A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 11-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-11 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Nagy Péter | 2017-02-10 22:07:42

Tisztelt Minisztérium!

Több egyházi és civil támogatást igénylő nevében az alábbi javaslatokat tesszük az EFOP-1.9.8 felhívás tervezetével kapcsolatban.

1.) Az előttünk szólóval egyetértve javasoljuk a szociális alapszolgáltatások fejlesztését is bevonni a felhívásba.

2.) A 2. tevékenységcsoport utolsó mondatában (10. oldal tetején) kérjük tisztázni, hogy a fenntartó honlapjára, vagy az adott intézmény honlapjára gondoltak-e.

3.) Örömmel olvastuk a 3.4.1.1. Szakmai tervvel kapcsolatos elvárások (12-13. oldalak) részben, hogy a specifikus elvárásokat hozzátársították a szakmai terv alfejezeti sorszámozásához. Kérjük, hogy lehetőség szerint álljon rendelkezésre szakmai terv sablon a végleges felhívás mellékleteként.

4.)   A 3.4.1.1. Szakmai vezetéssel kapcsolatos elvárásokba kérjük beépíteni a megbízási jogviszonyt. A végzettségre vonatkozóan meghatározott jogszabályi hivatkozás alapján feltételezzük, hogy a kiírói szándék a támogatást igénylőnél jelenleg is ott dolgozó, ilyen végzettségű ember szakmai vezetői megbízása volt, azonban a meglévő jogviszonya mellett elsősorban a megbízási jogviszony a legideálisabb.

5.) A 3.4.1.1. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárásokat kérjük kiegészíteni a megbízási jogviszonnyal mind a projektmenedzser, mind a pénzügyi vezető esetében.

6.) A projektasszisztens és pénzügyi asszisztens ne vagylagos legyen, hanem legyen lehetőség projektasszisztensre is és pénzügyi vezetőre is.

7.) A 3.7.3. fejezetet javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy a támogatást igénylő figyelmét felhívják arra, hogy az egyéni szintű adatgyűjtés szabályos végzése érdekében, releváns esetben adatvédelmi szabályzata kell hogy legyen a projektgazdának a megvalósítási időszakban (és ha a fenntartási időszak alatt is történik adatgyűjtés, akkor akkor is kell, hogy érvényes legyen). Ez rendre kimarad minden EFOP felhívásból, azonban a hivatkozott Adatfeldolgozási szerződés (amit a Támogató és a projektgazda a TSZ mellékleteként aláír) csak a Támogató és a támogatást igénylő viszonyában rendezi az adatvédelmi szabályokat, azonban a támogatást igénylő és a célcsoporttag között is csak törvényes keretek között szabad, hogy történjen az adatgyűjtés, és ehhez pl. egyházi és civil szervezetek esetében, az ügyvédünk állásfoglalása alapján, adatvédelmi szabályzat készítése és hatályba léptetése szükséges. A legtöbb pályázó, különösen az egyházak és civilek, alap esetben nem rendelkeznek ilyen szabályzattal. Ez ugyan egy adatvédelmi jogi előírás, de nagyon fontosnak tartanánk felhívni erre a támogatást igénylők figyelmét. Javasoljuk, hogy ezt a jelzést építse be az IH a jövőben megjelenő összes olyan EFOP standard felhívásba, ahol egyéni szintű adatgyűjtés történik.

8.) A 4.1. fejezet 2. bekezdésében a 200 fő értelmezését kérjük pontosítani. Ha egy támogatást igénylő fenntartó több mint egy feladatellátási helyét vonja be a projektbe, akkor a több feladatellátási hely együttesen kell, hogy elérje a 200 főt? Mi így értelmezzük és ennél szigorúbb elvárást támasztani nem volna indokolt.

9.) A 4.3. fejezetben javasoljuk feltüntetni, hogy szakaszos elbírálás történik (a szakasz, vagy szakaszos elbírálás kifejezések feltüntetésével).

10.) A tartalmi értékelési szempontok 2.3. pontjánál lemaradt, hogy mely dokumentumban ellenőrzik a feltétel teljesülését (gondoljuk, itt is a szakmai terv lesz a befutó).

11.) A tartalmi értékelési szempontok 6.1. pontja esetében irreálisan soknak tartjuk az 5 pont megadását. 2 vagy 3 pont megadását javasoljuk.

12.) A minimális elvárás oszlopban nem adták meg szummában a minimálisan elvárt összpontszámot. A szövegben 60 pontot írtak, de mi 59 pontot számoltunk. Kérjük újraszámolni a részpontokat és összpontszámokat ellenőrzésképpen.

13.) Az 5.3. a) pontban megadott 350.000 Ft-os összeggel számolva, minimális 200 fővel szorozva egy olyan, maximálisan igényelhető támogatási összeg jön ki (70 millió Ft), amely nem feltétlen elegendő az összes költségre, tekintettel a magas számú és sokrétű kötelező és kötelezően választandó szakmai tevékenységre. Javasoljuk a megemelését.

