A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. december 11-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-12-11 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Nagy Péter | 2016-12-11 19:32:15

Tisztelt Támogató!

 

Egyházi köznevelési intézményfenntartók nevében az alábbi észrevételeket tesszük az EFOP-4.1.5-16 felhívás-tervezettel kapcsolatban:

(folytatás)

 

20.) A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok - 3. Tartalmi értékelési szempontok c. rész 7.4. sz. előnyt jelentő szempontja esetében a "több különböző típusú köznevelési intézmény"-be beleértendők azok az intézménytípusok is, amik nem szerepelnek a felhívás 4.1. pontban? pl. ha egy fenntartó egy olyan intézmény feladatellátási helyének fejlesztésére nyújt be támogatási kérelmet, amely általános iskolai és alapfokú művészetoktatási feladatokat is ellát (de a projekt értelemszerűen csak az általános iskolai rész fejlesztésére vonatkozik), akkor ebben az esetben is jár a plusz pont?

 

21.) A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok - 3. Tartalmi értékelési szempontok c. rész táblázata utáni részben (29. o.) részletei a Támogató, hogy a támogatást igénylő 2007-2013 időszakban megvalósított projektje esetén felmerült, pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalansági eljárások megléte esetén 2 pont levonás jár. Ezzel kapcsolatban jelezni kívánjuk, hogy a támogatást igénylő maga az intézményfenntartó, és egy támogatást igénylő (intézményfenntartó) több feladatellátási helyre is adhat be támogatási kérelmet - ilyen esetben az adott támogatást igénylő minden egyes támogatási kérelméből levonják a 2-2 pontot. Azt tartanánk inkább jogosnak, ha a pontlevonás akkor történik meg, ha a támogatást igénylő a jelen támogatási kérelem feladatellátási helyén megvalósított korábbi pályázata kapcsán volt korrekció. Tehát nem általánosságban az intézményfenntartó minden támogatási kérelme esetében, csak akkor, ha most is olyan feladatellátási hely fejlesztésére pályázik, amely kapcsán korábban a 2007-2013 időszakban már volt megvalósított projektje és annak a projektnek kapcsán volt pénzügyi korrekció.

 

22.) Az 5.5. Elszámolható költségek köre 2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek esetében az első mondat csak a nem a támogatást igénylő tulajdonában lévő ingatlanon megvalósítandó fejlesztésre vonatkozik. Ezért javasoljuk, hogy a mondat elé kerüljön egy erre utaló alcím.

 

23.) Az 5.5. Elszámolható költségek köre 2. Beruházáshoz kapcsolódó költségeket kérjük kiegészíteni az akadálymentesítés költsége, mint elszámolható költséggel. (Erre a 272/2014. (XI. 5.) Kr. 5. melléklete lehetőséget ad.)

 

24.) Az 5.5. Az elszámolható költségek köre c. alfejezet 8. Általános (rezsi) költség esetében, az általános vállalat-irányítási költség esetében ne csak szolgáltatást lehessen elszámolni, hanem bért és bérjárulékot is. Ezt más EFOP felhívások is lehetővé teszik.

 

25.) A Piaci ár igazolása pontban, a felhívás-tervezet 36. oldalán a "Nem közbeszerzéshez..." és az "Amennyiben az egy indikatív..." kezdetű bekezdések egyértelműen a támogatási kérelemhez csatolandó indikatív árajánlatokra, "A nyílt kereskedelmi forgalomban..."-tól kezdődő rész pedig már a megvalósítási szakaszban lebonyolítandó 3 ajánlatos beszerzési eljárások előírásait tartalmazza. Javasoljuk ezeket alcímmel elkülöníteni.

 

26.) A Piaci ár igazolása részt javasoljuk - a kedvezményezettek védelme érdekében - kiegészíteni azzal, hogy a támogatási kérelem elbírálásakor elfogadott költségtételek később, a megvalósíthatósági szakaszban nem minősíthetőek nem elszámolhatónak.

 

27.) A felhívás-tervezet 38. oldalán az E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettséget javasoljuk törölni (amennyiben ez nem lehetséges, akkor opcionálisan választhatóvá tenni).

