelésű távhővezetékek cseréje. Ezt a tevékenységet támogatásra javasoljuk, jelentős hőenergia megtakarítás érhető el az új, korszerű, gyárilag előszigetelt vezetékek használatával. Indokolatlanul alacsony, illetve szükségtelen egy 20%-os belső korlátot szabni egy olyan tevékenységre, mely a felhívástervezetben is deklarált ÜHG csökkentési és energiamegtakarítási célokat jól és nagymértékben tudná szolgálni. Egy olyan fejlesztési elképzelés esetében, ami jelentős, de nem döntően primer hőtávvezetékcserét is tartalmazna, ezzel a belső korláttal nagymértékben lecsökkenhetnek az elszámolható költségek is (iteráció miatt). Ellentmondásos, hogy önállóan támogatható pl. a hőkörzetek összekapcsolását biztosító gerincvezeték kiépítése, mert ha ez adott esetben egy önálló projekt és megfelel a fajlagos és energiamegtakarítási kritériumoknak nem lesz támogatható, mert önmagában primer vezetéknek minősül? Annak ellenére, hogy korábbi KEOP kiírások is támogatták a primer vezetékcserét, továbbra is jelentős igény van erre a tevékenységre.

4) Kérdés/Javaslat:

3.5.1 a projekt megkezdése ponthoz: a 2014-2020. programozási időszakban megkezdett, részben üzembehelyezett projektelemeket  tartalmazó projekt támogatható e? Indokolt lenne támogatni, tekintettel a kiírás elhúzódására és a projektek kényszerű megkezdésére.

5) Értékelési szempontok:

Javasolt módosítás:

Az 1 GJ éves alapenergiahordozó-megtakarításra vetített nettó teljes költség [ezerFt/GJ/év] költség <= 25 eFt/GJ/év 20 pont 25 eFt/GJ/év < költség <= 40 eFt/GJ/év 18 pont 40 eFt/GJ/év < költség <= 55 eFt/GJ/év 16 pont 55 eFt/GJ/év < költség<= 70 eFt/GJ/év 14 pont 70 eFt/GJ/év < költség <= 85 eFt/GJ/év 12 pont 85 eFt/GJ/év < költség <= 100 eFt/GJ/év 10 pont 100 eFt/GJ/év < költség <= 115 eFt/GJ/év 8 pont 115 eFt/GJ/év < költség <= 130 eFt/GJ/év 6 pont költség > 130 eFt/GJ/év 0 pont

1 tonna ÜHG kibocsátás csökkentésre vetített nettó teljes költség széndioxid egyenértékben kifejezve (ezerFt/tCO2eq/év)költség  < 400 eFt   20 pt. 400 eFt < költség < 600 eFt   18 pt. 600 eFt < költség < 800 eFt   16 pt. 800 eFt < költség < 1000 eFt   14 pt. 1000 eFt < költség < 1200 eFt   12 pt. 1200 eFt < költség < 1400 eFt   10 pt. 1400 eFt < költség < 1600 eFt   8 pt. 1600 eFt < költség < 1800 eFt   6 pt. 1800 eFt < költség < 2000 eFt   4 pt. 2000 eFt < költség < 2200 eFt   2 pt. költség > 2200 eFt   0 pt.

Nem támogathatók azok kérelmek, amelyeknél az összes pontszám nem éri el a 10 pontot.

Indoklás: 

A határok nem folytonosak és a relációjelek fordítva vannak. A pontozás aránytalan. A legtöbb projekt várhatóan igen alacsony pontszámot kaphat.  Javasolt a határok növelése, valamint újabb sáv beszúrása, illetve a felső határ emelése.

Azok a távhőrendszerek, egyre többen, amelyek jelentős megújuló primerenergiát használnak fel a CO2 indikátor tekintetében jelentős hátrányban vannak a fosszilis alapú projektekkel szemben ezért csökkenteni kell a támogatási határt.

 

6) Támogatás  mértéke:

Erdeti:

b) A támogatás minimális mértéke az összes elszámolható költség 10%-a maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 50%-a, figyelemmel az alábbiakra is: Az ellentételezés összege évente és feladatonként a közlekedés és a közlekedési infrastruktúra, valamint a következő pontok kivételével nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.

