A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 17-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-17 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Kovács Tünde | 2017-02-17 23:42:56

A felhívás jellege miatt az 1. célterület és 2. célterület pontozását külön javasoljuk, mivel véleményünk szerint a 2. célterületnél pl. nem értelmezhető az igényelt támogatás partnerek közötti megosztása, mivel csak a magyarországi HACS lehet kedvezméyezett, ha jól értelmezzük a felhívás 4.1. pontjában szereplő támogatást igénylők körét.

Véleményünk szerint is túlzó az, hogy egy támogatást igénylő tag akár 5 db támogatási kérelmet is beadhat, ez nem indokolt. Javasoljuk a maximum 2 támogatási kérelem benyújtását.

A támogatást igénylők körét javasoljuk kizárólag LEADER HACS-okra leszűkíteni, mivel véleményünk szerint térségi hatókörű, a térség minden érdekeltját érintő projekt megvalósítására, koordinálására ezek a szervezetek alkalmasak.

Kovács Tünde, munkaszervezet vezető Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Szabó Tibor | 2017-02-17 11:51:40

Tisztelt Irányító Hatóság!

Ez úton küldöm a Zala Termálvölgye Egyesület (LEADER Helyi Akciócsoport) észrevételeit.

Fontosnak tartjuk, hogy mind a 104 magyarországi akciócsoportnak legyen reális esélye LEADER együttműködési projekt megvalósítására. Jónak tartanánk, ha a pályázati felhívásban nem az egymást kiszorító versenyeztetés (az 1,92 milliárd Ft keret csak 96 darab 20 milliós projektet tud finanszírozni), hanem a jelenlegi VP dokumentum útmutatása érvényesülne: “Az IH HACS-onként meghatároz egy pénzügyi keretet.”

Amennyiben nincs lehetőség a HACS-onkénti keret meghatározására, úgy a felhívás tervezet több pontjának módosítását is javasoljuk a cél elérése érdekében:

 • A támogatást igénylők köre legyen leszűkítve kizárólag LEADER HACS-okra, egyéb szervezet (pl. önkormányzat, vállalkozás) ne lehessen pályázó.

 • Amennyiben nem lesz leszűkítve a támogatást igénylők köre kizárólag HACS-okra, akkor javasoljuk, hogy a nem HACS pályázók számára a támogatási kérelem kötelező melléklete legyen a területileg illetékes LEADER HACS által aláírt hozzájáruló nyilatkozat (tehát az illetékes HACS hozzájárulásának hiányában nem HACS szervezet nem tudna pályázni).

 • Az egy igénylő (=HACS) által beadható támogatási kérelmek mennyisége legyen szűkítve. Javaslatunk szerint célterületenként max. 2 projektre.

 • A 3-as tartalmi értékelési szempont kerüljön törlésre (magasabb önerő vállalása max. 15 pontért). A magasabb önerő elvárása az akciócsoportok részéről szakmailag indokolatlan (egyetlen másik VP kiírásnál sem alkalmazzák). Ráadásul ez az értékelési szempont hátrányosan érinti a rosszabb anyagi helyzetben lévő LEADER egyesületeket (/térségeket), hiszen nagyobb nyerési esélyt biztosít a pénzügyileg erősebb pályázók számára.

 

Javasoljuk a tartalmi értékelési szempontok felülvizsgálatát, a VP dokumentumban leírtak megfelelő alkalmazását a pályázati felhívásban. A VP dokumentumban jelenleg ez szerepel a kiválasztási szempontoknál:

 • A térség szempontjából újszerű, innovatív megoldás,

 • A mérföldkövek és célok realitása, amennyiben lehet, mérhetősége

 • Ár-érték arány, azaz a tervezett költségek és eredmények közötti egyensúly, költséghatékonyság.

 • A fizikai és pénzügyi megvalósíthatóság és fenntarthatóság.

 • A pályázó szakmai alkalmassága.

Ezek között nem található a felhívás tervezetben szereplő 1.1 és 1.2 tartalmi értékelési szempont (hátrányos helyzetű járások ill. települések előnyben részesítése), ezért ezeket törölni javasoljuk.

