A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. október 9-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-10-09 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Lengyel Péter | 2016-10-09 19:34:31

1.1. fejezet, a tógazdasági haltermelésre vonatkozó 4.a) pont: "Olyan szociális és higiéniai létesítmények kialakítása, amelyek a munkakörülményeket ergonómiai szempontból ellensúlyozni képesek (pl. mobil öltöző, melegedő, mosdók, tisztálkodásra alkalmas helyiségek stb.)" Javaslom az "ellensúlyozni képesek" szöveg helyett a "javítani képesek" szöveg használatát.

1.1. fejezet, a tógazdasági haltermelésre vonatkozó 6. pont: Javaslom kiegészítését a "halkeltető létesítése vagy felújítása" szöveggel. Indoklás: A 2. melléklet építési beruházás nélkül beszerezhető eszközökként extenzív és félintenzív akvakultúra rendszerek esetében tartalmazza a halkeltető rendszerek gépeit, eszközeit, de építési beruházásként a halkeltető rendszerek nincsenek nevesítve.

1.1. fejezet, az intenzív akvakultúra rendszerekre vonatkozó 1.b) pont: Az "egységnyi vízfelületre jutó intenzív haltermelés" módosítását javaslom "egységnyi vízfelületre vagy víztérfogatra jutó intenzív haltermelés"-re.

1.1. fejezet, az intenzív akvakultúra rendszerekre vonatkozó 2. pont: "Az intenzív akvakultúrában a termelt fajok diverzifikációja" cím technikailag helyes, de a monokultúrás intenzív rendszerek vonatkozásában a tapasztalatok szerint félreértéseket okozhat, ezért az egyértelműség érdekében javaslom módosítását "Az intenzív akvakultúrában új fajok termelésbe vonása" szövegre

1.1. fejezet, az intenzív akvakultúra rendszerekre vonatkozó 2. pont: A pont első mondata az intenzív tógazdaságokra, a második pedig  az intenzív üzemi haltermelésre vonatkozik. Javaslom e megkülönböztető jelzők törlését, az alábbi megszövegezéssel: "Az intenzív technológiákat alkalmazó gazdaságok termelésének diverzifikációja olyan halfajokkal, amelyeket az intenzív akvakultúra ágazatban korábban nem termeltek, illetve termelésük Magyarországon még nem vált általánossá, különös tekintettel a hazai ragadozó halfajokra. Nem minősül új halfajnak az intenzív haltermelés esetén..."

1.1. fejezet, az intenzív akvakultúra rendszerekre vonatkozó 2. pont: Az "a tokfélék családjába (Acipenser sp.)" szöveg javítását javaslom az alábbiak szerint "a tokfélék családjába (Acipenseridae)".

1.1. fejezet,az intenzív akvakultúra rendszerekre vonatkozó 4.a) pont: "Olyan szociális és higiéniai létesítmények kialakítása, amelyek a munkakörülményeket ergonómiai szempontból ellensúlyozni képesek (pl. mobil öltöző, melegedő, mosdók, tisztálkodásra alkalmas helyiségek stb.)" Javaslom az "ellensúlyozni képesek" szöveg helyett a "javítani képesek" szöveg használatát.

3.4.1.1. fejezet, 1.a) pont, 2. francia bekezdés: A megfogalmazásból nem egyértelmű, olyan faj termelésbe vonását támogatjuk-e, amelyet a támogatást igénylő eddig még nem termelt, vagy olyat, amelynek termelése korábban nem volt általános Magyarországon. Javaslom a szöveg alábbiak szerinti módosítását: "A tógazdasági beruházás megvalósításával a támogatást igénylő korábbi tevékenysége során nem termelt új halfaj termelésbe vonására, idegenhonos, invazív fajok kivételével. Új fajnak azok a fajok minősülnek, amelyek akvakultúra termelése Magyarországon még nem vált általánossá."

3.4.1.1. fejezet, 1.a) pont, 2. francia bekezdés : Az "amur (Ctenopharyngodon idella)" szöveg pontosítását javaslom "fehér amur (Ctenopharyngodon idella)" szövegre.

3.4.1.1. fejezet, 2.a) pont, 4. francia bekezdés: Az "a tokfélék családjába (Acipenser sp.)" szöveg javítását javaslom az alábbiak szerint "a tokfélék családjába (Acipenseridae)".