Észrevételel:

A pályázati felhívásból nem állapítható meg, hogy a pályázati intenzitás mértéke milyen módon kerül megállapításra, mellyel a felhívást szükségesnek tartjuk kiegészíteni (pl. területi alapon, 4.4.2. pont, 3. alpont szerinti értékelés alapján arányosítással, vagy egyéb). Ennek hiányában finanszírozás tervet sem lehet készíteni.  A 10 % rendkívül alacsony támogatási arány, a távhőszolgáltatók nagy valószínüséggel nem tudnak 90% önerőt biztosítani.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Száraz Ildikó | 2017-02-19 15:35:55

A projektek komplexitása miatt aggályos a Megvalósíthatósági Tanulmány cseréje az EGT mellékletre, mely melléklet a korábbi programozási időszakban az MT mellékletét képezte. Az Megvalósíthatósági Tanulmányban kerül bemutatásra, hogy a projekt valós igény vagy probléma kielégítését célozza meg, illeszkedik az OP és a szakpolitika startégiai céljaihoz, megfelelő szakmai tartalommal bír, pénzügyileg végiggondolt, és a támogatási szabályoknak megfelel.

Javaslat a Megvalósíthatósági Tanulmány előírása és elszámolhatóvá tétele.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Száraz Ildikó | 2017-02-19 15:18:37

Az 5.7 fejezetben szereplő táblázat alapján a projekt előkészítés, tervezés költsége (kivéve a közbeszerzési eljárások lefolytatása) 4,5% lehet.

A projektek komplexitása végett javasoljuk az elszámolható költségre vetített %-os korlát tekintetében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben szereplő előkészítési költségekre vonatkozó 5%-ot szerepeltetni.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Kompaktor Emília | 2017-02-17 13:33:23

A „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” c.

KEHOP 5.3.1-17 számú felhíváshoz kapcsolódó

MKIK vélemény

 

3.4.1.1. a) Műszaki és szakmai elvárások

 

„Jelen felhívásra egy támogatást igénylő több támogatási kérelmet is benyújthat, azzal hogy a műszaki, és pénzügyi szempontból összefüggő tartalmú beruházások egy projektnek tekintendők. Az Irányító Hatóság nem támogatja az összetartozó energetikai rendszerek több támogatási igényre való szétbontását: egy megvalósítási helyszín esetében, több technológia együttes alkalmazása is egy projektnek számít.” Kérjük, hogy a műszaki és szakmai elvárásokat világosan és egyértelműen fogalmazzák meg, egy projektre egy támogatási kérelmet lehessen csak beadni.  

3.4.1.1. p) Műszaki és szakmai elvárások

„Legkésőbb az első kifizetési kérelemhez a kedvezményezett köteles benyújtani a projekt megvalósításának elindításához szükséges összes jogerős hatósági engedélyt, vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumokat.”

Álláspontunk szerint az első kifizetési kérelemhez szükséges benyújtani az összes jogerős hatósági engedélyt, a kérelmek benyújtását igazoló dokumentum nem elegendő. Ezt különösen indokolja, hogy az egy kérelemhez megítélhető támogatás összege 4 milliárd forint.

4.1. Támogatást igénylők köre

 

Jelen felhívás szerint konzorciumban is lehet pályázni, a támogatást igénylők körébe tartoznak a Kft., az Rt. a Kkt. és a Bt., továbbá ugyanezen gazdasági társaságok nonprofit típusai. A 4.2. pont ugyanakkor kizárja a KKV-kat. Nem támogatjuk, hogy a pályázatokban KKV-k ne vehessenek részt, kérjük ezt módosítani.  

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

 

Annak ellenére, hogy a felhívást már szavazásra bocsátották, hiányoznak a határidők, így a felhívás nem alkalmas kiírásra.  

 

 

5.4. Előleg igénylése

A felhívás jelenlegi tartalma alapján a támogatás 100%-a előlegként lehívható. Ezért különösen gondosan kellene kidolgozni a felhívás feltételeit.  

5.5. Az elszámolható költségek köre

A II. Megvalósítás részben található „Egyéb szakértői szolgáltatás költségeinek” tekintetében nincs meghatározva semmilyen korlát. Javasoljuk ennek pótlását.  

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

„A táblázatban szereplő korlátok közötti átcsoportosítás megengedett a támogatást igénylők/ kedvezményezettek számára.