 

28.)  Az 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások alfejezet szöveges és táblázatos előírásait kérjük oly módon módosítani, hogy a terület-előkészítésre vonatkozó 2%, és a műszaki ellenőri szolgáltatás 1% adódjon hozzá a most meglévő, összevont 10%-hoz, és így együttesen mindezen költségekre maximálisan 13% legyen elszámolható. Erre a 272/2014. (Xi. 5.) Kr. 5. melléklete lehetőséget ad, és ez nagyban segítené a támogatást igénylőt a pénzügyi tervezésben és végrehajtásban.

 

29.) A Felhívás 6.1. pontja szerint: "Nyilatkozat a BMR értékéről (amennyiben releváns)" - ez azt jelzi, hogy nem minden esetben releváns a BMR számítás. Kérdésünk, hogy mikor releváns? Továbbá, a BMR számítást a felhívás-tervezet elején még az MT részeként kérték, itt pedig már külön nyilatkozatot kérnek. Kérjük tisztázni a pontos elvárást.

 

30.) A felhívás-tervezet 6.1. pontjában szereplő likviditási tervvel kapcsolatban ismételten kérjük  azokat, amiket már a 16.) sz. észrevételünknél jeleztünk.

 

31.) A felhívás-tervezet 6.1. pontjában szereplő 9. Létesítő okirat kapcsán javasoljuk pontosításként odaírni, hogy a létesítő okirat csak a támogatást igénylő fenntartóra vonatkozik (és nem vonatkozik a fejlesztéssel érintett intézmény(ek)re). Amennyiben a majdani értékelő ezt majd nem így fogja értelmezni, akkor a nem hiánypótoltatható szempontok alapján azt is megteheti, hogy elutasít egy támogatási kérelmet (mert a támogatást igénylő csak a fenntartó létesítő okiratát csatolta, de az intézményekét nem- miközben az nem is volt elvárás). (Sajnos az eddigi EFOP értékelések alapján az a tapasztalatunk, hogy ilyen, és ehhez hasonló jellegű indokolatlan elutasítások előfordulnak.)

 

32.) A felhívás 8. fejezetében (43. o.) a harmadik pontban van egy sortörési hiba, kérjük javítani.

 

33.) A felhívás 43. oldalán a közbeszerzési törvény jelölése nem jó, a jelölt törvény 2015.11.01. óta már nem hatályos. Kérjük a legfrissebb jogszabály feltüntetését.

 

Tisztelettel,

Nagy Péter ügyvezető

Tender Európa Kft.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Nagy Péter | 2016-12-11 19:31:21

Tisztelt Támogató!

 

Egyházi köznevelési intézményfenntartók nevében az alábbi észrevételeket tesszük az EFOP-4.1.5-16 felhívás-tervezettel kapcsolatban:

 

1.) A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 1. tevékenysége esetén a zárójeles rész ("például: funkció nélküli épületek/épületrészek oktatási célnak megfelelő átalakítása, korszerűsítés, bővítés...") úgy is értelmezhető, hogy a "korszerűsítés, bővítés" stb. is a funkció nélküli épületekre vonatkozik, holott, feltételezhetően a kiíró szándéka az volt, hogy egy példa legyen a funkció nélküli épületek átalakítása, egy másik példa a korszerűsítés, harmadik a bővítés, és így tovább. A zárójeles részben lévő példákat javasoljuk bekezdésszerűen tagolni, hogy ne legyen félreérthető (hasonlóan az EFOP-4.1.6. ugyanezen fejezetének tagolásához).

 

2.) A 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek Projekt előkészítés keretében megjelölt tevékenység: "Az iskolák felmérése tanulólétszám, infrastrukturális feltételek, megközelíthetőség, stb. alapján.". Kérjük részletezni, hogy a "stb." alatt mit értenek, mit várnak el pontosan.

 

3.) A 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek Projekt előkészítés keretében megjelölt tevékenység: "A projektmegvalósító szervezetnek megvalósíthatósági tanulmány keretében kell kidolgoznia a fejlesztéssel érintett intézmények kiválasztásának módszertanát, a kiválasztás módszertani alátámasztását." Javasoljuk ezt kiegészíteni azzal, hogy "amennyiben releváns", hiszen ha egy fenntartó eleve csak egy intézménnyel és azon belül csak egy feladatellátási hellyel rendelkezik, abban az esetben ez a tevékenység nem releváns.

