A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 16-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-16 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Barna Péter | 2017-02-16 15:35:06

Tisztelt Cím!

A pályázati kiírás tervezete szerint, a tanácsadást nyújtó szervezettel a névjegyzéki szaktanácsadóknak munkavégzésre irányuló jogviszonyban kell állniuk, már a pályázat benyújtásakor is. Ez véleményem szerint nem életszerű elvárás, mivel a szaktanácsadási tevékenység sokszor csak eseti jellegű, nem folyamatosan fennálló tevékenységet jelent. A szolgáltatást nyújtó szervezet nem tudja folymatosan foglalkoztatni (főállásban) a szaktanácsadót, főleg úgy, hogy a pályázaton még nem is biztos, hogy támogatást nyer. A gyakorlatban az a jellemző, hogy eseti (akár vállalkozási) szerződést köt a szolgáltatást nyújtó szervezet a szaktaácsadóval, ami az adott feladat ellátására szól. Véleményem szerint elegendő lenne a pályázatban a szaktanácsadók rendelkezésre állását szándéknyilatkozattal igazolni.

A 4.1 pontban, a támogatást igénylők körének meghatározásánál számomra nem érthető, hogy a többségi állami tulajdonú szervezeteknél a pályázáshoz szükséges Kormány általi hozzájárulás hogyan szerezhető meg, ennek mi az eljárásrendje (nincs semmilyen jogszabályi, vagy egyéb hivatkozás).

Üdvözlettel: Barna Péter

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Aradiné Bobál Beatrix | 2017-02-16 15:21:48

 

Tisztelt Cím!

 

A felhívással kapcsolatban az alábbi részletes észrevételeket tesszük:

 

1.

 

Javaslat: A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

 

1. Az intézkedés keretében szaktanácsadást csak az adott célterülethez kapcsolódó érvényes szaktanácsadói engedéllyel rendelkező, a szaktanácsadói névjegyzékben regisztrált szaktanácsadó nyújthat, amit a szaktanácsadó szervezetnek biztosítania kell. A szaktanácsadó szervezeteknek a támogatott szaktanácsadási tevékenység folytatásához szükséges,

 

- munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló névjegyzéki szaktanácsadókkal vagy

 

- névjegyzéki tanácsadó alkalmazott(akk)al, taggal vagy ügyvezetővel rendelkező jogi személlyel

 

kötött szerződéssel kell rendelkeznie a támogatási kérelem benyújtásakor és folyamatosan a támogatási jogviszony időtartama alatt.

 

 Indoklás: A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről szóló 73/2015. (XI. 6.) FM rendelet értelmében szaktanácsadói engedélyt csak természetes személy kaphat, jogi személy abban az esetben nyújthat szaktanácsadási szolgáltatást, amennyiben biztosítja, hogy e tevékenységet kizárólag az e rendelet szerint szaktanácsadási tevékenység végzésére jogosult alkalmazottja, tagja vagy más - munkavégzésre irányuló vagy egyéb megbízási - jogviszonyban álló személy végezze.

 

Korábban igen gyakori volt, hogy a munkaviszonyban foglalkoztatott vagy a megbízási szerződéssel megbízott szaktanácsadókon kívül a Területi Szaktanácsadási Központok nem közvetlenül a szaktanácsadó személlyel kötöttek munkavégzésre irányuló szerződést, hanem olyan jogi személlyel kötött szerződés keretében nyújtottak szolgáltatást, amely jogi személy alkalmazottja, tagja vagy ügyvezetője volt szaktanácsadó, biztosítva a 73/2015. (XI. 6.) FM rendelet azon feltételét, miszerint tevékenységet kizárólag a rendelet szerint szaktanácsadási tevékenység végzésére jogosult személy végezze.

 

Javasoljuk a megfogalmazás pontosításával a korábbi gyakorlat alapján ezt a jelen felhívás keretében is lehetővé tenni a 73/2015. (XI. 6.) FM rendelettel is összhangban.

