A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 11-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-11 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Ghyczy Gellért | 2017-02-11 21:00:16

Tisztelt Kiíró!

A felhívással kapcsolatosan a Baptista Integrációs Központ és a Baptista Szeretetszolgálat részéről az alábbi észrevételeket tesszük:

3.1.1.1. 1. Helyzetfeltárás, diagnózis

Pontosítani szükséges, hogy mit ért a kiíró a „járásokban megvalósuló további programok vizsgálata és rendszeres felülvizsgálata” alatt (második gondolatjel). Ezen projektek felülvizsgálata és vizsgálata e megfogalmazásban nem egyértelmű, a feladat teljesítéséhez szükséges lenne a pályázatokat megvalósító szervezetek tevékenységére vonatkozó adatokra, információkra, leírásokra, melyek elérhetősége nem a pályázni kívánó szervezet törekvésétől függ. A pontosítás tartalmazhatja bárki számára elérhető dokumentumok, beszámolók, adatbázisok, vagy információk megnevezését, így egyértelművé válik a kiíró elvárása.  

Jelen megfogalmazása alapján a harmadik gondolatjel sem alkalmazható. Nem egyértelmű az „egy program” megfogalmazás a pályázaton belül, a megvalósító által megvalósítani tervezett programokra vonatkozik (pl. ha valaki a járásból részt vett a megvalósító által szervezett képzésen, az annak kulturális programján már nem vehet már részt?), esetleg a jelen kiírás keretében, a többi járásban megvalósított programokra vagy pedig más pályázati kiírásokra? Ez utóbbi esetben fontos lenne meghatározni konkrétan a pályázatok, programok körét is. Ugyancsak aggályos a dokumentáció módja is, nem tudható, a kiíró milyen dokumentumot, adatbázist, jelentést, nyilatkozatot fogad majd el e pont teljesítéséhez. A célcsoporttag nyilatkozata esetén a pályázónak nincs lehetősége annak igazságtartalmáról meggyőződni, miképpen egyéb adatok híján nem tudja megállapítani egy résztvevőről, hogy más szervezet más programjaiban részt vett-e vagy sem. E pont pontosítása mindenképpen szükséges.

3.4.1.3. Egyéb elvárások

Jelen megfogalmazásában pályázói oldalról nem teljesíthető a lehatárolás, hiszen nincs arról semmilyen információ, hogy kik és milyen tartalommal kívánnak pályázatokat benyújtani, vagy nyújtottak be korábban,  a felsorolt programokra. Mindezek miatt e pont átfogalmazása szükséges, a teljesíthetőség érdekében.

4.1. Támogatást igénylők köre

Pontosításra szorulnak a „részt vett központi államigazgatási szervezettel közös program megvalósításában” és „rendelkezik olyan mozdítható erőforrással, amely a modellprogram sikere érdekében szükséges, de uniós forrásból nem finanszírozható” megfogalmazások is. Pontosan milyen közös programokra gondol a kiíró? Mit jelent a „mozdítható erőforrás? Általában uniós forrásból nem finanszírozható erőforrásokról van szó, vagy csak e kiírás által nem finanszírozható tételekről? Ugyancsak fontos kérdés, hogy az együttműködést, vagy a mozdítható erőforrások rendelkezésre állását milyen módon szükséges igazolni?

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Fazekas Mária | 2017-02-10 19:37:37

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

A tervezett felhívással kapcsolatban a programok életszerű és adaptálható megvalósítása érdekében következő kérdéseinket, észrevételeinket tesszük meg.

 

1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek; 2. Együttműködések erősítése 12. oldal, Jelenlét pont:

A Jelenlét pontok feladata (többek között) a hiányzó szolgáltatások pótlása, illetve azok elérhetőségének fejlesztése. Tekintettel arra, hogy a jelen tervezett felhívás megjelenésekor vélhetően sem a gyerekprogramok, sem azEFOP 1.6.2. felhívás keretében még nem születik döntés, így nem tudható, mely településen indulnak el (újra) a közösségi- és Csillag-szolgáltató házak, hiszen azok fenntartása és működtetése egyik, már lezárt pályázat esetében sem volt kötelező.

A fentiek értelmében, van-e lehetőség arra, hogy a legrosszabb helyzetű települések kimaradásának elkerülése érdekében a felhívás szövege a következőpontosítással kiegészüljön: „Jelenlét pont” néven szolgáltató és közösségi tér létrehozása, működtetése: kizárólag olyan településen valósítható meg, amelyen jelenleg nem működik uniós forrásból finanszírozott gyerekes programok keretében közösségi házak és komplex telepprogramok keretében Csillag szolgáltató pont/ház típusú infrastrukturális fejlesztés, vagy a vállalt tevékenység azoktól  jól lehatárolható.

 

2. Továbbá javasoljuk a fenti tevékenység áthelyezését a 3. Szakmai fejlesztés, támogatás, rendszerhiányok pótlását, szolgáltatások célzottabbá tételét segítő pilot programok tevékenységek közé, tekintettel arra, hogy a tevékenység vállalt célja a hiányzó szolgáltatások pótlása, illetve elérhetőségének javítása.

 

3. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek; 3. Szakmai fejlesztés, támogatás, rendszerhiányok pótlását, szolgáltatások célzottabbá tételét segítő pilot programok,5. alpont (13.o.):

A kapacitások bővítése mellett a legrosszabb helyzetű térségekben a másik égető feladat, a szolgáltatások elérhetőségének biztosítása, bizonyos esetekben mobil szolgáltatások bevezetetésével. Ennek egyik eszköze lehet utazó szakember hálózat felállítása, vagy a potenciális igénybevevők utazásának, elérésének segítése, illetve komplex megközelítésben mobil jelenlétpontok működtetése.

