A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. december 15-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-12-15 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Balogh László | 2016-12-15 20:33:06

Tisztelt Irányító Hatóság!

Ezúton szeretnénk összefoglalni észrevételeinket és módosítási javaslatainkat az EFOP-1.5.3-16 sz. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című Felhívás kapcsán.

A felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája ponthoz kapcsolódóan:

Kérjük, hogy a felsorolt mellékletek ne csak a támogatási kérelem elkészítésekor lehessen csatolni, hanem hiánypótlás keretén belül is benyújthatók legyenek! A pályázat összeállítására és benyújtására összesen 30 nap áll rendelkezésre, amely idő nagyon kevés a korábbi tapasztalatok alapján egy komplex, helyi igényekre épülő, teljeskörű, a pályáztatási rendszernek mindenben eleget tevő program és mellékletei kidolgozására.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Balogh László | 2016-12-15 20:31:56

Tisztelt Irányító Hatóság!

Ezúton szeretnénk összefoglalni észrevételeinket és módosítási javaslatainkat az EFOP-1.5.3-16 sz. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című Felhívás kapcsán.

A felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre – Főkedvezményezett ponthoz kapcsolódóan:

−      A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza a kedvezményezett járások listáját, ezen belül megjelöli a kedvezményezett járást, a fejlesztendő járást, illetve a komplex programmal fejlesztendő járást. Kérjük egyértelműsíteni, hogy a 3. sz. mellékletben felsorolt összes kedvezményezett járás települési önkormányzata nyújthat be támogatási kérelmet!

A felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre – Egyéb kritériumok ponthoz kapcsolódóan:

−      Egy konzorciumban legalább 5 települési önkormányzatnak kell részt vennie, a konzorciumi partnerek száma a konzorciumvezetővel együtt nem lehet több, mint 10.

o      A minimum 5 települési önkormányzat bevonása a konzorciumban egy járáson belül véleményünk szerint aránytalanul szigorú. Ezen nagyméretű, összetett konzorciumok a korábbi programozási időszak tapasztalatai alapján jelentősen megnehezítik a projekt gyakorlati megvalósítását, menedzselését. A projekt minél egyszerűbb lebonyolítására törekedve javasoljuk, hogy pályázhassanak a szervezetek önállóan vagy akár kevesebb konzorciumi partnerrel is!

o      Ne legyen kötelező továbbá 5 települést bevonni, ha a partnerek között van olyan nonprofit vagy egyéb civil szervezet, amely térségi hatókörű tevékenységet lát el, és a térségi önkormányzatok közül a projektben legalább 5-öt dokumentáltan be tud vonni a megvalósításba!

−      Egy települési önkormányzat (vagy a települési önkormányzat által felügyelt nonprofit szervezet) jelen Felhívás keretében egy támogatási kérelemben vehet részt.

o      Kérjük, hogy a térségben működő egyéb civil szervezetekre fenti kitétel ne vonatkozzon, hiszen, ha egy járásban két pályázó indul, a civil szervezet képes a két megvalósítási helyszínen a saját profiljába vágó tevékenységet elvégezni, sőt, a szinergikus hatás is megjelenik a megvalósítás alatt!

−      A megvalósításba bevont települések közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők – ide nem értve a megyei jogú városok közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezőket – száma összesen legalább 4.000 fő.

o      Kérjük pontosítani, hogy a megvalósítás legbővebb területének a járás tekinthető!

Balogh László

Dél-Békés Mezőgazadasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Nagy Péter | 2016-12-15 19:15:36

Tisztelt Cím!

A felhívás-tervezettel kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük (félkövérrel a felhívás észrevételezett pontja és a fejezet megnevezése, alatta a konkrét észrevétel):

 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek - I. A projekt szakmai megvalósítása

Észrevétel: Nem célszerű az összes főtevékenységet kötelezően előírni. Javasolt, hogy ezek közül csak néhány db legyen kötelező. Továbbá javasolt differenciálni: ha településméret alapján más lesz a számszerűsíthető mutató-beli, és az igényelhető támogatási összegbeli elvárás, akkor itt is lehetne, hogy a kisebb projektmérethez kevesebb főtevékenységet várnak el, a nagyobb projektmérethez több főtevékenységet. Továbbá javasolt definiálni, hogy mit nevezünk főtevékenységnek (1., 2., stb., tehát ami be van keretezve az egy főtevékenység, és azon belül minden altevékenységet kötelező megvalósítani).