14.) Az 5.5. fejezet Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségeit kérjük kiegészíteni az étkezési költséggel, A Célcsoport támogatásának költségeit javasoljuk kiegészíteni a célcsoport étkezési költségével.

15.) Az általános vállalat-irányítási költséget jelenleg csak bér és járulék formában engedik kifizetni, ugyanakkor a történelmi egyházak fenntartóinak egy részénél már most is szolgáltatásként fizetik a könyvelést, bérszámfejtést, és a projekt miatt nem indokolt külön könyvelő felvétele munkaviszonyba. Kérjük a számlás formájú általános vállalat irányítási költséget is beszúrni.

16.) Az 5.6. fejezet E-beszerzési kötelezettségére vonatkozóan a következő az észrevételünk. Az e-beszerzés feleslegesen bonyolítja a támogatást igénylők életét, a szakmai megvalósítást. A GINOP és más OP-kban az utóbbi hónapokban megjelent felhívásokban folyamatosan „nem releváns”-ként tüntetik fel az E-beszerzés használatát. Mint az E-beszerzést jelenleg is aktívan használó projektmenedzsment szervezet, ezúton is jelezzük, hogy az E-beszerzés felület jelenleg sem tölti be a célját, ugyanis pl. még mindig a régi közbeszerzési értékhatárok választhatóak csak ki (csak 8 millió Ft alatt választható, miközben jan.1-től már 15 millió ft a nemzeti értékhatár a klasszikus ajánlatkérők esetében). Javasoljuk, hogy az E-beszerzés csak opcionális legyen, vagy nem releváns.

17.) A 6.1. pontban a 4. pontban összecsúszott két melléklet, javasoljuk a projektmenedzser önéletrajzát külön sorba tenni.

18.) A 8. fejezetben kérjük feltüntetni a szakmai terv sablont.

Köszönettel,

Nagy Péter

Tender Európa Kft.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal | 2017-02-10 16:26:03

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Magyarországi Református Egyház az EFOP-1.9.8-17 pályázattal kapcsolatosan a következő észrevételeket javaslatokat teszi:

1.) Értelmezésünk szerint a pályázat a szakellátások fejlesztésére irányul, azonban ez a célcsoportnál nincs konkrétan lehatárolva, így feltételezhető, hogy a projekt tevékenységeiből – főként az 1. tevékenységcsoportnál - az alapellátásban dolgozók is részesülhetnek. Álláspontunk szerint a megvalósítás során kikerülhetetlen egyes tevékenységeknél – pl. szervezetfejlesztés – hogy az alapellátásban dolgozók ne vonódjanak be. A szakellátás csak a felhívás elején és a 4.1. pontban a támogatást igénylők körénél van lekorlátozva, azonban a célcsoportnál nem jelenik meg, hogy csak a szakellátásban dolgozók vonhatók be a projektbe.

A fentiek miatt kérjük a kiírás olyan módosítását, amely szerint nem csak a szakellátásban, hanem az alapellátásban dolgozókra is kiterjed a pályázat.

  • Javasoljuk a fenti pontban leírtak kitisztázását, és annak egyértelmű megfogalmazását, hogy azon fenntartók esetében, melyek szakellátást és alapellátást egyaránt működtetnek, az alapellátásban dolgozókat is támogatja a pályázat, nem csak a szakellátásban lévőket. Továbbá javasoljuk azt is tisztázni és pontosítani, hogy a Felhívás kizárólag csak szakellátás fejlesztésére irányulhat vagy alapellátás fejlesztésére is.
  • Javasoljuk kiemelni – különösképpen szervezetfejlesztés tekintetében, de egyéb tevékenységek esetén is (azok egyértelmű megnevezésével) – hogy ugyanazon fenntartó esetében az alapellátásban dolgozó szakemberek, célcsoportként projektbe történő bevonása is engedélyezett legyen.

2.) Ha a kiírói szándék szerint kizárólag a szakellátás fejlesztésére irányulhat a projekt fejlesztési célja, akkor kérjük az alábbiakat pontosítani:

  • A Felhívás 4.1. támogatást igénylők köre pontjában (18. és 19. oldal) az „1993. III. tv. 57.§ (2) bekezdésében meghatározott szociális szolgáltatások” szövegrészt javasoljuk pontosítani, és az alábbi szövegezést használni helyette „1993. III. tv. 57.§ (2) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások”.
  • Javasoljuk a Felhívás 3.1 önállóan támogatható tevékenységek pontban (9. oldal) a 2. Tevékenységcsoport c) pontjában „szolgáltatások” szövegrészt „ellátások” szövegre módosítani.

3.) A felhívás 3.1.1 pontjának 1.a) tevékenysége keretében, értelmezésünk szerint, lehetséges intézményen belüli intézmény irányítási rendszert fejleszteni. Kérjük a kiíró megerősítését a fenti értelmezésünk pontosságában. Terveink szerint a bevonni kívánt intézményeink közül 2 intézménynél is kifejlesztünk intézmény irányítási rendszert a pályázat keretében.