 

 2.

 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

 

Észrevétel: A jogkövetkezmény nem egzakt, így sem a betarthatósága, sem az ellenőrizhetősége nem biztosított. Javasoljuk a jogkövetkezmény egyértelmű megfogalmazását.

 

 3.

 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

 

Észrevétel: A felhívás nem beruházásra, hanem tudásátadási szolgáltatásra irányul, ezért a projekt által érintett terület és a beruházás fogalom a felhívás keretében nem értelmezhető.

 

 4.

 

3.5.1. A projekt megkezdése

 

Észrevétel: Az első két bekezdés ellentmond egymásnak, az egyik szerint a projekt a kérelem benyújtását megelőzően megkezdhető, a másik szerint nem. A felhívás 4.3. pontja szintén nem teszi lehetővé a projekt megkezdését. Javasoljuk az összhang megteremtését.

 

 5.

 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok/3. Tartalmi értékelési szempontok valamennyi célterület esetén/ 2. Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum

 

Javaslat: Önerő igazolás (272/2014. Korm. rendelet 77. § (4) bek. szerint)

 

Indoklás: A hivatkozott jogszabályhely nem létezik, pontosítás.

 

 6.

 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok/3. Tartalmi értékelési szempontok valamennyi célterület esetén/

5. a/5.b/5.c

 

Javaslat:

 

…, amelyekhez kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatást adott témakörben tanácsadásra jogosult szaktanácsadóval képes elvégezni.

 

Indoklás: Mivel nem csak a munkaviszony a megengedett, ezért ez a pont módosítást igényel, hogy valamennyi szaktanácsadó figyelembe vehető legyen a pontozás során, akivel a szaktanácsadó szervezet a felhívás szerinti jogviszonyban áll.

 

 7.

 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok/3. Tartalmi értékelési szempontok valamennyi célterület esetén

 

Javaslat: 7. A támogatási kérelem benyújtójának, illetve a szaktanácsadónak korábban szaktanácsadási szolgáltatást igénybe vett (mezőgazdasági termelő, erdőgazdálkodó, vagy élelmiszer-feldolgozó) ügyfelei által, célterületenként kiállított ajánlások száma legalább 10 darab/célterület. (Maximum 16 pont )

 

Indoklás: A szaktanácsadás bizalmi alapon működő, személyhez kötött szolgáltatás. A szolgáltatás minőségét is leginkább a szaktanácsadó személye határozza meg.

 

A pontozórendszer a szaktanácsadók tekintetében csak a képzettségüket és aktivitásukat értékeli, az elvégzett szolgáltatásuk minőségét nem.

 

Javasoljuk a fentiek miatt ezt a pontszámot a szaktanácsadókra vonatkozó ügyfél ajánlások alapján, a szervezettől függetlenül is megítélni.

 

 8.

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

 

Észrevétel: A táblázatban szereplő keretösszeg nincs összhangban az 1.2 A rendelkezésre álló forrás részben található keretösszegekkel. Javasoljuk az összhang megteremtését.

 

 Tisztelettel:

 

OTP Hungaro-Projekt Kft.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Vári Attila | 2017-02-16 09:54:09

Tisztelt Cím!

A Vidékfejlesztési Program 2.3-as verziójában szereplő feltételek és a most közzétett felhívás egymásnak jelentős mértékben ellentmond.

VP vonatkozó szövege (270. oldal):

A szaktanácsadási szolgáltatásokat a nemzeti jogszabályban rögzített feltételeknek megfelelő közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vagy állami szervezetek esetében az IH által kijelölt szaktanácsadó szervezetek végzik.

Majd később a 271. oldalon az alábbi szöveg található:

Amennyiben a szolgáltatók kiválasztása nem közbeszerzési eljárás keretében történik, az intézkedéshez elérhető módszertani útmutató javaslatával összhangban egységköltség (unit cost, CPR 67. § (1/b)) alapú egyszerűsített elszámolási mód kerül alkalmazásra az intézkedésen belüli műveletek egyes költségelemeire.