3.4.1.1. fejezet, 2.b) pont, "Egyéb elvárások az extenzív és félintenzív akvakultúra rendszerek (tógazdasági haltermelés) esetében" alcím, utolsó bekezdés: A megfogalmazás úgy is értelmezhető, mintha kizárna minden egyéb tevékenységet (pl. mezőgazdasági termelés, turizmus, horgásztatás, stb.). Javaslom az alábbiak szerinti javítását: "Halastavak építése és felújítása esetén a támogatott beruházások esetén főtevékenységként kizárólag akvakultúrás tevékenység folytatható a kötelező fenntartási időszak végéig."

4.4.2. fejezet, 3. alcím, 1. célterületre vonatkozó táblázat, 1. kritériumcsoport (Általános szempontok): A felhívás a korábbiakban elvárásként fogalmazza meg, hogy a projekt illeszkedjen a MAHOP és a NAS céljaihoz. A tervezett tevékenységek támogathatósága és szükségessége, a kitűzött célok reális volta, a költségvetés megalapozottsága és a felhívásban foglalt követelményeknek való megfelelése szintén olyan kötelező kritériumok, amelyek elmaradása az egész projekt támogathatóságát is kizárja. Ugyanakkor a jelen pontozási rendszer olyan alacsony pontszámokat ad ezek teljesítésére, hogy elméletben egy projekt úgy is elérheti a támogathatósághoz szükséges 55 pontot, hogy pl. az általa tervezett tevékenységek a kiírás szerint nem lennének támogathatóak. Javaslom pontszámok helyett a "Megfelelt / Nem felelt meg", vagy "0 / 1" kategóriák alkalmazását, azzal, hogy az 1. csoport bármelyik kritériumában elért 0 (Nem felelt meg) érték a pályázat elutasítását eredményezi.

4.4.2. fejezet, 3. alcím, 1. célterületre vonatkozó táblázat, 2.2.1. kritérium: Javaslom az alábbiak szerinti módosítását: "Tógazdasági beruházás megvalósulásával a támogatást igénylő korábbi tevékenysége során nem termelt és a hazai akvakultúrában általánosan nem előforduló új halfaj kerül termelésbe vonásra, idegenhonos, invazív fajok kivételével."

4.4.2. fejezet, 3. alcím, 2. célterületre vonatkozó táblázat, 1. kritériumcsoport (Általános szempontok): A felhívás a korábbiakban elvárásként fogalmazza meg, hogy a projekt illeszkedjen a MAHOP és a NAS céljaihoz. A tervezett tevékenységek támogathatósága és szükségessége, a kitűzött célok reális volta, a költségvetés megalapozottsága és a felhívásban foglalt követelményeknek való megfelelése szintén olyan kötelező kritériumok, amelyek elmaradása az egész projekt támogathatóságát is kizárja. Ugyanakkor a jelen pontozási rendszer olyan alacsony pontszámokat ad ezek teljesítésére, hogy elméletben egy projekt úgy is elérheti a támogathatósághoz szükséges 55 pontot, hogy pl. az általa tervezett tevékenységek a kiírás szerint nem lennének támogathatóak. Javaslom pontszámok helyett a "Megfelelt / Nem felelt meg", vagy "0 / 1" kategóriák alkalmazását, azzal, hogy az 1. csoport bármelyik kritériumában elért 0 (Nem felelt meg) érték a pályázat elutasítását eredményezi.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Rákóczi Katalin | 2016-10-08 23:31:27

 

1.„3.4.1. Műszaki, szakmai elvárások során 2. Az intenzív akvakultúra rendszerek esetében” pontban szerepel az alábbi kitétel

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a termelői és telepi infrastruktúra fejlesztése csak termelési célú beruházással és/vagy korszerűsítéssel, felújítással, együtt támogatható.”

Javaslom tisztázni, hogy a termelői infrastruktúra fogalma pontosan mit takar, mivel fogalomtár nem tartozik a felhíváshoz.

 

2. „Építési beruházások esetében a támogatási kérelemhez mellékelni szükséges az építményenkénti költségvetés -összesítőt, amely az egyes építmények összes költségét alvállalkozónkénti bontásban tartalmazza.”

Az Építési tételekhez kapcsolódó referenciaár nem került meghatározásra a tervezetben. Az építési tételekre vonatkozó maximum árak milyen módon lesznek meghatározva?

