A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. december 11-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-12-11 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Nagy Péter | 2016-12-11 18:28:05

Tisztelt Támogató!

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete által fenntartott Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés-Oktatást végző Iskola nevében az alábbi észrevételeket tesszük az EFOP-3.1.6-16 kódszámú Felhívás-tervezetre:

(folytatás)

38.) A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok - 3. Tartalmi értékelési szempontok c. rész 2.6. szempontja esetén az alábbi észrevételeket tesszük:

  • „szinergikus kapcsolódások és lehatárolások bemutatásra kerültek” – javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy „vagy nem releváns”. Maga az értékelési szempont úgy kezdődik, hogy „releváns esetben”, és az EFOP-4.1.6-16 azonos értékelési szempontja is azt tartalmazza, hogy a max. pont akkor is jár, ha nem releváns (hiszen nem feltétlen vannak párhuzamos fejlesztések az adott támogatást igénylőknél).

  • a szinergikus kapcsolódások ha csak részben kerültek bemutatásra, akkor arra járjon 1 pont. Ez így van az EFOP-4.1.6 azonos értékelési szempontjánál. Nem indokolt a két konstrukció között ebben a tekintetben más pontozási módszer alkalmazása.

 

39.) A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok - 3. Tartalmi értékelési szempontok c. rész 4. Pénzügyi szempontok 4.3. pontja nem releváns, egyrészt, mivel csak a TSZ kötéshez várja el a felhívás-tervezet a likviditási terv készítését, másrészt, mivel csak a 300 millió Ft feletti összegű projektek esetén indokolt likviditási terv készítése egyáltalán. Emiatt javasoljuk a 4.3. értékelési szempont törlését.

 

Kérjük észrevételeink szíves jóváhagyását, és átvezetését a végleges felhívásban.

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete által fenntartott Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés-Oktatást végző Iskola nevében,

Tisztelettel,

Nagy Péter / Tender Európa Kft.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Nagy Péter | 2016-12-10 22:47:14

Tisztelt Támogató!

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete által fenntartott Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés-Oktatást végző Iskola nevében az alábbi észrevételeket tesszük az EFOP-3.1.6-16 kódszámú Felhívás-tervezetre:

(folytatás)

20.) A 4.1. alfejezetet javasoljuk számozással tagolni, hogy egyértelműen kiderüljön, mely feltételeknek kell megfelelni. A GFO kód-beli elvárás az 1.), "A fejlesztés..." c. rész a 2.) pont, és így tovább.

 

21.) A 4.1. alfejezetben az Nkt. 7.§ hivatkozásánál, ha az i, k és f pont közül elég csak az egyiknek megfeleljen a támogatást igénylő, akkor ezt kérjük pontosítani ("és/vagy" kifejezés használatával, vagy bármely más módon).

 

22.) Az "A fejlesztéssel érintett..." bekezdésnél is, ha vagylagos a 3 felsorolás, akkor ezt kérjük jelezni.

 

23.) A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok - 3. Tartalmi értékelési szempontok c. rész 5. Fenntarthatósági szempontok 5.3. értékelési szempontja nem releváns, hiszen pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó előírás sem a felhívásban, sem az MT sablonban nincs, és nem is kell sem CBA elemzést, sem ehhez hasonlót készíteni. Így ez az értékelési szempont nem releváns és törlendő, vagy pedig a "nem releváns" választása esetén is járjon az 1 pont a támogatást igénylőnek.

 

24.) A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok - 3. Tartalmi értékelési szempontok c. rész 7. Előnyt jelentő szempontok 7.4. értékelési szempontja esetében kérjük tisztázni, hogy a megvalósulás helye alatt mit értenek? Csak a támogatást igénylő intézménynek a projekt keretében fejlesztendő feladatellátási helye értendő ide, vagy a támogatást igénylő a projekt megvalósítási időszakban akár csak 1 db programot is elvisz egy fejlesztendő, vagy komplex programmal fejlesztendő járás településére, akkor is jár a plusz pont?

