A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 18-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

 

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-18 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kővári Edit | 2017-02-18 08:11:59

Az Autisták Országos Szövetségének észrevételei és javaslatai:

 

„1.          A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

1.1.        A Felhívás indokoltsága és célja

 

A 2011-es KSH adatok szerint Magyarországon a fogyatékkal élők száma 490 578 fő. A hallássérültek száma 71 585 fő, látássérült 82 484 fő, siketvak 3 262 fő, mozgássérült 232 206 fő, valamint 42 779 fő értelmi fogyatékos és 5 120 fő autista.” – 5. oldal

 

Észrevétel:

A KSH 2011-es adatai torzítják az autista személyek célcsoportjának nagyságát. A KSH adatok önbevalláson alapulnak, tehát csak azon személyeket számolja, akiket a kutatás elért és fel is vállalták az autizmust.

Az autista gyermekek száma a köznevelés rendszerében nyilvántartott 2015. 06. havi KIR adatok szerint 4.460 fő tanuló, tehát a 2011-es KSH adatok bizonyítottan nem mutatják fedik az autista személyes létszámának nagyságát. Azonban a felhívás 1.1. pontjában hivatkozott TÁMOP-5.4.11-12/1 – „Az autizmussal élő emberek életminőségét támogató országos lefedettségű szakmai tanácsadó hálózat kiépítése” c. konstrukció keretében végrehajtott projekt során, az ’Adatbázis’ menüpont keretében a hivatalos statisztikai rendszerekre építve rendszerszerű áttekintés valósult meg az autizmus spektrumzavarokra vonatkozóan. Ezen adatok ismeretében sem elfogadható a teljes populációt tekintve az 5.120 fő a célcsoport nagyságának, kérjük a pályázati felhívásban a célcsoport nagyságát a fenti projekt által feltárt adatoknak megfelelően módosítani.

 

„Az ő mindennapi életüket erősen korlátozzák a fogyatékosságukból eredő hátrányok, melyek mind társadalmi integrációjukat, mind munkaerő-piaci elhelyezkedésüket akadályozzák. A fogyatékkal élők lehető legnagyobb mértékű társadalmi integrációja kiemelt társadalmi és ezen keresztül állami feladat. Ezt rögzítette a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint annak módosítása, továbbá ennek jegyében hozott határozatot az Országgyűlés az Országos Fogyatékosságügyi Programról  (továbbiakban OFP), amelynek hosszú távú céljait szakaszonként szakpolitikai programokként megjelenő Intézkedési Tervek (az első a 2015-2018-as időszakra vonatkozik) mentén kell biztosítani.” – 5. oldal

Észrevétel:

A „Tartalmi értékelési szempontok” körében ezzel szemben csak „Előnyt jelentő szempont”, ha a fejlesztés összhangban áll az Országos Fogyatékosügyi Programmal.

 

5.5. Az elszámolható költségek köre

2. pont: „A Beruházás eszköz- és immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 40%-át.”

Javaslat és indoklás:

Kérjük a 40%-os korlát emelését 60%-ra.

Az autizmussal élő személyek önálló életvitelét támogató applikációk használatához szükséges mobil eszközök és a projekt megvalósításához szükséges informatikai háttér beszerzési értéke magasabb lehet, mint az igényelt támogatás összes elszámolható költségének 40%-a.

 

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

Az első mérföldkő elérésének időpontjánál konkrét naptári időpont (2018. október 31.) szerepel az elvárások között.

Javaslat:

A második mérföldkőre vonatkozó elváráshoz hasonlóan kerüljön meghatározásra az első mérföldkő időpontja is: a projekt megkezdésétől számított 12. hónap vége.

 

Kővári Edit elnök

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kővári Edit | 2017-02-18 08:06:30

FESZT vélemény

 

 

Támogatást igénylők köre:

 

A Felhívás keretében a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) önállóan nem jogosult támogatási kérelem benyújtására annak ellenére, hogy a FESZT szintén tagja az OFT-nek. A FESZT  tagjai között vannak olyan fogyatékossággal élő embereket képviselő országos/regionális szervezetek is, amelyek nem tagjai az OFT-nek. A FESZT célja, hogy a különböző területeket össz-, ill., több fogyatékossági típussal élő személy szempontjából vizsgálja és képviselje.