A tervezetben szereplő projekt tipusú meghirdetés nincs szinkronban a fentiekkel. Nem tudni, hogy a későbbiekben ez nem okozhat-e egy EU-s audit esetén jelentős problémát.

Nem értünk egyet azzal, hogy a pályázatonként igényelhető támogatás nem kerül korlátozásra és azzal sem, hogy a rendelkezésre álló forrásokat nem szakaszoltan, egy-kettő-három évre, hanem ennél hosszabb, öt éves időtartamra, projekt finanszírozásként hirdetik meg. Ez a típusú meghirdetés óriási kockázatot jelent a pályázónak, és az Irányító Hatóságnak egyaránt. A nem teljesítés, a nem megfelelő teljesítés akár a teljes forrás elvesztését, és mivel ez 2020 utánra is eshet, a VP forrás elvesztését is eredményezheti. Annak ellenére, hogy a VP 2.3-as verziójában az indoklásban az szerepel, hogy ennek a támogatásnak megfelelően kialakított rendszere, illetve gyakorlata van és a kockázat szinte elenéysző egy teljesen új, ismeretlen eljárásrend kerül kialakításra. Ez nem csak a program sikerességét de a források lehívását is veszélyezteti.

A szaktanácsadási felhívás tervezetében a legproblémásabb területek:

 • a támogatási összeg korlátozásának hiánya (egy pályázó akár az egész forrást leigényelheti)

 • pontozási feltételek között szereplő többlet önerő és ennek elszámolása

 • közbeszerzési szabályok

 • fogalmak tisztázatlansága, értelmezhetetlensége

 • kifizetési kérelmekkel kapcsolatos kérdések, melyekre a pályázati felhívás részletesen nem tér ki (például alvállalkozói teljesítések elszámolhatósága, adminisztratív költségek, szoftver licenszek, beruházási költségek - pl. laptop,informatika, irodabútor).

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Székely Erika | 2017-02-15 18:22:50

A Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság (NATaB) által tett javaslatok

Általános észrevételek, javaslatok

Szeretnénk felhívni a figyelmet a pályázati felhívásban jelenleg szereplő konstrukció megvalósíthatóságának kockázataira:

 • a szaktanácsadás öt évre történő tervezése lehetetlen. A gyakorlatban még egy évre is nehézkesen lehet tervezni, mindemellett, mivel a gazdálkodók jelenleg nem tudják, hogy melyik szolgáltató fog nyerni a pályázaton, ezért kivárnak és csak akkor fognak a szolgáltatókhoz fordulni, amikor tudják, hogy kinél vehetik igénybe a támogatott szolgáltatást;
 • az igényelt támogatási keret az előzőek miatt nehezen határozható meg pontosan, ami azért jelent problémát, mert amennyiben nem tudja lehívni az összeg megfelelő részét a szolgáltató, úgy szankció keretében akár a teljes támogatási összeget vissza kell fizetnie.

1. A fentiekre tekintettel három opciót javaslunk megfontolni:

 • első opció: a szolgáltatók esetében a felhívás a támogatásra való jogosultság elnyerését célozza, és előre ne legyen a támogatási összeg meghatározva a támogatási okiratban. A korábbi gyakorlatnak megfelelően egy szerződéskötési felület segítségével a teljes keret nyomon követhető és a szolgáltató szervezet számára sincs szankciós veszély.
 • második opció: a tervezhetőség nehézségére való tekintettel nincs előre meghatározott támogatási összeg, az csak később, a nyertes szolgáltató-szám függvényében kerül meghatározásra.
 • harmadik opció:előre meghatározásra kerül az egy szolgáltató által igényelhető maximális támogatási összeg.

2.Javasoljuk annak megfontolását, hogy évente lehessen pályázni (ez a tervezhetőséget is megkönnyítené).