 

25.) A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok - 3. Tartalmi értékelési szempontok c. rész 7. Előnyt jelentő szempontok 7.5. értékelési szempontjánál "tevékenységcsoport" kifejezés szerepel. Korábban már javasoltjuk ennek a kifejezésnek a használatát, ezt itt most ismételten kérjük, a 3.1.1. alfejezetnél is használni a "modul" kifejezés helyett.

 

26.) A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok - 3. Tartalmi értékelési szempontok c. rész 7. Előnyt jelentő szempontok 7.5. értékelési szempont esetében túl sok plusz pont jár a további válallt tevékenységekért. Ez nem jelentene problémát, ha az 5.3. alfejezet szerint nem járna kirívóan alacsony maximális támogatási összeg az 1-3 feladatellátási hellyel rendelkező támogatást igénylő számára. Ez a plusz pontozás jelentős plusz pontszámhoz juttatja azt a fenntartót, aki a legtöbb, a 4.1. pont szerinti intézményt tartja fenn - ez pedig nem más, mind az állami köznevelési intézményfenntartó szervezet. Ez az értékelési szempont tehát szándékosan háttérbe szorítja a nem állami intézményfenntartók támogatási kérelmeit, ezáltal diszkriminatív. Javasoljuk a 7.5. értékeli szempont törlését, vagy pedig a plusz pontok értékét 5 és 8 pont helyett 1 és 2 pontra csökkenteni a támogatást igénylők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.

 

27.) Az 5.3. A támogatás mértéke, összege b) pont alatt szereplő táblázatban szereplő, egy támogatási kérelemre eső maximális támogatási összegek egyértelműen úgy kerültek meghatározásra, hogy a sok feladatellátási hellyel rendelkező állami intézményfenntartó kirívóan magas támogatási összeget nyerhessen el, míg a nem állami (civil, és egyházi) fenntartók kirívóan alacsony támogatásban részesülhessenek csak. Ez indokolatlan, és diszkriminatív. A közhiteles köznevelési adatbázisban szereplő információk alapján egyértelmű, hogy a civil és egyházi fenntartók jellemzően csak egy intézményt működtetnek. A nem állami intézményfenntartók sok esetben színvonalasabb szolgáltatásokat tartanak fenn, mint az állam. Javasoljuk törölni az 1-3 feladatellátási helyre vonatkozó feladatellátási helyenkénti összeg sort a táblázatból (így is megmarad az az előírás, hogy egy intézmény max. 300 millió Ft támogatást nyerhet).

 

28.) Az 5.5. Az elszámolható költségek köre c. alfejezet 7. Projektmenedzsment költség részét kérjük kiegészíteni a projektmenedzsment tevékenységhez igénybe vett szakértői szolgáltatás díjának elszámolhatóságával. A támogatást igénylők jellemzően nem rendelkeznek sem az előírt tapasztalatú projektmenedzserrel, sem az előírt tapasztalatú pénzügyi vezetővel, és azokat csak a projekt megvalósítási időszakra veszi igénybe. Erre a rövid időre nem feltétlen kíván támogatást igénylő munkaviszonyt létesíteni és bért elszámolni. Indokolt a szolgáltatás elszámolhatóságának a biztosítása. Ezt a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet is lehetővé teszi.

 

29.) Az 5.5. Az elszámolható költségek köre c. alfejezet 8. Általános (rezsi) költség esetében, az általános vállalat-irányítási költség esetében ne csak szolgáltatást lehessen elszámolni, hanem bért és bérjárulékot is. Ezt a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet is lehetővé teszi.

 

30.) Az 5.5. Az elszámolható költségek köre c. alfejezet 38. oldala szerint a tartalék csak az IH előzetes engedélyével használható fel. Kérdésünk, hogy ezt nem a KSZ engedélyezi? Az IH engedélyezés jellemzően nagyon időigényes, sokszor több hónapig is elhúzódik.