Nem értünk egyet a “fizikai és pénzügyi megvalósíthatóság és fenntarthatóság” kiválasztási szempont felhívás tervezetbeli alkalmazásával (2. pont). Véleményünk szerint ez szakmailag nem jelentheti azt, hogy “az igényelt támogatások milyen arányban oszlanak meg az együttműködők között”. A megvalósíthatóságot és fenntarthatóságot sokkal inkább a projekttervben leírtak alapján kellene vizsgálni.

Nem értünk egyet az “ár-érték arány, azaz a tervezett költségek és eredmények közötti egyensúly, költséghatékonyság” kiválasztási szempont felhívás tervezet általi értelmezésével sem (3. pont). Ez nem takarhatja a magasabb önerő vállalásának jutalmazását (ráadásul 15 ponttal). Sokkal inkább a projekttervven és a projekt költségvetésén kellene alapulnia a szempont vizsgálatának.

Üdvözlettel:

Szabó Tibor munkaszervezet vezető

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Lengyelné Bencze Viktória | 2017-02-17 10:43:47

Véleményező: Borsod-Torna-Gömör Egyesület

 • Milyen dokumentummal szükséges alátámasztani azt, hogy az együttműködésbe bevont partner részt vesz a HFS végrehajtásában? Fogalomtár ismerete nélkül nem meghatározható, hogy hogyan kell értelmezni a HFS végrehajtásában bevont partner definíciót. Javasoljuk, hogy a pályázati felhívás tegye egyértelművé, hogy ki az, aki részt vesz a HFS végrehajtásában?
 • A projekt előkészítéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elszámolhatóság szempontjából tanulmánynak minősül-e?
 • A tanulmányra vonatkozó nettó 1 millió Ft korlát tanulmányonként/projektenként értendő-e?
 • Javasoljuk az önerőt törölni a felhívásból és a pontozásból, hiszen a felhívás 100% támogatási intenzitást biztosít, ezért nem értelmezhető az önerő biztosítása plusz pontért.
 • A VP-ből törlésre került a használt eszköz beszerzése. Javasoljuk a Felhívásból is törölni.
 • Indokoltnak tartjuk a két célterületet külön pontozni.
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Zsurzsucz Edina Klaudia | 2017-02-16 14:54:41

3.4.1.1. I/1. pont: a magyarországi LEADER HACS-ok illetékességi területére, mint kizárólagos megvalósítási helyre vonatkozó előírás a 2. célterület (nemzetközi együttműködések) nem értelmezhető, illetve jelen formájában indokolatlanul korlátozza a HACS-ok mozgásterét, javaslom pontosítani.

4.1. pont: az 1. célterület esetében kisvállalkozás is lehet együttműködő partner. A HFS alapján csak mikro-vállalkozások részesülhetnek támogatásban, itt mi indokolja a kisvállalkozások bevonását?

4.3. pont: figyelembe véve az egyes célterületekre rendelkezésre álló keretösszegeket, a tagonként benyújtható 5 db támogatási kérelmet soknak tartom, csökkentését javaslom. Továbbá javaslom  célterületenként külön-külön meghatározni a beadható támogatási kérelmek számát, hiszen a 2. célterület esetében csak a HACS lehet tag. Kérdés: a korábbi véleményezések alkalmával az IH által is felvetődött annak lehetősége, hogy HACS akcióterületenként meghatároznának egy keretösszeget, mely megpályázható. Ezt a megoldást támogatnám, különösen akkor, ha adott területen az illetékes HACS közvetlen részvétele és/vagy támogatása nélkül is megvalósulhatnak projektek. Amennyiben a felhívás megjelenésétől számított x ideig nem érkezik elegendő támogatásigény az adott területről, a fennmaradó összeget később is meg lehet hirdetni.