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.”

Úgy véljük, hogy fenti két mondatban meghatározott feltételek ellentmondanak egymásnak.

 

 

                                                           Kompaktor Emília

                                                                   MB tag

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Kiss Balázs | 2017-02-17 12:52:57

A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. észrevételei a  KEHOP-5.3.1-17 kódszámú „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című, társadalmi egyeztetésre bocsátott dokumentummal kapcsolatban.

 

7. oldal,

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

Eredeti szöveg:

1.Primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhő vezeték hőszigetelése, föld alá helyezése

2. Működést optimalizáló új szabályozó-, mérési adatgyűjtő- telemechanikai és távfelügyeleti rendszerek beépítése

Javaslatunk:

Javasoljuk az Önállóan nem támogatható tevékenységek közül, a legalább ebben a pontban felsorolt tevékenységek kivételét, ugyanis véleményünk szerint az imént említett projekttevékenységek önállóan is képesek energia megtakarítást generálni.

 

9. oldal

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások/d pont

Eredeti szöveg:

Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz ahol az 1 GJ éves alapenergiahordozó-megtakarításra vetített nettó teljes költség meghaladja 90 ezer Ft/GJ/év fajlagos összeget.

Javaslatunk:

Javasoljuk az elszámolható fajlagos beruházási költségek 260 ezer Ft/GJ/év érték fölé emelését, jelenleg számos beruházás nem valósítható meg ezen a költségszinten.

 

9. oldal

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások/o pont

Eredeti szöveg:

A támogatásigénylőnek rendelkeznie kell engedélyköteles projektek esetében a projekt megvalósításának elindításához szükséges összes legalább elvi szintű hatósági engedéllyel, nem engedélyköteles projektek esetében szakági tervező(k) által aláírt műszaki leírással (a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában).

Módosított szöveg:

A projekt megvalósításának elindításához szükséges összes elvi engedély, vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumok. (legkésőbb az első kifizetési kérelemig szükséges benyújtani). (Ennek megfelelően javasoljuk a "p" pont törlését.)

Javaslatunk:

Javasoljuk, hogy a pályázathoz benyújtandó dokumentumok közül töröljék az elvi engedélyek benyújtásának kötelezettségét.

 

10. oldal

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások/u pont

Eredeti szöveg:

A fejlesztés keretein belül a „Primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhő vezeték hőszigetelése, föld alá helyezése” tevékenység költsége nem haladhatja meg a Felhívás 5.5 (Elszámolható költségek köre) II.1 „BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK” összegének 20%-át.

Javaslatunk:

Javasoljuk a korlátozás százalékos mértékének megemelését, ugyanis a távhővezeték korszerűsítés jelentős energia-megtakarítással járó fejlesztés, diszkriminatív megkülönböztetését a pályázat kiírója nem indokolta.

 

17. oldal

4.4.2. Kiválasztási kritériumok Fejezet/ 1 pont

Eredeti szöveg:

A támogatási igény szerinti projektre vonatkozó a konzorciumvezető és a konzorciumi tagok által aláírt a projekt előkészítésére/megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodás amely legalább tartalmazza a konzorciumvezető és végső kedvezményezett (tagok) bontásban a szerződő felek adatait; a projekt szerinti tevékenységek megnevezését és az ezekre jutó teljes költség, elszámolható költség és támogatás összegét; a támogatási összegen felüli forrás formáját, összegét és a felhívás szerinti a támogatást igénylő szervezetre vonatkozó előírásoknak való megfelelést (amennyiben releváns).

Módosított szöveg:

A támogatási igény szerinti projektre vonatkozó a konzorciumvezető és a konzorciumi tagok által aláírt a projekt előkészítésére vonatkozó konzorciumi megállapodás amely legalább tartalmazza a konzorciumvezető és végső kedvezményezett (tagok) bontásban a szerződő felek adatait; a projekt szerinti tevékenységek megnevezését és az ezekre jutó teljes költség, elszámolható költség és támogatás összegét; a támogatási összegen felüli forrás formáját, összegét és a felhívás szerinti a támogatást igénylő szervezetre vonatkozó előírásoknak való megfelelést (amennyiben releváns).