 

31.) Az 5.5. Az elszámolható költségek köre c. alfejezet 38. oldalán található információ szerint: "Amennyiben a megvalósítás során szabálytalansági eljárás eredményeként megállapítható, hogy pénzügyi érdeksérelem történt és pénzügyi korrekció előírása szükséges, adott tételek levonásával, elszámolható összegének csökkentésével, vagy egyes költségtípusokra fordítható támogatási összeg csökkentésével, a szabálytalansággal érintett, vetítési alapba tartozó összeghez automatikusan hozzáadásra kerül a módszertan alapján megállapított 11,111111 százalékos átalánnyal érintett összeg is." Miért kellene bármilyen, pénzügyi visszafizetést jelentő szabálytalanság esetén a 11,11% átalány összeget is levonni? Ezt indokolatlannak és túlzónak tartjuk. Önmagában a pénzügyi visszafizetés is elegendő súlyú büntetés a támogatást igénylő számára. Kifejezetten kérjük ennek a bekezdésnek a törlését a felhívásból. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor javasoljuk a 11,11% átalány elszámolását törölni és helyette a Projekt előkészítés, Közbeszerzés, Projektmenedzsment, Tájékoztatás és nyilvánosság, Általános rezsi költségek rendes elszámolhatóságát, az összevont maximális %-is korlát elszámolhatóságátval biztosítani (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.6.). Még ez utóbbi lehetőség is sokkal nagyobb biztonságot jelent a támogatást igénylők számára.

 

32.) A Piaci ár igazolása pontban, a felhívás-tervezet 40. oldalán a "Nem közbeszerzéshez..." és az "Amennyiben az egy indikatív..." kezdetű bekezdések egyértelműen a támogatási kérelemhez csatolandó indikatív árajánlatokra, "A nyalt kereskedelmi forgalomban..."-tól kezdődő rész pedig már a megvalósítási szakaszban lebonyolítandó 3 ajánlatos beszerzési eljárások előírásait tartalmazza. Javasoljuk ezeket alcímmel elkülöníteni.

 

33.) A Piaci ár igazolása részt javasoljuk - a kedvezményezettek védelme érdekében - kiegészíteni azzal, hogy a támogatási kérelem elbírálásakor elfogadott költségtételek később, a megvalósíthatósági szakaszban nem minősíthetőek nem elszámolhatónak.

 

34.) A felhívás-tervezet 42. oldalán az E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettséget javasoljuk törölni (amennyiben ez nem lehetséges, akkor opcionálisan választhatóvá tenni).

 

35.) A "Kiszervezhető tevékenységek" részben a megjelölt költségtípusokra vonatkozó kiszervezhető maximális mértéke 30%, ami túl alacsony érték. Más felhívások esetében ez 60-70%, ami jelen felhívás esetében is indokolt, kérjük a maximális mérték megemelését legalább 50%-ra.

 

36.) Az 5.8. Nem elszámolható költségek köre pontban nem elszámolható költségek között szerepel a gépjármű beszerzése. A konstrukció jellegéből fakadóan indokolt a gépjármű beszerzés a célcsoport szállításához. Kérjük az 5.5. Elszámolható költségek köre pontot kiegészíteni a személyszállításra alkalmas gépjármű (mikrobusz) bekerülési értéke, és annak akadálymentesítése költségének elszámolhatóságával.

 

37.) A 6.2. TSZ kötés melléklet lista / 8. pontban szerepel a Likviditási terv. Egyrészt üdvözöljük, hogy csak a TSZ kötéshez kérik a likviditási tervet - kérjük, ez maradjon is így. Másrészt javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy "amennyiben releváns", mivel a felhívás elején csak a 300 millió Ft feletti projektek esetében írták elő kötelezően.

Kérjük észrevételeink szíves jóváhagyását, és átvezetését a végleges felhívásban.

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete által fenntartott Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés-Oktatást végző Iskola nevében,

Tisztelettel,

Nagy Péter / Tender Európa Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Nagy Péter | 2016-12-10 22:45:52

Tisztelt Támogató!  

