A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. december 16-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-12-16 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal | 2016-12-16 18:41:28

Tisztelt pályázat kiíró!

A Magyarországi Református Egyház az EFOP-1.3.7-16 kódszámú pályázati felhíváshoz a következő észrevételeket teszi:

1.)A pályázati felhívás 5.5 elszámolható költségek köre Egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása alpontban kérjük a következő megfogalmazást pontosítani:

„Jelen felhívás keretében, az alábbi költségek tartoznak a közvetett költségek közé:

Projekt előkészítés, tervezés; a Projektmenedzsment; Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás; valamint az Általános költségek (rezsi) tevékenység „

Kérjük a projekt előkészítés költésgénél pontosan lehatárolni, hogy a közbeszerzés költsége beletartozik-e a projekt közvetett költségei közé.

2.) A pályázati felhívás 5.6 pont kiszervezhető tevékenységek költségtípusok szerinti lehatárolása alpontban javasoljuk, hogy a kivastagított szövegrészt építsék bele a felhívásba

„A „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei” költségkategória alábbi költségtípusai vonatkozásában a kiszervezhető költségek legmagasabb mértéke a projekt teljes összköltségének 45 %, mely százalékos korláttól való eltérés kizárólag egyedi kérelemre, az Irányító Hatóság előzetes engedélyével lehetséges.”

Mivel a vastagított szövegrész nélkül értelmezésünk szerint a „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei” költségcsoportban felsorolt kiszervezhető költségekre vonatkozik a % korlát miszerint szükséges, hogy saját teljesítésben is el tudjam végezni az adott szolgáltatást csak így tudok kiszervezni tevékenységet. Amennyiben saját teljesítésben el tudom végezni az adott tevékenységben, úgy annak nem indokolt a kiszervezése.

 

3.) A pályázati felhívás 5.6 pont kiszervezhető tevékenység költségtípusok szerinti lehatárolása alpontjánál javasoljuk, hogy a lenti bekezdést egészítsék ki a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségén belüli a kötelező nyilvánosság költségével is mert az nem található meg egyik felsorolásban sem:

„A kiszervezés mértékébe jelen Felhívás keretében nem tartozik bele:

  • egyéb szolgáltatási költségek ”

Köszönettel:

Magyarországi Református Egyház

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Ragó Kinga | 2016-12-12 15:16:58

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság!

A Felhívás 3.1.1. fejezetének III.1.3. pontjában a Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése tevékenységek között szerepel az "akkreditált képzés".

Akkreditált képzésnek minősülnek az egészségügyről szóló törvény szeinti ágazati szakmai képzések, továbbá a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján szervezett továbbképzések. E képzésekkel érintett szakemberek nem tartoznak közvetlenül a felhívás célcsoportjába, a tevékenységi körhöz kapcsolódó képességfejlesztést a célcsoportok esetében inkább a 2013. évi Felnőttképzési törvény 1§. (2) d) pontja szerinti egyéb képzések megvalósítása szolgálná.

Javaslom az "akkreditált képzés" kifejezést "engedélyezett képzés"-re cserélni.

Tisztelettel,

Ragó Kinga

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Ragó Kinga | 2016-12-12 12:51:54

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság!

Az EFOP-1.3.7-16 felhívással kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem:

1. A felhívás 7. oldalán a többségi társadalom, mint közvetett célcsoport került meghatározásra

Szükségesnek látom tisztázni, hogy:

- a számszerűsített szakmai elvárások keretében (2.3.1.1.) a "projektbe bevont célcsoport tagok" a közvetlen és közvetett célcsoportból egyaránt származhatnak-e;

- az 5.5 Az elszámolható kköltségek köre - 6. Célcsoport támogatásának költségei keretében a közvetett célcsoporttagok támogatásának költségei is tervezhetőek, elszámolhatóak-e.

Fentiek feloldására (is) javaslom a többségi társadalom, a támogatást igénylő által ellátott településen élő lakosság közvetlen célcsoport körébe való beemelését, hiszen a felhívás célkitűzése a hátránykompenzáció mellett a társadalmi érzékenyítés is, az, hogy a többségi társadalom körében csökkentsük az előítéletességet és a hátrányos megkülönböztetést, így szükséges a többségi társadalom közvetlen megszólítása.

