A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. január 22-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-01-22 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Teszéri Beáta | 2017-01-19 16:02:04
 • A Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontban a 45. oldal tetején leírtak szerint „Amennyiben a támogatást igénylő helyi önkormányzat és az adott költség tekintetében a saját teljesítést lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költsége is a vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.”
 • A megyei önkormányzat GFO-321 besorolás alatt működik a Mötv. 27. § (4) bekezdése alapján, és a 4.1. pont alatt Támogatást igénylők köre pontban is ez a kód szerepel. A fenti idézetben azonban nem szerepel a megyei önkormányzati hivatal, így a Felhívás említett két pontja ellentmondást tartalmaz.

  Javaslom, hogy egészítsék ki a bekezdést a megyei önkormányzati hivatallal, figyelemmel a Mötv. 41. § (2) bekezdésére, vagy hivatkozzanak a Mötv. vonatkozó szabályozására.

   

 • Az 5.5 Az elszámolható költségek körében, a 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében alkalmazandó egyszerűsített elszámolásnál 4,2 % (44. oldal).
 • Az 5.7 pontban Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárásoknál a táblázat első sorában a Projekt előkészítés, tervezés maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 5 % (49. oldal).

  A két pont ellentmondásban van egymással.

  Kérem egyértelműsítsék a hivatkozott pontokat.

   

 • Az 5.5 Az elszámolható költségek köre pontban a Magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használata esetén az 1995. évi CXVII törvény 3. sz. melléklet II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezete 6. pontjára hivatkozva 9 Ft/km általános normaköltséget határoznak meg 43. oldal).
 • Javaslom, hogy a Ft/km összeget ne írják bele, figyelemmel arra, hogy a vonatkozó törvény változott, illetve még változhat, így elég lenne csak a jogszabályi hivatkozást feltüntetni.

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Szóllásné Haraszti Bernadett | 2017-01-19 12:38:01

  A felhívás 3.1.1./g pontja (SECAP) szerinti támogatási igény esetén kétségek merültek fel a "6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája" pont egyes tételeinek (Tulajdoni lap, Projekt Terv, stb.) relevanciájával kapcsolatban. Kérem iránymutatásukat abban, hogy ilyen esetben milyen mellékletek csatolása szükséges a támogatási kérelem benyújtásakor?

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Bede Viktória | 2017-01-18 14:14:30

  Az 5.7 fejezet szerint a projektelőkészítés belső aránya 5% lehet - projektméret megkötés nélkül. A Felhívás 5.5 fejezete szerint az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített feltételeknek a projekt megfelel. 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében az 5.5 fejezet szerint a projektelőkészítés elszámolható mértéke az összes elszámolható költség arányában 4,2%. Egy relatív kisebb projekt esetében éppen hogy magasabbak az előkészítés fajlagos költségek. Nem javasoljuk, hogy eltérő projektmérethez eltérő arányban kerüljön maximalizálásra a projektelőkészítés költsége, javasoljuk 200 millió Ft elszámolható költséget meg nem haladó projektek esetében 5%-ban meghatározni az előkészítés max. arányát.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Végvári István | 2017-01-18 10:29:20

   

  Tisztelt Támogatéskezelő!

  Szakmai partnerünk javaslatát továbbítom.

  „A jelenlegi pályázati felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja szerint:

  8) „Összetett” projektek esetében, a beruházást meg kell előzze egy, a projekt teljes műszaki kiterjedésében a kiindulási állapotot lefedő, meghatározott szakember által elvégzett épületenergetikai átvilágítás. Az átvilágításnak különösen a komplex, több tevékenységet együtt alkalmazó és több épületet érintő felújítási lehetőségeket kell vizsgálnia, és aminek a megállapításait a Projekt Terv köteles felhasználni.

  Az épületenergetikai átvilágítást az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, vagy jogutódjai 1. melléklete szerinti műszaki szakértőnek (SzÉS6, épületenergetikai szakértő), vagy jogutódjai szerinti, illetve az EU más tagállamaiban jogosítványt szerzett, Magyarországon nyilvántartásba vett, az említett rendelet vonatkozó követelményeinek megfelelő, külföldi szakértői jogosultsággal rendelkező szakértőnek, vagy az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) kormányrendelet 13-14. pontjában leírtak szerinti energetikai auditornak kell végeznie.

  Álláspontunk szerint az épületenergetikai átvilágítás elkészítése, egy jól kidolgozott Projekt Terv (mely minden esetben készül a fejlesztés bemutatására) esetén nem vagy alig hordoz többlet információt és nem von maga után szakmailag megalapozottabb fejlesztéseket, így annak elkészítését nem látjuk szükségesnek "Összetett" projektek esetén sem.

  A korábbi, TOP 3.2.1-15-ös fogalomjegyzék alapján:

  Összetett projekt:

  Azok a projektek, amelyek műszaki megvalósítása a Felhívás meghirdetése után kezdődött, és

  - épületegyüttest tartalmaz,

  - vagy a projekt által érintett épület műemlék, vagy helyi védelem alatt álló épület,

  - vagy a projekt által érintett épület közcélú sportlétesítmény, fedett uszoda vagy közcélú szabadidős létesítmény

  A műemléki és helyi védelem alatt álló épületek speciális kérdéseit a felhívás egyéb pontja már kezeli:

  11) Műemléki vagy helyi védelem alatt álló épület érintettsége esetében a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete, vagy jogutódjai szerinti SzÉS5 (építésügyi műszaki szakértői szakterület, műemléki részszakterület), vagy jogutódjai szerinti jogosultsággal bíró szakértőt, vagy az EU más tagállamaiban jogosítványt szerzett, Magyarországon nyilvántartásba vett, az említett rendelet vonatkozó követelményeinek megfelelő, külföldi szakértői jogosultsággal rendelkező szakértőt is be kell vonni a projektbe.”

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Bede Viktória | 2017-01-17 13:27:21

  A Felhívás 5.6 pontja szerint: "Fajlagos beruházási költség-korlátok: A felhívás 5.5 fejezet „II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek” költségkategória tevékenységeire vonatkoznak" A hivatkozott 5.5 fejezet „II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek” kategória tartalmazza valamennyi 3.1 fejezet szerinti támogatható tevékenységhez kapcsolódó elszámolható tételt, így pl. az akadálymentesítés, azbesztmentesítés költségét is. Javasoljuk, hogy a fajlagos költségkorlátok számítása során a kötelezően megvalósítandó akadálymentesítés, azbesztmentesítés költségét ne kelljen figyelembe venni, mivel az nem kapcsolódnak szorosan az épületenergetikai korszerűsítéshez. A fajlagos költségek meghatározása esetén a felhívás 5.5 fejezet „II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek” közül ezek képezzenek kivételt.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Bede Viktória | 2017-01-17 13:00:47

  A 3.1.1. G ponttal kapcsolatban nem egyértelmű számunkra, hogy a konzorcium egyes tagjai kik legyenek? Kötelező konzorciumi formában pályázni? Amennyiben igen, feltételezzük, hogy a helyi önkormányzatok alkotnák a konzorciumot, a megyei önkormányzat koordinálná a projekt megvalósítását, azaz a SECAP kidolgozását. Ebben az esetben milyen költségek merülhetnek fel az egyes tagoknál, hiszen a projekt maga egy tanulmányírás lenne?  Szakmailag egy a teljes megyét lefedő SECAP kidolgozása lenne indokolt. Ebben az esetben a megye valamennyi települését egy konzorciumba szükséges bevonni? Baranya megyében több település rendelkezik már SEAP-pal és esetükben csak azok felülvizsgálata és átdolgozása lenne indokolt. Ezek a települések is szerepelhetnek a megyei SECAP-ban/részt kell venniük a konzorciumban?  Kérjük a felhívás SECAP-ra vonatkozó rendelkezéseit pontosítani.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Mátray Attila | 2017-01-16 13:41:30

  Tisztelt Támogatáskezelő!

  Az ilyen és az eféle pályázatok vonatkozásában feltétlenül szükségesnek tartjuk azt a pályázási lehetőséget megadni a nemzetiségi önkormányzatoknak (a mi esetünkben: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata), mivel legtöbb nemzetiségi önkormányzat a települési önkormányzat által biztosított helyiségekben (ingatlanokban) kap helyet, melynek műszaki állapotát tekintve rendkívül rossz állapotban vannak (fűtés nincs, vagy elavult fűtési rendszerű, villamos hálózata elavult, illetve életveszélyes, stb...), a települési önkormányzat a helyiség használatba adásán túl nem fordít költséget semmiféle felújításra vonatkozó munkálatokra, így a nemzetiségi önkormányzatok egy lepusztult, korszerűtlen, legtöbbször életveszélyes állapotú helyiségben kénytelenek működni. Pályázati lehetsőégeket, ami az energetikai és/vagy a felújítási pályázatokat illeti a teleplési önkormányzat nem hajlandó pályázani, ezért pl. a TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűstése elnevezésű pályázatot "nyitva kell hagyni", azaz a pályázók köréhez be kell építeni - lehetőséget adva a pályázat benyújtására - a nemzetiségi önkormányzatok részvételét!

  Mi pl. több éve keresünk ilyen jellegű energetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatot, egy önkormányzati tulajdonú épületben működik az Önkormányzatunk, az elmúlt évben sem pályázhattunk, mivel nem voatkozott ránk a pályázat, a települési önkormányzat sem szándékozott pályázni, így magunkra maradtunk... Helyzetünket tekintve, úgy gondolom önállóan pályázni tudnánk, a szükséges feltételekkel rendelkezünk!