A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 12-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-11-12 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Zsurzsucz Edina Klaudia | 2016-11-12 20:42:22

A 3.3.1. ponttal nincs összhangban a 4.1. pont 4. alpontja (Annex 1 termékekhez kapcsolódó fejlesztés).

A 3.3. pont csak a mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztéseket tiltja, a diverzifikációs célok érdekében viszont szükséges lenne az ilyen termékek bármely típusú feldolgozásának és értékesítésének tiltása.

A 3.4.1.3. pont 2. alpontjában említett, a FATOSZ által kiállítandó nyilatkozat mit takar? Milyen tartalommal, milyen feltételek mentén állítja ki a szervezet a kért iratot? Mi történik, ha megtagadja? Az ügyfél által megismerhetőek lesznek-e, a szempontok? A szubjektivitás lehetősége miatt nem célszerű egy harmadik féltől függővé tenni egy pályázat megfelelőségét.

Nem egyértelmű, hogy a 3.4.1.3. pont 7. alpontja szerinti vállalkozóvá válás/vállalkozás alapítás előírás mely ügyfelekre vonatkozik? Csak a természetes személyekre (adószámos magánszemély), vagy a nem vállalkozási formában, hanem őstermelőként pályázó mezőgazdasági termelőkre is? Egyértelműsíteni szükséges.

A falusi szálláshely definíciója alapján a 10 000 főnél nagyobb lakosságszámú és a 100 fő/km2-nél magasabb népsűrűségű településeken (a gyakorlatban e települések külterületein) nem valósítható meg fejlesztés, mivel e területek a falusi szálláshely fogalomnak nem tudnak megfelelni, egyéb szálláshely pedig a 3.6.1. pont és a 4.1. pont 4. alpont alapján csak a balatoni körzetben fejleszthető. Így tehát nem minden vidéki térség fér hozzá a lehetőséghez. Az egyéb szálláshely fejlesztésének lehetőségét az ország teljes területére szükséges kiterjeszteni.

4.4.2. pont 1. alpont a) pontja MVH felületen történő ügyfélkapus kérelem benyújtás esetén nem releváns.

4.4.2. pont 2. alpont a) pontjában a lakcímigazolás eredeti példányára történő utalás elektronikus benyújtás esetén nem releváns.

4.4.2. pont 3. alpontban a tanyás település, aprófalvas térség szempont esetében az adható 20 pont véleményem szerint indokolatlanul magas, mivel a pályázat célja szempontjából nem ennyire hangsúlyos a megvalósulás helye, sokkal inkább annak eredménye.

A 290/2014-es kormányrendelet besorolásán alapuló szempont esetében – ha nem egységesül a pályázókra vonatkozó követelmény (székhely, telephely, tartózkodási hely mindenkinél vizsgálati szempont-e vagy csak egyes ügyféltípusoknál) – a megvalósítás helye legyen az értékelés alapja, a korrektség jegyében, hiszen a fejlesztés települést érintő hatásai ott jelentkeznek!

Továbbá, mivel a támogatási intenzitások tekintetében már komoly előnyben részesülnek a kedvezőtlenebb mutatókkal rendelkező járások, az értékelés tekintetében a differencia legyen a lehető legkisebb, 15, 12, 10, 0 helyett 15, 12, 10, 6 pont.

Ugyanitt a foglalkoztatási hatás alulértékelt, legalább 15 pontra növelendő.

Az üzleti terv pénzügyi terve, mivel a támogatás egyik legfőbb célja a stabilitás és a jövedelmezőség elősegítése, a tervezet szerinti 5 pont helyett 10 ponttal értékelendő.

Az üzleti terv értékeléséből a minősítési rendszerben való részvétel vállalása törölhető. A falusi szálláshelyek esetében a 4 napraforgós minősítés gyakorlatilag kötelező elvárás a 6.3. pont alapján, s egyéb szálláshelyek esetében is garantálja a vonatkozó kormányrendelet a megfelelő minőséget.

Az 5.3. pontban említett terület specifikus mellékletek mik lennének? Mi a céljuk?