2. A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek esetében javaslom annak megjelölését, hogy a tevékenységi körökhöz kapcsolódó főtevékenyégek alatt felsorolt tevékenységek (pl. 3. Célcsoprot ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása fejlesztése főtevékenység esetében: tanácsasdás, mediáció, tréning, esetmegbeszélés, akkreditált képzés) teljeskörűen megvalósítandók, vagy választhatóak.

3. Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény: "A projektben megvalósult csoportos programok" száma.

Szükségesnek látom meghatározni, hogy a 10 db összejövetelbe beszámíthatóak-e  azon tanácsadások, tréningek, rendezvények száma, melyeken a résztvevők száma eléri a minimum 10főt, vagy csak a Felhívás 12. oldalán található "Programmal szembeni elvárások" részben meghatározott feltételeknek megfelelő "programok" fogadhatók el.

Javasolom a vonatkozó műszaki-szakmai eredmény megnevezésének módosítását "A projektben megvalósult csoportos összejövetelek" vagy "A projektben megvalósult célcsoporttal kapcsolatos tevékenység" megnevezésre.

4. A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 7.3. pontja szerint előnyt jelentő szempont, ha a projekt komplex programmal fejlesztendő- vagy fejlesztendő járás területén valósul meg.

Javasolom 1 pont-os szempontként a kormányrendelet szerinti kedvezményezett járások beemelését is.

Üdvözlettel,

Ragó Kinga

 

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Nagy Péter | 2016-12-12 07:42:21

Tisztelt Támogató!

Előző hozzászólásomban az 1.) pont nem került kifejtésre, ezt alábbiakban pótlom:

1.) A felhívás-tervezet 7. oldalán kerültek meghatározásra a közvetlen célcsoportok. Üdvözítő, hogy a különféle hátrányos helyzetű csoportok kerültek megjelölésre, azonban ez túlságosan korlátozza azt, hogy kikre irányulhat egy EFOP-1.3.7 támogatási kérelem szakmai tartalma. A megjelölt csoportokon kívül másnak is lehet szükséges egyházi közösségekre. A felhívás indokoltsága és célja, részcéljai, és a megjelölt tevékenységek (különösen a 3.1.1. III.1-en belül a 2-es kötelező tevékenység) mind abba az irányba mutatnak, hogy a projekt célcsoportja bármely olyan személy lehessen, aki egyházi közösségépítést, egyházi közösségfejlesztést igényel. Hangsúlyozottan javasoljuk a közvetlen célcsoportot ebbe az irányba módosítani, a meglévő kategóriák lecserélésével.

Az pedig, hogy a közvetett célcsoport a többségi társadalom, nem oldja meg a fent jelzett problémát. Ugyanis, sok esetben nem engedi a Támogató, hogy közvetett célcsoportra is lehessen elszámolni költséget. Emiatt félő, hogy csak a közvetlen célcsoportot engedik támogatni, ami által értelmét és létjogosultságát vesztené a pályázás a legtöbb támogatást igénylő számára, ezáltal nem lehetne kiaknázni a konstukrcióban rejlő szakmai lehetőségeket.

 

Tisztelettel,

Nagy Péter

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Nagy Péter | 2016-12-11 23:34:24

Tisztelt Támogató!

 

Több katolikus plébánia nevében az alábbi észrevételeket tesszük az EFOP-1.3.7-16 felhívás-tervezettel kapcsolatban:

 

1.) célcsoport

 

2.) A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek III. Projekt szakmai megvalósítása - III.1. tevékenységcsoporton tevékenységei kapcsán kérdés, hogy az adott tevékenységen belül minden felsorolt altevékenységet kötelező megvalósítani? pl. "3. Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése", ezen belül kötelező tanácsadást is, mediációt is, tréninget is, esetmegbeszélést is, és akkreditált képzést is megvalósítani? Ez kérdés a III.1. és a III. 2. minden tevékenységének minden altevékenységével kapcsolatban is.

 

3.) 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek alfejezetben a "nélkülözhetletlen" szót javasoljuk a "kapcsolódik" szóra cserélni. Azt, hogy valami elengedhetetlenül szükséges, nagyon nehéz alátámasztani. A kapcsolódás sokkal könnyebben indokolható és alátámasztható.