 

4.) Az akadálymentesítést, mint akár a köteletően megvalósítandó, akár a választható tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységet javasoljuk beemelni a támogatható tevékenységek közé. Javasoljuk továbbá ezzel összefüggésben, hogy az akadálymentesítés költége az 5.5. Elszámolható költségek köre - 2. Beruházás költségei között elszámolható legyen.

 

5.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatos elvárások utolsó pontja esetén nem értjük, miért szükséges BMR számítást végezni, és hogy ez a számítás pontosan mire vonatkozik a projekten belül.

 

6.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások" esetében, javasoljuk mind a projektmenedzser, mind a pénzügyi vezető, a megbízási jogviszonyt is lehetővé tenni, az erre vonatkozó leírásban.

 

7.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások" esetében, csak felsőfokú végzettség szerepel elvárásként a projektmenedzserrel szemben. Rendkívül kockázatosnak tartjuk, ha egy EU-s projektet, különösen egy EFOP projektet olyan személy projektmenedzsel, aki nem ért hozzá, és/vagy aki még soha nem látott el ilyen pozíciót. Javasoljuk a projektmenedzserrel szemben elvárásként támasztani, min. 1 éves, uniós forrásból megvalósult projektek területén szerzett tapasztalat elvárását a felsőfokú végzettség elvárása mellett.

 

8.) Kérjük, hogy a projektmenedzseren és a pénzügyi vezetőn túlmenően legyen lehetőség projektasszisztens és/vagy pénzügyi asszisztens elszámolására. Ezt más EFOP felhívások is lehetővé teszik (pl. EFOP-3.1.6, EFOP-4.1.6 stb.). Kérjük továbbá, hogy ezen pozíciókat megbízási jogviszonyban is be lehessen tölteni.

 

9.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "A szakmai vezetéssel szembeni elvárások" részt javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy lehetőség van a szakmai vezetőn kívül más szakmai megvalósítók elszámolására is a projektben.

 

10.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "A szakmai vezetéssel szembeni elvárások" részt javasoljuk továbbá kiegészíteni azzal a más felhívásokban szereplő mondattal, hogy mind a projektmenedzsmentnek, mind a szakmai megvalósítóknak olyan végzettséggel és tapasztalattal kell rendelkeznie, amely képessé teszi ezeket a személyeket az adott projekt-pozíció betöltésére.

 

11.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "Beszámolási kötelezettség" részében olvashatjuk a beszámoló készítésre vonatkozó előírást. Észrevételeink:

  • Kérjük a felhívásban tisztázni, hogy írásos vagy szóbeli beszámolás kerül előírásra. Ez amiatt is fontos előre tudni, mert szóbeli beszámoltatás esetén a szakmai vezetőnek 6 havonta Budapestre kell utaznia, és az ezzel kapcsolatos útiköltséget be kell tervezze a támogatást igénylő a projekt költségvetésébe. (Más felhívás-tervezetekben is szerepel ez a beszámoltatás, mint előírás. Javasoljuk IH-szinten, vagy szakmapolitikai főosztály szintjén, előre tisztázni az ezzel kapcsolatos elvárásokat, hiszen erre támogatást igénylőnek készülnie kell, és tisztában kell lennie az elvárásokkal.)

  • A kifizetési igénylések részeként eleve kötelező a beszámoló készítés, a záró kifizetési igénylés részeként pedig záró beszámoló készítése. Kérdésünk, hogy ezen felül miért van szükség további beszámoltatásra? Írásbeli beszámoló elvárása nem indokolt, mivel a kifizetési igénylés részeként készülő beszámoló eleve rendelkezésre áll akár a szakfőosztály, akár az IH részére, szóbeli beszámoltatás pedig korábban csak a kiemelt projektek esetén volt jellemző és indokolt.

 

12.) A 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások c. alfejezet utolsó pontja nem releváns, hiszen jelen konstrukcióban nem igényelhet támogatást helyi önkormányzat. (Amennyiben e helyett a szempont helyett más horizontális szempontot emelnek be a felhívásba, kérjük, hogy olyat válasszanak, amelyet a 4.1. fejezet szerinti támogatást igénylők reálisan és könnyen teljesíteni tudnak. Köszönjük.)

