A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 20-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-11-20 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Schvéder Mihály | 2016-11-20 14:08:38

Tisztelt Hatóság!

A kiírás alábbi pontjával kapcsolatban szeretnék hozzászólni:

 

„f) A támogatást igénylőnek az oktatni kívánt szakképesítések tekintetében rendelkeznie kell a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedéllyel.” felhívás tervezet 13. o. 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

Ez a megkötés véleményem szerint nem jár semmilyen előnnyel, ellenben diszkriminatív: kizárna komoly szakmai múlttal rendelkező képzőket, köztük olyanokat is, akik aktívan részt vettek az ÚMVP képzéseinek lebonyolításában, viszont nem rendelkeznek vizsgaszervezői jogosultsággal.

A vizsgaszervezői joggal rendelkezés nem mértéke a képző szakmai színvonalának. Magam is több komoly képzőt ismerek, akik nem törekedtek a vizsgaszervezői jog megszerzésére: a külső, a képzőtől független vizsgaszervező elvárásainak való megfelelés folyamatos motivációt jelent a képzések színvonalának megtartásához.

Egy, a képzőtől független, külső vizsgaszervezés kiszűr(het) olyan anomáliákat, megakadályoz(hat) olyan szabálytalanságokat, amelyek sajnos egyre inkább jellemzik a mai magyar felnőttképzés világát, s amelyek könnyebben fedezhetők, ha a képző a saját maga vizsgaszervezője.

 

Egyre gyakrabban hallani a vizsgaszervezés központosításának szükségességéről a felnőttképzést egyre jobban eluraló visszaélések visszaszorítása érdekében; a kiírás idézett pontja ezzel a szándékkal is ellentétes irányba mutat.

Fentiek miatt javasolom az idézett pont törlését a kiírás szövegéből.

Tisztelettel:

Schvéder Mihály

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Fülöp Anna | 2016-11-18 15:21:17

Tisztelt Hatóság!

A felhívással kapcsolatosan a következő észrevételeket, kérdéseket tennénk:

- 4.4.2. Kiválasztási kritériumok  3. Tartalmi értékelési szempontok I. célterület esetében 5. pont: "A támogatást igénylő az általa megvalósított képzések tekintetében saját tulajdonú gazdasággal/üzemmel rendelkezik." Hogyan kell értelmezni a saját tulajdont? A gazdaságnál legtöbb esetben külterületre esik az ingatlan, ami pedig nem állhat cég tulajdonában. A gyakorlati órákat többségében ilyen helyeken lehet megtartani, ehhez pedig általában hosszú távú bérleti szerződést kötnek a képzők.  Javasoljuk, hogy elegendő legyen bérleti szerződéssel rendelkezni a gazdasággal/üzemmel kapcsolatban (természetesen a projekt megvalósításának időtartama alatt végig).

Illetve a gazdaságnál megint kérdéses, hogy a "minősített" kikötés itt mit takar?

Továbbá az eltérő képzési helyszínek miatt is életszerűbb a bérleti szerződéssel való megoldás. 

- 6. pont (ugyanitt): "A támogatást igénylő által benyújtott költségkalkuláció kizárólag a megvalósításhoz közvetlenül szükséges és nélkülözhetetlen költségeket tartalmaz, a tervezett költségek megfelelnek a felhívásban foglalt elszámolhatósági követelményeknek, azok szakmailag megalapozottak." Ez a feltétel az összes célterületnél értékelési szempont. Az egyes célterületek ill. képzések esetében azonban az 5.3 pontban meg van határozva az egységköltség. Kérdésünk, hogy az itt megadott Ft/fő/óra egységektől el lehet-e térni úgy, hogy a költségkalkuláció kevesebb Ft/fő/óra összegre jön ki, és ha igen, akkor hány %-os lehet az eltérés? Továbbá a felhívás ezen pontjában (OKJ-s) vizsgadíjra nincsen meghatározva költség. Ezt a közvetett kedvezményezettek fizetik? - A felhívás tervezete nem tartalmazza egyértelműen, hogy az egyes célterületeken belül hogyan lehet a területekre pályázni. Tehát pl. egy megyére, vagy egy régióra lehet, és ennek megfelelően egy megyében/régióban csak egy pályázat nyerhet? Vagy amely szervezet eléri a 70 pontot, az automatikusan az általa pályázott megyékben biztosíthat képzéseket (más, támogatott szervezetek mellett).

- Véleményünk szerint diszkriminatív a 4.4.2.3. tartalmi értékelés I.-II-III.IV célterület 2. pontja, mely mindegyik esetben lényegében kizárja az új indulókat azzal, hogy korábbi, 2007-2013-as ÚMVP Képző Szervezeteknek ad pontot. Javasoljuk ezt a tartalmi értékelési szempontot kihagyni, tekintve, hogy az 1. pontban a képzési tapasztalat időtartama megfelelő mérce és értékelési szempont - A  4.4.2.3. tartalmi értékelés II. célterület 7. pontjában pont jár azért, ha mindhárom célterületre vonatkozóan biztosít képzést. Ha több célterületre is pályáznak, akkor hogyan kerül elbírálásra az, ha végül csak az egyik célterületen nyer a pályázó? - 4.4.2.3. tartalmi értékelés I-II-III-IV. célterület 1. pontjainál javasoljuk mindenhol a képzési engedély mellé az alapító okirat lehetőségét is beleírni az "Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum" részhez. (A felnőttképzéssel kapcsolatos jogszabályokban is többször történt változás, ezért nem feltétlen a jelenleg érvényes engedély igazolja a képzési tapasztalatot.)

.

Tisztelettel,

Fülöp Anna

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Barna Péter | 2016-11-18 11:32:50

Tisztelt Irányító Hatóság!

Az "Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek" pályázati felhívással kapcsolatos észrevételeim az alábbiak:

 

Általánosságban hiányolható, hogy a pályázati felhívás-tervezet mellékletei nem tekinthetők meg és így nem is véleményezhetők. Néhányat közülük pedig igen fontos lenne ismerni, például a 4. számú mellékletet, amely a támogatható képzések körét tartalmazza. Ez különösen a III. és IV. célterület esetében okoz problémát, mert nem tudni, hogy a két célterületben érdekelt kedvezményezettek számára milyen képzéseket terveznek megvalósítani (tartalom, óraszám, stb.).

 

3.4.1.1. fejezet 1. pont b) alpontjához kapcsolódó észrevétel: az évente elkészítendő képzési ütemterv benyújtásának határideje nem egyértelmű. Ha a tárgyévre vonatkozó tervet kell tárgyév január 31-ig benyújtani, az lehetetlenné tenné az év eleji képzések megvalósítását, mivel annak elfogadásáig nem indítható el képzés. Javaslom a megelőző év szeptember 30-ig történő benyújtást, mert így a tárgyév kezdetére a jóváhagyás megtörténhet. A felhívás nem tartalmazza az esetleges nem teljes képzési év kérdését sem. Ha ugyanis a pályázati döntés év közben születik meg, hogyan történik az éves képzés terv elfogadtatása, szervezhet-e egyáltalán képzést a nyertes pályázó az adott nem teljes évre?

 

3.4.1.1. fejezet 1. pont d) alpontjához kapcsolódó észrevétel: a 4. számú melléklet ismeretének hiányában nem értelmezhető a szakterületi és fókuszterületi besorolás. Egyébként is a pályázati felhívás 1.2. pontjában megnevezett célterületek (és az azokhoz tartozó képzések), valamint a fókuszterületek egymással való megfeleltetése nem világos, jelen pillanatban nem dönthető el egyértelműen, hogy melyik képzés melyik fókuszterülethez tartozik. Ennek eldöntése nem a pályázó feladata kellene, hogy legyen.

 

3.4.1.1. fejezet 1. pont g) alpontjához kapcsolódó észrevétel: a pályázati felhívás tervezetéből nem derül ki, hogy a pályázónak kell elektronikus nyilvántartási rendszert létrehoznia, vagy az IH hoz létre ilyet. Ez a pályázó számára egyáltalán nem mindegy, ezért javaslom a konkrét döntést erre vonatkozóan. A képzés megkezdése előtti 3. napig történő végleges adatszolgáltatás nem életszerű, mivel egyrészt lehetőség adható a képzéshez való későbbi csatlakozásra is (pl. 20%-os hiányzás mértékéig), másrészt vis maior esetén előfordulhat akár időpont módosulás is a tanfolyam kezdetét illetően.

 

3.4.1.1. fejezet 2. pont e) alpontjához kapcsolódó észrevétel: nem tartom szükségesnek az egy évben köthető szerződések számának korlátozását. Jelen helyzetben a kedvezményezett csak egy képzésre köthet szerződést, és ha azt a képzést év közben sikeresen elvégezte, akkor sem kezdhet el másik képzést abban az évben. Javaslom a képzések számának korlátozása helyett egy éves maximális képzési összeg meghatározását, amire szerződést köthet egy kedvezményezett. Az újabb támogatott képzésre vonatkozó szerződés megkötésének feltételeként meghatározott korábbi képzés sikeres elvégzése, szintén kifogásolható. Ha ugyanis a közvetett kedvezményezett egy önhibáján kívüli esemény (pl. baleset) miatt nem tud befejezni egy képzést (mert túllépte a megengedett hiányzást), akkor soha többé nem kezdhet el új képzést jelen állapot szerint.

 

3.4.1.1. fejezet 2. pont g) és hd) alpontjához kapcsolódó észrevétel: az oktatók megfelelő végzettséghez való kötése az OKJ képzések felnőttképzési engedélyezési eljárása során már eleve feltétel, vagyis az I. célterület OKJ képzései esetén nem tartom szükségesnek ennek újbóli igazolását, mivel az engedélyeztetési eljárás során ezen feltétel teljesítése nélkül nem is lehet felnőttképzési engedélyt szerezni.

 

3.5.1. fejezethez kapcsolódó észrevétel: nem javaslom a projekt megvalósításának saját felelősségre való megkezdését a támogatási kérelem benyújtását követően. Ez a képzési tevéknység esetében nem életszerű, a képzésen résztvevő közvetett kedvezményezettek számára is kellemetlen következménnyel járhat (időközben derül ki, hogy nem lett támogatott a képzésük). Ez a pont ráadásul ellentmond az éves képzési terv jóváhagyási kötelezettségnek is, amely szerint jóváhagyott terv nélkül nem kezdhető meg képzés.

A vis maior kezelése a tervezetben felsorolt jogszabályok alapján a képzések esetében nem értelmezhető (mivel azok főként mezőgazdasági termelésre vonatkoznak). Javaslom a „megvalósítást akadályozó esemény” vis maiorként való elfogadását, amely esemény lehet például az oktató betegsége, műszaki akadály (áramszünet), stb.

 

4.1. fejezet 1., 2. és 3. pontjához kapcsolódó észrevétel: a felhívás tervezetéből az derül ki, hogy az oktatni kívánt összes képzésre szükséges a hatósági engedélyek megléte a pályázat benyújtásakor. Ez az I. célterület OKJ képzései esetében rendben is van, viszont a többi képzés esetében ez az engedély nem szerezhető meg a pályázat megnyitásáig (az OKJ képzéseké sem, ha jelenleg még nem rendelkezik vele a pályázni szándékozó). A felnőttképzési törvény, valamint a 393/2013. (XI. 12.) Kormányrendelet előírása alapján felnőttképzési engedély megszerzésére irányuló eljárás során programszakértővel elfogadtatott képzési program benyújtása szükséges, ez viszont a konkrét képzések és azok tartalmának ismerete nélkül nem készíthető el. Ez a folyamat időt vesz igénybe, tehát a végleges pályázati felhívás megjelenésekor (amikor már várhatóan ismert lesz a nem OKJ képzések tartalma is) indított felnőttképzési engedélyezési eljárás eredménye nem lesz meg az első pályázati értékelési határnapig, így az ilyen képzésre pályázni szándékozók nem adhatják be kérelmüket. Célszerűbb lenne ehelyett az eljárás helyett központilag kidolgozott programokat készíteni a képzésekre és „hatósági képzésként” kivételt tenni a felnőttképzési engedélyezési eljárás lefolytatása alól (ez nem érintené az OKJ képzéseket!).