4.) A felhívás 3.6.1. pontjában meghatározottak alapján értelmezésünk szerint a Közép-Magyarországi Régió (KMR) nem vehet részt jelen pályázatban. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy csak a KMR-en kívül telephellyel rendelkező intézmények vehetnek részt a projektben és csak ezen intézmények ellátottjai számítanak bele a 200 fős ellátotti létszámba?

A fenntartó szervezeti és rendszer szinten kíván bizonyos fejlesztéseket megvalósítani, ami érintheti a KMR-ben telephellyel rendelkező intézményekben dolgozókat, intézményvezetőket, középvezetőket. Kérjük ezen kitétel tisztázását, miszerint a fenntartó KMR-ben telephellyel rendelkező intézményeinek dolgozói is részesülhetnek a pályázatban megvalósított tevékenységekből.

5.) A pályázati felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pontban feltüntetettek alapján feltétel, hogy „a fejlesztés céljával érintett feladat ellátási helyeken az ellátottak száma legalább 200 fő.” Az ellátotti szám, többféle értelmezési lehetőséget von maga után, ezért javasoljuk, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszám legyen a 200 fő meghatározása. Kérjük tehát ezen fogalom pontos meghatározását, illetve annak egyértelművé tételét, hogy ezt a 200 főt fenntartói szinten szükséges biztosítani, nem pedig egyes intézményenként külön-külön. Valamint a fenti javaslatunk alapján ebbe az ellátotti létszámba tartozzon bele az alapszolgáltatás is.

6.) A felhívás 5.3. a támogatás mértéke, összege pontban a következő szerepel: „ támogatás összege ellátottanként 350.000 Ft.” Kérjük tisztázni, hogy az ellátotti létszám igazolását milyen alátámasztó dokumentummal szükséges igazolni. Javasoljuk itt is a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszám fogalmát használni.

7.) A felhívás 5.6. elszámolhatóság további feltételei kiszervezhető tevékenységek alpontjában található %-os korlát értelmezésében kérjük a pontosításukat:

  • Az egész projekt összköltsége a 100 % és ezen belül kell megtartani a 40% (kiszervezhető) és 60% (nem kiszervezhető) arányt a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei soron belül?
  • Vagy csak a „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei” soron belül kell megtartani a 40%-os korlátozást a kiszervezhető költségekre?

Amennyiben a második értelmezés a helyes úgy kérem pontosítani, hogy egy szolgáltatás esetében, hogy tudom megvalósítani a nem kiszervezést, mivel ez egy szolgáltatás, amit harmadik féltől tudok igénybe venni.

Amennyiben saját munkavállalóval tervezem a tevékenység elvégzését, ami nem kiszervezett szolgáltatásnak minősül, úgy nem a szakmai megvalósításhoz igénybevett szolgáltatás sorra tervezem, hanem a szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak bérköltségére. Vagy ebben az esetben lehetséges a szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségén belül bér tervezése és elszámolása?

8.) Kérem pontosítani, hogy a felhívás 5.6. elszámolhatóság további feltételei kiszervezhető tevékenységek alpontjában a „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei” költségkategóriáiba bele tartoznak az 5.5. pont 3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei; 4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei; és 5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek alpontok?

9.) A felhívás 5.5. az elszámolható költségek köre 10. tartalék alpontjában szerepel, hogy nem tervezhető tartalék a felhívás keretében, viszont ugyanezen pont egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása alpontban a következő szerepel:

„Jelen felhívás esetén a vetítési alap és a számított költségek között szerződésmódosítás keretén belül költségátcsoportosítás nem lehetséges.  A tartalék, mint költségkategória csak az irányító hatóság előzetes engedélyével, a projekt költségvetésén belül átcsoportosítással használható fel. A felhasználásra vonatkozó igényt a költségvetés módosítására vonatkozó bejelentéssel kell kezdeményezni. Tartalék-átcsoportosítás jelen százalékos átalány alapú módszertan alkalmazása esetén csak olyan költségkategóriákra lehetséges, amelyek a vetítési alapba tartoznak, mert a közvetett költségek százalékos átalány értéke nem emelhető.”

Mivel a pályázatban tartalék nem tervezhető így kérem az egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása alpontban a fenti szövegezést módosítani vagy törölni.

10.) A felhívás 5.5. pont 1. projekt előkészítés költségei alpontban a közbeszerzési korlát a projekt összköltségének 1 %-a. Viszont ugyanezen pont, egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása alpontban meghatározottak szerint egyszerűsített elszámolási mód alkalmazásával kerül elszámolásra a közbeszerzési költség is. Hogyan támasztom alá, hogy tényleg  1%-ot költöttem el, ha egyszerűsített elszámolás van a közbeszerzésre is meghatározva?

Köszönettel:

Magyarországi Református Egyház