 

13.) A 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam c. alfejezetet javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy támogatást igénylő eldönthesse, hogy a Támogatási Szerződés hatályba lépésekor kezdődjön meg a projektje, vagy pedig lehetősége legyen a hatályba lépést követő max. 6. hónapban (amennyiben ez nem lehetséges, akkor a követő max. 3. hónapban) megkezdeni a projektet. Ennek oka, hogy Támogató figyelembe kell vegye azt, hogy köznevelési intézmények a támogatást igénylők, amelyeknek a munkarendje a köznevelési tanévekhez, azon belül pedig a félévekhez igazodik. Sajnos jelenleg nem ismert a támogatási kérelmek beadási határideje, és bizonyos felhívás-módosítások esetében az előre ismert határidő is módosul; továbbá, az EFOP projektek tartalmi bírálata időigényének ismeretében (kb. 8-12 hónap között), fontosnak tartjuk, hogy támogatást igénylőnek legyen minimális mozgástere abban, hogy amikor tudomására jut a támogató döntés, akkor meghatározhassa, hogy a Támogatási Szerződés hatályba lépésekor, vagy ezt követően pár hónappal kívánja-e megkezdeni a projektet. A szakmai megvalósítói kör egy része vagy egésze minden bizonnyal a meglévő szakmai munkatársak közül kerül ki, emiatt is fontos az igazodás a félévekhez.

 

14.) A 3.8. Fenntartási kötelezettség c. alfejezet második pontja alapján a támogatást igénylőnek a projekt fizikai befejezése után szakmai beszámolót nyújt be a támogató által elvárt módon. Észrevételeink:

  • Támogatást igénylőnek eleve kötelező fenntartási jelentéseket készítenie a fenntartási időszakban, rendszeresen, amelyet a Támogató eleve ellenőriz és jóváhagy. A megvalósítási és a fenntartási időszakban, a meglévő beszámolókon és fenntartási jelentéseken túlmenő beszámoltatás indokolatlanul növeli a támogatást igénylő adminisztratív terheit, és szembemegy a kormányzati szinten támogatott bürkorácia-csökkentéssel.

  • Kérdés továbbá, hogy pontosan miről számoltatja be a Támogató a támogatást igénylőt a fenntartási időszakban? A jelen fejezetben két dolgot írtak elő a fenntartási időszakra: az intézmény köznevelési hasznosítását, és a dokumentumok elkülönített nyilvántartását. Ezek teljesülésén túlmenően Támogató miről kíván beszámolót kérni?

 

15.) A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok - 2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok c. alfejezet szerinti j) pontban szereplő mondatot javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy "a hatályos alapító okirat szerint", ugyanis a jelenlegi megfogalmazás szerint nem egyértelmű, hogy mikorra vonatkozik az elvárás. A hatályos alapító okirat megfogalmazás a megfelelő, mivel az a szerinti létszám tartalmazza a maximális tanulói létszámot.

 

16.) Likviditási tervvel kapcsolatos észrevételek:

  • Kérjük, hogy likviditási tervet csak bizonyos értékhatár felett kelljen készíteni.
  • Kérjük, hogy a likviditási tervet ne a támogatási kérelemhez kelljen mellékelni, hanem csak a TSZ kötéshez (áthelyezés a felhívás 6.1. pontjából a 6.2-be). Amennyiben ezt elfogadják, úgy a tartalmi értékelési szempontok közül a 4.3. sorszámú szempont nem releváns, így kérjük annak törlését.
  • A felhívás-tervezet 30. oldala szerint, a likviditási terv csak akkor indokolt, ha a felhívásban szereplő előleg-mértékhez képest magasabb előleget kíván a kedvezményezett igénybe venni. Ez is alátámasztja, hogy likviditási terv készítése csak speciális esetben indokolt.

 

17.) A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok - 3. Tartalmi értékelési szempontok c. rész 5. Fenntarthatósági szempontok 5.3. értékelési szempontja nem releváns, hiszen pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó előírás sem a felhívásban, sem az MT sablonban nincs. Így ez az értékelési szempont nem releváns és törlendő, vagy pedig a "nem releváns" választása esetén is járjon az 1 pont a támogatást igénylőnek.

 

18.) A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok - 3. Tartalmi értékelési szempontok c. rész 7.2. sz. előnyt jelentő szempontja esetében a megvalósulás alatt a projektbe bevont feladatellátási helyet érti a Támogató? Kérjük ezt tisztázni.