3. Tekintettel arra, hogy vannak olyan szakterületek, amelyekre csak kevés számú szaktanácsadó tud tanácsadást nyújtani, javasoljuk, hogy egy szaktanácsadó több szervezethez is csatlakozhasson, azonban a kiválasztási kritériumokra vonatkozóan egy szaktanácsadóra vonatkozóan összegyűjtött termelői ajánlás csak egy szaktanácsadó szervezetnél lehessen elszámolható.

4. Javasoljuk fogalomtárban tisztázni, hogy a szaktanácsadók foglalkoztatása vonatkozásában a felhívás anyagában szereplő munkavégzésre irányuló jogviszony keretében az egyes szaktanácsadók mind munkaviszony, mind megbízási jogviszony keretében végezhetik szaktanácsadói tevékenységüket az egyes szolgáltatóknál. Ennek alapja, hogy a szaktanácsadók zöme nem főállásban végzi a tevékenységet, ő kizárásuk a jelen felhívásból nem javasolt.

5. Javasoljuk a szaktanácsadási terv fogalmát felvenni a fogalomtárba. A szaktanácsadási terv, melyet éves szinten elkészít a szolgáltató (költségek, ügyfélszám, szolgáltatási ütemterv, ügyféltípus, szolgáltatás díja, stb.) A pályázat kiíró határozza meg a terv formai és tartalmi szempontjait.

6. A felhívásból nem derül ki, hogy az elszámolás során az igényelt támogatási összegre (tehát egyénenként 800, illetve csoportos esetén 150 euró) kell-e igazolni a költségeket, vagy a teljes szolgáltatói díjra vonatkozóan.

7. A 3.4.1.1.3. pontban a szaktanácsadók végzettsége legalább főiskolai szintben van meghatározva. Erőgazdálkodói szaktanácsadók esetében a 73/2015. (X.6) FM rendelet értelmében a középiskolai végzettség (erdésztechnikus) is elegendő, így a javasoljuk egy kiegészítő mondatrészben ezt kezelni, különben az erdésztechnikus kollégákat kizárjuk a pályázati lehetőségből.

Tartalmi értékelési szempontokra tett javaslatok:

 • A tartalmi értékelési szempontok 1. pontban szereplő jelenlegi kritériumai nehezen megfoghatók. Javasoljuk a korábbi EIP ismeretek szerepeltetését. Mérhető, megfogható, teljesíthető szempontok meghatározását.
 • A 2. pontban jelenleg szereplő az igényelt támogatási összeg bizonyos százalékáig igazolt önerő bevállalása a támogatás intenzitás csökkenését jelentené, illetve alapvetően a tanácsadói díjak növekedését eredményezné. Erre való tekintettel javasoljuk kiválasztási kritériumként a következőt megfogalmazni:
  • A költség-eredmény becslés, a támogatás-felhasználás hatékonysága. A pályázó rendelkezik az igényelt támogatási összeg egy évre jutó összegének
   • 60%-ával: 15 pont,
   • 40%-ával: 10 pont,
   • 20%-ával: 5 pont
  • a szempont igazolására szolgáló önerő igazolására tévesen lett behivatkozva a jogszabályhely: önerő igazolása - a 272/2014 Kormányrendelet 76. §. (4) bekezdés nem az elszámolásra vonatkozik, illetve nincs ilyen bekezdése a 76. §.-nak. A 77.§. (4) bekezdése a helyes hivatkozás.
 • Javasoljuk, a 3. értékelési szempontok esetében törölni a nyelvvizsgára adott többletpontot. Gyakorlatilag a 90-es évek elejétől minden diplomához kötelező a nyelvvizsga, helyette javasoljuk a nemzetközi tapasztalattal való rendelkezést elismerni (pl. külföldi tanulmányok, vagy munka a szakterületen belül).
  • Ugyanezen pontban javasoljuk többletponttal értékelni a szolgáltatók által korábban szaktanácsadók vagy gazdálkodók részére tartott szakmai rendezvényeket. (igazolásukra a NAK-hoz bejelentett rendezvények esetében NAK igazolás, egyéb esetben jelenléti ív, program, meghívó, stb., fogadható el)
  • Ugyanezen pontban megfontolásra javasoljuk a szaktanácsadó szakmérnöki oklevelét, vagy releváns szakmai ismeretterjesztő publikációk/kiadványok meglétét, azok számát többletponttal értékelni.
 •  A tartalmi értékelési szempontok 4-es pontjához javasoljuk, hogy az ügyfélszám igazolására a teljesítési igazolások mellett a számla másolati példányok elfogadását is.
 • A 6. pontban az „eszköz” megfogalmazás helyett javasoljuk az „eszközféleség” megfogalmazást használni.
 •  Elszámolható költségekre vonatkozó javaslatok

  • A 6.1. 4. pontban meghatározott szaktanácsadási tevékenységi naplót a szaktanácsadók a szerződéskötéseket követően folyamatosan töltik az év egészében, azt előre nem tudják csatolni, vélhetően véletlenül került ehhez a ponthoz.  Javasoljuk áttenni a 6.3. Kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletekhez.
  • A szaktanácsadási szolgáltatást végző szervezetek gyakorlatában felmerülő költségekre tekintettel javasoljuk az elszámolható költségek közé felvenni a következőket:
   • bankköltség, rezsiköltség, stb. (ezen költségek arányosított elszámolásának igazolását is javasoljuk tisztázni. Megoldásként alkalmazható, hogy ezen költségtípusok esetében legyen előre meghatározott % elfogadása);
   • kiszolgáló személyzet költsége;
   • szaktanácsadáshoz szükséges tárgyi eszközök költségei (laptop, nyomtató, telefon, stb.) %-os mértékben;
   • immateriális javak (számlázó szoftver, licenc díjak) (%-os mértékben).
   • alvállalkozói költségek (szaktanácsadó által kiállított számla);
   • a szakértői díjak esetén: laborköltségek, könyvelői díj, stb.
  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Aradiné Bobál Beatrix | 2017-02-15 16:48:45

   

  Tisztelt Cím!

  A felhívással kapcsolatban az alábbi általános észrevételeket tesszük:

  1.

  A Felhívás a Vidékfejlesztési Programmal szemben egységköltség alapú elszámolást ír elő az intézkedésre a következők szerint:

  „Amennyiben a szolgáltatók kiválasztása nem közbeszerzési eljárás keretében történik, az intézkedéshez elérhető módszertani útmutató javaslatával összhangban egységköltség (unit cost, CPR 67. § (1/b)) alapú egyszerűsített elszámolási mód kerül alkalmazásra az intézkedésen belüli műveletek egyes költségelemeire.”

  Ennek be nem tartása - a program módosítása nélkül - szankciót von maga után.

  Szakmailag is sokkal indokoltabb az egységköltség alapú végrehajtása az intézkedésnek a 2007-2013 időszak gyakorlatát felhasználva.

  Az egységköltség megállapításához számos adat áll rendelkezésre a korábbiakból, az előző időszak kiírásához készült kalkulációk, illetve a Területi Szaktanácsadási Központoknál felhalmozódott adatok, információk és gyakorlati tapasztalatok is segítséget jelenthetnek ennek meghatározásában.

  Az egységköltség alapú elszámolás mindezeken felül valamennyi résztvevő számára lényegesen egyszerűsíti és gyorsítja is a végrehajtást és az elszámolást, ezzel biztosítva az intézkedés eredményességét.

  Amennyiben mégis tételes elszámolással kerül végrehajtásra az intézkedés, az elszámolható költségek körét szükséges lényegesen kibővíteni a szaktanácsadási tevékenységhez köthető valamennyi költségelemmel (pl.: a szaktanácsadási tevékenységet támogató adminisztratív személy munkabére (nem azonos a projektmenedzsmenttel), kedvezményes adózású természetbeni juttatások, szolgáltatások díjai (könyvelési költségek, bérszámfejtés, jogi szolgáltatás, bankköltségek, biztosítási költségek, postadíjak, stb.), a folyamatos munkavégzéshez szükséges informatikai és kommunikációs eszközök beszerzési költsége és üzemeltetési díja, a szaktanácsadási tevékenység végzéséhez szükséges eszközök beszerzési költsége, rezsi költség, stb.).