 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások - Megval. Tanulmánnyal kapcsolatos elvárások - összes pont

Észrevétel: Az ebben az alfejezetben szereplő rengeteg elvárás (mik szerepeljenek az MT törzsszövegében, és a mellékletében) teljes körűen legyen beépítve az MT sablonba, amit majd a végleges felhívás mellékleteként közzétesznek.

 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások - Megval. Tanulmánnyal kapcsolatos elvárások - 2. pont

Észrevétel: Ebben a pontban elvárják, hogy az MT mellékleteként speciális információ legyen megadva. Javaslat: legyen az MT sablonnak egy melléklete, ahol le van írva, vagy a Felhívás ezen pontját milyen módon kell kifejteni. (pl. legyen benne sablon táblázat, és/vagy magyarázat)

 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások - Megval. Tanulmánnyal kapcsolatos elvárások - 3. pont

Észrevétel: Legyen az MT sablonnak egy "Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv" melléklet-sablonja.

 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások - Számszerűsített szakmai elvárások

Észrevétel: "A", "B" és "C" kategóriát határoznak meg, lakosságszám alapján, és a számszerűsített eredmények is ehhez igazodnak. Viszont az egy támogatási kérelemmel elnyerhető min.-max. összegnél csak két kategória szerepel. Javasoljuk, hogy vagy csak "A" és "B" kategória legyen (és akkor maradhat a min.-max. összeg így ahogy van), vagy ha ragaszkodnak a 3 kategóriához akkor ez képeződjön le a min.-max. támogatási összegnél is. Ez csak így lehet racionális, és igazságos.

 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások - Számszerűsített szakmai elvárások

Észrevétel: "Humán közszolgáltatásokra vonatkozóan, a projektnek köszönhetően elhelyezkedő szakemberek száma" nevű eredmény esetén túl magasab az elvárt értékek. Ennyi szakembert egyik kategóriában sem fognak tudni felvenni és elhelyezni. Ezek túl magas értékek egy kis önkormányzat számára is. Javasoljuk az értékek radikális csökkentését.

 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások - A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások

Észrevétel: A projektmenedzser, pénzügyi vezető, projektasszisztens, pénzügyi asszisztens foglalkoztatásánál szúrják be a "vagy megbízási jogviszony" lehetőséget. (A Felhívás 5.5. elszámolható költségek körénél lehetőség van Projektmenedzsment költséget külső szakértői szolgáltatásként igénybe venni - nagyon helyesen -, de ez a pont ezt nem képezi le. Szúrják be mind a 4 feladatkörhöz a megbízási jogviszony lehetőségét.

 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások - Szakmai vezetéssel szembeni elvárások

Észrevétel: A szakmai vezetőre vonatkozó bekezdés után javaslunk beszúrni egy plusz bekezdést (amely más EFOP felhívásokban is szerepelt) annak érdekében, hogy ne csak a szakmai vezetőt lehessen elszámolni, hanem más szakmai megvalósítói munkakört is: "A projektgazdának vállalnia kell, hogy a szakmai megvalósítói kör mind létszám, mind szakmai képzettség és szakmai tapasztalatok alapján biztosítani tudja a projekt szakmai működtetésének biztosítását és a célcsoporttal való kapcsolattartást és a pénzügyi elszámolások elvégzését."

 

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

Észrevétel: "Az első mérföldkő nem lehet későbbi, mint 2018. szeptember hónap utolsó napja." - Értjük, hogy miért várják el azt, hogy az első mérföldkő erre a dátumra teljesüljön, azonban sajnos az eddigi tapasztalatink szerint egy EFOP projekt átlagos elbírálási ideje 8-12 hónap. Amennyiben 2017 tavaszán beadja a támogatást igénylő a támogatási kérelmet, és 1 évig tart az elbírálás, ezt követően a TSZ kötésre is elmegy kb. 1 hónap (ez is tapasztalat), majd köztudottan elmegy több hónap a 3 ajánlatos beszerzési eljárások és a közbeszerzési eljárások lefolytatására. Ezt követően már szinte nem is marad ideje a kedvezményezettnek arra, hogy elérje az ebben az első mérföldkőben előírt 40%-os létszám-bevonási arányt. Kérjük ezt végiggondolni, és amennyiben lehetséges, a mérföldkövet olyan módon módosítani, hogy az teljesíthető legyen a kedvezményezettek által.