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete által fenntartott Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés-Oktatást végző Iskola nevében az alábbi észrevételeket tesszük az EFOP-3.1.6-16 kódszámú Felhívás-tervezetre:

 

1.) Az 1.1. A felhívás indokoltsága és célja c. alfejezet 5. oldalán olvasható, hogy az egységes eljárásrendek, módszerek csak részben kerültek kialakításra. Megfontolásra javasoljuk, hogy legyen lehetőség a konstrukció keretében, akár választható tevékenységként, együttműködésre, tudásmegosztásra más olyan szervezetekkel, akik megfelelnek a támogatást igénylők körében szereplő intézményi besorolásnak.

 

2.) A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek esetében "modulok" kifejeztést használja a Támogató, míg a A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek alfejezet végén a 12. oldalon, illetve a felhívás-tervezet Tartalmi-értékelési szempontok részében is "tevékenységcsoport" kifejezést használnak. A következetesség jegyében javasoljuk mindenhol egységes kifejezés használatát, az eddigi felhívások ismeretében a "tevékenységcsoport" megfelelőbbnek tűnik.

 

3.) A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek - 1. A. c. pont tekintetében: a tevékenység megnevezésből javasoljuk törölni az "akkreditált továbbképzések" részt, mivel igen kevés ilyen továbbképzést szerveznek.

 

4.) A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek - 1. A. d. pont tekintetében: súlyos halmozottan sérült gyermekek esetében digitális kompetencia felmérés nem alkalmazható. Javaslat a "digitális" kifejezés  törlése.

 

5.) A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek esetében, hiányzik az akadálymentesítés, mint önállóan támogatható tevékenység megjelölése. A célcsoport egyes tagjai számára elengedhetetlen a fejlesztett feladatellátási hely akadálymentes megközelíthetősége. Egy ilyen konstrukcióból nem hiányozhat az akadálymentesítés, mint önállóan támogatható tevékenység. Kérjük az akadálymentesítás, mint tevékenység felvételét ebből a pontba. (A felhívás-tervezetből egyébként hiányzik az akadálymentesítésre vonatkozó előírások részletezése - pl. ha egy támogatást igénylő a tevékenységek között szereplő új építést vagy felújítást valósítja meg, tudnia kell, hogy új építés esetén teljeskörá fizikai akadálymentesítés, felújítás/átalakítás stb. esetén projektarányos akadálymentesítést kell végeznie.)

 

6.) A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek c. alfejezet végén, a 12. oldalon az 1., 2., és 3. részcélhoz kapcsolódó tevékenységekre hivatkoznak. Javasoljuk egyértelműsíteni, hogy melyik tevékenységcsoport melyik részcélhoz tartozik.

 

7.) A 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek c. fejezetben a "megvalósíthatósági tanulmány / szakmai terv" és a "likviditási terv" után javasoljuk beszúrni a "készítése" szót.

 

8.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "Számszerűsített szakmai elvárások" részében, az első eredmény igazolásának módjánál kérjük egyértelműsíteni, hogy mit értenek "összesítés" alatt.

 

9.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "Számszerűsített szakmai elvárások" részében, a második eredmény igazolásának módja esetében jelezni kívánjuk, hogy nem minden eszköz esetében releváns az üzembe helyezési lap. Javasoljuk ehhez a tagmondathoz odaírni, hogy "amennyiben releváns".

 

10.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "Szakmai tervvel kapcsolatos elvárások" részében nem egyértelmű, hogy a szakmai tervvel kapcsolatos támogatói elvárások miben különböznek a megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatos elvárásoktól:

  • "A szakmai tervnek mindazon tartalmi követelményeknek meg kell felelnie, melyek  megvalósíthatósági tanulmány kapcsán előírásra kerültek". Ezt úgy értelmezzük, hogy tartalmilag ugyanazt kell tartalmazza mindkét dokumentum, ugyanakkor nyilván nem ez volt a kiírói szándék. Javasoljuk egyértelműsíteni, hogy itt mire gondolt a Támogató. (Feltételezzük, hogy az MT-ben részletezendő felsorolásra, és a tartalmi értékelési szempontok alkalmassági és szakmai részeire gondoltak.)
  • "A szakmai terv esetében nem kötelező az Irányító Hatóság által megadott sablont használni." Jelezni kívánjuk, hogy a felhívás-tervezet 8. A felhívás szakmai mellékletei c. részben nem szerepeltettek szakmai terv sablont, ami alapján feltételezzük, hogy eleve nem is készítettek IH-s sablont. Kérdés tehát, hogy milyen sablonra gondolt a kiíró, amikor nem is készítettek sablont.
  • "Minimum 20, maximum 30 oldal terjedelmében szükséges bemutatni a projekt szakmai tartalmát." Nagyon nem tartjuk célravezetőnek ilyen, terjedelembeli korlát előírását. 30 oldalban biztosan nem lehet kifejteni még egy pár tíz milliós fejlesztés szakmai tartalmát sem; úgy biztosan nem, hogy minden tartalmi elvárásra, és minden tartalmi-értékelési szempontra reagáljon benne a támogatást igénylő. Javasoljuk a minimális és maximális terjedelmi előírás törlését.
  • A szakmai tervet nem kötőjellel, hanem külön (kötőjel nélkül) írjuk, javasoljuk javítani a dokumentum egészében.

 

11.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások" esetében, mind a 300 millió Ft alatti, mind a feletti támogatási kérelem esetében javasoljuk mind a projektmenedzser, mind a pénzügyi vezető, mint a projektasszisztens, mind a pénzügyi asszisztens esetében a megbízási jogviszonyt is lehetővé tenni, az erre vonatkozó leírásban.

 

12.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások" esetében, mind a 300 millió Ft alatti, mind a feletti támogatási kérelem esetében a projektmenedzser esetén az utolsó mondatban a "szerzett tapasztalattal" részt javasoljuk kiegészíteni: "szerzett projektmenedzseri tapasztalattal". Hiába dolgozott valaki EU-s projektben más pozícióban; ha nem projektmenedzserként dolgozott, akkor nem releváns a tapasztalata.

 

13.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások" esetében, mind a 300 millió Ft alatti, mind a feletti támogatási kérelem esetében a projektmenedzser esetén az utolsó mondatban a "szerzett tapasztalattal" részt javasoljuk kiegészíteni: "szerzett pénzügyi vezetői tapasztalattal". Hiába dolgozott valaki EU-s projektben más pozícióban; ha nem pénzügyi vezetőként dolgozott, akkor nem releváns a tapasztalata.

 

14.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "A szakmai vezetéssel szembeni elvárások" részt javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy lehetőség van a szakmai vezetőn kívül más szakmai megvalósítók elszámolására is a projektben.

 

15.) A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "A szakmai vezetéssel szembeni elvárások" részt javasoljuk továbbá kiegészíteni azzal a más felhívásokban szereplő mondattal, hogy mind a projektmenedzsmentnek, mind a szakmai megvalósítóknak olyan végzettséggel és tapasztalattal kell rendelkeznie, amely képessé teszi ezeket a személyeket az adott projekt-pozíció betöltésére.

 

16.)  A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c. alfejezet "Beszámolási kötelezettség" részében olvashatjuk a beszámoló készítésre vonatkozó előírást. Észrevételeink:

  • Kérjük a felhívásban tisztázni, hogy írásos vagy szóbeli beszámolás kerül előírásra. Ez amiatt is fontos előre tudni, mert szóbeli beszámoltatás esetén a szakmai vezetőnek 6 havonta Budapestre kell utaznia, és az ezzel kapcsolatos útiköltséget be kell tervezze a támogatást igénylő a projekt költségvetésébe. (Más felhívás-tervezetekben is szerepel ez a beszámoltatás, mint előírás. Javasoljuk IH-szinten, vagy szakmapolitikai főosztály szintjén, előre tisztázni az ezzel kapcsolatos elvárásokat, hiszen erre támogatást igénylőnek készülnie kell, és tisztában kell lennie az elvárásokkal.
  • A kifizetési igénylések részeként eleve kötelező a beszámoló készítés, a záró kifizetési igénylés részeként pedig záró beszámoló. Kérdésünk, hogy ezen felül miért van szükség további beszámoltatásra. Írásbeli beszámoló elvárása nem indokolt, mivel a kifizetési igénylés részeként készülő beszámoló eleve rendelkezésre áll akár a szakfőosztály, akár az IH részére, szóbeli beszámoltatás pedig korábban csak a kiemelt projektek esetén volt jellemző és indokolt.