 

4.) 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások első eredménye esetén "legalább három alkalommal" kell a célcsoporttag részt vegyen a programokon ahhoz, hogy beszámítson az eredménybe. A három alkalmat életszerűtlennek tartjuk. Nagyon nehéz az egy adott programon résztvevő célcsoporttagot rávenni arra, hogy még két alkalmon is részt vegyen. Javasoljuk, hogy itt "legalább egy alkalommal" szerepeljen, és inkább legyen magasabb az eredmény célértéke. Továbbá az igazolási mód: "Tanácsadási dokumentum, jelenléti ív, emlékeztető." A tanácsadási dokumentum csak tanácsadás jellegű programon indokolt. Javasoljuk, hogy ez a dokumentum csak releváns esetben legyen kötelező.

 

5.) 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások - A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások nem tartalmaz semmilyen elvárást a projektmenedzser és a pénzügyi vezetp vonatkozásában sem végzettségre, sem szakmai tapasztalatra. Ezt az eddigi tapasztalataink alapján rendkívül kockázatosnak tartjuk. Ha hozzá nem értő személy menedzseli és számolja el a projektet, annak kudarc (pénzügyi korrekciót eredményező szabálytalansági eljárások, el nem számolható költségek, visszautasított kifizetési igénylések stb.) lesz az eredménye. Erősen javasolt, hogy a projektmenedzser tekintetében felsőfokú végzettség és min. 1 év uniós finanszírozású projektben szerzett projektmenedzseri tapasztalat, a pénzügyi vezető esetében pedig felsőfokú pénzügyi/közgazdasági végzettség és min. 2 év uniós finanszírozású projektben szerzett pénzügyi vezetői tapasztalat legyen az előírás. Ez minimum szükséges ahhoz, hogy biztosított legyen a projekt technikai-pénzügyi lebonyolítása. Továbbá, amennyiben felsorolják a lehetséges jogviszonyokat, a megbízási jogviszony is szerepeljen mind a projektmenedzser, mind a pénzügyi vezető esetében, mivel a plébániák, gyülekezetek jellemzően nem rendelkeznek ilyen szakértelmű személyekkel, így indokolt a külső szolgáltató igénybe vétele.

 

6.) A szakmai vezetővel kapcsolatos elvárások részt javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy a szakmai vezetőn kívül lehetőség van további szakmai megvalósítók alkalmazására is a projektben.

 

7.) A 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam c. alfejezetet javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy támogatást igénylő eldönthesse, hogy a Támogatási Szerződés hatályba lépésekor kezdődjön meg a projektje, vagy pedig lehetősége legyen a hatályba lépést követő max. 6. hónapban (amennyiben ez nem lehetséges, akkor a követő max. 3. hónapban) megkezdeni a projektet.Sajnos jelenleg nem ismert a támogatási kérelmek beadási határideje, és bizonyos felhívás-módosítások esetében az előre ismert határidő is módosul; továbbá, az EFOP projektek tartalmi bírálata időigényének ismeretében (kb. 8-12 hónap között), fontosnak tartjuk, hogy támogatást igénylőnek legyen minimális mozgástere abban, hogy amikor tudomására jut a támogató döntés, akkor meghatározhassa, hogy a Támogatási Szerződés hatályba lépésekor, vagy ezt követően pár hónappal kívánja-e megkezdeni a projektet. A szakmai megvalósítói kör egy része vagy egésze minden bizonnyal a meglévő szakmai munkatársak közül kerül ki, emiatt is fontos az igazodás a félévekhez.

 

8.) A 4.1. támogatást igénylők köre fejezetben, érthetetlen, hogy miért kötelező min. 1 db konzorciumi partner bevonása a projektben. A támogatást igénylő önállóan is el tudja látni az összes tevékenység szakmai megvalósítását. Javasoljuk megfontolni, hogy a konzorciumi partner bevonása csak opcionálisan választható legyen. Konzorcium esetén javasoljuk előírni, hogy konzorciumvezető csak a 4.1. fejezet elején felsorolt GFO kódok valamelyikébe sorolható egyházi szervezet lehessen.