Javaslatunk:

A pályázathoz az előkészítésre vonatkozó konzorciumi szerződés benyújtásával kapcsolatos elvárás javasolt.

 

19. oldal

4.4.2. Kiválasztási kritériumok Fejezet/ 3 pont

Eredeti szöveg:

Nem támogathatók azok kérelmek, amelyeknél az összes pontszám nem éri el a 15 pontot.

Javaslatunk:

Javasoljuk a pontszámkorlát eltörlését, ugyanis a pontozás alapjául szolgáló értékek alacsonyan lettek megállapítva, a fejlesztések jelentős része nem érné el az előírt ponthatárt.

 

20. oldal

5.3 A támogatás mértéke, összege

Eredeti szöveg:

A támogatás minimális mértéke az összes elszámolható költség 10%-a maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 50%-a, figyelemmel az alábbiakra is:

Javaslatunk:

A pályázó által igényelhető támogatás pontos meghatározása hiányzik, javasoljuk az elnyerhető támogatás egzakt meghatározását.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Magyar Energiahatékonysági Intézet | 2017-02-17 12:49:48

Magyar Energiahatékonysági Intézet

 

3.1. 3. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek és

3.1.1.2. Önállóan támogatható tevekénységek

Távhőtermelő berendezések (kazánok, egyéb hőellátó technológiai /segédüzemi/ berendezések) energiahatékony korszerűsítése, hőhordozó közeg váltása (gőzrendszer átalakítása forróvizes rendszerre), változó tömegáramú rendszer kialakítása”

A fenti pontok kapcsán javasoljuk pontosítani a megfogalmazást mindkét esetben aszerint, hogy a kazán fogalom egyben engedélyezze a hőtermelő égő korszerűsítésének lehetőségét a támogatott tevékenységek között.

 

Indoklás:

A tüzelőberendezés a terminológiában nem egyenlő a kazán fogalmával, mert a tüzelőberendezéshez kell kapcsolódni egy hőtermelő berendezésnek is.

Fontos jellemzőjük, hogy így ebben a megfogalmazásban a „tüzelőberendezés” (pl. gázégő) és a „hőtermelő” (pl. kazántest) együttesen be van építve egy burkolat alá. A hőtermelőre szerelt tüzelőberendezés azonban két részegységből áll, ami – ha nem kerül be a támogatott körbe – a terminológia szerint nem korszerűsíthető, mert nem kazán.

Ezen berendezések jellemzően nagyobb teljesítményűek, így energiamegtakarítási és károsanyagkibocsátás-csökkentési potenciálja rendkívül magas.

Köszönjük.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Demeter Csaba | 2017-02-17 10:37:08

Felhívás 26. pontja rögzíti:

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:  közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített ár és/ vagy  több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult ár és/ vagy  legalább három, egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől származó árajánlat és/ vagy  saját teljesítés esetén a támogatást igénylő valós költségeken alapuló kalkulációja, megfelelően igazolt, igazságos és méltányos módszer szerint, arányosan a tevékenységhez való hozzárendeléssel és/ vagy  egyéb módszer

Felhívjuk a figyelmet, hogy a piaci ár igazolása, megfelelő dokumentálása a támogatást igénylő/ kedvezményezett felelőssége!

Javasolt módosítás:

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:  közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített ár és/ vagy  több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult ár és/ vagy  legalább három, egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől származó árajánlat és/ vagy  saját teljesítés esetén a támogatást igénylő valós költségeken alapuló kalkulációja, megfelelően igazolt, igazságos és méltányos módszer szerint, arányosan a tevékenységhez való hozzárendeléssel és/ vagy  egyéb módszer (pl. tervezői árazott költségvetés)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a piaci ár igazolása, megfelelő dokumentálása a támogatást igénylő/ kedvezményezett felelőssége!