 

17.) A 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások c. alfejezet utolsó pontja ("Rugalmas munkaidőszervezés...") nem feltétlenül teljesíthető minden támogatást igénylő által. Javasoljuk ezen horizontális előírást lecserélni egy olyan másik előírásra, amely könnyebben teljesíthető a 4.1. pontban szerepeltetett támogatást igénylők által.

 

18.) A 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam c. alfejezetet javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy támogatást igénylő eldönthesse, hogy a Támogatási Szerződés hatályba lépésekor kezdődjön meg a projektje, vagy pedig lehetősége legyen a hatályba lépést követő max. 6. hónapban (amennyiben ez nem lehetséges, akkor a követő max. 3. hónapban) megkezdeni a projektet. Ennek oka, hogy Támogató figyelembe kell vegye azt, hogy köznevelési intézmények a támogatást igénylők, amelyeknek a munkarendje a köznevelési tanévekhez, azon belül pedig a félévekhez igazodik. Sajnos jelenleg nem ismert a támogatási kérelmek beadási határideje, és bizonyos felhívás-módosítások esetében az előre ismert határidő is módosul; továbbá, az EFOP projektek tartalmi bírálata időigényének ismeretében (kb. 8-12 hónap között), fontosnak tartjuk, hogy támogatást igénylőnek legyen minimális mozgástere abban, hogy amikor tudomására jut a támogató döntés, akkor meghatározhassa, hogy a Támogatási Szerződés hatályba lépésekor, vagy ezt követően pár hónappal kívánja-e megkezdeni a projektet. A szakmai megvalósítói kör egy része vagy egésze minden bizonnyal a meglévő szakmai munkatársak közül kerül ki, emiatt is fontos az igazodás a félévekhez.

 

19.) A 3.8. Fenntartási kötelezettség c. alfejezet harmadik pontja alapján a támogatást igénylőnek a projekt fizikai befejezése után szakmai beszámolót nyújt be a támogató által elvárt módon. Észrevételeink:

  • Támogatást igénylőnek eleve kötelező fenntartási jelentéseket készítenie a fenntartási időszakban, rendszeresen, amelyet a Támogató eleve ellenőriz és jóváhagy. A megvalósítási és a fenntartási időszakban, a meglévő beszámolókon és fenntartási jelentéseken túlmenő beszámoltatás indokolatlanul növeli a támogatást igénylő adminisztratív terheit, és szembemegy a kormányzati szinten támogatott bürkorácia-csökkentéssel.
  • Kérdés továbbá, hogy pontosan miről számoltatja be a Támogató a támogatást igénylőt a fenntartási időszakban? A jelen fejezetben két dolgot írtak elő a fenntartási időszakra: legalább egy kapcsolattartásra szolgáló fórum biztosítását, és a dokumentumok elkülönített nyilvántartását. Ezek teljesülésén túlmenően Támogató miről kíván beszámolót kérni?

 

Kérjük észrevételeink szíves jóváhagyását, és átvezetését a végleges felhívásban.

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete által fenntartott Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés-Oktatást végző Iskola nevében,

Tisztelettel,

Nagy Péter / Tender Európa Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Miklós Kata | 2016-12-09 15:17:43

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége állásfoglalása az EFOP 3.1.6. kódszámú felhívás tervezetével kapcsolatosan

 

 

 

1. Az EFOP 3.1.6. felhívás céljával, miszerint olyan projektek indítása szükséges, melyek csökkentik a korai iskolaelhagyást és előmozdítják a minőségi oktatáshoz való jogot, Szövetségünk egyért. A MEOSZ azonban nem tudja támogatni azt a koncepciót, amely a fejlesztő nevelés-oktatást fenn szeretné tartani, sőt fejleszteni kívánja.