4.3. pont: a tartalmi értékelési szempontok többsége (projekt megvalósítási hely besorolása, önerő mértéke, támogatás megoszlása a partnerek között stb.) olyan kritérium, mely adott együttműködés realitása/hasznossága stb. szempontjából irreleváns. A támogatási célokat figyelembe véve a projektterv alapján javasolom a támogatásra érdemes kérelmek kiválasztását. Ehhez szerencsés lett volna látni a tervezett dokumentum sablonját, az értékelés részszempontjait… (javasolt: a helyi viszonyokhoz, problémákhoz való kapcsolódás, HFS-hez illeszkedés, a partnerek, a közvetett kedvezményezettek kiválasztásának indokoltsága, a konzorcium vezető felkészültsége, az elvárt gazdasági, környezeti és társadalmi hatások, a hatások és a létrejövő vívmányok fenntarthatósága).

 

4.4.2. 1.b. pont: nem hiány pótoltatható jogosultsági szempontként jelöli meg a „felhívás 4.1. pontja szerinti hozzájárulás”-t. A 4.1. pontban és a tervezet más részeiben sem esik szó hozzájárulásról, a csatolandó dokumentumok között sem szerepel. Mire vonatkozik a nevezett dokumentum?

Ezzel összefüggésben: javaslom, hogy valamennyi fejlesztés megvalósulási helye szerinti LEADER HACS hozzájáruló/támogató nyilatkozata legyen a pályázati dokumentáció kötelező melléklete (amennyiben a HACS nem tagja az adott konzorciumnak)!

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Török Henrich | 2017-02-15 20:44:49

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület nevében az alábbi javaslatokat és észrevételeket szeretném megtenni a pályázati felhívás tervezete kapcsán:

1.) A 3.1.1.2 pont választható önállóan támogatható tevékenységként nevesíti az együttműködésen alapuló beruházási tevékenységeket, akciókat (b. pont). A 3.1.2.2 pont választható, önállóan nem támogatható tevékenységeket felsoroló listájában ugyanakkor az építés, a gép és eszközbeszerzés is szerepel (a.) és c) pont). Mivel a 272/2014. (XI.5) Kormányrendelet meghatározza a beruházás fogalmi rendszerét, ezért nem világos, hogy a kiírás 3.1.1.2 pontjában szereplő önállóan támogatható beruházás, mint fogalom, mit is takar pontosan! Javasoljuk ennek tisztázását, egyértelműsítését!

2.) A 3.4.1.1 pont 6. alpontja szerint a projektnek meg kell felelnie az ÁÚF-ben foglalt feltételeknek. E dokumentum rögzíti, hogy nem ítélhető meg támogatás többek között annak, aki kizárás hatálya alatt áll. Különösen fontosnak tartjuk, hogy az Irányító Hatóság - többszöri megkeresés után - tisztázza végre azt, hogy az Európai Uniós támogatások esetében - pld. e felhívás kapcsán - is relevánsnak tartja-e az Áht. 48/B.§ (1) bekezdésének alkalmazását. Ha igen, akkor jelezni szeretnénk, hogy senki (!!!!) sem tud majd jogszerűen pályázatot benyújtani sem erre a kiírásra, sem pedig egyetlen más pályázatra sem! Kérjük a jogi helyzet tisztázását!

3.) A felhívás tervezet 3.4.1.1. pontjának I. alpontja a projekttel kapcsolatos szakmai elvárásokat fogalmazza meg (ahogy ez oda világosan le is van írva), ebben a pályázó személyével kapcsolatos feltételek egyáltalán nem szerepelnek! Éppen ezért javasoljuk, hogy ez törlésre kerüljön a 4.1 pont 18. oldal lap alján szereplő bekezdésből!

4.) A szóban forgó pályázatra rendelkezésre álló forrás nagysága, a támogatni tervezett projektek száma, valamint a HACS-ok finanszírozási nehézségei miatt túlzottnak ítéljük a 4.3 pontban szereplő azon kitételt, miszerint egy támogatást igénylő tag a két célterületre összesen 5 támogatási kérelmet adhat be.Javasoljuk ennek 2 db-ban történő maximalizálását!

5.) A felhívás 4.4.2 pontjában szereplő tartalmi értékelési szempontok közül több nincs összhangban a kiírás céljával - így különösen a területi besorolásra vonatkozó kitételek (1.1 és 1.2). Véleményünk szerint a projekt szakmai tartalmának kellene a pontozásban dominálnia, nem pedig annak, hogy a pályázó mely térségből pályázik. Javasoljuk a szempontrendszer átgondolását és olyan szempontok érvényesítését, mint a konzorcium tekintetében a nemzetközi projektekben szerzett tapasztalat, a projektmenedzsmentnek felkészültsége stb.