 

 

Tartalmi értékelési szempontokkal kapcsolatos észrevételek és javaslatok:

 

I. célterület esetében:

 

1. pont: Javaslom az értékelési szempont szövegében a „képzési” kifejezést „felnőttképzési”-re módosítani (ugyanígy az alátámasztó dokumentumoknál is).

 

2. pont: Javaslom az értékelési szempont esetében 10-ről 15 pontra emelni a pontértéket, amennyiben a támogatást igénylő a 2007-2013 közötti időszakban ÚMVP Képző Szervezetként működött.

 

3. pont: Javaslom az értékelési szempont szövegében a 80%-ot 50%-ra módosítani, mivel például egy felsőoktatási intézmény oktatóinál nem előírás a tanári és andragógiai végzettség, és pályázás esetén lehetetlen lenne az eredeti előírás teljesítése számukra.

 

 

4. pont: Javaslom az értékelési szempont szövegét kiegészíteni: „… ahol vállalja az alintézkedéshez kapcsolódó agrárgazdasági képzések szervezését”.

Valamint javaslom, hogy az 5 megyénél kevesebb helyszín összevontan 5 pontot érjen.

 

5. pont: Javaslom az értékelési szempont szövegét kiegészíteni: „…, ahol vállalja az alintézkedéshez kapcsolódó agrárgazdasági képzések gyakorlati ismereteinek oktatását”.

Valamint javaslom a minősített gazdaság pontértékét 20-ról 15 pontra csökkenteni.

 

II., III. és IV. célterület esetében:

 

3. pont: Javaslom a pontozást megváltoztatni igen válasz esetén 10 pontról 5 pontra.

 

4. pont: Javaslom kiegészíteni a képzési program részét képező témaköröket a „- jogcím specifikus ismeretek, kötelezettségek” témakörrel

 

6. pont: a tervezettben szereplő szempont nem életszerű, hiszen például nincs olyan szakképző- vagy felsőoktatási intézmény, amelyik minden megyében telephellyel rendelkezik, ezért jelentős hátrányt szenved a rangsorolásnál, a képzés minőségét tekintve viszont ilyen pályázó intézményeknél várható majd el a legszínvonalasabb oktatási eredmény. A telephely helyett legyen elegendő a képzési helyszín biztosítása.

A meglévő értékelési szempont helyett javasolt szempont:

A támogatást igénylő hány megyében rendelkezik képzési helyszínnel, ahol vállalja az II./III./IV. célterületre vonatkozó képzések szervezését

Ehhez kacsolódóan az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum: együttműködési megállapodás, tulajdoni lap, bérleti szerződés.

A fentiek miatt javaslom törölni a pontozási szempontok közül a régiókkal kapcsolatos szempontot. Helyette javaslom újként felvenni a következő értékelési szempontot:

A támogatást igénylő az oktatni kívánt II./III./IV. célterületre vonatkozó képzések oktatáshoz megfelelő személyi feltételekkel rendelkezik (oktatók)

  • igen: 10 pont
  • nem: 0 pont

Ehhez kacsolódóan az értékelési szempontot alátámasztó dokumentumok: Végzettséget igazoló dokumentumok, szerződések

 

7. pont: Javaslom a pontozást megváltoztatni, a 3-2-0 pontok helyett 5-3-0 pontokra.

 

Tisztelettel: Barna Péter