Indoklás:

Javasoljuk a tervezett költségek alátámasztására szolgáló igazolások körét kibővíteni a kivitelei tervek részét képező, tervezői árazott költségvetéssel, tekintettel arra, hogy a tervezők által összeállított költségvetés, minden esetben a közbeszerzési eljárásokban is alkalmazandó, elfogadott, aktuális árakat tartalmazó költségvetés készítő programmal készül, illetve ezen költségvetésekben szereplő bekerülési költségek a  korábbi beruházások esetében is helytállóak voltak, a végleges ajánlati árak ezeket nem haladták meg.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Demeter Csaba | 2017-02-17 10:35:17

A felhívás 19. oldalán az értékelési szempontok tekintetében az alábbi kitétel szerepel:

3. Tartalmi értékelési szempontok, 2. pont Az 1 GJ éves alapenergiahordozó-megtakarításra vetített nettó teljes költség [ezerFt/GJ/év] költség <= 15 eFt/GJ/év 20 pont 20 eFt/GJ/év >= költség > 25 eFt/GJ/év 16 pont 30 eFt/GJ/év >= költség > 35 eFt/GJ/év 12 pont 40 eFt/GJ/év >= költség > 45 eFt/GJ/év 8 pont 50 eFt/GJ/év >= költség > 55 eFt/GJ/év 4 pont 80 eFt/GJ/év >= költség > 89 eFt/GJ/év 2 pont költség >= 90 eFt/GJ/év 0 pont

Javasolt módosítás:

3. Tartalmi értékelési szempontok, 2. pont Az 1 GJ éves alapenergiahordozó-megtakarításra vetített nettó teljes költség [ezerFt/GJ/év] költség <= 15 eFt/GJ/év 20 pont 15 eFt/GJ/év >= költség > 20 eFt/GJ/év 18 pont 20 eFt/GJ/év >= költség > 25 eFt/GJ/év 16 pont 25 eFt/GJ/év >= költség > 30 eFt/GJ/év 14 pont 30 eFt/GJ/év >= költség > 35 eFt/GJ/év 12 pont 35 eFt/GJ/év >= költség > 40 eFt/GJ/év 10 pont 40 eFt/GJ/év >= költség > 45 eFt/GJ/év 8 pont 45 eFt/GJ/év >= költség > 50 eFt/GJ/év 6 pont 50 eFt/GJ/év >= költség > 55 eFt/GJ/év 4 pont 55 eFt/GJ/év >= költség > 80 eFt/GJ/év 3 pont 80 eFt/GJ/év >= költség > 89 eFt/GJ/év 2 pont költség >= 90 eFt/GJ/év 0 pont

Indoklás: A besorolási szintek hiányosak

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Demeter Csaba | 2017-02-17 10:33:53

A pályázati flehívás 9-10. oldalán a műszaki és szakmai elvárások o pontjának törlését javasoljuk.

Indoklás: Amennyiben pályázó a pályázat benyújtásokor rendelkezik elvi engedéllyel, akkor az az első kifizetési kérelemig jogerőre is emelkedik, azaz az o) és p) pontok egymásnak ellentmondók, javasolt a 2007-2013 pályázati időszakban is alkalmazott metodika alkalmazása, azaz a p) pont megtartása és az o) pont törlése.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Demeter Csaba | 2017-02-17 10:28:09

Pályázati felhívás 26. oldalán az egyes költségtípusokra vonatkozó előírás a következő:

Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:  „PROJEKT-ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI” költségkategóriában az összes költségtípus vonatkozásában;  BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK” költségkategóriában az összes költségtípus vonatkozásában;  A PROJEKTMENEDZSMENT KÖLTSÉG” költségkategóriában az összes költségtípus vonatkozásában  „SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI” költségkategóriában az összes költségtípus vonatkozásában, kivéve Egyéb szolgáltatási költségek.  ÁLTALÁNOS (REZSI) KÖLTSÉGEK” költségkategóriában az összes költségtípus vonatkozásában azzal a kiegészítéssel, hogy az „Építéshez kapcsolódó költségek”, valamint a „Nem elszámolható költségek” költségtípus kivételével egy költségelemen belül saját teljesítés és igénybevett szolgáltatás együttesen nem választható.

Javasolt módosítás:

Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:  „PROJEKT-ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI” költségkategóriában az összes költségtípus vonatkozásában;  BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK” költségkategóriában az összes költségtípus vonatkozásában;  A PROJEKTMENEDZSMENT KÖLTSÉG” költségkategóriában az összes költségtípus vonatkozásában  „SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI” költségkategóriában az összes költségtípus vonatkozásában, kivéve Egyéb szolgáltatási költségek.  ÁLTALÁNOS (REZSI) KÖLTSÉGEK” költségkategóriában az összes költségtípus vonatkozásában azzal a kiegészítéssel, hogy az „Építéshez kapcsolódó költségek”, "Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei" valamint a „Nem elszámolható költségek” költségtípus kivételével egy költségelemen belül saját teljesítés és igénybevett szolgáltatás együttesen nem választható.