Mivel az eszközbeszerzés kapcsán a felhívás tervezete nem tartalmaz olyan utalást, mely alapján csakis új eszköz beszerzése támogatható, használt eszköz vásárlására is van mód, a 272/2014-es kormányrendelet vonatkozó előírásainak betartása mellett? Amennyiben a projekt falusi szálláshely vagy agro-turisztikai tevékenységhez kapcsolódik, ez véleményem szerint indokolt, az autentikus környezet és a minőségi szolgáltatás nyújtás érdekében.

A 6.1. pont alapján eszközbeszerzés és szolgáltatásvásárlás (marketing) esetén nem szükséges 3 db árajánlatot csatolni? Nem egyértelmű a szöveg.

A 6.3. pont alapján a fejlesztéssel érintett szálláshelynek 4 napraforgós minősítéssel kell rendelkeznie. A tervezet jelenlegi szövege alapján az erről szóló igazolást az első kifizetési kérelemhez csatolni kell. Ez nem életszerű, mivel a legtöbb fejlesztés vélhetően a beruházásnak köszönhetően éri majd el ezt a minősítést. Az igazolást a záró kifizetési kérelemkor kell és lehet reálisan bekérni. Amennyiben a hivatkozott pont arra utal, hogy pályázni eleve csak 4 napraforgós szálláshellyel lehet – ami nyilván abszurd feltételezés – akkor az igazolást a támogatási kérelemhez kellene bekérni…

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Zsurzsucz Edina Klaudia | 2016-11-12 20:41:47

A 4.1. pont alapján nem egyértelmű, hogy az egyes pályázó típusoknak milyen feltételeknek kell megfelelniük, illetve aggodalomra ad okot, hogy egyes feltételeket nem követelnek meg minden ügyféltől konzekvensen (pl. székhely, telephely, tartózkodási hely az 1. és 4. alpont szerinti pályázó esetében nem elvárás). Ezt egységesíteni szükséges, a korrektség jegyében, mivel így adott esetben épp azok nem férhetnek hozzá a forráshoz, akik a célcsoport lennének, illetve akik ténylegesen vidéki térségben élnek, működnek.

A VP6-6.2.1. kódszámú pályázat lebonyolításának tapasztalatai alapján pontosítani szükséges, hogy a jogosult településen, vagy a jogosult településrészen (külterületnek minősülő településrészek) kell-e székhellyel, telephellyel rendelkezni. Véleményem szerint a kizárólag külterülettel jogosult települések belterületén élő, működő pályázók külterületi fejlesztései ténylegesen szolgálhatják a vidéki lakosság helyben maradását, ezért a VP6-6.2.1. kódszámú felhíváshoz hasonlóan kizárásuk nem indokolt. Ha azonban a szándék nem ez, akkor pontosítás szükséges. Mivel jogilag a külterületi településrész is része a településnek, egy kizárólag külterülettel jogosult település belterületén tartózkodási hellyel rendelkező pályázó a jelenlegi szöveg szerint jogosult a részvételre.

Az agroturisztikai tevékenység (bár a fogalomjegyzék nem ismert), mivel szálláshely szolgáltatáshoz nem feltétlenül kötött, jellemzően természetes személyként (adószámos magánszemélyként vagy őstermelőként) végzett tevékenység, ezért vállalkozás pályázó esetében a tevékenység végzésének elvárása nem életszerű. (4.1. pont 4. alpont)

Továbbá véleményem szerint nincs indok arra, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenység új vagy meglévő jellege alapján különbségtételre kerüljön sor az egyes ügyféltípusok között. Vagy mindenki fejleszthessen induló és/vagy már meglévő tevékenységet is, vagy csak az egyiket vagy csak a másikat, de egységesen kezelés indokolt.

Az agroturisztikai tevékenység folytatásának bizonyítási módja nem derül ki az anyagból. Legyen benne a NAV-hoz bejelentett tevékenységek között? Ha igen, mióta? Származzon belőle árbevétel? Egyértelműsíteni szükséges.

A 4.1. pont alapján kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. Ezzel a ténnyel ellentétben áll a 4.3. pont utolsó előtti mondata („amennyiben a támogatást igénylő konzorcium tagjaként támogatási kérelmet nyújt be, úgy ugyanazon szakaszban önállóan vagy másik konzorcium tagjaként nem nyújthat be további támogatási kérelmet”) és a 6.1. pont azon szövegrésze, mely alapján az igazoló dokumentumokat valamennyi partner/tag esetében szükséges megadni. E részeket törölni szükséges.