Igy a felhívás keretében elvégzendő tevékenységek, pl. szolgáltatás fejlesztés, valamint szolgáltatási elemek kialakítása, illetve az azokhoz szükséges alkalmazások kifejlesztése történhet össz-fogyatékossági szinten, biztosítva a fejlesztések használhatóságát a felhasználók minél szélesebb köre számára. .

Ezért javasoljuk, hogy a FESZT jogosult legyen önállóan és konzorciumként is a támogatási kérelem benyújtására. 

 

Földesi Erzsébet, elnök

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
dr. Nagy Sándor | 2017-02-17 13:24:02

Tisztelt Cím!

Az MVGYOSZ az alábbi két módosítás átvezetését kezdeményezi a projekt

tervezetében:

1. Az MVGYOSZ kéri a Beruházás eszköz- és immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó 40% határértéket 60%-ra módosítani.

Indoklás:

A szövetség a pályázat keretein belül egy eddig nem létező, új innovatív infokommunikációs szolgáltatást szeretne bevezetni látássérült emberek számára Magyarországon. Ehhez olyan eszközök beszerzése is szükséges, melyekkel a látássérült igénybe tudja venni a szolgáltatást.

Az egyenlő esélyű hozzáférés elvét szem előtt tartva, a beszerzés során figyelemmel kell lennünk arra, hogy a projekt megvalósulása esetén érvényesüljön az egyetemes tervezés gyakorlata is.

Olyan telekommunikációs eszközöket kell beszereznünk, amelyeket a vak és gyengénlátó személyek is teljes körűen, biztonsággal tudnak használni,  és alkalmasak a beszélő programok futtatására, illetve gyárilag tartalmazzák azt.

Ezen eszközök piaca sajnos kicsi. Az eszközök beszerzése a látássérültek számára kötött, költségei magasabbak, mint más célcsoportok hasonló infokommunikációs eszközei.

A szolgáltatás működtetéséhez megváltozott munkaképességű munkavállalókat kívánunk foglalkoztatni. A kötelező akadálymentesítési feltételeket is meg kell teremteni, valamint a munkahelyek kialakítása során szintén figyelemmel kell lennünk az egyenlő esélyű hozzáférés elvére.

Az épületbe történő bejutást, a munkaállomásokat, és eszközöket úgy kell kialakítani, hogy azt minden fogyatékossággal élő személy önállóan is használni tudja.

A fent leírtakra tekintettel, az előzetes költségkalkuláció alapján, az eszközbeszerzés a projekt összes elszámolható költségének 40%-ával nem valósítható meg.

2. Az MVGYOSZ kéri az első mérföldkő teljesítési határidejének módosítását.

Indoklás:

A szövetség új projektként indítja a szolgáltatást. A projekt kezdete és az első mérföldkő (2018. október 31.) közötti időszak alatt csak a beruházás valósítható meg felelősen. Az előzetes ütemezés alapján a célcsoport bevonására 2019. január 1-től van reális lehetőség.

Üdvözlettel:

Budapest, 2017. február 17.

dr. Nagy Sándor elnök, MVGYOSZ

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kovács Melinda | 2017-02-16 15:35:41

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének észrevételei az EFOP-1.1.5-17 felhívás kapcsán

A pályázati felhívás címe: A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása.

Szövetségünk álláspontja szerint a pályázati felhívás címében meghatározott cél elérését, a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségük javítását a fogyatékossággal élők mindennapjainak megkönnyítése érdekében, az e felhívás alapján létrejövő projektek nem fogják tudni maradéktalanul teljesíteni.

A felhívás szövege alapján elsősorban az érzékszervi (siket, vak) fogyatékossággal élő személyek szervezetei (SINOSZ, MVGYOSZ) számára teremt lehetőséget IKT alapú fejlesztések megvalósítására, mert más fogyatékosság típusba tartozó emberek esetében (pl értelmi fogyatékos emberek) nem elsősorban az IKT alapú fejlesztések jelentik a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés kulcsát, hanem az emberi erőforrás fejlesztése.