Indoklás:

A távhőszolgáltatók a tervezett beruházások főbb megvalósítandó elemei tekintetében az "Építéshez kapcsolódó költségek" és a "Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei" vonatkozásában komoly szakmai felkészültséggel és tapasztalattal rendelkeznek (pl.:sajátos építményfajták, villamos szakág kivitelezése, műszaki ellenőrzése, mely egy külsős, szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál nem feltétlenül áll rendelkezésre), de az egyéb általános jellegű tevékenységek vonatkozásában (pl.: magasépítési kivitelezés, műszaki ellenőrzés, tűzvédelem, stb.) nem saját szakértelmet  vesznek igénybe. Ezért a szakmai megvalósítással kapcsolatos szolgáltatások körében is kérjük a saját teljesítés és az igénybevett szolgáltatások együttes alkalmazásának lehetőségét biztosítani.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Demeter Csaba | 2017-02-17 10:24:48

A pályázati felhívás 12. oldalán szereplő, a megvalósításre rendelkezésre álló időtartamra vonatkozásában az alábbi rendelkezés szerepel:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Javasolt módosítás:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Indoklás:

A végső kedvezményezettek a KEHOP pályázat kiírásának folyamatos késedelme miatt, korábban a KEHOP pályázat terhére megvalósítandó bizonyos projekteket/projekt elemeket saját beruházásban elkezdtek megvalósítani. Annak érdekében, hogy ezen projekt elemek is támogathatóak legyenek a megvalósításra rendelkezésre álló időt szükséges növelni (pl. 2016. márciusban megkezdett, de még folyamatban lévő projekt esetén a befejezési határidő 2018. március lenne, mely esetleg nem teszi lehetővé a többi projektelem ilyen rövid határidejű megvalósítását), figyelembe véve azt is, hogy a távhő szektor esetében a munkálatok jellemzően a fűtési idényen kívül, április-szeptember közepéig végezhetők.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Molnár Mihály | 2017-02-17 10:03:14

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. nevében a KEHOP-5.3.1-17 kódszámú Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című társadalmi egyeztetésen lévő Pályázati felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre II.2 „PROJEKTMENEDZSMENT KÖLTSÉG” költségkategóriával kapcsolatosan az alábbi észrevételt tesszük:

A kiírás tervezet alapján a „Projektmenedzsment költség” költségkategória keretében elszámolható költség nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 0,3 %-át.” Ezek alapján esetünkben egy 400.000.000 Ft-os elszámolható költséget tartalmazó pályázatban is csupán 1.200.000 Ft a projektmenedzsmentre elszámolható költség, ami a projektmenedzsmentben ellátandó feladatok tartalmát és nagyságát ismerve nagyon csekély összeget jelent.

Kérjük szíveskedjenek felülvizsgálni a pályázat ezen pontját, s a projektmenedzsmenti feladatok nagyságához és tartalmához igazodóan legalább 2%-ban szíveskedjenek meghatározni a projektmenedzsmentre fordítható költségek arányát.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Molnár Mihály | 2017-02-17 10:02:40

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. nevében a KEHOP-5.3.1-17 kódszámú Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című társadalmi egyeztetésen lévő Pályázati felhívás 3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások u) pontjával kapcsolatosan az alábbi észrevételt tesszük:

A kiírás tervezet alapján a „Primer távhővezetékek cseréje, illetve föld feletti távhő vezeték hőszigetelése, föld alá helyezése” tevékenység költsége nem haladhatja meg a „BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK” összegének 20%-át. Esetünkben azonban a 30-40 évvel ezelőtt telepített távhővezetékek leromlott állapotából kifolyólag a korábban készített felmérések alapján bizonyítottan közel 40-50%-os energiaveszteség mutatkozik a távhővezetékeken. A pályázat kimondottan célozza az energiamegtakarítást, azonban csak 20%-ban engedélyezi a legnagyobb fajlagos energiamegtakarítást eredményező beruházási elemet.