A fenti okokra hivatkozva javasoljuk a kötelező tevékenység kiegészítését a következő résztevékenységgel:

A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatói kapacitások növelése a pilot programokban a humánerőforrás kapacitások növelésével, foglalkoztatással, szolgáltatásvásárlással, eszközbeszerzéssel, valamint azok elérhetőségének és hozzáférésének javítása mobil szolgáltatások biztosításával.

 

4. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek; 3. Szakmai fejlesztés, támogatás, rendszerhiányok pótlását, szolgáltatások célzottabbá tételét segítő pilot programok,5. alpont (13.o.):

A fenti indoklás alapján javasoljuk a tevékenység kiegészítését a következő résztevékenységekkel: Diagnózis alapján feltárt hiányzó szolgáltatások biztosítása, kiegészítése, vagy a hozzáférés elősegítése.

 

5. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek, Beruházás:

A Jelenlét módszertan alapja a diagnózis alapon felállított cselekvési terv. A cselekvési terv részét képezi minden esetben a legindokoltabb helyszíneken úgynevezett Jelenlét pontok felállítása, működtetése, bázis szolgáltatásként. Tapasztalataink szerint a leginkább elmaradott járások teleépülésein kevés olyan ingatlan található, melynek a fenti cél érdekében való felújítása pusztán olyan mértékű, mely nem engedélyköteles.Ezért félő, amennyiben a felhívás nem teszi lehetővé az engedélyköteles felújításokat, úgy a legrosszabb állapotú települések záródhatnak ki a tervezett tevékenységből. A fenti indoklás alapján javasoljuk engedélyköteles felújítások betervezését. Valamint mivel a tervezett tevékenységek egy járás több településen kell, hogy megvalósuljanak, illetve az egyik legsúlyosabb térségi probléma az elérés, ami nehezen megoldható gépjármű nélkül, kiemelten fontos lenne, hogy

 

6. 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

Tekintettel arra, hogy nem ismert a leendő projektek megkezdésének dátuma, a konkrét határnap megadása veszélyezteti a mérföldkő elérésnek megvalósulását, s a projekt ütemes előrehaladását. Ezért javasoljuk egy elvi határnap feltüntetését, mely a projekt megkezdésének pontos dátumától függetlenül teljesítendő elvárás.

 

7. 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően 48 hónap áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló idő minimum, maximum, vagy pontosan 48 hónapot jelent?

 

8. 3.7.1. Indikátorok (21.o.)

Kérjük az Irányító Hatóság segítségét annak meghatározásában, hogyan szükséges igazolni a programban részvevők migráns, külföldi hátterű, kisebbségi (beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a romákat) a csoportokhoz való tartozását.

 

9. Támogatást igénylők köre

A szakmai jártasságot a támogatást igénylő szervezetnek igazolnia szükséges.Javasoljuk, hogy az igazolás módja közhasznúsági jelentés melléklet, vagy a fenntartó által elfogadott éves beszámoló, vagy az utóbbi 5 évben megvalósított szakmai tevékenységekben és/vagy programok/projektek megvalósításában szerzett tapasztalatokról szóló referencia igazolás.

 

10. 5.5. Az elszámolható költségek köre, 2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Van-e mód arra, hogy indokolt esetben a közelben hiányzó szolgáltatásokhoz és szakemberekhez való hozzáférés elősegítése, valamint a szakemberek utaztatása érdekében egy darab személygépjármű, vagy tartós bérletének beszerzése engedélyezésre kerüljön a támogatási keretből?

Tekintettel arra, hogy a felzárkóztatás egyik fontos eleme a munkaerő-piaci helyzetre való felkészülés és helytállás támogatása, a kistelepülések eltartó erejének növelése, ennek érdekében a komplex szolgáltatások körében helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek (amennyiben az az adott járásban releváns, s a támogatást igénylő megfelelő humánkapacitással rendelkezik hozzá), megvalósításához szükséges nagyértékű eszközök beszerzése elengedhetetlen lenne. A fentiekre való tekintettel lesz-e mód, hogy jelen támogatási keretből nagyértékű eszközök beszerzése is engedélyezett legyen?

 

11. Tekintettel arra, hogy a fent nevezett tevékenységek megvalósításához szükséges nagyobb értékű beruházások tapasztalataink szerint elengedhetetlenek a megfelelő színvonalú és elvárt eredményt hozó tevékenységekhez, kérnénk az Irányító Hatóság támogatását abban, hogy a Beruházás esetében engedélyezett százalékos korlát a jelenleg tervezett 5%-ről 15%-ra emelkedjék.

 

12. 5.5. Az elszámolható költségek köre ,6. Célcsoport támogatásának költségei

A stabil szolgáltatások esetében, mint amilyen a Jelenlét pont is, tapasztalatunk szerint nehézséget okoz a megvalósítók részére a Pontban tervezett foglalkozások (pl. kirándulások, látogatások) kapcsán felmerülő belépő, utazási és szállás költségek elszámolása. Ezért szükségesnek tartanánk a Célcsoport támogatásai költség kiegészítését a foglalkozásokhoz kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költséggel.

Köszönettel: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület