A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. december 1-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-12-01 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Magyar Innovációs Szövetség | 2016-12-01 14:00:18

11. o.

Az i) pontban olvasható a következő: „…Jelentős kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása…˝

Szeretnénk tudni, hogy miért jelentős kockázat a támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása.

21. o.

A 4.1. fejezet szerint:

 „A GINOP-2.1.2-8.1.416 Felhívás esetében nem nyújthat be támogatási kérelmet azon támogatást igénylő részére, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.7- 15, GINOP-2.1.1-15 és GINOP-2.2.1, Felhívásra benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést, vagy elállt attól.”

Javasoljuk e pont módosítását, mely szerint ugyanarra a projektre két forrásból nem kaphat támogatást a pályázó, de eltérő projekt esetén igen.

34. o.

Tekintettel arra, hogy a  pénzügyi termék keretében nyújtott kölcsön kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül, célszerű lenne a felszámítandó 2%-os kamat mértékét felülvizsgálni, csökkenteni a jegybanki alapkamat szintjére.

35. o.

Az 5.3. fejezetben a támogatás mértékét támogatási kategóriánként is célszerű lenne megadni, részletezni. A jelenleg megadott intenzitások félreérthetőek, nem egyértelműek.

A program főként mikro- és kis-vállalkozásokat céloz meg. A minimum 75 millió Ft-os projektméret véleményünk szerint túl magas ehhez a vállalati mérethez. Javasoljuk csökkenteni 50 millió Ft-ra.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Magyar Innovációs Szövetség | 2016-12-01 13:58:17

21. o.

A 4.1. fejezet szerint:

 „A GINOP-2.1.2-8.1.416 Felhívás esetében nem nyújthat be támogatási kérelmet azon támogatást igénylő részére, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.7- 15, GINOP-2.1.1-15 és GINOP-2.2.1, Felhívásra benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést, vagy elállt attól.”

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Bleha Annamária | 2016-11-30 12:32:56

KAVOSZ Zrt.

„Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében című (GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kódszámú) felhívás tervezetének véleményezése:

3.1.2 szerint lehet épületet építeni. 3.6.1 szerint: A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

Amennyiben épületépítés is a projekt része, nem biztos, hogy azt be tudja jegyeztetni a pályázat beadásig!

3.5.1 szerint befejezett projekt nem támogatható VT-vel. Megkezdett projektekkel mi a helyzet?

3.5.2.1 szerint: Előtörlesztés a Projekt fenntartási időszak lejártát követően megengedett. Miért nem lehet előtörleszteni fenntartási időszak alatt?

3.6.1: A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik. Lehetnek olyan tevékenységek, amit jóval később tudnak csak engedélyeztetni!

3.6.2. pont az alábbiakról rendelkezik:

„……….az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére.”

Javasoljuk pontosítani, hogy mit jelent az ingatlan használatba vételének egyéb esete, tekintettel arra, hogy a bérlet, lízing ezen kívül már nevesítésre került (használati jog? alapján)

3.9. Biztosítékok köre fejezet:

 • Ezen résznél az alábbi rendelkezés szerepel:

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Ugyanakkor a 4.1. pont a Támogatást igénylők körénél az alábbi rendelkezés olvasható:

a) amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),….”

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (3) bekezdése az alábbi:

„Ha a kedvezményezett a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, a köztartozás-mentességét harminc napnál nem régebbi nemleges adóigazolással is igazolhatja.”

Ezért javasoljuk, hogy biztosítéknál az alábbi szövegezés szerepeljen:

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a 4.1. pontban foglaltaknak megfelelő kedvezményezett, amely a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ha a kedvezményezett a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, a köztartozás-mentességét harminc napnál nem régebbi nemleges adóigazolással is igazolhatja.

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

 • A biztosítékok között az alábbiak is szerepelnek:
 • tulajdonos készfizető kezessége,
 • egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége

Javasoljuk pontosítani a tulajdonos készfizető kezességével kapcsolatban, hogy bármely tulajdonos, vagy a többségi tulajdonos(ok) készfizető kezesként történő bevonása szükséges-e, valamint az egyéb természetes személy kategóriájának a pontosítását is javasoljuk (amennyiben bármely természetes személy lehet kezes, úgy a nincs szükség a tulajdonos készfizető kezességének megkülönböztetésére).

 • Nem elszámolható költségek között szerepel: "a biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei"

Amennyiben a bank által vállalt garancia nem lehet biztosíték, akkor annak a költségeiről nem kell rendelkezni; amennyiben lehet bank által vállalt garancia a biztosíték (álláspontunk szerint erről lehet szó), úgy javasoljuk ezen jogintézményt a biztosítékok között szerepeltetni.