 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 15. § (2)-(3) bekezdése értelmében:

 

 

 

„(2) Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben, attól az évtől kezdődően, hogy tankötelessé válik, fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt. A fejlesztő nevelés-oktatást a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési, nevelési-oktatási intézmény látja el egyéni vagy csoportos formában

 

a) saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban,

 

b) otthoni ellátás keretében,

 

c) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja.

 

(3) A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első napjától, amelyben a hatodik életévét betölti, fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét.(…) A heti fejlesztő foglalkozások száma nem lehet kevesebb húsz óránál. Indokolt esetben a szülő kérésére, ha a gyermek állapota szükségessé vagy lehetővé teszi, ennél több vagy kevesebb óraszám is megállapítható. Megszervezésekor e törvénynek a tankötelezettségre, a pedagógiai munka szakaszaira, a Nat-ra és a kerettantervekre, az intézménytípusokra, a tanítási év rendjére, a tanítási, képzési idő rendjére, a tanulói jogviszony létesítésére, a gyermek, tanuló kötelességének teljesítésére és a felnőttoktatásra vonatkozó rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.”

 

 

 

A fejlesztő nevelés-oktatás Szövetségünk szerint az Alaptörvény XI. cikkében foglalt művelődéshez és oktatáshoz való alapjog sérelmét idézi elő és nem felel meg a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény (a továbbiakban: CRPD) oktatásról szóló 24. cikkének és a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága 2016. augusztus 26-án elfogadott 4. számú Általános Kommentárjában (Article 24: Right to inclusive education) foglaltaknak. Véleményünk szerint

 

-          a fejlesztő nevelés-oktatás a „súlyos és halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekeket” kizárja a köznevelés főáramából;

 

-          az EFOP 3.1.6. felhívás azzal, hogy a fejlesztő nevelés-oktatás továbbfejlesztését lehetővé teszi, erősíti az érintett gyermekek szegregációját;

 

-          a hatályos magyar jogi szabályozásnak és az EFOP 3.1.6. felhívásnak is a CRPD szerinti inkluzív oktatás megvalósítását kell elősegítenie, előírnia.

 

 

 

2. A MEOSZ aggályosnak tartja, hogy a koncepció összege 6,5 milliárd forint, és ehhez képest a felhívás nem válaszol hangsúlyosan az SNI-s gyerekek integrációjának fő problémájára, az égető szakember hiányra. A 343/2015 AJB jelentés feltárta, hogy a gyerekek pedagógushiány miatt nem kapják meg a szükséges és előírt fejlesztéseket. Ennek ellenére a pályázat tevékenységei és azok indikátorokhoz való kapcsolása sem biztosítsa, hogy az intézmények kapacitása növekedjen, hogy több pedagógust alkalmazva, több gyereket lássanak el.

 

 

2.1. Nem kötelező, hogy a szakmai fejlesztésekbe minden olyan, az iskolában tanuló gyereket bevonjon az intézmény, akiknek sérülés specifikus szükségletei ezt megkívánják.

 

 

 

2.2. A pályázat indikátorai, tevékenységei nem érintik, azt hogy az eddig szegregáltan tanuló gyerekek átlag intézménybe történő integrálása megkezdődjön. Nincs erre vonatkozó elvárás, indikátor!

 

 

 

2.3. A pályázat nem támogatja kellőképpen a többségi iskolák és az EGYMI-k közötti együttműködést. Konzorciumban való benyújtás nem lehetséges, együttműködés nincs előírva. Mivel az inklúzióban tanuló gyerekek számának növelését a pályázat nem követeli meg, -holott a pályázati kiírás indoklása ebből indul ki-arra sincs mód, hogy a megváltozott kapacitás vagy szakértelem visszahasson az iskolát kijelölő bizottságok munkájára.