6.) A felhívás 4.4.2 pontjában, a tartalmi értékelési szempontok egyike (2. pont) az, hogy "Az igényelt támogatások milyen arányban oszlanak meg az együttműködők között:". Kiírás összessége sem kedvez a határon átnyúló, nemzetközi projekteknek, de ez az értékelési szempont különösen aggályos: hogyan lehet egy nemzetközi partnerségtől elvárni azt, hogy a költségvetés arányosan kerüljön elosztásra, ha a külföldi konzorciumi partner eleve nem részesülehet abból? Javasoljuk e pontozási szempont törlését!

7.) Kérjük, hogy az IH a 4.4.2 pont tartalmi értékelési szempontjai közül törölje az önerő vállalással arányos differenciáláson alapuló 3. pontot. E szempont alkalmazása és 15%-os aránya (az elérendő 100 pontból)  semmiféle szakmai érvvel sem indokolható, erkölcsileg pedig erősen vitathatónak látszik,  annak fényében, hogy a LEADER szervezetek már hosszú ideje finanszírozás nélkül működnek, nem beszélve arról, hogy ilyen feltétellel a VP egyetlen más kiírásában sem találkoztunk eddig.

8.) A pályázói kör tekintetében a kiírás tervezete (4.1. pont) igen megengedő - pld. természetes személyek számára is zöld utat enged, amit azért nem értünk, mert az IH a HFS cselekvési tervének kidolgozása során velünk például kivetette őket a kedvezményezetti körből. A kiírás célja elsősorban térségi, közösségi szintű fejlesztések generálása, amivel az egyéni szint csak jóindulattal hozható szinkronba! Javasoljuk, hogy természetes személyek ne lehessenek konzorciumi tagok!

Bízunk benne, hogy javaslatainakt az IH a pályázati felhívás véglegesítésekor figyelembe veszi!

Tisztelettel:

Török Henrich

Zala Zöld Szíve HACS

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Szabados Zsuzsanna | 2017-02-14 15:00:24

Tisztelt Irányító Hatóság!

A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok vonatkozásában az 1-3 pontban jelölt értékelési szempontokban javaslunk módosítást. A jelenlegi pontozási javaslatok alapján a projekt minőségét tulajdonképpen nem is maga a minősége, hanem általános adottságok  határozzák meg.

A felhívás nemzeti és nemzetközi együttműködési jellegét tekintve nem javasoljuk, hogy a területi hátrányosság + 5 pontot jelentsen. Ha ez nem megoldható, akkor azt javasoljuk, hogy a kiemelt fejlesztési térségek is kapjanak további, pozitív diszkriminációs jellegű pontszámokat.

Szakmailag indokolatlannak tartjuk, hogy 10, illetve 20 pontot jelentsen az, ha a partnerek között 50-75%-ban oszlik meg a támogatás aránya. Úgy véljük, hogy ennek a kritériumnak nincs meghatározó befolyása a fizikai és pénzügyi megvalósíthatóságra és a fenntarthatóságra ilyen csekély mértékű támogatási összegű konstrukcióban.

A 3. kritériumnál az ár-érték arány... tekintetében a 15 pontos eltérítést szintén túlzó mértékűnek tartjuk, hiszen maga a költségvetés az, aminek a költséghatékonyságot biztosítania kell egy-egy fejlesztési programnál. Az adható pontszám 5 pontra csökkentését javasoljuk.

Ellentomndás van a 3.3. Nem támogatható tevékenységek b) pontja (használt gépek, berendezések nem elszámolhatóak) és az 5.5. Az elszámolható költségek köre b) pontja között, amely alapján mégis lehet használt eszközöket vásárolni.