 

9.) Az 5.5. elszámolható költségek köre 2. beruházáshoz kapcsolódó költségek részben a "számítástechnikai, irodatechnikai..." kezdetű bekezdést javasoljuk törölni, mert nem csak ilyen jellegű kis értékű eszközt lehet indokolt a projekt keretében beszerezni. Lehetőséget kell biztosítani a plébániák számára, a szakmai megvalósításhoz szorosan kapcsolódó, más típusú kis értékű eszközök (pl. bútor) beszerzésére is. A csak az IKT típusú eszközökre történő szűkítést indokolatlannak és korlátozónak tartjuk, amely nem szolgálja a nyertes projektek jó szakmai színvonalon történő megvalósítását. Javasoljuk, hogy ne legyen szűkítő megjegyzés az eszközökhöz.

 

10.) Az 5.5. elszámolható költségek köre - 3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei - Egyéb szakértői szolgáltatás költségei esetén, a "szakértői díjak" feltételezhetően egy külön költségtípust jelentenek, javasoljuk jelezni (hiányzik a külön sort jelentő "pötty"). Továbbá, javasoljuk törölni a "szakértői szolgáltatások" után következő zárójeles részt, mert ez is indokolatlanul szűkíti a szakmai megvalósításnál felmerülő, a projekt céljait szolgáló szakmai tevékenység megvalósíthatóságát.

 

11.) Az 5.5. elszámolható költségek köre - 5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek - Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség esetén javasoljuk törölni az irodaszert, és az irodaszer mögötti zárójeles részt, mivel ezek indokolatlanul szűkítik az elszámolható anyagköltségeket. Más jellegű anyagköltség is indokolt és elszámolható lehet. Kérjük az "irodaszer" kezdetű sor teljes törlését.

 

12.) A felhívás-tervezet 32. oldalán ez olvasható: "Amennyiben a megvalósítás során szabálytalansági eljárás eredményeként megállapítható, hogy pénzügyi érdeksérelem történt és pénzügyi korrekció előírása szükséges, adott tételek levonásával, elszámolható összegének csökkentésével, vagy egyes költségtípusokra fordítható támogatási összeg csökkentésével, a szabálytalansággal érintett, vetítési alapba tartozó összeghez automatikusan hozzáadásra kerül a módszertan alapján megállapított 9,890109 százalékos átalánnyal érintett összeg is." - Érthetetlennek tartjuk, hogy egy esetleges pénzügyi érdeksérelmet jelentő szabálytalansági eljárás esetén, miért kell a szabálytalansággal érintett összeg meghatározott részén túlmenően, ezt az átalány is levonni. Ez nem indokolt és szükségszerűtlen. Kifejezetten kérjük a vonatkozó rész törlését a felhívásból.

 

13.) A Piaci ár igazolása pontban, a felhívás-tervezet 34. oldalán a "Nem közbeszerzéshez..." és az "Amennyiben az egy indikatív..." kezdetű bekezdések egyértelműen a támogatási kérelemhez csatolandó indikatív árajánlatokra, "A nyílt kereskedelmi forgalomban..."-tól kezdődő rész pedig már a megvalósítási szakaszban lebonyolítandó 3 ajánlatos beszerzési eljárások előírásait tartalmazza. Javasoljuk ezeket alcímmel elkülöníteni.

 

14.) A Piaci ár igazolása részt javasoljuk - a kedvezményezettek védelme érdekében - kiegészíteni azzal, hogy a támogatási kérelem elbírálásakor elfogadott költségtételek később, a megvalósíthatósági szakaszban nem minősíthetőek nem elszámolhatónak.

 

15.) A felhívás-tervezet 36. oldalán az E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettséget javasoljuk törölni (amennyiben ez nem lehetséges, akkor opcionálisan választhatóvá tenni).

 

16.) Az 5.6. pontban a kiszervezhető mérték (a megjelölt tevékenységekre) 45%, ami indokolatlanul alacsony. Más felhívásokban 70-80% is előfordul. Javasoljuk a mértéket megemelni 60%-ra.

 

17.) 6.1. pontban szereplő likviditási tervvel kapcsolatos észrevételek:

  • Ilyen kis összegű projektnél indokolatlan a likviditási terv készítése. Javasoljuk törölni. (pl.: EFOP-3.1.6 esetében csak 300 millió Ft felett szükséges készíteni!)
  • Amennyiben mindenképp ragaszkodnak a készítéséhez, akkor ne a támogatási kérelem mellékleteként kelljen elkészíteni, hanem a TSZ mellékleteként (mint pl. EFOP-3.1.6-nál).

 

Tisztelettel,

Nagy Péter