Nem egyértelmű, hogy természetes személy esetén lakcímet vagy tartózkodási helyet kell igazolni. A 4.1. pont alapján tartózkodási helyet, a 6.1. pont alapján akár lakcímet is.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Zsurzsucz Edina Klaudia | 2016-11-12 20:40:40

A preambulum alapján a pályázat célja a mezőgazdasági vállalkozások tevékenységének diverzifikációja. E céllal nem áll összhangban a 4.1. pont 4. alpontja, mely szerint nem mezőgazdasági termelőnek minősülő vállalkozások is pályázhatnak. Illetve az, hogy ugyanitt a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő vállalkozások számára feltételként az Annex 1 termék előállítást írja elő a szöveg.

További cél a vállalkozások stabilitásának és jövedelmezőségének javítása (lásd: 3.4.1.3. pont 6. alpontja). Ezzel összefüggésben az üzleti terv pénzügyi terve (árbevétel növekedés) az értékelési szempontok között hangsúlyosabb szerepet kellene, hogy kapjon.

A tervezet 3.1.1. és 3.1.2.2. pontja alapján a felhívás keretében kizárólag valamely turisztikai jellegű fejlesztés, turisztikai tevékenységhez kapcsolódó fejlesztés támogatható, az egyéb, nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató tevékenységek nem, ez nem szolgálja a diverzifikációs cél megvalósulását.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Skoda Barbara | 2016-11-11 16:55:05

Tisztelt Cím!

A pályázati konstrukcióval kapcsolatosan az alábbi kérdéseink, észrevételeink lennének:

1. „4.1.2. 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknél:

  • a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között”

Nagyon sok mikrovállalkozást érint, hogy korábban olyan TEÁOR számokat is felvettek a tevékenységei közé, amelyekből az évek során egyáltalán nem keletkezett bevételük. Ezek közé azok a TEÁOR számok is beletartoznak, amelyekre most a pályázati felhívás irányul. Javasoljuk, hogy az érintett tevékenységből „keletkezett” nullás bevételükről megfelelő igazolással rendelkező mikrovállalkozások számára is elérhető legyen a pályázati felhívás. Illetve azok számára is, akik korábban már törölték az érintett TEÁOR számo(ka)t.

2. "A 4.1.3. Természetes személy abban az esetben jogosult a támogatásra, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. és 4. számú mellékletekben felsorolt településen életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik és 18. életévét betöltött természetes személy.
  • bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat.”

A Támogatást igénylők ebbe a kategóriájába tartozik az adószámmal rendelkező természetes személy is? Az egyéni vállalkozás is idetartozik? Az agroturisztikai tevékenységhez kapcsolódó igazolás milyen módon történhet? Esetleg ezt valamelyik melléklet fogja szabályozni? Hány évre visszamenőleg szükséges ennek az igazolása?

Ha adóazonosítóval rendelkező természetes személy önkéntes alapon agroturisztikai szolgáltatást végzett az önkormányzatnak, vagy cégnek abban az esetben a cég/önkormányzat által kiadott igazolás elfogadható?

3. A felhívás nem tér ki napelemes rendszer kiépítésére, valamint nem szerepel a nem támogatható tevékenységek között sem. Ennek értelmében támogatható tételnek minősül amennyiben a megvalósuló szolgáltatás energiaigényének kielégítése miatt kerül kiépítésre a megújuló energiát hasznosító rendszer?

4. „Amennyiben a projekt keretében a falusi szállási helyeken túl egyéb szálláshely kialakítása valósul meg, kizárólag a Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” földrajzi területét jelentő településeken tervezett fejlesztések támogathatók. A Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program településeinek listáját a Felhívás 11. számú melléklete tartalmazza.”

Ez azt jelenti, hogy az érintett településeken az egyéb szálláshely kialakításának feltétele, hogy legyen már meglévő falusi szálláshelyük?

5. A pályázat keretében lehetőség nyílik új munkahely létesítésére, 1 fő vállalására, a felhívás viszont nem tér ki, hogy pontosan mikortól szükséges az új munkavállalót alkalmazni.

6. A pályázat tartalmi értékelési szempontjaira adható pontszámokat összesítve a maximálisan elérhető pontszám 110 pont. A pályázat elérhető összpontszáma, így növelésre kerül majd, vagy esetleg valamelyik értékelési szempontra adható pontszám csökkentésre kerül? Továbbá a Felhívás 4.4.2.3.1. pontjánál hibásan került feltüntetésre az értékelés alapja, mivel a Felhívás 7.sz. melléklete a „Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez” c. dokumentum.

7. A Felhívás 4.1.4 pontja alapján a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra amennyiben:

  • a támogatással érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.

Ez ellentmondásban van a Felhívás 3.3. Nem támogatható tevékenységek pontjával.

Köszönettel: Skoda Barbara

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Lukácsi Nóra | 2016-11-11 14:40:25

Tisztelt Hivatal!

I. A 4. számú mellékletben felsorolt 10.000 főnél nagyobb településeken is lehet-e pályázni vagy csak a hozzá tartozó tanyás területeken?

II. A 3.3 - Nem támogatható tevékenység:

a) Mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer feldolgozására ( az ANNEX I. termékleistában található termékek) és értékesítésére irányuló fejlesztés

valamint a 4.1 Támogatást igénylők köre 

4. Mezőgazdasági termelőknek nem minősülő mikrovállalkozás abban az esetben jogosut

- a támogatással érintett tevékenysége ANNEX I . -es termék feldolgozására irányul

A két pont kizáró okai egymásnak.

Mivel kell igazolni a pályázathoz szükséges agroturisztikai tevékenységet?

Köszönettel,

Lukácsi Nóra

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kovács Zsanett | 2016-11-11 09:00:22

Tisztelt Hatóság!

 

A projekt területi korlátai meglehetősen korlátolják a pályázók körét. Személyes problémám, hogy a székhelyem támogatható területen van, de van egy másik szálláshely-lehetőségem is, ami egy 3 utcából és 18 házból 11 flakóból álló "major"ban található, ami közigazgatásilag egy városhoz tartozik, így nem tudok rá pályázni, pedig 2 olyan falu szomszédja, amelyeket tartalmaz a 3. és 4. számú melléklet, de mivel ez olyan picike, hogy a városhoz van csatolva közigazgatásilag, pedig első osztályú falusi turizmushely, nem pályázható. 

Kérem a területi korlátok átgondolását

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Tabáni Ádám | 2016-11-11 08:59:24

Természetes személy abban az esetben jogosult a támogatásra, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek: "bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat"

Tehát a múltban is azt kellett folytatnia?

Kérem egyértelműsítsék ezt a feltételt.

köszönöm

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Jarvas Istvan | 2016-11-10 22:04:07

Tisztelt Címzett!

 

A VP6 – 6.4.1 – 16. számú a nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatásáról szóló pályázati kiírás 3.6.1. pontja területi korlátozást ír elő. 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § i) pontja alapján „ falusi szálláshely a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógy tényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5 000 fő alatti  településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.”

Véleményem szerint fenti korlátozás olyan területet is kizár a pályázók esetleges köréből, ahol magas színvonalú tanyasi szálláshely szolgáltatás lehetőséget adhat gazdasági, társadalmi erősítés elősegítéséhez.

A pályázati felhívás 5.3 pontjában hivatkozott a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján több járás – többek között Jászapáti járás  – is, a komplex programmal fejlesztendő járások közé tartozik, - tehát a kedvezményezett járásokon belül azon a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járás, amelyben az ország kumulált lakónépességének 10%-a él -  ahol a pályázati felhívás 3.6.1 pontjában megjelölt a  239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § i) pontja alapján meghatározott feltételek kizárják az esetleg 5 000 fő feletti népességszámmal rendelkező települést, amely tanyasi múlttal rendelkezik. Jászapátit több száz tanyából álló tanyavilág jellemezte. A tanyasi életformának a térségben múltja és értéke van.

A fentiek alapján bízom abban, hogy 5 000 fő feletti települések is lehetőséget kapnak tanyasi szálláshely szolgáltatás kialakításához.

 

Köszönettel:

Járvás István

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Bódi- Orosz Ildikó | 2016-11-09 15:19:45

Tisztelt Szakmai Szervezet Vezető!

A pályázó körét tekintve komoly problmát jelent, az edig már megismert 3.4. sz. mellékletben szereplő korlát. A VP6-6.2.1-16 pályázat esetén is probléma volt, hogy hiába új induló lett volna Hajdúnánáson lakott és Hajdúnánás külterületén valósított volna meg beruházást nem indulhatott. HA az elmúlt években külkterületen lakott volna akkor indulhat, így pedig nem. Itt ugyanezt a problémát látom. Attól, hogy valaki nagy városban belterületen lakik, ha   aberuházása a későbbiekben külterületi ingatlanon már támogatott helyen lenne miért jelent kizáró tényezőt. Sem adózási sem egyéb fejlesztési szakmai indok nem teszi ezt szükségségessé.

- A 4.1. pont támogatást igénylő köre szintén ellentmondásos. Ennek meghatározása túl részletes és felesleges is. Az egyik helyen benne van az ANNEX1. a másik helyen nincs. Ember legyen talpán aki ebből kihámozza, hogy indulhat e. Természetes személy például akkor, mint magánszállásadó indulhat, mivel már kellett végeznie agrotuisztikai tevékenységet. Hogyan fogja ezt igazolni? Arról nem beszélve, hogy új tevékenység bővítés is a cél. De amivel a szállásadást bővítheté plusz szolgáltatás azt önálóan nem támogatott tevékenység.

A 4.1.2. pontban szerepel, hogy mikrovállalkozás indulhat aktív mezőgazdasági termelő de itt nincs szó 50%-ról.Az 1. pontban viszont ugyanezt találjuk csak kell az 50%. és akkor a 4. pontban az ANNEXI-t előállítók is.

Tehát akkor mindenki aki mikrovállalkozás? A tartokodási hely helyett pedig jobb lenne beruházással értintett terültet használni és annak megfelelni a mellékletek tekintetében.

Kérem, ennek pontosítását és egyértelművé tételét, mind tevékenység, mind tartozkodási hely szempontjából!

 

Köszöntettel: Bódi- Orosz Ildikó

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Gere Vanda | 2016-11-09 07:46:33

A következő kérdéseket szeretném feltenni:

1.)

A felhívás 1.1 pontja értelmében a felhívás célja mikrovállalkozások támogatása, azonban a támogatást igénylők köre (4.1) 1. pontja nem zárja ki a kis- és középvállalkozásokat sem. Jól értelmezzük, hogy nem csak mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet?

2.)

A felhívás 3.1.1. a.) pontja értelmében falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó beruházásra vonatkozik a felhívás. Ezt hogyan kell értelmezni? A falusi vendéglátáson kívüli egyéb vendéglátáshoz kapcsolódó pályázatokra is vonatkozik a pályázat?

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
ApróPál | 2016-11-08 09:59:50

Apró Pál László

4.1. Támogatást igénylők köre 

Módosítási javaslatom az alábbiak:

1. Aktív mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik beleértve mezőgazdasági szaktanácsadói és mezőgazdasági szakértői tevékenységéből származó árbevételét is. *

 

- a támogatással érintett tevékenysége nem Annex I. termék feldolgozására irányul.

 

 

3. Természetes személy abban az esetben jogosult a támogatásra, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. és 4. számú mellékletekben felsorolt településen életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik és 18. életévét betöltött természetes személy.

- bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat vagy  legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 2. üzleti év végére támogatás igénylő megkezdi agrotúrisztikai tevékenységét. **

 

*  Mezőgazdasági szakértő és  mezőgazdasági szaktanácsadó is mezőgazdasági tevékenységet végez amikor a szakterületén szakért vagy szaktanácsot ad a mezőgazdasági folyamatban.  Amennyiben ez a tevékenysége kimarad az árbevétel  beszámításából, így őket kizárják a támogatás lehetőségéből.   A mezőgazdasági szaktanácsadó és szakértő a legteljesebb értékű mezőgazdasági tevékenységet végez, amikor agrárgazdaságában termelést folytat és amellett az agrárszakmájában még szakértést és szaktanácsadást is végez. Nagy hiba a mezőgazdasági szakértésből és szaktanácsadásból  származó árbevételt kihagyni  a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételek közül.

 **  Szükséges lenne megadni azon természetes személyeknek a pályázatos támogatás segítségével történő agrotúrisztikai tevékenység indítását, akik még nem végzik ezt a tevékenységet, de állami támogatás segítséggel akarják azt beindítani.

Egyértelműsíteni kellene, hogy  az őstermelő  melyik támogatást igénylők körébe tartozik. 

Indokolt lenne  bevenni ezen pályázatos támogatási lehetőségekbe azon személyeket is, akik például életvitelszerűen egy  „A” tanyán laknak és ott végzik gazdálkodási tevékenységüket, de rendelkeznek Magyarország más területén egy saját tulajdonú  „B” tanyával, és agrotúrisztikai tevékenységüket azon a „B” tanyán szeretnének folytatni, mivel az ingatlan ezen tevékenységre nagyon alkalmas és tőke híján azt nem tudták eddig  hasznossá tenni az agrotúrisztika irányába.

Fölösleges az életvitelszerű tartózkodási helyhez kötni ezen tevékenységet. Az agrotúrisztikai tevékenységet ott végzi a vállalkozó, ahol erre megfelelő ingatlana van. A pályázati kikötéseket csak a területi elhelyezkedésre vonatkoztatva célszerű megtenni.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Dr. Kolaj László | 2016-11-07 16:28:14

Dr. Kolaj László

A következő észrevételeket szeretném tenni:

1, A támogatásigénylők köre:

A tervezet pályázati felhívás 4.1. pontja a támogatást igénylők körét 4 pontban szabályozza. A 4. pont a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozás esetében adja meg, hogy mikor pályázhat. Ez a véleményem szerint ellentétben áll az első oldal bevezető mondatával és a tervezet 1.1. pontjával, ahol azt rögzítik, hogy csak mezőgazdasági termelők pályázhatnak. Hasonló problémám van a 3. ponttal, ahol azt adják meg, hogy természetes személy megfelelő életvitelszerű tartózkodási hellyel és bizonyított agroturisztikai tevékenységgel pályázhat. Azaz a feltételek között nincs felsorolva az, hogy mezőgazdasági termelő legyen. Vagy a 1-2-3 pontokat együtt kell értelmezni?

Miért került kikötésre, hogy a fejlesztendő tevékenység nem szerepelhet a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között? Hogyan és kinél kell értelmezni ezt a kikötést? Úgy gondolom, hogy ez indokolatlan korlátozás és ellentmond a tervezet pályázati felhívás bevezetőjében (1. oldal) és az 1.1 pontban megfogalmazott céloknak, ahol a továbbfejlesztés tevékenységét is támogatandó célnak jelölték meg. Továbbfejleszteni pedig már csak meglévő, bejelentett tevékenységet lehet. A kikötés ellentmond a 3.1.2.2. pontban felsorolt választható, önállóan nem támogatható tevékenységeknek is. Ezek között szerepelnek olyan támogatott tevékenységek is, mint például férőhely bővítése, étkezőhelyiség felújítása, főzőkonyha fejlesztése, stb., amelyek mindegyike természeténél fogva csak már, meglévő tevékenységhez kapcsolódhat, ami pedig bejelentett kell, hogy legyen.

2, Az önállóan támogatható tevékenységek köre:

A tervezett pályázati felhívás 3.1.1. pontja önállóan támogatható tevékenységként a falusi turizmushoz kapcsolódó ingatlan fejlesztéseket és eszközbeszerzéseket adja meg. Úgy gondolom, hogy a pályázati felhívás ezzel a kikötéssel indokolatlanul korlátozza a fejlesztendő nem mezőgazdasági tevékenységek körét. A kérdésem még, hogy a falusi turizmusba beletartozik-e a szabadidős tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás, illetve, hogy ez a fogalom megfelelő módon a fogalomjegyzékben definiálva lesz-e?

3, Az életvitelszerű tartózkodási hely és a beruházás helyszíne:

Szükségszerű-e, hogy az életvitelszerű tartózkodási hely és a beruházás helyszíne megegyezzen, ha mindkettő támogatható településen van?

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Tabáni Ádám | 2016-11-04 08:43:56

Mezőkövesdi székhellyel rendelkező cég Bogácsi megvalósítási hellyel jelentkezhet?

Úgy tudjuk a cég székhelyétől számított 40km-en belül lehet megvalósítani a falusi turizmussal kapcsolatos tevékenységet.