Az 5.5. pont c) pontjánál nem egyértelmű számunkra, hogy mit jelent az az kitétel, hogy a projekt keretében megcélzott célcsoport vonatkozásában nem számolhatóak el szolgáltatási költségek. Pl. a tanulmányút utazási szolgáltatása is a célcsoportot érinti. Ezt javasoljuk pontosítani.

A kiírást általánosságban nagyon jónak tartjuk.

Javaslataink elfogadását előre is köszönjük.

Tisztelettel: Szabados Zsuzsanna - msz vezető - Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Schuszter Margit | 2017-02-10 09:10:01

Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség javaslatai

1.oldal:

Javasoljuk így szerepeltetni a mondatot: Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket az 1. és 2. célterület esetében maximum 20-20 millió Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:

Javasoljuk ebben a formában átfogalmazni a mondatot:

a.) tudásátadás: az együttműködő térségek fejlesztési stratégiájához kapcsolódó speciális tudás, tapasztalat, legjobb gyakorlatok, know-how-k átadása, amelynek eredményeiből minden résztvevő térség részesül; képzések, oktatási programok előkészítése és megvalósítása;

e) a LEADER együttműködési projekthez közvetlenül kapcsolódó szabadalmak, licencek, védjegyek, minősítési rendszerek  átvétele/ megszerzése, kialakítása és alkalmazása

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

d) számítógépes szoftverek kifejlesztése; helyett a számítógépes szoftverek beszerzését javasoljuk

2. célterület esetében:

Nemzetközi együttműködési projekteket előkészítő technikai támogatás tevékenységek (a partnerség létrejöttét megelőzően szükséges tevékenységek), - Kérjük tisztázni, mit takar pontosan ez a tevékenység.

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

I. Általános elvárások:

1. Kizárólag az együttműködési projektben részt vevő támogatást igénylők lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerinti magyarországi LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak. Javaslat: nemzetközi projekt megvalósítása így nem lehetséges, mert így ebben az esetben a külfödi kiutazás nem megvalósítható.

11. Tanulmány esetében javasoljuk, hogy saját teljesítésben is elszámolható legyen, valamint amennyiben LEADER HACS a tanulmány készítője, abban az esetben ne kelljen referenciát csatolni.

3.6.1. A projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítására a VP szerinti vidéki térségekben található településeken (3. számú melléklet) van lehetőség. – Megjegyzés: ez a 2. célterület esetében tarthatatlan.

4.1. Támogatást igénylők köre

1. célterület esetében:

d) A konzorciumvezető az együttműködési projekt végrehajtására projektmenedzsert alkalmazhat. A konzorciumvezető feladata a projektmenedzsment tevékenység ellátása: ha ez így van, akkor javasoljuk, hogy a projektmendzser alkalmazása ne a 2,5%-os elszámolható költség kategóriába tartozzon, hanem külön elszámolható legyen, legalább az igényelt támogatás 10%-nak erejéig. A menedzselési feladatok nemcsak a pályázat benyújtásának időszakára vonatkoznak, hanem a teljes 2 éves megvalósítási időszakra, több partner projektjének is figyelemmel kísérése, és elszámolása is feladat.

4.4.2. Kiválasztási kritériumok

3. Tartalmi értékelési szempontok:

Javasoljuk a két célterületet külön szempontok alapján pontozni.

 • Az együttműködéssel érintett térségek besorolása - nem tartjuk életszerűnek a nemzetközi projekt megvalósítása során sem az 1.1 sem az 1.2 szempontokat alkalmazni.
 • A fizikai és pénzügyi megvalósíthatóság és fenntarthatóság - szintén nem tartjuk kivitelezhetőnek ezt a szempontot a nemzetközi együttműködési projekt megvalósításában, hiszen itt a nemzetközi partner nem számol el a hazai KÜ felé
 • 5.7.Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

  A műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a cél megvalósítását közvetlenül szolgáló infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások, a projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át meg nem haladó mértékben. Javaslat: az eszközbeszerzés ne tartozzon a 15%-os korlátba.

  6.3. A KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

  A 6.3. –ból javasoljuk áttenni az  am) és an) szerinti konzorciumi megállapodást és együttműködési megállapodást a 6.1.-hez, azaz a támogatási kérelemhez legyen benyújtandó.