  A költségek tervezésére a felhívás nem tartalmaz részletes információkat, a Költségkalkuláció című melléklet nem került társadalmi egyeztetésre, jóllehet ez az intézkedés szempontjából stratégiai kérdés.

  Ugyancsak fontos megjegyezni, hogy az intézkedés nem beruházási jellegű, működése nagyban eltér attól. A szolgáltatás jellegéből adódóan – szemben egy beruházással - több évre előre pontosan meghatározni, hogy mekkora költségekkel és mennyi szerződéssel lehet számolni, ebből adódóan mennyi támogatást igényeljen a szervezet, még több éves korábbi működés mellett is gyakorlatilag lehetetlen. Jól példázza ezt a korábbi pályázati időszak évenkénti ingadozó kérelemszáma a feltételek folyamatos változása és a végrehajtási idők elhúzódása nyomán – azaz jól látható az ügyfélkör érzékenysége a körülményekre. A tanácsadói kör bővülése és az ezzel járó ügyfélszám bővülés is megbecsülhetetlen ilyen hosszú időtáv vonatkozásában. Mindeközben a szervezeteket köti a 75 %-os teljesítési kötelezettség. Ennek be nem tartása miatti veszteség viszont nem csak a szervezetet, de a program eredményes végrehajtását is ellehetetleníti.

  Javasoljuk emiatt a korábbi időszakhoz hasonló keretmegállapítást éves szinten, amelyben előre meghatározott feltételek szerint a szervezeteknek lehetősége van többletkeret igénylésére.

  2.

  A felhívás szövegében helyenként megjelenik a beruházás, a beszerzés, illetve a termék fogalom, miközben az elszámolható költségek között ilyen nem szerepel. Javasoljuk az összhang megteremtését.

  Tisztelettel:

  OTP Hungaro-Projekt Kft.

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Halmágyi Tiborné | 2017-02-12 09:21:01
 • 1.2. pont. az 5. bírálati szakaszban a forrást át lehetne csoportosítani a szükséges mértéknek megfelelően.
 • 3.5.1 pont 1. és 2. bekezdése ellentmond egymásnak.
 • A 4.4.2. kiválasztási kritériumok a 4.1.5 pontra hivatkozik. A felhívás nem tartalmazza ezt a pontot.
 • 4.4.2. 4. számú értékelési szempontja a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben elért ügyfélszámra vonatkozik. Az elvárás nem reális, mert támogatott szaktanácsadás hiányában a termelők közül csak azok vettek igénybe szaktanácsadót, akiknek ez valamilyen pályázatnál előnt jelentett vagy feltétel volt. A tényleges igény ennél jóval nagyobb lenne, de a termelők nem tudják/akarják megfizetni támogatás nélkül a szaktanácsadói tevékenységet. Javaslatom: ezt a  szempontot min. 5 és min 10 elért ügyfélszámra lehetne csökkenteni.
 • 5.6. Az elszámolhatóság kezdeténél célszerű lenne megadni azt a határnapot, amelynél a kiállított számlák dátuma nem lehet korábbi. Ez lehetne a társadalmi egyztetés kezdetének vagy a pályázati felhívás megjelenésének dátuma, hiszen a projektelőkészítésre is tervezhető költség.
 • A támogatások és a termelés több területén vezetendő Gazdálkodási Napló (melynek vezetéséhez sok termelő kér szaktanácsadói segítséget) naptári évre vonatkozik, ezért a szaktanácsadók munkájának a díjazása, az ehhez kapcsolódó számlák is éves időtartamra kellene, hogy vonatkozzanak. Így az első elszámolható időszak 2017. január 01- től kellene, hogy kezdődjön.