 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

Észrevétel: A 48 hónapot irreálisan soknak tartjuk abban az esetben, ha marad a mostani kötöttség a 4.1. Támogatást igénylők köre fejezetben, azaz, hogy 5 önkormányzatnak kell konzorciumba szerveződnie (és még opcionálisan más szervezeteket is bevonhat). Ebben az esetben annyira sokfelé oszlik a projekt összköltsége, és az még szétosztódik sok évre, hogy nagyon kevés lesz ez az összeg. Természetesen ezt a támogatást igénylő kell mérlegelje, de ha a kiíró ragaszkodik az 5 tagú önkormányzati konzorciumhoz, akkor a 48 hónap mint maximum az szerintünk túlzó. Ebben az esetben 36 hónap is lehetne a maximum. (Vagy pedig írják át a pályázói körnél az 5 db önkormányzat konzorciumára vonatkozó kötelezettséget.)

 

3.7.1. Indikátorok

Észrevétel: Javasoljuk ellenőrizni, hogy az itt megadott "Célérték" és "2018-ra vonatkozó részcél" oszlopban, az OP-szintű (azaz Magyarország esetén az adott konstrukcióban az összes kedvezményezett által elérendő szumma) érték szerepel-e. Ha igen, akkor itt meg kell adni, hogy 1 db támogatást igénylőnek (1 db konzorciumnak) milyen célértéket kell elérnie.

 

3.8. Fenntartási kötelezettség

Észrevétel 1: A 4. pontot javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy "célcsoporti" bértámogatás. (Szakmai megvalósítókra ez nem vonatkozik!) Észrevétel 2: Az 5. pontot javasoljuk törölni, mivel az önkéntesség nem szerepel a kötelező tevékenységek között. Vagy pedig írják oda, hogy csak abban az esetben releváns, ha az erre vonatkozó opcionális tevékenységet választotta a támogatást igénylő - és hivatkozzák be a Felhívás releváns fejezetének sorszámát!

 

4.1. Támogatást igénylők köre

Észrevétel: Nem egyértelmű, hogy a Számszerűsített mutatóknál meg adott A, B, C kategória itt, a támogatást igénylők körénél hogyan értelmezendő. Pl. ha összeáll egy konzorciumba 5 olyan önkormányzat, amely között van olyan aki az A-ba tartozik, van olyan aki a B-be és van olyan aki a C-be, akkor, az ő projektjükre melyik eredmény-elvárás vonatkozik? (Mivel a mutatókat konzorciumi szinten kell teljesíteni) És ha az 5-ből az egyik nem teljesíti az őrá vonatkozó mutatót, azt hogyan kérik számon a többi konzorciumi tagon? Stb.

 

4.1. Támogatást igénylők köre

Észrevétel: Az EFOP-1.5.2 felhívás szerint bármely települési önkormányzat pályázhat, míg az EFOP-1.5.3-ban csak a kedvezményezett járások önkormányzatai. Kérdés, hogy az egyiken csak az indulhat aki nem kedvezményezett járásban található, a másikban pedig csak olyan aki ott található? Az 5 tagú konzorciumban minden tag nem-kedvezményezett járásban kell legyen, a másikban pedig mind az 5 db kedvezményezett járásban kell, hogy legyen? Ezeket mindkét felhívásban a 4.1. pontban javasoljuk tisztázni.

 

4.4.2.3. Tartalom értékelési szempontok

Észrevétel: Előnyt jelentő szempontok 5. pontjában adható 10 pontot irreálisan magas értéknek tartjuk. Értjük az indíttatást, de akkor is irreálisan sok. A többi előnyt jelentő szempontra javaslunk több pontot adni és ezt az értéket csökkenteni.

 

5.3. A támogatás mértéke, összege - a) pont

Észrevétel: Ahogy fentebb már hivatkoztuk, a számszerűsített mutatóknál 3 kategória létezik, de itt csak kettő. Javasoljuk, hogy vagy csak két kategória legyen, vagy ha három van akkor ez képeződjön le a min.max. támogatási összegben is.

 

5.3. A támogatás mértéke, összege - a) pont

Észrevétel: Nem értjük, hogyha összeáll egy konzorciumba 5 olyan önkormányzat, amelyben van a Számszerűsített mutatók szerinti A, B és C kategóriájú önkormánzat is, akkor a Felhívás 5.3. a) pontja hogyan értelmezendő? Kire vonatkozik a létszámbeli elvárás? Vagy pl. csak 20e feletti önkormányztok állhatnak össze, és csak 4e-20e közötti önkormányzatok állhatnak össze konzorciumba?

 

5.5. Az elszámolható költségek köre

Észrevétel: A "2. beruházásokhoz kapcsoló költségek" esetén, javasoljuk, hogy ne külön 5% legyen a maximum az építésnél és 5% az eszközbeszerzésnél, hanem összesen erre a kategóriára legyen max. 10%. Ez nagyobb rugalmasságot ad az önkormányzatoknak, és vonzóbbá is teszi a pályázást. Ugyanezt javasoljuk átvezetni a Felhívás 5.7. pontban, ahol szintén 5-5% van meghatározva.

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

Észrevétel: "E-beszerzés" kötelezettségét javasoljuuk teljesen eltörölni (más EFOP Felhívások esetén is törölték), vagy ha bármi miatt nem lehetséges a törlés, akkor legyen csak opcionális lehetőség.

 

6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája

Észrevétel: Nem értjük, mit értenek a 10. Költségvetési terv c. dokumentum alatt. Az EPTK-n eleve, tételesen fel kell rögzíteni a költségeket (amit, ha akar, a támogató ki tud exportálni excelbe, és más formátumba is). Nem javaslunk ezen felül többlet-dokumentálási kötelezettséget, mert az indokolatlanul növeli a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem készítéssel kapcsolatos adminisztratív terheit.

 

6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája

Észrevétel: A tartalmi értékelési szempontoknál említik, hogy "alapító okirat, vagy SZMSZ szerint…" Ha van az önkormányzatnak SZMSZ-e, akkor azt is kelljen csatolni a támogatási kérelemhez (amennyiben releváns).

 

Tisztelettel,

Nagy Péter ügyvezető

Tender Európa Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Erdősné Kovács Edit | 2016-12-15 13:32:09

Tisztelt Irányító Hatóság!

Az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek” című felhívás társadalmi egyeztetése kapcsán az alábbi észrevételeket tesszük.

 

1.            Felhívás 3.1.1. pont: Nem egyértelmű, hogy a felhívás keretében az önállóan támogatható valamennyi tevékenységek megvalósítása kötelező-e.

Javaslat: minden tevékenységcsoport megvalósítása kötelező, az azon belül felsorolt tevékenységek közül legalább egy választása kötelező.        

                 

2.            Felhívás 3.1.2.2. pont:   Nem egyértelmű a megfogalmazás, hogy a választott tevékenységcsoporton belül valamennyi tevékenység megvalósítása kötelező-e.

Javaslat: a tevékenységcsoporton belül felsorolt tevékenységek közül legalább egy választása kötelező.

 

3.            Felhívás 3.4.1.1. pont: Számszerűsített szakmai elvárások

Az „A” kategória meghatározása nem egyértelmű, hiszen a pontosan 5000 fő lakosság-számú település nem tartozik sehová.

Javaslat: „A” kategória: 5000 fő, vagy az alatti összlakosság.

               

4.            Felhívás 3.4.1.1. pont:   A projekt fizikai zárásának időpontjára az alábbi, számszerűsített szakmai célokat szükséges elérni:

A táblázat utolsó sorában szereplő tevékenységcsoport római számokkal került meghatározásra, ami nem feleltethető meg a felhívás 3.1. pontjában felsorolt sorszámozásnak.

Javaslat: a tevékenységcsoport sorszámait egyértelműen, a felhívásnak megfelelően szükséges alkalmazni.

               

5.            Felhívás 3.4.1.1.pont:     A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások

A felhívás 3.4.1.1. pontja értelmében a projektmenedzser és a pénzügyi menedzser díja a konzorciumvezető által közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében kerülhet alkalmazásra. A felhívás 5.5. elszámolható költségek pontja azonban lehetőséget ad a „Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díj” elszámolására.

Javaslat: A felhívás 3.4.1.1. pontjába szükséges beemelni a felhívás 5.5. pontjában szereplő „Projektmenedzsmenthez igénybe-vett szakértői szolgáltatás díj” elszámolásának lehetőségét.

 

6.            Felhívás: 3.7.1. pont:      Indikátorok       

A tevékenységcsoportokhoz történő kapcsolódásnál megadott pontok (római számok) nem azonosíthatók be egyértelműen.

Javaslat: a tevékenységcsoport sorszámait egyértelműen a felhívásnak megfelelően szükséges alkalmazni.

               

7.            Felhívás: 4.4.2. pont: Kiválasztási kritériumok, 13. Tartalmi értékelési szempontok 1.5. 

Az első kategória meghatározása nem egyértelmű, hiszen amennyiben pontosan 2000 az egy főre jutó bruttó hazai termék, akkor az a település nem tartozik sehová.