Javasoljuk, hogy a pályázati felhívás – a bevezetőben említett fogyatékossággal élő személyek országos érdekvédelmi szervezeteinek bevonásával – egészüljön ki olyan fejlesztésekkel, amelyek az érzékszervi fogyatékossággal élőkön kívül más célcsoportokat, így az értelmi fogyatékos embereket is segítik.

Az értelmi fogyatékossággal élő emberek, minden más fogyatékossági csoporthoz képest is rendkívüli hátrányban vannak különböző (köz)szolgáltatások igénybevételekor, ugyanakkor pedig a közösségi részvételüket támogató programok (támogatott lakhatási szolgáltatások kialakítása,támogatott döntéshozatal lehetőségének igénybevétele) révén várhatóan az eddigieknél nagyobb számban fognak megjelenni, mint igénybevevők, így véleményünk szerint a fejlesztéseknek rájuk is ki kell terjedniük. 

Számukra a szolgáltatások igénybevételének megkönnyítését az jelentené, ha pályázat keretein belül lehetőség volna például a kormányablakokban dolgozó köztisztviselők képzésére (ez azért is indokolt, mert a kormányablakok akadálymentesítéséhez kapcsolódó képzések elmaradtak).

Szövetségünk tagjainak visszajelzései alapján az értelmi fogyatékos személyek helyzetével, jogaival kapcsolatos információátadás mellett nagy szükség volna kommunikációs készségfejlesztésre, érzékenyítésre is.

Az érintett emberek egyenlő esélyű hozzáférését segíthetné a központosított könnyen érthető kommunikációs ügyfél tájékoztatók megalkotása, az értelmi fogyatékossággal élő emberek által leggyakrabban igénybe vett szolgáltatások terén, különböző szinteken pl. személyi igazolvány, lakcímkártya, MÁK kártya, útlevél ügyintézés stb.

Terjedelmi okokból nem térünk ki valamennyi fejlesztési lehetőségre, csupán fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy amennyiben a pályázati felhívás - és erre utal a pályázat céljának valamint indokoltságának leírása - összfogyatékossági szempontú, akkor a felhívás tartalmát is ehhez szükséges igazítani és kiegészíteni más tartalmakkal is.

Kovács Melinda Ügyvezeő, ÉFOÉSZ

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Wágner Zoltán | 2017-02-16 12:43:53

Tisztelt Cím!

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége nevében elolvasva az EFOP 1.1.5-ös kódszámú konstrukció pályázati kiírás tervezetét és azzal kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem:

3.4.2. pont: Mérföldkövek tervezésével kapcsoatos elvárások között szerepel egy fix 2018. október 31-i dátumhoz kötött - a projektbe bevont személyek tervezett létszámára vonatkozó - 40% elérésére vonatkozó részfeltétel.

Kedvező támogatási döntés esetén a tervezett két éves időtartamú projekt  2017. III. negyedéves indulását feltételeze sem képes a fenti feltételnek megfelelni, mivel a közbeszerzések valamint informatikai fejlesztési feladatok levégzését követően tud megkezdődni  a célcsoportok tagjainak bevonása a projektbe, amelynek a tervezet ütemterv szerinti várható leghamarabbi időpontja 2019 I. negyedéve.

 

3.7.1 Indikátorok

Fogyatékossággal élő részt vevő személyek száma. Célérték: 2018.

Ld. 3.4.2 ponthoz tett észrevételemet. A projektzárásra vonatkozó feltételt ez az észrevétel nem érinti.

 

Budapest, 2017. február 17.

Üdvözlettel:

Wágner Zoltán

SINOSZ

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Sebestény Katalin | 2017-02-15 14:59:16

 

A projekt szakmai megvalósítása fejezet „Szolgáltatásfejlesztés, valamint a szolgáltatás egyéb elemeinek kialakítása” alfejezetében az első pontot kiegészítésre javasoljuk az alábbiak szerint:

 

-      Az adott célcsoport speciális igényeinek megfelelő, mindennapi életét, az információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférését, valamint munkaerőpiaci elhelyezkedést és munkavégzését segítő szolgáltatások fejlesztése

 

 

 

Indoklás: Véleményünk szerint a látássérült emberek számára ma a weboldalakhoz való egyenlő esélyű hozzáférés elengedhetetlen, így ezen a téren feltétlenül szükségesnek látunk további fejlesztéseket.