 

 

 

2.4. Nagyon fontos, hogy szülősegítő programokra lehet pályázni, azonban azok szakmai tartalma is meg kell, hogy jelenjen markánsan már a kiírásban is. Tájékoztató előadás helyett, szülőtréningek és szülői kompetencianövelő szolgáltatások kiépítését tartjuk fontosnak, és célravezetőnek. Hiszen a CRPD előírja a fogyatékos gyermeket nevelő családok támogatást. Nagyon fontos, hogy a szülők az iskolában gyakorolt fejlesztéseket vagy kommunikációs eszközöket használják otthon is. Ehhez folyamatos együttműködésre van szükség, melyre jelen rendszerben nincs kapacitás.

 

 

 

2.5. Fogyatékos gyerekek jogtudatosságának növelését jelen pályázat nem segíti elő.

 

 

 

2.6. Az inklúzióhoz az érzékenyítő programok megtartása nem járul hozzá. Társadalmi tudatformálás módja a közös nevelés. A CRPD 8 cikke értelmében csak olyan program támogatható, amely a fogyatékos embert a sokszínű társadalom egyenrangú tagjaként mutatja be.

 

 

 

2.7. A pályázat által nem fog javulni az a probléma, hogy az érintettek a lakhelyükhöz közel kapjanak fejlesztéseket.

 

 

 

2.8. Fontos, olyan elemek megjelenítése, mely a gyerekek későbbi önálló életéhez járulnak hozzá, például a gyerekek későbbi munkaerő-piaci részvételét támogatná. pl. nyílt munkahelyi gyakorlatok.

 

 

 

2.9. A pályázat nem teszi kötelezővé a gyerekek és a szülők bevonását a pályázati program kialakításába.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Siposné Hamza Krisztina | 2016-12-09 13:27:12

Tisztelt Kiírók!

A pályázati felhívással kapcsolatban a Magyarországi Református Egyház az alábbi észrevételeket teszi:

A felhívás célcsoportjának kizárólag a fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevő súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekeket tekinti. Van azonban a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekeknek egy olyan szűk csoportja, akikre a 32/2012. EMMI Rendelet (3. melléklet) szerinti jogszabályi definíció ugyanúgy érvényes: („A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, amelyre jellemző, hogy a testi struktúrák károsodása következtében a speciálisan humán funkciók – mint a kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az érzékelés-észlelés – minimálisan két területén súlyos vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki. Ennek következtében az érintett személy pszichofizikai teljesítményei extrém mértékben eltérnek az átlagtól, így tevékenységeiben erősen akadályozottá válik, és társadalmi részvételében jelentősen korlátozott lehet.” ) azonban tanulási képességeik szerint tankötelezettségüket megfelelő köznevelési intézmény megléte esetén értelmileg vagy tanulásban akadályozottak tanterve szerint tudnák teljesíteni. Az ő számukra a jelenlegi iskolarendszer még inkább kirekesztő, az oktatáshoz való hozzáférésük egyáltalán nem megoldott, megfelelő iskolarendszer híján csak Budapesten (Csillagház EGYMI) vagy Sályban (Mozgásjavító Általános Iskola) tudják teljesíteni mindennapos iskolábajárással tankötelezettségüket, az ország egyéb településén élve, magántanulói jogviszonyba kényszerülnek, vagy kontraszelektálódnak a képességeiknek nem megfelelő fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolába. Fontosnak tartjuk, hogy az oktatási rendszerből kiszorult ezen nagyon kis létszámú csoport köznevelési hozzáférését is segítsék jelen pályázati kiírások, melyhez a célcsoport további specifikálása szükséges, azaz a súlyosan halmozottan fogyatékos fejlesztő nevelés-oktatásban és egyéb gyógypedagógiai oktatásban résztvevő tanuló

A programok szakmai megvalósítása során örömmel látjuk, hogy van lehetőség specifikus tanfolyamokon, továbbképzéseken reszt venni. Mivel azonban nagyon kevés az a hazai tanfolyam, továbbképzés, amely ezzel a területtel, célcsoporttal foglalkozik, a külföldi gyakorlatból azonban számos ötletet, tudást lehetne meríteni, ezért kérjük, hogy a felsorolt szakmai programok közé (3.1.1) a külföldi tanulmányutakon való részvétel is kerüljön be

Üdvözlettel,

Magyarországi Református Egyház