Kérjük szíveskedjenek ezt felülvizsgálni, s legalább 40%-ban meghatározni  a „Primer távhővezetékek cseréje, illetve föld feletti távhő vezeték hőszigetelése, föld alá helyezése” tevékenység költségét a „BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK” összegéhez képest.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Zimmermann Ferenc | 2017-02-17 09:12:11

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. „KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” felhívásával kapcsolatos észrevételei

 

6. oldal                 3.1 A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

                               - Megvalósítás  7. pont

Eredeti szöveg:

                               7. Új kooperációs (hőkörzetek összekapcsolása) gerincvezeték kiépítése

                               Javaslat, észrevétel:

A KEHOP 5.3.2-ben megvalósuló beruházás részeként összekötésre kerülő hőkörzetek esetén az összekötő vezeték legyen pályázható a KEHOP 5.3.1-ben. A KEHOP 5.3.2-ben előírt mutatók csak az összekötéssel érhetők el, viszont az összekötés költségei megemelik a beruházás fajlagos költségét.

 

7. oldal                 3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

                               - Megvalósítás  1. pont

                               Eredeti szöveg:

1. Primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhő vezeték hőszigetelése, föld alá helyezése

Javaslat, észrevétel:

Pontosítás szükséges.  Külön, külön értendő a föld feletti távvezeték hőszigetelése és föld alá helyezése? Miért nem támogatható önállóan?

Nem frekventált helyen lévő föld feletti távhővezeték szigetelése is megfelelő lehet és költségkímélőbb, mint a föld alá fektetése és nagy keresztmetszet esetén jelentős primerenergia-megtakarítást eredményezhet

 

7. oldal                 3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

                               - Megvalósítás  3. pont

                               Eredeti szöveg:

                               3. Hőtároló létesítése

                               Javaslat, észrevétel:

Meglévő fűtőműveknél, különösen a nyári időszakban, egy jól méretezett hőtárolóval nagy energiamegtakarítás érhető el.

 

8. oldal                 3.3 Nem támogatható tevékenységek

                               e) pont

                               Eredeti szöveg:

e) Nem támogathatók a 3.1. pontban felsorolt tevékenységek, amennyiben karbantartási, vagy rekonstrukciós célú tevékenységnek minősülnek

Javaslat, észrevétel:

Régi fektetésű hőtávvezetékeken nagy a fajlagos hőveszteség

 

9. oldal                 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

                               d) pont

                               Eredeti szöveg:

d) Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz ahol az 1 GJ éves alapenergiahordozó megtakarításra vetített nettó teljes költség meghaladja 90 ezer Ft/GJ/év fajlagos összeget

Javaslat, észrevétel:

Amennyiben a beruházások költségei között nagy a hőtávvezetéki hányad, úgy a 90 ezer Ft kevés. Új javasolt összeg 110 ezer Ft

 

9. oldal                 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

                               f) pont

                               Eredeti szöveg:

f) A támogathatóság feltétele, hogy a fejlesztés eredményeként figyelembe vehető összes/eredő költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltség megtakarítás legalább 50%-ot képviseljen.

Javaslat, észrevétel:

Az alacsony gáz ár miatt nem biztos hogy az 50%-os ráta tartható

 

9. oldal                 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

                               l) pont

                               Eredeti szöveg:

l) Az elismerhető nyereség közszolgáltatással összefüggő saját tőkére vetített mértéke a projekt fenntartási időszakában nem haladhatja meg az évi 6 %-ot.

 

Javaslat, észrevétel:

A kevés saját tőkével rendelkező távhőszolgáltatók magas beruházási érték esetén korlátozottak lesznek a 6% miatt

 

10.oldal                3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

                               u) pont

                               Eredeti szöveg:

u) A fejlesztés keretein belül a „Primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhő vezeték hőszigetelése, föld alá helyezése” tevékenység költsége nem haladhatja meg a Felhívás 5.5 (Elszámolható költségek köre) II.1 „BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK” összegének 20%-át.

Javaslat, észrevétel:

Nem szerencsés, ha értékkorlát van kiszabva a primer távvezetékek cseréje kapcsán. Városszéli fűtőműveknél a régi gerincvezetékek cseréjéhez nagyon ritkán párosul új rácsatlakozó