 

„Informatika a látássérültekért” Alapítvány

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
dr. Nagy Sándor | 2017-02-15 11:26:28

Tisztelt Cím!

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége korábbi levelének utolsó szakaszát az alábbiak szerint pontosítja:

Végezetül megfontolásra javasoljuk a pályázaton induló szervezetek körének szűkebb meghatározását. Ezzel természetesen nem mások kizárására törekszünk, bár annak látszik, hanem a biztos feltételeknek való megfelelést szeretnénk elérni. A Vakok Szövetségén kívül vannak olyan egyéb látássérült emberek érdekében tevékenykedő civil szervezetek, amelyek országos hatáskörrel működnek. És mint civil szervezet, nyilván nem akarnák kihagyni ezt a lehetőséget. Ami természetesen dicséretes, csakhogy a Szövetség biztosabban össze tudja fogni az összes érintett látássérült személyt.

Budapest, 2017. február 15.

Üdvözlettel:

dr. Nagy Sándor

elnök

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
dr. Nagy Sándor | 2017-02-15 10:03:32

Tisztelt Cím!

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, elolvasva az EFOP 1.1.5-ös kódszámú konstrukció pályázati kiírás tervezetét és azzal kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszi.

A projekt keretében végezhető tevékenységekhez javasoljuk az alábbi kiegészítéseket: A projekt fejlesztéseivel kapcsolatos disszemináció támogatásához: Folyamatos online kommunikáció a projekt előrehaladásáról, a fejlesztések célcsoportjának jellemzőiről, képességeiről és nehézségeiről, a fejlesztések által ígért megoldásokról, pl. hírek, blog, Facebook oldal, videóblog, fórum, stb. A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közé javasoljuk felvenni az alábbiakat: Érzékenyítő, szemléletformáló és információs programok kidolgozása és megvalósítása a fogyatékos személyek képességei, segítése és az akadálymentesítés, egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása témakörökben, elsősorban hozzátartozók, döntéshozók és a projektek keretében létrejövő szolgáltatások által érintett szakemberek, ügyintézők számára. Az egyes tevékenységekkel kapcsolatos elvárások között a célcsoport speciális igényeire való reagáláson túl szükségesnek látjuk kiemelni, hogy a beszerzendő eszközök és a kifejlesztendő szoftverek esetében egyaránt szükséges törekedni az integráció lehetőségére, a mindenki általi használhatóságra, pl. ez teheti lehetővé, hogy a látás- vagy hallássérült személyeket segítő szolgáltatás kialakításával egy diszpécser-központban mozgássérült munkavállalókat lehessen alkalmazni. Fontosnak tartjuk a bennünket érintő pályázati kiírásban a velünk kapcsolatos fogalmak helyes használatát. Ennek jegyében a "fogyatékkal élők" szófordulatot minden esetben javasoljuk javítani"fogyatékos személyek" vagy "fogyatékossággal élő személyek" kifejezésekre. Hasonlóképpen az "akadálymentesítés" fogalom mellett javasoljuk a pályázati kiírás fogalomrendszerébe bevezetni az "egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása" kifejezést, ami álláspontunk szerint egy infókommunikációs projekt esetében sokkal hitelesebben utal a projekt célkitűzéseire és szellemiségére.

Végezetül megfontolásra javasoljuk a pályázaton induló szervezetek körének pontosabb meghatározását. Ezzel természetesen nem mások kizárására törekszünk, bár annak látszik, hanem a biztos feltételeknek való megfelelést szeretnénk elérni. A Vakok Szövetségén kívül vannak olyan egyéb civil szervezetek, amelyek országos hatáskörrel működnek. És, mint civil szervezet, nyilván nem akarnák kihagyni ezt a lehetőséget. Ami természetesen dicséretes, csakhogy a Szövetség biztosabban össze tudja fogni az összes érintett látássérült személyt.

Budapest, 2017. február 15.

Üdvözlettel:

dr. Nagy Sándor

elnök