 

19.) A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok - 3. Tartalmi értékelési szempontok c. rész 7.3. sz. előnyt jelentő szempontja esetében milyen módon kell igazolni a hátrányos helyzetet és a halmozottan hátrányos helyzetet, és pontosan mit ért ezek alatt a kifejezések alatt a támogató?

 

Tisztelettel,

Nagy Péter ügyvezető

Tender Európa Kft.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Károly Anett | 2016-12-09 13:28:03

Javasoltjuk annak egyértelműsítését, hogy kizárólag az energetikai korszerűsítés projektelem tekintetében kell elkészíteni a BMR számítást a 3.4.1.1 pont Energetikai korszerűsítés alpoont értelmében. (A 3.4.1.1 "A Megvalósíthatósági Tamulmányban szükséges bemutatni" pont utolsó alpontja általánosan fogalmaz, ezért nem világos, hogy a BMR számítás mire vonatkozik.)

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Koterle Gabor | 2016-12-09 11:02:20

Javasolni kívánjuk, hogy a pályázók köre bővülhessen az alapfokú művészetoktatási intézményekkel.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Károly Anett | 2016-12-07 16:41:26
  • A Kormány által elfogadott 2017-re és 2018-ra vonatkozó minimálbér-emelkedést a kivitelező cégek várhatóan érvényesíteni fogják a kivitelezési tevékenységek munkadíjaiban is, ezáltal az építési költségek növekedése várható. Emiatt a felhívás 3.4.1.1 pontjában szereplő költségkorlátok megemelésének újragondolását kérjük a minimálbér növekedésének arányában.
  • Javasoljuk, hogy egy fenntartó több feladatellátási-helyére is beadhasson egy közös pályázatot, amennyiben az igényelt támogatás mértéke a több feladatellátási-helyre összesen nem haladja meg az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összegét.
  • Kérjük annak egyértelműsítését, hogy a meglévő, jelenleg is tornateremként funkcionáló, de nem bővíthető (sem az iskola épületén belül, sem pedig épületbővítéssel, illetve szomszédos területeken új építéssel) termek felújítása, minőségi fejlesztése, eszközparkjának gazdagítása a mindennapos testnevelés minőségi javításának érdekében támogatható tevékenység, és új építés esetén előírás csupán az MSZ 24203 szabvány szerinti tornaterem méret kialakítása.

Köszönettel: Károly Anett

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Tamás Gyuláné | 2016-12-07 08:37:47

Sajnálattal vettük, hogy intézményünk ebbe a pályázatba sem fér bele. Óvodánk hátrányos helyzetű gyermekeket nevel. Fentartónk civil szervezet (alapítvány) Szent Kinga Caritas Alapítvány. Évek óta nem tudunk pályázni mert nincs számunkra is kiírt pályázat. Az épület állaga nagyon rossz. Megörültünk a lehetőségnek, de a felhívást olvasva azzal szembesültünk, hogy ugyan köznevelési intézményekre lett kiírva, de a célcsoport az Nkt. 7§ b.)-e.), j.) pontjaiban van megjelölve. Az óvodák nem tartoznak ide. Nem tudom valaha lesz-e lehetőségünk óvodánkat felújítani. Nincs tornatermünk, az udvarunk is rossz állapotú.

Köszönettel: Tamás Anikó óvodavezető Boldog Ceferino Katolikus Óvoda Komló

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Kocsisné Benkő Beáta | 2016-12-05 15:56:23

Pályázók köre.

A megvalósíthatósági tanulmányban be kell mutatni az iskolai férőhelyek jelenlegi kihasználtságát, valamint a következő öt évben a várható tanulói létszámot. A férőhely kihasználtság nem csökkenhet 90 % alá. Pályázhat-e az az intézmény, akinél a gyermeklétszám nem éri el az alapító okiratban rögzített létszám 90 %-át.

A megvalósíthatósági tanulmányban szükséges kitérni a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek várható arányára. Javaslom hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya helyett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részerülők arányát tervezni. A hátrányos helyzetet jelenleg a szülők kérésére állapítja meg a jegyző, akik (helyi gyakorlat) nem minden esetben kérik, akkor sem ha helyzetük indokolttá tenné. Így nehéz megbecsülni várható arányukat.

köszönöm