 • A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ez ellentmond a 4.1 ponttal: Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok11,  a) amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).

          Az igénylőnek 1 vagy 2 lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie?

Benyújtandó dokumentumok fejezete:

A következők szerepelnek:

 • gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta;
 • Alapító Okirat, Társasági Szerződés utolsó egységes szerkezetű változata, ügyvéd által ellenjegyzett változata.

A fenti szövegrészek helyett az alábbiakat javasoljuk:

 • gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta;
 • Alapító Okirat, az utolsó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés ügyvéd által ellenjegyzett változata.

A benyújtandó dokumentumok között külön pontként szerepel az alábbi két dokumentum:

- Azonosítási adatlap, tényleges tulajdonosi nyilatkozat (Pmt. szerinti azonosítás dokumentumai).

- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján az MFB Ponton lefolytatott ügyfél átvilágításról szóló okirat (azonosítási adatlap és tényleges tulajdonosi nyilatkozat (Pmt. szerinti azonosítás dokumentumai)

A két megjelölt dokumentum véleményünk szerint azonos, az egyik megfogalmazás éppen ezért törlendő.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Szathmári Balázs | 2016-11-30 08:07:51

Tisztelt Támogató!

A pályázati felhívás tervezetének 3.4.1.1 műszaki szakmai elvárások pontjában az alábbi mondat szerepel: A projekteknek agrár-, műszaki-, orvosi- vagy természettudományi szakterületen szükséges megvalósulnia.

Amennyiben ez korlátozás benne marad a felhívásban, javasolt definiálni (akár TEÁOR kód szerint) a támogatható területeket, mert akár a műszaki, akár a természettudományi terület is nagyon tág fogalom, ami az értékelések esetében még több szubjektivitásra ad lehetőséget.

A felhívás 5.6 f) pontjában az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozóan feltételek kerültek előírásra a szolgáltatást nyújtó vállalkozással szemben. Tekintettel arra, hogy ezen feltételek nem a kompetenciára, szakmai tapasztalatra vonatkoznak (hanem létszám és személyi jellegű ráfordításokra) súlyosan versenykorlátozóak. Javasolt ezt a korlátozást törölni.

Ugyanígy a felhívás 5.6 g) pontjában az alábbiak szerepelnek:

Igénybe vett szolgáltatások abban az esetben számolhatók el, amennyiben az árajánlatadó vállalkozás megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Egy adott szolgáltató legfeljebb értékelési szakaszonként 5 támogatást igénylőnek adhat árajánlatot és teljesíthet megbízást jelen konstrukcióban. Ez alól kivételt képez a projekt menedzseri tevékenység. A szolgáltatónak az árajánlatban minden esetben meg kell neveznie azokat a vállalkozásokat, melyek részére az árajánlat kiállításának dátumáig árajánlatot adott a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Felhívás kapcsán;
 • A szolgáltató utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti éve árbevételének meg kell haladnia az árajánlat tárgyát képező szolgáltatás árának értékét;
 • A szolgáltató a megbízást alvállalkozónak nem adhatja tovább;
 • Egy szolgáltató egy adott támogatási igényben legfeljebb egy árajánlatot adhat.

Ezek a kitételek teljes mértékben szakmaiatlanok, indokolatlanok de leginkább versenykorlátozóak. Egy szállító nem kötelezhető arra, hogy az árajánlatában megnevezze, hogy korábban kiknek (milyen tárgyban, milyen összegben) adott árajánlatot, ehhez sem az ajánlatkérőnek, sem pedig 3. félnek semmi köze nincsen. Számos esetben előfordul, hogy egy-egy kutatási feladat elvégzésére akkreditált laborok, kutatóhelyek vagy egyetemek képesek csak. Értelmezhetetlen, hogy egy kutatóhely csak 5 árajánlatot adhat, ha 20 megkeresése érkezik, főleg abban az esetben ha az adott területen az adott szolgáltatás elvégzésre 2-3 szolgáltató alkalmas mindössze . Ugyanígy nonszensz az, hogy a megbízás nem adható tovább alvállalkozónak, vagy hogy egy szolgáltató csak egy árajánlatot adhat egy projektben.

Ezek a kitételek (főleg amellett hogy az e-beszerzés funkció használata előírásra került) nem segítik a projektek piaci áron történő megvalósulását, egyátalán nem indokoltak szakmailag, és dúrván versenykorlátozóak. Javasolt a fenti tételeket törölni.

Üdvözlettel: Szathmári Balázs