A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 13-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-13 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Horváth László | 2017-02-13 21:46:39

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részéről rögzített észrevételek, javaslatok;

 

I. ÉSZREVÉTEL:

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 - 6 db

ÉSZREVÉTEL: hogyan értelmezendő az 1 db?

 

 

II. ÉSZREVÉTEL:

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) A projekt során kötelezően megvalósítandó szakmai tevékenységek

bc) együttműködés a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal (kiemelten a célcsoport toborzása, tájékoztatása, programba vonása, a tevékenységek ütemezésének összehangolása terén)

ÉSZREVÉTEL: az együttműködés a két érintett félen múlik, kérjük, szíveskedjenek pontosítani, milyen formában, ill. szakmai tartalommal várják ezt az együttműködést a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal.

 

III. ÉSZREVÉTEL:

bf) meglévő képzési programok adaptációja a célcsoport specifikumára tekintettel ( 30. év feletti álláskeresők és fiatalok)

ÉSZREVÉTEL: kérjük, szíveskedjenek pontosítani, hogy milyen képzési programok adaptációjáról van szó.

 

IV. ÉSZREVÉTEL:

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Projekt előkészítési tevékenységek

– közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is

ÉSZREVÉTEL: kérjük, szíveskedjenek szerepeltetni a projekt szakmai előkészítését, megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, mint támogatható tevékenységet, vagy szíveskedjenek jelezni az indokát a mellőzésnek.

 

V. ÉSZREVÉTEL:

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

Kötelező vállalások:

A kedvezményezetnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végéig a régiós bontásban felsorolt mutatókhoz kapcsolódó célértékeket teljesíti.

A megvalósítás és a fenntartás időszakában a támogatást igénylőnek a projekt megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni.

Kötelező vállalásokhoz kapcsolódó monitoring mutatók

Országosan:

Célérték

Fiatalok (min. fő)

30 évnél idősebb álláskeresők (min. fő)

Összesen (min. fő)

Képzésbe bevont egyének száma

6 000   

3 000   

9 000   

Képzést eredményesen elvégzők száma

5 400   

2 700   

8 100   

90,00%

Létrejött vállalkozások száma

5 330   

2 670   

8 000   

98,77%

ÉSZREVÉTEL: A megadott küszöbértékek az eddigi tapasztalatok alapján irreálisan magasak, a képzést elvégzők esetén a képzésbe vontak 90%-a, a létrejött vállalkozások az előző halmaz 98,77%-a!

Javasoljuk ezen mutatók átgondolását, újra tervezését.

 

VI. ÉSZREVÉTEL:

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások

A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az ÁÚF-ban foglalt egyéb feltételeknek.

a) Az üzleti tervek elbírálását végző bizottsággal kapcsolatos elvárások

A kedvezményezett vállalja, hogy független szakértőkből álló bíráló bizottság kerül felállításra, ez a független bizottság értékeli az üzleti terveket, állít fel sorrendet közöttük, és dönt a legéletképesebb üzleti tervek jóváhagyásáról. Egyértelmű sorrendet kell az üzleti tervek között felállítani, olyan mechanizmus alapján, amely biztosítja, hogy minden egyes üzleti terv azonos szempontok és kritériumok mentén, a szubjektív tényezőket kizárva kerüljön értékelésre, annak érdekében, hogy a legéletképesebb tervek kerüljenek támogatásra.

ÉSZREVÉTEL:  A fenti indikátorok alapján gyakorlatilag 100-ból 99 üzleti tervet szükséges jóváhagyni, tehát az üzleti tervek közötti egyértelmű sorrend felállítása nehezen értelmezhető.

A képzést eredményesen elvégző jelöltek számára a magas színvonalú, életképes, megvalósítható üzleti tervek kidolgozásának szakértői támogatása lehet releváns elvárás álláspontunk szerint.

Kérjük a rendelkezés egyértelműsítését, pontosítását.

 

 

VII. ÉSZREVÉTEL:

3.8. Fenntartási kötelezettség

e) A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bére, illetve terhelhető meg.

ÉSZREVÉTEL: Ingatlanfejlesztés támogatható a projekt keretében? Amennyiben a rendelkezés eszközbeszerzésre vonatkozik, kérjük pontosítását.

 

 

VIII. ÉSZREVÉTEL:

4.1. Támogatást igénylők köre

A konzorciummal szemben támasztott feltételek:

  • konzorciumi tagonként szükséges megfelelni a támogatást igénylők körére meghatározott feltételeknek;
  • a konzorciumi tagok maximális száma: 4 db a konzorcium-vezetővel együtt);
  • egy szervezet csak 1 konzorciumban vehet részt;
  • egy szervezet legfeljebb 2 régióban nyújthat be támogatási kérelmet

ÉSZREVÉTEL:  Ha egy szervezet 1 konzorciumban vehet részt, hogyan értelmezendő a következő kitétel?

•             egy szervezet legfeljebb 2 régióban nyújthat be támogatási kérelmet;

Kérjük a rendelkezés egyértelműsítését, pontosítását.

 

 

IX. ÉSZREVÉTEL:

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év június 1-től 2019. év június 1-ig van lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-5.1.9-17 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.

ÉSZREVÉTEL:  Ezek alapján egy szervezet csak 1 pályázatot nyújthat be, nehezen/nem értelmezhető az előző pontot figyelembe véve.

Kérjük a rendelkezés egyértelműsítését, pontosítását.

 

 

X. ÉSZREVÉTEL:

5.5 Elszámolható költségek köre

1) Projekt előkészítés költségei:

a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei (megvalósíthatósági tanulmány készítése: 250.000,- Ft/szerzői ív, maximum1 ív (egy szerzői ív 16 oldal)).

ÉSZREVÉTEL: ez ellentmondásban van a bírálati szempontokban megfogalmazottakkal (az MT-ben legalább 5 témát alaposan szükséges kifejteni, továbbá részletesen be kell mutatni a szükségleteket, a célcsoport bevonásának, motiválásának, kiválasztásának, fejlesztésének stb. módját).

Kérjük, hogy a projekt előkészítésre a jogszabályban illetve az alábbi pontban biztosított 5%-os korlátot vegyék figyelembe, egyéb esetben a kedvezményezettnek kell a különbözetet kifizetnie, ami a 250 eFt és az elvárt minőségű Megvalósíthatósági tanulmány tényleges költsége között jelentkezik.

Kérjük a rendelkezés egyértelműsítését, pontosítását.

 

Köszönjük a lehetőséget az észrevételeink megtételére, kérjük figyelembevételüket.

Horváth László

ügyvezető igazgató-helyettes

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Horváth László | 2017-02-13 19:14:29

MVA észrevételei;

Felhívással kapcsolatos észrevétel
ApróPál | 2017-02-03 16:59:47

A GINOP-5.1.9.-17 felhívás egy középfokú végzettségű fiatal munkanélküli számára ilyesztő és érthetetlen szövegezésű, általános iskolai végzettségű részére meg főként bonyolult és érthetetlen.

A bonyolultsága miatt elrémíszti a fiatal munkanélkülieket, így inkább meg sem kisérlik a pályázat benyújtását. Néhányuk véleménye szerint inkább maradnak közmunka körben annak ellenére, hogy szeretnének vállalkozni.

Javaslom a püályázati kiírás 30 % mértékűre való leegyszerűsítését és közérthetővé tételét.