A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. január 23-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-01-23 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Bognár Mária | 2017-01-23 22:00:27

Általános észrevételek

 • A projekt részcéljai tágabbra nyitják a kereteket, mint amilyen elvárásokat végül a projekt támaszt s kedvezményezettekkel szemben
 • A beavatkozási logika alapján megjelölt társadalmi problémáknak csak egyik feléhez lehet egyértelműen kiolvasni a projekt keretében megvalósítandó/megvalósítható tevékenységeket.
  • A köznevelési intézményeknek intézményi szintű, tehát a kiírásban szereplő feltételeknél szélesebb körű és nagyobb mélységű változásra van szükségük a hátrányos helyzetű tanulók középiskolai sikerességének elősegítésére.
  • Az anyagi deprivációból, szociális hátrányokból eredő problémáknak az iskolában jelentkező mérséklésére csak részben olvasható ki válaszlehetőség a tervezetből.

Részletes megjegyzések

 • A kötelezően megvalósítandó befogadó iskolai környezet kialakítása során átfogóbb elvárás lenne Az iskola befogadó pedagógiai kultúrájának fejlesztése, amelynek része az adaptív pedagógiai gyakorlat széles körű alkalmazása, ezen belül a differenciáló pedagógiai módszerek, a fejlesztő értékelés gyakorlata csakúgy, mint az egyéni tanulói igényekre reagáló újszerű tanulási útvonalak kialakítása.
 • Ugyanitt néhány pedagógusnak kötelezően előírt képzésben való részvétele önmagában még nem biztos, hogy komolyabb változást eredményez. A továbbképzés akkor igazán eredményes, ha az tudatosan illeszkedik a szervezet fejlesztési folyamatához, amely mögé az intézmény vezetése is beáll.
 • A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közé célszerű lenne bevenni egyéb, a szociális hátrányokból következő nehézségek kompenzálását, mint pl. különböző iskolán kívüli kulturális, sport programokon való részvétel, kirándulás – esetleg gólyatáborozás – támogatása, szükség esetén az iskolába bejárás, kollégiumi lakhatás segítését is.
 • A műszaki és szakmai elvárások csak a bevont diákokkal kapcsolatos (egyébként esetenként igen nehezen teljesíthető) elvárásokat tartalmaznak. Ugyanakkor nem fogalmazódik meg olyan elvárás, ami a részcélokban megfogalmazott befogadó intézményi légkör kialakítását – tehát magának a szervezetnek a változását – segítené elő.
 • Ugyanitt: a középfokon kritikus pontnak számít – akár a bennmaradás szempontjából is – a 9. évfolyam. Belépéskor általános, hogy a diákok osztályzatai jelentősen romlanak a korábbi általános iskolai eredményeikhez képest. Ha az a projekt elvárása, hogy a tanulmányi eredmény átlagban 1,1-del javuljon, akkor a támogatott iskolák ellenérdekeltté válnak abban, hogy 9. évfolyamra lépő tanulókat vonjanak be a programba.
 • Az egyes tevékenységekkel kapcsolatos elvárások közé szükséges lenne felvenni a szervezeti változások bemutatását, így pl. az induláskor helyzetelemzést készíteni az alkalmazott pedagógiai gyakorlatokról, az innovatívabb eljárások elterjedtségének mértékéről; tervet készíteni tanévenként a kitűzött változási célokról és azok eléréséhez vezető tervezett tevékenységekről; beszámolót a tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatokról.
Felhívással kapcsolatos észrevétel
- - | 2017-01-20 15:50:30

Tisztelt Kiíró!

Örömmel értesültünk az EFOP-3.1.10-16 pályázati felhívás társadalmi egyeztetéséről. A felhívás tervezetével kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük:

 

3.1.1.1. fejezethez fűzött észrevétel:

A felhívásból nem egyértelmű, hogy a kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek körét hogyan kell értelmezni.

A fejezetben felsorolt pontok közöl bármelyik választható önállóan, vagy valamennyi pontban felsorolt, valamennyi tevékenység megvalósítása kötelező (pl.: lehetséges-e, hogy a pályázó csak a „2. Tanulmányi eredmény javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében” pont megvalósítását; vagy az 1-5. pontokból 1-1 tevékenység megvalósítását vállalja)?

Ha egy adott pontot megvalósítását vállaljuk, akkor az ott felsorolt valamennyi tevékenység megvalósítása kötelező (pl.: az „1. Befogadó iskolai környezet kialakítása, hálózati tanulás segítése” választása esetén az ott felsorolt valamennyi tevékenységet meg kell valósítani)?

 

3.4.1.1. fejezethez fűzött észrevétel:

A „tanulói eredmény javulása” műszaki-szakmai eredmény definíciója nem egyértelmű:

„A projektbe bevont tanulók aránya akiknek tanulmányi átlageredménye 1,1%-kal javul a megelőző tanévi átlageredményhez képest továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében”. Matematikailag azt jelenti, hogy 2,2 átlagról 2,21-re javít a tanuló, ami gyakorlati szinten nem minősül javításnak. Ha a kiíró szándéka az évenként 1,1 jeggyel történő átlagjavítás, azt túlzónak tartjuk, a projektben 3 éven keresztül résztvevő diák esetében ez 3,3 jegyet jelent az 5 fokozatú skálán, ami azt jelenti, hogy ha 1-es átlagról indulnak a tanulók, akkor is 80%-uknál el kell érni a 3. év végére a 4,00-ás átlagot. Ez azt fogja eredményezni, hogy a mutató elérést kockáztató, legnagyobb szükséget szenvedő fiatalokat a pályázók nem tudják majd bevonni a projekt megvalósításába, mert túl nagy kockázatot jelentenek a mutató teljesítése szempontjából. Javasoljuk a mutató mérséklését 0,7-re.

Továbbá szükséges annak tisztázása, hogy ugyanannak a személynek kell-e javítania évente 1,1 jegyet, vagy lehetséges, hogy az egyik évben az egyik tanuló tud javítani, másik évben a másik?

 

A „mentor feladata” részben szerepel, hogy „a program teljes ideje alatt a tanuló (k) családját legalább 9 alkalommal felkeresse családlátogatás céljából”. Ez gondot okozhat azon tanulók esetében, akik csak 1-2 évet vesznek részt a programban. Javasoljuk a szövegezést a „szakmai tervvel kapcsolatos elvárások” pontban megfogalmazottakhoz igazítani: „tanévenként legalább 3 alkalommal a mentor családlátogatás formájában a tanuló lakhelyén tett látogatásával”.

 

A szakmai vezetővel kapcsolatos elvárásokat túlzónak ítéljük. Kérjük a releváns szakmai tapasztalat, valamint az európai uniós szakmai vezetői elvárás mérséklését.