 

3. „3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei” soron b) a szakmai tevékenység Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége …- ….- saját teljesítés   (műszaki ellenőri szolgáltatások díja,  bruttó  munkabér, személyi jellegű egyéb kifizetés, bérjárulékai). szerepel.

Javaslom ezen pontnál törölni a saját teljesítés lehetőségét, mivel műszaki ellenőri szolgáltatást kizárólag a beruházótól független szakértő végezhet el.

 

4.   „3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontban a mérföldkő minimális hossza nincs megadva.

 

5.  5.4. pontban: A támogatási előlegnyújtás ütemezésének igazodnia kell a projekt megvalósítása során a költségek felmerüléséhez.” Ez a megfogalmazás nem egyértelmű, hogy mit jelent, javaslom pontosítani.

 

6. 5.6 Elszámolhatóság további feltételei: ”A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon  belül köteles az első kifizetési igénylést benyújtani,” A 272/2014 Kormányrendelet szerint az előleg folyósításától számított 12 hónapon belül kell elszámolást benyújtani. Melyik határidő a mérvadó a Pályázókra vonatkozóan? Javaslom ezt áttekinteni.

 

7. „ 3.4.1.1. pontnál „Felhívjuk a figyelmet, hogy építési beruházás esetén a jogerős építési engedélyt  –  beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti -műszaki tervdokumentációt  –  a jogerős vízjogi létesítési engedélyt, a jogerős közlekedési hatósági engedélyt, amennyiben nem   építésügyi hatósági engedély vagy bejelentés-köteles, illetve nem vízjogi engedélyköteles, illetve nem közlekedési hatósági engedélyköteles a beruházás, az illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozatát, a szükséges környezetvédelmi szakhatósági engedélyt a támogatási kérelem benyújtásakor, legkésőbb az előlegigényléshez, amennyiben előleget nem igényelnek, az első   építéssel vagy gépberuházással kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell.” mondatban annak megfogalmazása, hogy meddig kell benyújtani az előlegigénylést nem egyértelmű. Támogatási kérelemhez kell, de legkésőbb az előlegigényléshez megfogalmazás pontosabb lenne.

 

8. 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre:… aki vagy amely a jelen  –  MAHOP-2.2-2016  kódszámú  –  Felhívás keretében, adott telephely vonatkozásában  már részesült támogatásban” Telephely fogalma mit takar pontosan? Elégséges, ha az érintett hrsz kapcsán üzemelési engedéllyel, bérleti szerződéssel stb alátámasztja az ügyfél, hogy az érintett telephely a tulajdonában/használatában van? Vagy szükséges a cégkivonatban feltűntetni az adott telephelyet? Egyéni vállalkozó, őstermelő esetén mi az előírás ezzel kapcsolatosan (nincs cégkivonat). Javaslom pontosítani ezt a fogalmat.

 

9. Támogatásra jogosultak köre: b)  a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet,  ha:   mikro-, kis - vagy középvállalkozásnak minősül; vagy   750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztat, vagy 200 millió euró árbevételnél kevesebbel rendelkezik;civil szervezet,  amennyiben  akvakultúrás termelő  tevékenységet folytat ott  a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy  naptári  évben,..”

Az utolsó felsorolt jogosult nem egyértelmű hogyan kapcsolódik az előzőhöz? Civil szervezet, amely 750 főnél kevesebbel rendelkezik? v. egy külön kategória?

 

10. Elszámolható költségek között szerepel: f ) Projektszintű könyvvizsgálat költsége, de a Felhívás nem rendelkezik arról, hogy könyvvizsgálatot kell lefolytatni.

 

11. Biztosíték kérdésének pontosítása, mely típusú biztosítékot fogadja el a projekt? ÁÚF rendelkezik erről, de nem egyértelmű, hogy pl. a megvásárolt termelőeszköz zálogjoga elegendő biztosíték? A biztosítéknyújtáshoz milyen egyéb dokumentumokra van szükség?

 

12. 4.3. Értékelési határnapoknál 2017. január 4.-i dátum az árajánlatok, szükséges engedélyek beszerzése tekintetében nem ideális, tekintettel az évvégi szabadságokra. Javaslom 1 héttel későbbi időpont megadását, hogy a támogatási kérelmek kevesebb hiányossággal érkezzenek be elbírálásra.