Javaslat: első kategória: 2000, vagy kevesebb

 

8.            Felhívás: 4.4.2. pont: Kiválasztási kritériumok, 13. Előnyt jelentő szempontok 5.

  • A szempontra adható 10 pont nagy hátrányt jelent a nem ebbe a körbe tartozó települések számára.

Javaslat: az adható pontszámot 5 pontra módosítani.

  • Nem egyértelmű a megfogalmazás, a konzorciumi tagok mindegyikének bele kell-e tartozni a felsorolt kategóriákba egyikébe.

Javaslat: legalább egy településnek kell a megadott kategóriák egyikébe tartozni.

 

Észrevételeink figyelembevételét előre is köszönjük!

Tisztelettel:

 

Erdősné Kovács Edit

Hajdú-Bihar megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Bognár Zsófia | 2016-12-13 15:05:13

 

Tisztelt Irányító Hatóság!

 

Ezúton szeretnénk összefoglalni észrevételeinket és módosítási javaslatainkat az EFOP-1.5.3-16. sz. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című Felhívás kapcsán.

 

1)     A Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre c. pontja jelenleg kizárólag csak a kedvezményezett járásokban érintett (GFO 321) települési önkormányzatokat, valamint a kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzat többségi tulajdonában álló nonprofit szervezeteket, vagy többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezeteket engedi önállóan támogatási kérelmet benyújtani.

 

Tekintettel arra, hogy a Felhívás 1. pontjában kifejtésre kerül, hogy a konstrukció céljainak kiemelten illeszkednie kell az Integrált Területi Programban (ITP) rögzített stratégiához, amelynek teljesítéséért a területi szereplő (jelen esetben a megyei önkormányzat) felelős, így javasoljuk a „Főpályázók” körének kiegészítését az alábbi két típussal:

 

·         GFO 321 megyei önkormányzat 

 

·         megyei önkormányzat többségi tulajdonában álló nonprofit szervezet, vagy többségi megyei önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezet

 

2)     Az észrevételünk szerint a Felhívás 4.1. pontjában rögzített előírás - a konzorciumban legalább 5 települési önkormányzatnak kell szerepelnie – aránytalanul szigorú. Ezen nagyméretű, összetett konzorciumok a korábbi programozási időszak tapasztalatai alapján jelentősen megnehezítik a projekt gyakorlati megvalósítását, menedzselését.

 

A projekt minél egyszerűbb lebonyolítása végett javasoljuk, hogy pályázhassanak önállóan vagy egyéb (de nem 4!) konzorciumi partnerrel olyan önkormányzati területfejlesztési társulások is, amelyeknek az érintett programtérségben legalább 5 tagjuk van.

 

Ne legyen kötelező továbbá 5 települést bevonni, ha a partnerek között van olyan nonprofit (civil?) szervezet, amely térségi hatókörű tevékenységet lát el, és a térségi önkormányzatok közül a projektben legalább 5 db-ot dokumentáltan bevonna.

 

3)     A Felhívás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz való illeszkedést is hangsúlyozza, ezen belül is a legfőbb kapcsolódási pontok között említi a két operatív program között a foglalkoztathatóság és a foglalkoztatottság növelését.

 

A TOP 5. prioritásai (helyi és megyei foglalkoztatási paktumok) támogatják a különböző, többnyire az iskolarendszerből kikerülő népesség munkaerő piaci elhelyezkedését segítő képzéseket, miközben az EFOP a szükséges alapkompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó képzéseket finanszírozza.

 

A tényleges szinergia megvalósítása érdekében szükségesnek látjuk, hogy a Felhívás 4.1.  Támogatást igénylők köre Kötelező együttműködő partnerek alpontjában feltüntetésre kerüljön az alábbi szövegezés:

 

·         TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című projekt kedvezményezettjei – amennyiben van a projekt megvalósulási helyszínén nyertes pályázat

 

·         TOP-5.1.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című projekt kedvezményezettjei – amennyiben van a projekt megvalósulási helyszínén nyertes pályázat

 

4)     A fenti együttműködések erősítése érdekében még javasoljuk, hogy a Felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok Tartalmi értékelési szempontok c. alpontjában a kapcsolódó szempontok (pl.: 2.6., 3.11.) dokumentumalapú alátámasztása végett kötelező legyen támogató nyilatkozat beszerzése a kapcsolódó TOP 5. prioritások projektjeinek kedvezményezettjeitől.

 

Észrevételeink és javaslataink figyelembe vételét előre is köszönjük!

 

Tisztelettel,

 

Sándor Ildikó

 

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.